Indeks 
Protokół
PDF 208kWORD 195k
Czwartek, 27 października 2005 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (2004 r.) (debata)
 4.Prawa człowieka na terenie Sahary Zachodniej (decyzja Konferencji Przewodniczących)
 5.Głosowanie
  
5.1.Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej - rok budżetowy 2006 (głosowanie)
  
5.2.Projekt budżetu ogólnego na rok 2006 (sekcja III) (głosowanie)
  
5.3.Projekt budżetu ogólnego na rok 2006 (sekcje I, II, IV, V, VI, VII i VIII) (głosowanie)
  
5.4.Sytuacja w Azerbejdżanie w przeddzień wyborów
  
5.5.Rewizja procesu barcelońskiego (głosowanie)
  
5.6.Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (2004 r.) (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 7.Korekty do głosowania
 8.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 9.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
9.1.Prawa Człowieka na terenie Sahary Zachodniej
  
9.2.Uzbekistan
  
9.3. Sprawa Tenzina Deleka Rinpocze
 10.Głosowanie
  
10.1. Prawa czlowieka na terenie Sahary Zachodniej (głosowanie)
  
10.2. Uzbekistan (głosowanie)
  
10.3. Sprawa Tenzina Deleka Rinpocze(głosowanie)
 11.Korekty do głosowania
 12.Skład Parlamentu
 13.Skład komisji i delegacji
 14.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 116 Regulaminu)
 15.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 16.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia
 17.Kalendarz następnych posiedzeń
 18.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Ingo FRIEDRICH
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 10:05.

Głos zabrali: Hans-Gert Pöttering w imieniu grupy PPE-DE, powiadomił o wypowiedzi irańskiego prezydenta Mahmouda Ahmadinejada, według której Państwo Izrael powinno zostać skreślone z mapy świata, oraz złożył wniosek, aby kwestia ta została wpisana w porządek dziennego następnego posiedzenia. Hannes Swoboda w imieniu grupy PSE i Silvana Koch-Mehrin w imieniu grupy ALDE, popierają wniosek Hansa-Gert Poetteringa (Przewodniczący odpowiedział, że wniosek ten zostanie przekazany Konferencji Przewodniczących.).


2. Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty:

przez Radę i Komisję:

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego (COM(2005)0429 - C6-0290/2005 - 2005/0191(COD)).

odesłany

komisja przedm. właśc.

TRAN

opinia

LIBE

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzania do obrotu artykułów pirotechnicznych (COM(2005)0457 - C6-0312/2005 - 2005/0194(COD)).

odesłany

komisja przedm. właśc.

IMCO

opinia

ENVI, ITRE

- Dokument roboczy Komisji :Wniosek o odnowienie
porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny budżetowej i usprawnienia procedury budżetowej
(COM(2004)0498 - C6-0318/2005 - 2004/2099(ACI)).

odesłany

komisja przedm. właśc.

BUDG

opinia

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady zmieniającej decyzję 2000/24/WE w celu umieszczenia Malediwów na liście krajów, do których decyzja ta ma zastosowanie, w związku z falami tsunami na Oceanie Indyjskim w grudniu 2004 r. (COM(2005)0460 - C6-0319/2005 - 2005/0195(CNS)).

odesłany

komisja przedm. właśc.

BUDG

opinia

AFET

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie między Wspólnotą Europejską a Wyspami Salomona w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Salomona (COM(2005)0404 - C6-0320/2005 - 2005/0168(CNS)).

odesłany

komisja przedm. właśc.

PECH

opinia

DEVE, BUDG

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia protokołu ustalającego, na okres od dnia 18 stycznia 2005 r. do dnia 17 stycznia 2011 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Seszeli w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Seszeli (COM(2005)0421 - C6-0321/2005 - 2005/0173(CNS)).

odesłany

komisja przedm. właśc.

PECH

opinia

DEVE, BUDG

- Zmieniony wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 77/388/EWG w odniesieniu do miejsca świadczenia usług (COM(2005)0334 - C6-0322/2005 - 2003/0329(CNS)).

odesłany

komisja przedm. właśc.

ECON

opinia

IMCO

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 31/2005 - Sekcja III - Komisja (SEC(2005)1220 - C6-0323/2005 - 2005/2197(GBD)).

odesłany

komisja przedm. właśc.

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 39/2005 - Sekcja III - Komisja (SEC(2005)1275 - C6-0324/2005 - 2005/2198(GBD)).

odesłany

komisja przedm. właśc.

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 38/2005 - Sekcja III - Komisja (SEC(2005)1274 - C6-0325/2005 - 2005/2196(GBD)).

odesłany

komisja przedm. właśc.

BUDG

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady ustanawiającego środki w celu odnowienia zasobów węgorza europejskiego (COM(2005)0472 - C6-0326/2005 - 2005/0201(CNS)).

odesłany

komisja przedm. właśc.

PECH

opinia

ENVI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie ustanowienia procedury wymiany informacji o środkach przyjmowanych przez Państwa Członkowskie w zakresie polityki azylowej i imigracyjnej (COM(2005)0480 - C6-0335/2005 - 2005/0204(CNS)).

odesłany

komisja przedm. właśc.

LIBE

- Konsultacja w sprawie mianowania członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (Olavi ALA-NISSILÄ - FI) (N6-0018/2005 - C6-0337/2005 - 2005/0809(CNS)).

odesłany

komisja przedm. właśc.

CONT

- Konsultacja w sprawie mianowania członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (Máire GEOGHEGAN-QUINN - IRL) (N6-0019/2005 - C6-0338/2005 - 2005/0810(CNS)).

odesłany

komisja przedm. właśc.

CONT

- Konsultacja w sprawie mianowania członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (Lars HEIKENSTEN - SV) (N6-0020/2005 - C6-0339/2005 - 2005/0811(CNS)).

odesłany

komisja przedm. właśc.

CONT

- Konsultacja w sprawie mianowania członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (Morten LEVYSOHN - DA) (N6-0021/2005 - C6-0340/2005 - 2005/0812(CNS)).

odesłany

komisja przedm. właśc.

CONT

- Konsultacja w sprawie mianowania członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (Karel PINXTEN - B) (N6-0022/2005 - C6-0341/2005 - 2005/0813(CNS)).

odesłany

komisja przedm. właśc.

CONT

- Konsultacja w sprawie mianowania członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (Juan RAMALLO-MASSANET - ES) (N6-0023/2005 - C6-0342/2005 - 2005/0814(CNS)).

odesłany

komisja przedm. właśc.

CONT

- Konsultacja w sprawie mianowania członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (Vitor Manuel da SILVA CALDEIRA - PT) (N6-0024/2005 - C6-0343/2005 - 2005/0815(CNS)).

odesłany

komisja przedm. właśc.

CONT

- Konsultacja w sprawie mianowania członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (Massimo VARI - IT) (N6-0025/2005 - C6-0344/2005 - 2005/0816(CNS)).

odesłany

komisja przedm. właśc.

CONT

- Wniosek dotyczący decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotami Europejskimi z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską z drugiej strony (COM(2005)0333 - C6-0345/2005 - 2005/0135(CNS)).

odesłany

komisja przedm. właśc.

ITRE


3. Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (2004 r.) (debata)

Sprawozdanie roczne z działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2004 [2005/2136(INI)] - Komisja Petycji. Sprawozdawca: Manolis Mavrommatis (A6-0276/2005)

Głos zabrał Nikiforos Diamandouros (Rzecznik Praw Obywatelskich).

Manolis Mavrommatis przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Margot Wallström (wiceprzewodnicząca Komisji).

Głos zabrali: Richard Seeber w imieniu grupy PPE-DE, Proinsias De Rossa w imieniu grupy PSE, Luciana Sbarbati w imieniu grupy ALDE, David Hammerstein Mintz w imieniu grupy Verts/ALE, Mario Borghezio w imieniu grupy IND/DEM, Marcin Libicki w imieniu grupy UEN, Jean-Claude Martinez, niezrzeszony, Andreas Schwab, Alexandra Dobolyi, Mieczysław Edmund Janowski, Ryszard Czarnecki, Péter Olajos, Genowefa Grabowska, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg i Nikiforos Diamandouros.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.6 protokołu z dnia 27.10.2005.

(Posiedzenie, zawieszoe o godz. 11.25 w oczekiwaniu na głosowanie, zostało wznowione o godz.11.30.)


PRZEWODNICTWO: Arlene McCARTHY
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrał Hannes Swoboda w sprawie przebiegu debaty budżetowej.

4. Prawa człowieka na terenie Sahary Zachodniej (decyzja Konferencji Przewodniczących)

W trakcie posiedzenia w dniu 26 października 2005 r. Konferencja Przewodniczących zdecydowała zaproponować, by, wyjątkowo, debata w sprawie Praw człowieka na terenie Sahary Zachodniej, przewidziana w porządku dziennym na godziny popołudniowe, nie została zamknięta głosowaniem nad projektem rezolucji, a to w celu nieprzynoszenia uszczerbku zbliżającej się wizycie delegacji ad hoc w tymże regionie.

Głos zabrali: Hans-Gert Poettering, w imieniu grupy PPE-DE, i Francis Wurtz, w imieniu grupy GUE/NGL.

Parlament odrzucił wspomnianą propozycję, co oznacza, że przewidziane zostało zamknięcie projektem rezolucji debaty z zakresu Praw człowieka na terenie Sahary Zachodniej.


5. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone, itp.) zawarte są w załączniku 1 do protokołu.


5.1. Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej - rok budżetowy 2006 (głosowanie)

- Projekty poprawek i modyfikacji dotyczących zapisów w sekcji III projektu budżetu ogólnego na rok 2006 (Komisja)

- Projekty poprawek w sekcjach I, II, IV, V, VI, VII i VIII projektu budżetu ogólnego na rok budżetowy 2006 (Parlament Europejski, Rada, Trybunał Sprawiedliwości, Trybunał Obrachunkowy, Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Komitet Regionów oraz Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich i Europejski Inspektor Danych Osobowych).

(Wymagana większość kwalifikowana w odniesieniu do projektów poprawek obejmujących wydatki nieobligatoryjne; wymagana zwykła większość oddanych głosów w odniesieniu do proponowanych zmian obejmujących wydatki obligatoryjne).

(Szczegóły głosowania: załącznik 1 pkt 1)

Przyjęte projekty poprawek i modyfikacji znajdują się w załączniku pod hasłem “teksty przyjęte ”.

Głos zabrali:

Gianni Pittella (sprawozdawca) zabrał głos przed głosowaniem w celu wprowadzenia następujących zmian natury technicznej:

- linia budżetowa 15 06 06 "Doroczne imprezy": usunięcie z uwag słów ''w nowym Muzeum Europy'';

- linia budżetowa 19 03 06 "Specjalni przedstawiciele Unii Europejskiej": nie dotyczy wersji polskiej;

- poprawka 0771 (głosowanie łączne 4): suma całkowita odpowiadająca środkom na płatności linii 22 02 01 01 winna zostać załączono w ramach linii;

- w ramy linii budżetowych odnoszących się do Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) winna zostać ponownie włączona kwota pozwalająca na pełne odniesienie do preliminarza budżetowego. Mowa o liniach od 21 03 01 do 21 03 15.

W trakcie głosowania głos zabrali następujący posłowie:

Catherine Guy-Quint, w sprawie porządku głosowania projektów poprawek 231 i 779, oraz Salvador Garriga Polledo, w sprawie tegoż wystąpienia;

Gianni Pittella (sprawozdawca) początkowo w celu doprecyzowania treści poprawek 446 i 292, a następnie w sprawie porządku głosowania poprawek 74 i 223;

Salvador Garriga Polledo i Kathalijne Maria Buitenweg w sprawie tegoż wystąpienia;

Valdis Dombrovskis (sprawozdawca) w celu przedstawienia zmian natury terchnicznej zwiazanych z poprawkami 473 i 475 (Parlament zmiany przyjął).


5.2. Projekt budżetu ogólnego na rok 2006 (sekcja III) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006
Sekcja III, Komisja [C6-0299/2005 - 2005/2001(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Giovanni Pittella (A6-0309/2005)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik 1 pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2005)0409)


5.3. Projekt budżetu ogólnego na rok 2006 (sekcje I, II, IV, V, VI, VII i VIII) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu budżetu ogólnego na rok budżetowy 2006
Sekcja I - Parlament Europejski
Sekcja II - Rada
Sekcja IV - Trybunał Sprawiedliwości
Sekcja V - Trybunał Obrachunkowy
Sekcja VI - Komitet Ekonomiczno - Społeczny
Sekcja VII - Komitet Regionów
Sekcja VIII A - Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Sekcja VIII B - Europejski Inspektor Ochrony Danych [C6-0300/2005 - 2005/2002(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Valdis Dombrovskis (A6-0307/2005)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik 1 pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2005)0410)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

Valdis Dombrovskis (sprawozdawca) przedstawił, przed głosowaniem, propozycję nastepujących zmian natury technicznej:

- ust. 5: 7,7 miliona (zamiast 7,4 miliona);

- ust. 27b): utworzenie 46 stanowisk (21A*, 1 tymczasowe A*, 19B*, 5C*) w miejsce 41 (19A*, 1 tymczasowe A*, 16B*, 5C*);

- ust. 41: 3 398 000 EUR (zamiast 3 400 000 EUR);

- zastąpienie daty określonej w ust. 17, 23 oraz 25 (17 października 2005 r.) datą 30 listopada 2005 r.


5.4. Sytuacja w Azerbejdżanie w przeddzień wyborów

Projekty rezolucji B6-0558/2005, B6-0559/2005, B6-0560/2005, B6-0576/2005, B6-0577/2005 i B6-0578/2005

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik 1 pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0558/2005

(zastępujący B6-0558/2005, B6-0559/2005, B6-0560/2005, B6-0576/2005, B6-0577/2005 i B6-0578/2005):

złożony przez następujących posłów:

Charles Tannock, Árpád Duka-Zólyomi, Vytautas Landsbergis, Elisabeth Jeggle i Bernd Posselt w imieniu grupy PPE-DE,

Hannes Swoboda, Libor Rouček i Panagiotis Beglitis w imieniu grupy PSE,

Annemie Neyts-Uyttebroeck i Sarah Ludford w imieniu grupy ALDE,

Marie Anne Isler Béguin w imieniu grupy Verts/ALE,

Eva-Britt Svensson i Vittorio Agnoletto w imieniu grupy GUE/NGL,

Rolandas Pavilionis w imieniu grupy UEN

Przyjęto (P6_TA(2005)0411)


5.5. Rewizja procesu barcelońskiego (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie rewizji procesu barcelońskiego [2005/2058(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Anneli Jäätteenmäki (A6-0280/2005)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik 1 pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2005)0412)


5.6. Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (2004 r.) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie rocznego sprawozdania z działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2004 [2005/2136(INI)] - Komisja Petycji. Sprawozdawca: Manolis Mavrommatis (A6-0276/2005)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik 1 pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2005)0413)


6. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej - rok budżetowy 2006

- Agnes Schierhuber


7. Korekty do głosowania

Korekty do głosowania znajdują się na stronie internetowej Séance en direct”, w części “Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll call votes)” oraz w wersji wydrukowanej w załączniku 2 pod hasłem “Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna dostępna na stronach Europarl będzie regularnie aktualizowana przez okres maksymalnie dwóch tygodni licząc od dnia głosowania.

Lista korekt do głosowania zostanie następnie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

°
° ° °

Robert Sturdy oświadczył, że nie brał udział udziału w żadnej z części głosowania.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 12.55 i wznowione o 15.00).

PRZEWODNICTWO: Manuel António dos SANTOS
Wiceprzewodniczący

8. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

°
° ° °

Michael Cashman poinformował, iż był obecny na posiedzeniu w dniu 25.10.2005, ale jego nazwisko nie figuruje na liście obecności.


9. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 25.10.2005)


9.1. Prawa Człowieka na terenie Sahary Zachodniej

Projekty rezolucji B6-0561/2005, B6-0566/2005, B6-0568/2005, B6-0571/2005, B6-0574/2005 i B6-0580/2005

Karin Scheele, Raül Romeva i Rueda, Simon Coveney, Marios Matsakis i Pedro Guerreiro przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Bernd Posselt w imieniu grupy PPE-DE, Luis Yañez-Barnuevo García w imieniu grupy PSE, Alyn Smith w imieniu grupy Verts/ALE, Jaromír Kohlíček w imieniu grupy GUE/NGL, Charles Tannock, Iratxe García Pérez i Olli Rehn (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.1 protokołu z dnia 27.10.2005.


9.2. Uzbekistan

Projekty rezolucji B6-0563/2005, B6-0564/2005, B6-0569/2005, B6-0572/2005, B6-0573/2005 i B6-0579/2005

Józef Pinior, Carl Schlyter, Simon Coveney, Ona Juknevičienė, Erik Meijer i Marcin Libicki przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Bernd Posselt w imieniu grupy PPE-DE, Karin Scheele w imieniu grupy PSE, Tobias Pflüger w imieniu grupy GUE/NGL, Urszula Krupa w imieniu grupy IND/DEM, i Olli Rehn (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.2 protokołu z dnia 27.10.2005.


9.3.  Sprawa Tenzina Deleka Rinpocze

Projekty rezolucji B6-0562/2005, B6-0565/2005, B6-0567/2005, B6-0570/2005, B6-0575/2005 i B6-0581/2005.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eva Lichtenberger, Thomas Mann, Elizabeth Lynne, Erik Meijer i Marcin Libicki przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrał Olli Rehn (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.3 protokołu z dnia 27.10.2005.

Głos zabrał Carl Schlyter w sprawie problemu natury technicznej.


10. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku 1 do protokołu.


10.1.  Prawa czlowieka na terenie Sahary Zachodniej (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0561/2005, B6-0566/2005, B6-0568/2005, B6-0571/2005, B6-0574/2005 i B6-0580/2005

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik 1 pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0561/2005

(zastępujący B6-0561/2005, B6-0566/2005, B6-0568/2005, B6-0571/2005 i B6-0574/2005):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE-DE,

Karin Scheele w imieniu grupy PSE,

Cecilia Malmström w imieniu grupy ALDE,

Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE,

Willy Meyer Pleite, Vittorio Agnoletto, Miguel Portas i Luisa Morgantini w imieniu grupy GUE/NGL.

Przyjęto (P6_TA(2005)0414)

(Projekt rezolucji __[A8469]__ upadł.)


10.2.  Uzbekistan (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0563/2005, B6-0564/2005, B6-0569/2005, B6-0572/2005, B6-0573/2005 i B6-0579/2005

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik 1 pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0563/2005

(zastępujący B6-0563/2005, B6-0564/2005, B6-0569/2005, B6-0572/2005, B6-0573/2005 i B6-0579/2005):

złożony przez następujących posłów:

Albert Jan Maat i Simon Coveney w imieniu grupy PPE-DE,

Pasqualina Napoletano i Bernadette Bourzai w imieniu grupy PSE,

Ona Juknevičienė w imieniu grupy ALDE,

Raimon Obiols i Germà i Cem Özdemir w imieniu grupy Verts/ALE,

Eva-Britt Svensson i Roberto Musacchio w imieniu grupy GUE/NGL,

Marcin Libicki i Anna Elżbieta Fotyga w imieniu grupy UEN

Przyjęto (P6_TA(2005)0415)


10.3.  Sprawa Tenzina Deleka Rinpocze(głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0562/2005, B6-0565/2005, B6-0567/2005, B6-0570/2005, B6-0575/2005 i B6-0581/2005

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik 1 pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0562/2005

(zastępujący B6-0562/2005, B6-0565/2005, B6-0567/2005, B6-0570/2005, B6-0575/2005 i B6-0581/2005):

złożony przez następujących posłów:

Thomas Mann, Bernd Posselt i Charles Tannock w imieniu grupy PPE-DE,

Pasqualina Napoletano w imieniu grupy PSE,

Bill Newton Dunn, Dirk Sterckx i Frédérique Ries w imieniu grupy ALDE,

Raül Romeva i Rueda i Eva Lichtenberger w imieniu grupy Verts/ALE,

Luisa Morgantini i Jonas Sjöstedt w imieniu grupy GUE/NGL,

Marcin Libicki w imieniu grupy UEN

Przyjęto (P6_TA(2005)0416)


11. Korekty do głosowania

Korekty do głosowania znajdują się na stronie internetowej Séance en direct”, w części “Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll call votes)” oraz w wersji wydrukowanej w załączniku 2 pod hasłem “Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna dostępna na stronach Europarl będzie regularnie aktualizowana przez okres maksymalnie dwóch tygodni licząc od dnia głosowania.

Lista korekt do głosowania zostanie następnie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


12. Skład Parlamentu

Michele Santoro zrzekł się na piśmie mandatu posła do Parlamentu Europejskiego, ze skutkiem od dnia 14.11.2005.

Zgodnie z art. 4 ust. 3 i 7 Regulaminu po stwierdzeniu wakatu Parlament informuje o nim zainteresowane Państwo Członkowskie.

°
° ° °

Właściwe władze niemieckie powiadomiły o powołaniu na stanowisko posła do Parlamentu Europejskiego Horsta Eckarta Alwina Posdorfa w miejsce Jürgena Zimmerlinga, ze skutkiem od dnia 24.10.2005.

Właściwe władze niemieckie powiadomiły o powołaniu na stanowisko posła do Parlamentu Europejskiego Matthiasa Groota w miejsce Garrelta Duina , ze skutkiem od dnia 26.10.2005.

Przewodniczący odwołał się do postanowień art. 3 ust. 5 Regulaminu.


13. Skład komisji i delegacji

Na wniosek grup PPE-DE i Verts/ALE Parlament zatwierdził następujące nominacje:

komisja DEVE: Horst Posdorf;

komisja INTA: Syed Kamall;

komisja JURI: Syed Kamall nie jest już członkiem;

delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE: Frithjof Schmidt w miejsce Pierra Jonckheera;

delegacja do spraw stosunków z państwami Zatoki Perskiej, w tym z Jemenem: Horst Posdorf.


14. Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 116 Regulaminu)

Liczba podpisów zebranych pod pisemnymi oświadczeniami wpisanymi do rejestru (art. 116 ust. 3 Regulaminu):

Nr dok.

Autor

Podpisy

43/2005

Jana Bobošíková, Miloslav Ransdorf, Jaromír Kohlíček, Sahra Wagenknecht i Bogdan Golik

22

44/2005

Martin Callanan, Charlotte Cederschiöld, Christopher Heaton-Harris i Roger Helmer

13

45/2005

Chris Davies, Nigel Farage, Timothy Kirkhope, Jean Lambert i Gary Titley

151

46/2005

Elspeth Attwooll, Nigel Farage, Timothy Kirkhope, Jean Lambert i Gary Titley

21

47/2005

Jim Allister

9

48/2005

Richard Corbett

48

49/2005

Richard Corbett

26

50/2005

Lissy Gröner, Genowefa Grabowska, Karin Riis-Jørgensen, Gérard Onesta i Vasco Graça Moura

193

51/2005

Silvana Koch-Mehrin

65

52/2005

David Martin, Paulo Casaca, Peter Skinner, Terence Wynn i Robert Evans

77

53/2005

Charles Tannock, Jana Hybášková, Marek Siwiec, André Brie i Frédérique Ries

70

54/2005

Den Dover i Kathy Sinnott

73

55/2005

Den Dover i Kathy Sinnott

60

56/2005

Alessandra Mussolini

3

57/2005

Alessandra Mussolini

1

58/2005

Alessandra Mussolini

2

59/2005

Daniel Strož, Miloslav Ransdorf i Jaromír Kohlíček

7

60/2005

Marie-Line Reynaud i Marie-Noëlle Lienemann

32

61/2005

Íñigo Méndez de Vigo, Ilda Figueiredo, Bronisław Geremek, Jean Lambert i Martine Roure

74

62/2005

Elizabeth Lynne, Elena Valenciano Martínez-Orozco i Anna Záborská

49

63/2005

Terence Wynn, Catherine Stihler, Neil Parish, Paulo Casaca i Elspeth Attwooll

30


15. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Pozwolenie na sporządzenie sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 45 Regulaminu)

komisja CONT

Ten tytul nie jest jeszcze dostepny we wszystkich jezykach. Protection des intérêts financiers des Communautés - lutte contre la fraude - Rapport annuel 2004 (2005/2184(INI))
(opinia: BUDG, IMCO, REGI, AGRI)

komisja EMPL

Ten tytul nie jest jeszcze dostepny we wszystkich jezykach. Restructurations et emploi (2005/2188(INI))
(opinia: ECON, ITRE, IMCO)

komisja ENVI

Ten tytul nie jest jeszcze dostepny we wszystkich jezykach. Catastrophes naturelles (incendies et inondations) - aspects environnementaux (2005/2192(INI))

komisja REGI

Ten tytul nie jest jeszcze dostepny we wszystkich jezykach. Catastrophes naturelles (incendies et inondations) - aspects du développement régional (2005/2193(INI))

komisja AGRI

Ten tytul nie jest jeszcze dostepny we wszystkich jezykach. Catastrophes naturelles (incendies et inondations) - aspects agricoles (2005/2195(INI))

komisja PECH

Ten tytul nie jest jeszcze dostepny we wszystkich jezykach. Lancer le débat sur une approche communautaire en matière de programmes d'étiquetage écologique des produits de la pêche (2005/2189(INI))
(opinia: ENVI)

Ten tytul nie jest jeszcze dostepny we wszystkich jezykach. Révision de certaines restrictions d'accès dans le cadre de la politique commune de la pêche (cantonnement des Shetland et cantonnement pour la plie) (2005/2190(INI))
(opinia: ENVI)

komisja LIBE

Ten tytul nie jest jeszcze dostepny we wszystkich jezykach. Stratégie-cadre pour la non-discrimination et l'égalité des chances pour tous (2005/2191(INI))
(opinia: AFET, DEVE, EMPL, CULT, FEMM)

Pozwolenie na sporządzenie sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 121 ust. 2 Regulaminu)

komisja JURI

Ten tytul nie jest jeszcze dostepny we wszystkich jezykach. Une éventuelle infraction au Protocole des privilèges et immunités des Communautés européennes par un Etat membre (2005/2187(INI))

Ściślejsza współpraca między komisjami

komisja LIBE

- Ten tytul nie jest jeszcze dostepny we wszystkich jezykach. Stratégie-cadre pour la non-discrimination et l'égalité des chances pour tous (2005/2191(INI))
(opinia: AFET, DEVE, EMPL, CULT). Ściślejsza współpraca między komisjami LIBE i FEMM (w nastepstwie decyzji Konferencji Przewodniczących z dnia 20 października 2005 r.)

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym (COM(2005)0343 - C6-0246/2005 - 2005/0138(COD)) . Ściślejsza współpraca między komisjami LIBE i ECON(w nastepstwie decyzji Konferencji Przewodniczących z dnia 20 października 2005 r.)

Przydzielenie komisjom

komisji komisja REGI

- Badania, rozwój technologiczny i demonstracja (2007 - 2013) (COM(2005)0119 [01] - C6-0099/2005 - 2005/0043(COD))
odesłane do komisji przedm. właśc.: ITRE
opinia: BUDG, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, PECH, FEMM


16. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia

Zgodnie z art. 172 ust. 2 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte akty zostaną przekazane instytucjom, do których są skierowane.


17. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 14.11.2005 do 17.11.2005.


18. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 16.20.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin , Badia i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berger , Berlato, Berlinguer, Berman, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino , Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Cocilovo, Coelho, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Di Pietro , Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Eurlings , Jill Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Fotyga , Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Hatzidakis, Hazan, Hedkvist Petersen , Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Honeyball, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves , in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Koterec, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström , Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musotto, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis , Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Pöttering, Poignant, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Posselt, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini , Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, Santoro , dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt , Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel , Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strož, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titley, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Ventre, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Walter, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling , Wurtz, Wynn , Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Obserwatorzy

Ali, Anastase, Arabadjiev , Athanasiu, Bărbuleţiu, Becşenescu , Bliznashki, Buruiană-Aprodu, Ciornei, Cioroianu , Corlăţean , Coşea, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Dîncu, Duca , Dumitrescu, Ganţ, Hogea , Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ilchev, Ivanova , Kazak, Kelemen, Kirilov, Kónya-Hamar, Marinescu, Mihăescu, Morţun, Nicolae , Parvanova, Paşcu, Petre, Podgorean, Popa , Popeangă, Sârbu, Severin, Silaghi , Sofianski, Szabó, Ţîrle, Vigenin, Zgonea

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności