Indeks 
Protokol
PDF 204kWORD 167k
Torsdag den 27. oktober 2005 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Ombudsmandens årsberetning for 2004 (forhandling)
 4.Menneskerettighederne i Vestsahara (afgørelse fra Formandskonferencen)
 5.Afstemningstid
  5.1.Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget - Regnskabsåret 2006 (afstemning)
  5.2.Budget 2006 - Sektion III (afstemning)
  5.3.Budget 2006 - Sektion I, II, IV, V, VI, VII, VIII (afstemning)
  5.4.Situationen i Aserbajdsjan umiddelbart før valgene
  5.5.Barcelona-processen (afstemning)
  5.6.Ombudsmandens årsberetning for 2004 (afstemning)
 6.Stemmeforklaringer
 7.Stemmerettelser
 8.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 9.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  9.1.Menneskerettigheder i Vestsahara
  9.2.Usbekistan
  9.3. Sagen om Tenzin Delek Rinpoche
 10.Afstemningstid
  10.1. Menneskerettigheder i Vestsahara (afstemning)
  10.2. Usbekistan (afstemning)
  10.3.Sagen om Tenzin Delek Rinpoche (afstemning)
 11.Stemmerettelser
 12.Parlamentets sammensætning
 13.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 14.Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 116)
 15.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 16.Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde
 17.Tid og sted for næste møde
 18.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Ingo FRIEDRICH
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 10.05.

Talere: Hans-Gert Pöttering for PPE-DE-Gruppen, som protesterede mod udtalelser fra den iranske præsident, Mahmoud Ahmadinejad, gående ud på, at Staten Israel burde fjernes fra landkortet, og som anmodede om, at dette spørgsmål blev sat på dagsordenen for den næste mødeperiode. Hannes Swoboda for PSE-Gruppen og Silvana Koch-Mehrin for ALDE-Gruppen, som begge støttede anmmodningen fra Hans-Gert Pöttering (Formanden svarede, at anmodningen ville blive forelagt for Formandskonferencen).


2. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart (KOM(2005)0429 - C6-0290/2005 - 2005/0191(COD)).

henvist til:

korr.udv.

TRAN

rådg.udv.

LIBE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om markedsføring af pyrotekniske artikler (KOM(2005)0457 - C6-0312/2005 - 2005/0194(COD)).

henvist til:

korr.udv.

IMCO

rådg.udv.

ENVI, ITRE

- Arbejdsdokument fra Kommissionen: Forslag om fornyelse af den interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren (KOM(2004)0498 - C6-0318/2005 - 2004/2099(ACI)).

henvist til:

korr.udv.

BUDG

rådg.udv.

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Forslag til Rådets afgørelse om ændring af afgørelse 2000/24/EF med henblik på at medtage Maldiverne på listen over omfattede lande som følge af tsunamierne i Det Indiske Ocean i december 2004 (KOM(2005)0460 - C6-0319/2005 - 2005/0195(CNS)).

henvist til:

korr.udv.

BUDG

rådg.udv.

AFET

- Forslag til Rådets forordning om indgåelse af en partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Salomonøerne om fiskeri ud for Salomonøerne (KOM(2005)0404 - C6-0320/2005 - 2005/0168(CNS)).

henvist til:

korr.udv.

PECH

rådg.udv.

DEVE, BUDG

- Forslag til Rådets forordning om indgåelse af en protokol om fastsættelse for perioden 18. januar 2005 - 17. januar 2011 af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Seychellerne om fiskeri ud for Seychellerne (KOM(2005)0421 - C6-0321/2005 - 2005/0173(CNS)).

henvist til:

korr.udv.

PECH

rådg.udv.

DEVE, BUDG

- Ændret forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 77/388/EØF med hensyn til leveringsstedet for tjenesteydelser (KOM(2005)0334 - C6-0322/2005 - 2003/0329(CNS)).

henvist til:

korr.udv.

ECON

rådg.udv.

IMCO

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 31/2005 - Sektion III - Kommissionen (SEK(2005)1220 - C6-0323/2005 - 2005/2197(GBD)).

henvist til:

korr.udv.

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 39/2005 - Sektion III - Kommissionen (SEK(2005)1275 - C6-0324/2005 - 2005/2198(GBD)).

henvist til:

korr.udv.

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 38/2005 - Sektion III - Kommissionen (SEK(2005)1274 - C6-0325/2005 - 2005/2196(GBD)).

henvist til:

korr.udv.

BUDG

- Forslag til Rådets forordning om foranstaltninger til genopretning af bestanden af europæisk ål (KOM(2005)0472 - C6-0326/2005 - 2005/0201(CNS)).

henvist til:

korr.udv.

PECH

rådg.udv.

ENVI

- Forslag til Rådets beslutning om etablering af en procedure for gensidig informering om medlemsstaternes foranstaltninger på asyl og indvandringsområdet (KOM(2005)0480 - C6-0335/2005 - 2005/0204(CNS)).

henvist til:

korr.udv.

LIBE

- Høring om udnævnelse af et medlem til Revisionsretten (Olavi ALA-NISSILÄ - FI) (N6-0018/2005 - C6-0337/2005 - 2005/0809(CNS)).

henvist til:

korr.udv.

CONT

- Høring om udnævnelse af et medlem til Revisionsretten (Máire GEOGHEGAN-QUINN - IRL) (N6-0019/2005 - C6-0338/2005 - 2005/0810(CNS)).

henvist til:

korr.udv.

CONT

- Høring om udnævnelse af et medlem til Revisionsretten (Lars HEIKENSTEN - SV) (N6-0020/2005 - C6-0339/2005 - 2005/0811(CNS)).

henvist til:

korr.udv.

CONT

- Høring om udnævnelse af et medlem til Revisionsretten (Morten LEVYSOHN - DA) (N6-0021/2005 - C6-0340/2005 - 2005/0812(CNS)).

henvist til:

korr.udv.

CONT

- Høring om udnævnelse af et medlem til Revisionsretten (Karel PINXTEN - B) (N6-0022/2005 - C6-0341/2005 - 2005/0813(CNS)).

henvist til:

korr.udv.

CONT

- Høring om udnævnelse af et medlem til Revisionsretten (Juan RAMALLO-MASSANET - ES) (N6-0023/2005 - C6-0342/2005 - 2005/0814(CNS)).

henvist til:

korr.udv.

CONT

- Høring om udnævnelse af et medlem til Revisionsretten (Vitor Manuel da SILVA CALDEIRA - PT) (N6-0024/2005 - C6-0343/2005 - 2005/0815(CNS)).

henvist til:

korr.udv.

CONT

- Høring om udnævnelse af et medlem til Revisionsretten (Massimo VARI - IT) (N6-0025/2005 - C6-0344/2005 - 2005/0816(CNS)).

henvist til:

korr.udv.

CONT

- Forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse på vegne af Det Europæiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem De Europæiske Fællesskaber på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side (KOM(2005)0333 - C6-0345/2005 - 2005/0135(CNS)).

henvist til:

korr.udv.

ITRE


3. Ombudsmandens årsberetning for 2004 (forhandling)

Betænkning: Den Europæiske Ombudsmands årsberetning for 2004 [2005/2136(INI)] - Udvalget for Andragender. Ordfører: Manolis Mavrommatis (A6-0276/2005)

Nikiforos Diamandouros (Ombudsmand) tog ordet.

Manolis Mavrommatis forelagde sin betænkning.

Margot Wallström (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Talere: Richard Seeber for PPE-DE-Gruppen, Proinsias De Rossa for PSE-Gruppen, Klaus-Heiner Lehne for ALDE-Gruppen, David Hammerstein for Verts/ALE-Gruppen, Mario Borghezio for IND/DEM-Gruppen, Marcin Libicki for UEN-Gruppen, Jean-Claude Martinez løsgænger, Andreas Schwab, Alexandra Dobolyi, Mieczysław Edmund Janowski, Ryszard Czarnecki, Péter Olajos, Genowefa Grabowska, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg og Nikiforos Diamandouros.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.6 i protokollen af 27.10.2005.

(Mødet udsat kl. 11.25 i afventning af afstemningstiden og genoptaget kl. 11.30)


FORSÆDE: Arlene McCARTHY
næstformand

Hannes Swoboda tog ordet til afviklingen af budgetforhandlingen.

4. Menneskerettighederne i Vestsahara (afgørelse fra Formandskonferencen)

På sit møde den 26.10.2005 vedtog Formandskonferencen at foreslå, at forhandlingen om menneskerettighederne i Vestsahara, som var sat på dagsordenen for mødet om eftermiddagen, undtagelsesvist ikke skulle afsluttes med en afstemning om et beslutningsforslag for ikke at skade ad hoc-delegationens kommende besøg i denne region.

Talere: Hans-Gert Pöttering for PPE-DE-Gruppen, og Francis Wurtz for GUE/NGL-Gruppen.

Parlamentet forkastede dette forslag (forhandlingen om menneskerettighederne i Vestsahara ville således blive afsluttet med afstemningen om et beslutningsforslag).


5. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilag 1, som er vedlagt protokollen.


5.1. Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget - Regnskabsåret 2006 (afstemning)

- Forslag til ændring og ændringsforslag til bevillingerne under sektion III i forslaget til det almindelige budget for regnskabsåret 2006 vedrørende Kommissionen
- Forslag til ændring til sektionerne I, II, IV, V, VI, VII og VIII i forslaget til det almindelige budget for regnskabsåret 2006 vedrørende Europa-Parlamentet, Rådet, Domstolen, Revisionsretten, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget, Den Europæiske Ombudsmand og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

(Kvalificeret flertal til vedtagelse af forslag til ændring, der vedrører de ikke-obligatoriske udgifter. Almindeligt flertal til vedtagelse af ændringsforslag, der vedgører de obligatoriske udgifter)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 1)

De vedtagne forslag til ændring og ændringsforslag findes i bilaget til de vedtagne tekster.

Indlæg:

Gianni Pittella (ordfører) tog ordet inden afstemningen for at fremlægge følgende tekniske justeringer:

- i kapitel 15 06 06 "Særlige årlige begivenheder" skulle ordene "i det nye Europamuseum" udgå i anmærkningerne

- i kapitel 19 03 06 "EU's særlige repræsentanter" skulle ordet "envoy" i den engelske udgave erstattes med ordet "representative" for at opnå overenststemmelse med artiklens tekst

- i forslag til ændring 0771 (blok 4), skulle de samledele betalingsbevillinger til konto 22 02 01 01 fremgå af budgettet

- der skulle genopføres et p.m. i kapitlerne vedrørende Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) for at genopføre det foreløbige budgetforslag. Det drejede sig om kapitel 21 03 01 til 21 03 15.

Under afstemningen tog følgende medlemmer ordet:

Catherine Guy-Quint om afstemningsrækkefølgen for forslag til ændring 231 og 779 og Salvador Garriga Polledo om dette indlæg.

Gianni Pittella (ordfører) først for at præcisere indholdet af forslag til ændring 446 og 292 og derefter om afstemningsrækkefølgen for forslag til ændring 74 og 223.

Salvador Garriga Polledo og Kathalijne Maria Buitenweg om dette sidste indlæg.

Valdis Dombrovskis (ordfører) for at fremlægge tekniske rettelser til forslag til ændring 473 og 475, som Parlamentet godkendte


5.2. Budget 2006 - Sektion III (afstemning)

Betænkning: Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget 2006 - Sektion III - Kommissionen [C6-0299/2005 - 2005/2001(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Gianni Pittella (A6-0309/2005)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 2)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2005)0409)


5.3. Budget 2006 - Sektion I, II, IV, V, VI, VII, VIII (afstemning)

Betænkning: Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2006
Sektion I, Europa-Parlamentet
Sektion II, Rådet
Sektion IV, Domstolen
Sektion V, Revisionsretten
Sektion VI, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
Sektion VII, Regionsudvalget
Sektion VIII (A), Den Europæiske Ombudsmand
Sektion VIII (B), Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse [C6-0300/2005 - 2005/2002(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Valdis Dombrovskis (A6-0307/2005)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 3)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2005)0410)

Indlæg til afstemningen:

Valdis Dombrovskis (ordfører) gav inden afstemningen meddelelse om følgende tekniske ændringer, som skulle foretages:

- i punkt 5: 7,7 mio. (i stedet for 7,4 mio.)

- i punkt 27b): der skulle oprettes 46 stillinger (21A*, 1 midlertidigt ansat A*, 19B*, 5C*) i stedet for 41 stillinger (19A*, 1 midlertidigt ansat A*, 16B*, 5C*)

- i punkt 41: EUR 3 398 000 (i stedet for EUR 3 400 000)

- datoen i punkt 17, 23 og 25 («den 17. oktober 2005») skulle erstattes af «den 30. november 2005».


5.4. Situationen i Aserbajdsjan umiddelbart før valgene

Forslag til beslutning B6-0558/2005, B6-0559/2005, B6-0560/2005, B6-0576/2005, B6-0577/2005 og B6-0578/2005

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING RC-B6-0558/2005

(erstatter B6-0558/2005, B6-0559/2005, B6-0560/2005, B6-0576/2005, B6-0577/2005 og B6-0578/2005):

stillet af:

Charles Tannock, Árpád Duka-Zólyomi, Vytautas Landsbergis, Elisabeth Jeggle og Bernd Posselt for PPE-DE-Gruppen,

Hannes Swoboda, Libor Rouček og Panagiotis Beglitis for PSE-Gruppen,

Annemie Neyts-Uyttebroeck og Sarah Ludford for ALDE-Gruppen,

Marie Anne Isler Béguin for Verts/ALE-Gruppen,

Eva-Britt Svensson og Vittorio Agnoletto for GUE/NGL-Gruppen,

Rolandas Pavilionis for UEN-Gruppen

Vedtaget (P6_TA(2005)0411).


5.5. Barcelona-processen (afstemning)

Betænkning: Nyt skub i Barcelona processen [2005/2058(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Anneli Jäätteenmäki (A6-0280/2005)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2005)0412)


5.6. Ombudsmandens årsberetning for 2004 (afstemning)

Betænkning: Den Europæiske Ombudsmands årsberetning for 2004 [2005/2136(INI)] - Udvalget for Andragender. Ordfører: Manolis Mavrommatis (A6-0276/2005)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2005)0413).


6. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 163, stk. 3, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Regnskabsåret 2006

- Agnes Schierhuber.


7. Stemmerettelser

”Stemmerettelser” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilag 2 til protokollen ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Officielle Tidende.

°
° ° °

Robert Sturdy havde meddelt, at han ikke havde deltaget i hele afstemningen.


(Mødet udsat kl. 12.55 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Manuel António dos SANTOS
næstformand

8. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

°
° ° °

Michael Cashman havde meddelt, at han havde været til stede under mødet den 25.10.2005, men at hans navn ikke fremgik af tilstedeværelseslisten.


9. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 2 i protokollen af 25.10.2005)


9.1. Menneskerettigheder i Vestsahara

Forslag til beslutning B6-0561/2005, B6-0566/2005, B6-0568/2005, B6-0571/2005, B6-0574/2005 og B6-0580/2005

Karin Scheele, Raül Romeva i Rueda, Simon Coveney, Marios Matsakis og Pedro Guerreiro forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Bernd Posselt for PPE-DE-Gruppen, Luis Yañez-Barnuevo García for PSE-Gruppen, Alyn Smith for Verts/ALE-Gruppen, Jaromír Kohlíček for GUE/NGL-Gruppen, Charles Tannock, Iratxe García Pérez og Olli Rehn (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.1 i protokollen af 27.10.2005


9.2. Usbekistan

Forslag til beslutning B6-0563/2005, B6-0564/2005, B6-0569/2005, B6-0572/2005, B6-0573/2005 og B6-0579/2005

Józef Pinior, Carl Schlyter, Simon Coveney, Ona Juknevičienė, Erik Meijer og Marcin Libicki forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Bernd Posselt for PPE-DE-Gruppen, Karin Scheele for PSE-Gruppen, Tobias Pflüger for GUE/NGL-Gruppen, Urszula Krupa for IND/DEM-Gruppen, og Olli Rehn (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.2 i protokollen af 27.10.2005


9.3.  Sagen om Tenzin Delek Rinpoche

Forslag til beslutning B6-0562/2005, B6-0565/2005, B6-0567/2005, B6-0570/2005, B6-0575/2005 og B6-0581/2005.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eva Lichtenberger, Thomas Mann, Elizabeth Lynne, Erik Meijer og Marcin Libicki forelagde beslutningsforslagene.

Olli Rehn (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.3 i protokollen af 27.10.2005.

Carl Schlyter tog ordet vedrørende et teknisk problem.


10. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilag 1, som er vedlagt protokollen.


10.1.  Menneskerettigheder i Vestsahara (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0561/2005, B6-0566/2005, B6-0568/2005, B6-0571/2005, B6-0574/2005 og B6-0580/2005

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING RC-B6-0561/2005

(erstatter B6-0561/2005, B6-0566/2005, B6-0568/2005, B6-0571/2005 og B6-0574/2005)

stillet af:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for PPE-DE-Gruppen

Karin Scheele for PSE-Gruppen

Cecilia Malmström for ALDE-Gruppen

Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen

Willy Meyer Pleite, Vittorio Agnoletto, Miguel Portas og Luisa Morgantini for GUE/NGL-Gruppen

Vedtaget (P6_TA(2005)0414)

(Forslag til beslutning __[A8469]__ bortfaldt.)


10.2.  Usbekistan (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0563/2005, B6-0564/2005, B6-0569/2005, B6-0572/2005, B6-0573/2005 og B6-0579/2005

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING RC-B6-0563/2005

(erstatter B6-0563/2005, B6-0564/2005, B6-0569/2005, B6-0572/2005, B6-0573/2005 og B6-0579/2005)

stillet af:

Albert Jan Maat og Simon Coveney for PPE-DE-Gruppen

Pasqualina Napoletano og Bernadette Bourzai for PSE-Gruppen,

Ona Juknevičienė for ALDE-Gruppen

Raimon Obiols i Germà og Cem Özdemir for Verts/ALE-Gruppen

Eva-Britt Svensson og Roberto Musacchio for GUE/NGL-Gruppen

Marcin Libicki og Anna Elzbieta Fotyga for UEN-Gruppen

Vedtaget (P6_TA(2005)0415)


10.3. Sagen om Tenzin Delek Rinpoche (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0562/2005, B6-0565/2005, B6-0567/2005, B6-0570/2005, B6-0575/2005 og B6-0581/2005

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING RC-B6-0562/2005

(erstatter B6-0562/2005, B6-0565/2005, B6-0567/2005, B6-0570/2005, B6-0575/2005 og B6-0581/2005)

stillet af:

Thomas Mann, Bernd Posselt og Charles Tannock for PPE-DE-Gruppen

Pasqualina Napoletano for PSE-Gruppen

Bill Newton Dunn, Dirk Sterckx og Frédérique Ries for ALDE-Gruppen

Raül Romeva i Rueda og Eva Lichtenberger for Verts/ALE-Gruppen

Luisa Morgantini og Jonas Sjöstedt for GUE/NGL-Gruppen,

Marcin Libicki for UEN-Gruppen

Vedtaget (P6_TA(2005)0416).


11. Stemmerettelser

”Stemmerettelser” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilag 2 til protokollen ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Officielle Tidende.


12. Parlamentets sammensætning

Michele Santoro havde skriftligt nedlagt sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra den 14.11.2005.

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, stk. 3 og 7, konstaterede Parlamentet, at mandatet var ledigt og vedkommende medlemsstat ville blive underrettet herom.

°
° ° °

De kompetente tyske myndigheder havde meddelt, at Horst Eckart Alwin Posdorf var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Jürgen Zimmerling med virkning fra den 24.10.2005.

De kompetente tyske myndigheder havde meddelt, at Matthias Groote var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Garrelt Duin med virkning fra den 26.10.2005.

Formanden henviste til forretningsordenens artikel 3, stk. 5.


13. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Efter anmodning fra PPE-DE-Gruppen og Verts/ALE-Gruppen godkendte Parlamentet følgende udnævnelser:

DEVE: Horst Posdorf

INTA: Syed Kamall

JURI: Syed Kamall var ikke længere medlem

Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU: Frithjof Schmidt i stedet for Pierre Jonckheer

Delegationen for Forbindelserne med Golfstaterne, herunder Yemen: Horst Posdorf.


14. Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 116)

Formanden meddelte i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 116, stk. 3, hvor mange underskrifter følgende erklæringer havde opnået.

Nr.

Dokument

Affattet af

Underskrifter

43/2005

Jana Bobošíková, Miloslav Ransdorf, Jaromír Kohlíček, Sahra Wagenknecht og Bogdan Golik

22

44/2005

Martin Callanan, Charlotte Cederschiöld, Christopher Heaton-Harris og Roger Helmer

13

45/2005

Chris Davies, Nigel Farage, Timothy Kirkhope, Jean Lambert og Gary Titley

151

46/2005

Elspeth Attwooll, Nigel Farage, Timothy Kirkhope, Jean Lambert og Gary Titley

21

47/2005

Jim Allister

9

48/2005

Richard Corbett

48

49/2005

Richard Corbett

26

50/2005

Lissy Gröner, Genowefa Grabowska, Karin Riis-Jørgensen, Gérard Onesta og Vasco Graça Moura

193

51/2005

Silvana Koch-Mehrin

65

52/2005

David Martin, Paulo Casaca, Peter Skinner, Terence Wynn og Robert Evans

77

53/2005

Charles Tannock, Jana Hybášková, Marek Siwiec, André Brie og Frédérique Ries

70

54/2005

Den Dover og Kathy Sinnott

73

55/2005

Den Dover og Kathy Sinnott

60

56/2005

Alessandra Mussolini

3

57/2005

Alessandra Mussolini

1

58/2005

Alessandra Mussolini

2

59/2005

Daniel Strož, Miloslav Ransdorf og Jaromír Kohlíček

7

60/2005

Marie-Line Reynaud og Marie-Noëlle Lienemann

32

61/2005

Íñigo Méndez de Vigo, Ilda Figueiredo, Bronisław Geremek, Jean Lambert og Martine Roure

74

62/2005

Elizabeth Lynne, Elena Valenciano Martínez-Orozco og Anna Záborská

49

63/2005

Terence Wynn, Catherine Stihler, Neil Parish, Paulo Casaca og Elspeth Attwooll

30


15. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Tilladelse til at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 45)

CONT

Beskyttelse af Fællesskabernes finansielle interesser - bekæmpelse af svig - årsberetning for 2004 (2005/2184(INI))
(rådg.udv.: BUDG, IMCO, REGI, AGRI)

EMPL

Omstruktureringer og beskæftigelse (2005/2188(INI))
(rådg.udv.: ECON, ITRE, IMCO)

ENVI

Naturkatastrofer (brande og oversvømmelser) - miljømæssige aspekter (2005/2192(INI))

REGI

Naturkatastrofer (brande og oversvømmelser) - regionaludviklingsmæssige aspekter (2005/2193(INI))

AGRI

Naturkatastrofer (brande og oversvømmelser) - landsbrugsmæssige aspekter (2005/2195(INI))

PECH

Oplæg til debat om en fællesskabstilgang til miljømærkeordninger for fiskevarer (2005/2189(INI))
(rådg.udv.: ENVI)

Revision af visse adgangsbegrænsninger i den fælles fiskeripolitik (Shetlandskassen og rødspættekassen) (2005/2190(INI))
(rådg.udv.: ENVI)

LIBE

Ikke forskelsbehandling og lige muligheder for alle - en rammestrategi (2005/2191(INI))
(rådg.udv.: AFET, DEVE, EMPL, CULT, FEMM)

Tilladelse til at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 121, stk. 2)

JURI

En eventuel overtrædelse af protokollen om De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter fra en medlemsstats side (2005/2187(INI))

Udvidet samarbejde mellem udvalg

LIBE

- Ikke forskelsbehandling og lige muligheder for alle - en rammestrategi (2005/2191(INI))
(rådg.udv.: AFET, DEVE, EMPL, CULT)
udvidet samarbejde mellem udvalg LIBE, FEMM

(Jf. Formandskonferencens afgørelse du 20.10.2005)

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning om oplysninger om indbetaler ved pengeoverførsler (KOM(2005)0343 - C6-0246/2005 - 2005/0138(COD))

Udvidet samarbejde mellem udvalg LIBE, ECON

(Jf. Formandskonferencens afgørelse du 20.10.2005)

Udvalgshenvisninger

REGI

- Forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (KOM(2005)0119 [01] - C6-0099/2005 - 2005/0043(COD))
henvist til: korr.udv.: ITRE
rådg.udv.: BUDG, ENVI, TRAN, AGRI, FEMM.


16. Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 172, stk. 2, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


17. Tid og sted for næste møde

Formanden meddelte, at næste møde ville finde sted den 14.11.2005 - 17.11.2005.


18. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Formanden hævede mødet kl. 16.20.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin , Badia i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berger , Berlato, Berlinguer, Berman, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino , Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Cocilovo, Coelho, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Di Pietro , Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Eurlings , Jill Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Fotyga , Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Hatzidakis, Hazan, Hedkvist Petersen , Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Honeyball, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves , in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Koterec, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström , Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musotto, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis , Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Pöttering, Poignant, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Posselt, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini , Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, Santoro , dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt , Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel , Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strož, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titley, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Ventre, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Walter, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling , Wurtz, Wynn , Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Observatører

Ali, Anastase, Arabadjiev , Athanasiu, Bărbuleţiu, Becşenescu , Bliznashki, Buruiană-Aprodu, Ciornei, Cioroianu , Corlăţean , Coşea, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Dîncu, Duca , Dumitrescu, Ganţ, Hogea , Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ilchev, Ivanova , Kazak, Kelemen, Kirilov, Kónya-Hamar, Marinescu, Mihăescu, Morţun, Nicolae , Parvanova, Paşcu, Petre, Podgorean, Popa , Popeangă, Sârbu, Severin, Silaghi , Sofianski, Szabó, Ţîrle, Vigenin, Zgonea

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik