Kazalo 
Zapisnik
PDF 199kWORD 190k
Četrtek, 27. oktober 2005 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Dejavnosti Evropskega varuha človekovih pravic (2004) (razprava)
 4.Človekove pravice v Zahodni Sahari (sklep konference predsednikov)
 5.Čas glasovanja
  
5.1.Proračunsko leto 2006 (glasovanje)
  
5.2.Predlog splošnega proračuna 2006 (oddelek III) (glasovanje)
  
5.3.Predlog splošnega proračuna Evropske unije 2006 (oddelki I, II, IV, V, VI, VII, VIII) (glasovanje)
  
5.4.Razmere v Azerbajdžanu pred volitvami
  
5.5.Ponovna ocena barcelonskega procesa (glasovanje)
  
5.6.Dejavnosti Evropskega varuha človekovih pravic (2004) (glasovanje)
 6.Obrazložitve glasovanja
 7.Popravki glasovanja
 8.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 9.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  
9.1.Človekove pravice v Zahodni Sahari
  
9.2.Uzbekistan
  
9.3. Primer Tenzin Delek Rinpoče
 10.Čas glasovanja
  
10.1. Človekove pravice v Zahodni Sahari (glasovanje)
  
10.2. Uzbekistan (glasovanje)
  
10.3. Primer Tenzin Delek Rinpoče (glasovanje)
 11.Popravki glasovanja
 12.Sestava Parlamenta
 13.Sestava odborov in delegacij
 14.Pisne izjave v registru (člen 116 Poslovnika)
 15.Sklepi o določenih dokumentih
 16.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 17.Datum naslednjih sej
 18.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Ingo FRIEDRICH
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je pričela ob 10.05.

Govorili so Hans-Gert Pöttering v imenu skupine PPE-DE, ki je obsodil izjave iranskega predsednika Mahmouda Ahmadinejada, da bi morala biti država Izrael izbrisana z zemljevida, in zahteval, da se ta zadeva uvrsti na dnevni red prihodnjega zasedanja, Hannes Swoboda v imenu skupine PSE, in Silvana Koch-Mehrin v imenu skupine ALDE, ki sta oba podprla zahtevo Hans-Gerta Poetteringa (predsednik je odgovoril, da bo zahtevo preučila konferenca predsednikov).


2. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

od Sveta in Komisije

- Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih na področju varnosti civilnega letalstva (COM(2005)0429 - C6-0290/2005 - 2005/0191(COD)).

posredovano

pristojni

TRAN

mnenje

LIBE

- Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju pirotehničnih izdelkov v promet (COM(2005)0457 - C6-0312/2005 - 2005/0194(COD)).

posredovano

pristojni

IMCO

mnenje

ENVI, ITRE

- (Trenutno ni na razpolago v slovenskem jeziku) Document de travail de la Commission : Proposition en vue du renouvellement de l'Accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire (COM(2004)0498 - C6-0318/2005 - 2004/2099(ACI)).

posredovano

pristojni

BUDG

mnenje

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Predlog Sklepa Sveta o spremembi Sklepa 2000/24/ES, da se vključi Maldive na seznam držav, ki jih ta sklep zajema, po cunamijih v Indijskem oceanu decembra 2004 (COM(2005)0460 - C6-0319/2005 - 2005/0195(CNS)).

posredovano

pristojni

BUDG

mnenje

AFET

- Predlog Uredbe Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu med Evropsko skupnostjo in Salomonovimi otoki o ribolovu v obalnih vodah Salomonovih otokov (COM(2005)0404 - C6-0320/2005 - 2005/0168(CNS)).

posredovano

pristojni

PECH

mnenje

DEVE, BUDG

- Predlog Uredbe Sveta o sklenitvi Protokola, ki za obdobje od 18. januarja 2005 do 17. januarja 2011 opredeljuje ribolovne možnosti in finančni prispevek, predvidene s Sporazumom med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Sejšeli o ribolovu v obalnih vodah Sejšelov (COM(2005)0421 - C6-0321/2005 - 2005/0173(CNS)).

posredovano

pristojni

PECH

mnenje

DEVE, BUDG

- Spremenjen predlog Direktive Sveta o spremembi Direktive 77/388/EGS glede kraja opravljanja storitev (COM(2005)0334 - C6-0322/2005 - 2003/0329(CNS)).

posredovano

pristojni

ECON

mnenje

IMCO

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 31/2005 - Oddelek III - Komisija (SEC(2005)1220 - C6-0323/2005 - 2005/2197(GBD)).

posredovano

pristojni

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 39/2005 - Oddelek III - Komisija (SEC(2005)1275 - C6-0324/2005 - 2005/2198(GBD)).

posredovano

pristojni

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 38/2005 - Oddelek III - Komisija (SEC(2005)1274 - C6-0325/2005 - 2005/2196(GBD)).

posredovano

pristojni

BUDG

- Predlog Uredbe Sveta o ukrepih za obnovo staleža evropske jegulje (COM(2005)0472 - C6-0326/2005 - 2005/0201(CNS)).

posredovano

pristojni

PECH

mnenje

ENVI

- Predlog Odločbe Sveta o vzpostavitvi postopka vzajemnega obveščanja glede ukrepov držav članic na področjih azila in priseljevanja (COM(2005)0480 - C6-0335/2005 - 2005/0204(CNS)).

posredovano

pristojni

LIBE

- Posvetovanje o imenovanju člana Evropskega računskega sodišča (M. Olavi ALA-NISSILÄ - FI) (N6-0018/2005 - C6-0337/2005 - 2005/0809(CNS)).

posredovano

pristojni

CONT

- Posvetovanje o imenovanju člana Evropskega računskega sodišča (Ga. Máire GEOGHEGAN-QUINN - IRL) (N6-0019/2005 - C6-0338/2005 - 2005/0810(CNS)).

posredovano

pristojni

CONT

- Posvetovanje o imenovanju člana Evropskega računskega sodišča (G. Lars HEIKENSTEN - SV) (N6-0020/2005 - C6-0339/2005 - 2005/0811(CNS)).

posredovano

pristojni

CONT

- Posvetovanje o imenovanju člana Evropskega računskega sodišča (G. Morten LEVYSOHN - DA) (N6-0021/2005 - C6-0340/2005 - 2005/0812(CNS)).

posredovano

pristojni

CONT

- Posvetovanje o imenovanju člana Evropskega računskega sodišča (G. Karel PINXTEN - B) (N6-0022/2005 - C6-0341/2005 - 2005/0813(CNS)).

posredovano

pristojni

CONT

- Posvetovanje o imenovanju člana Evropskega računskega sodišča (G. Juan RAMALLO-MASSANET - ES) (N6-0023/2005 - C6-0342/2005 - 2005/0814(CNS)).

posredovano

pristojni

CONT

- Posvetovanje o imenovanju člana Evropskega računskega sodišča (G. Vitor Manuel da SILVA CALDEIRA - PT) (N6-0024/2005 - C6-0343/2005 - 2005/0815(CNS)).

posredovano

pristojni

CONT

- Posvetovanje o imenovanju člana Evropskega računskega sodišča (G. Massimo VARI - IT) (N6-0025/2005 - C6-0344/2005 - 2005/0816(CNS)).

posredovano

pristojni

CONT

- Predlog Sklepa Sveta in Komisije o sklenitvi sporazuma v imenu Evropske skupnosti in Evropske skupnosti za atomsko energijo o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropskimi skupnostmi na eni strani in Švicarsko konfederacijo na drugi strani (COM(2005)0333 - C6-0345/2005 - 2005/0135(CNS)).

posredovano

pristojni

ITRE


3. Dejavnosti Evropskega varuha človekovih pravic (2004) (razprava)

Poročilo: Letno poročilo o dejavnostih Evropskega varuha človekovih pravic za leto 2004 [2005/2136(INI)] - Odbor za peticije. Poročevalec: Manolis Mavrommatis (A6-0276/2005)

Govoril je Nikiforos Diamandouros (varuh človekovih pravic).

Manolis Mavrommatis je predstavil poročilo.

Govorila je Margot Wallström (podpredsednica Komisije).

Govorili so Richard Seeber v imenu skupine PPE-DE, Proinsias De Rossa v imenu skupine PSE, Klaus-Heiner Lehne v imenu skupine ALDE, David Hammerstein v imenu skupine Verts/ALE, Mario Borghezio v imenu skupine IND/DEM, Marcin Libicki v imenu skupine UEN, Jean-Claude Martinez samostojni poslanec, Andreas Schwab, Alexandra Dobolyi, Mieczysław Edmund Janowski, Ryszard Czarnecki, Péter Olajos, Genowefa Grabowska, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg in Nikiforos Diamandouros.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.6 , Zapisnik z dne 27.10.2005.

(Seja, ki se je prekinila ob 11.25 za čas za glasovanje, se je nadaljevala ob 11.30.)


PREDSEDSTVO: Arlene McCARTHY
podpredsednica

Govoril je Hannes Swoboda o poteku proračunske razprave.

4. Človekove pravice v Zahodni Sahari (sklep konference predsednikov)

Na seji 26.10.2005 je konferenca predsednikov sklenila predlagati, da se razprava o človekovih pravicah v Zahodni Sahari, uvrščena na dnevni red popoldne tega dne, izjemoma ne zaključi z glasovanjem o predlogu resolucije, da ne bi negativno vplivali na načrtovan obisk delegacije ad hoc v tej regiji.

Govorila sta Hans-Gert Pöttering v imenu skupine PPE-DE, in Francis Wurtz v imenu skupine GUE/NGL

Parlament je predlog zavrnil (razprava o človekovih pravicah v Zahodni Sahari se bo torej zaključila s predlogom resolucije).


5. Čas glasovanja

Izidi posameznih glasovanj (predlogi sprememb, ločeno glasovanje, glasovanje po delih itd.) so vsebovani v Prilogi 1 k temu zapisniku.


5.1. Proračunsko leto 2006 (glasovanje)

- Osnutki dopolnitev in predlogi sprememb v zvezi z odobrenimi sredstvi oddelka III predloga splošnega proračuna za leto 2006, ki zadeva Komisijo
- Osnutki dopolnitev k oddelkom I, II, IV, V, VI, VII in VIII predloga splošnega proračuna za leto 2006 glede Evropskega parlamenta, Sveta, Sodišča, Računskega sodišča, Ekonomsko-socialnega odbora, Odbora regij, Evropskega varuha človekovih pravic in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov

(Za osnutke dopolnitev v zvezi z neobveznimi izdatki je potrebn kvalificirana večina; za predloge sprememb v zvezi z obveznimi izdatkimi je potrebna enostavna večina)

(Izid glasovanja: Priloga 1, točka 1)

Sprejeti osnutki dopolnitev in predlogi sprememb so prilogi “Sprejeta besedila”.

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

Gianni Pittella (poročevalec) je pred glasovanjem opozoril na naslednje tehnične prilagoditve:

- postavka 15 06 06, "Posebni letni dogodki" - besede "v novem muzeju Evrope" se črtajo v opombah,

- postavka 19 03 06 "Posebni predstavniki Evropske unije" - ne zadeva slovenske različice

- predloga dopolnitve 0771 (sklop 4), skupni znesek iz postavke 22 02 01 01 mora biti naveden na črti,

- znesek pm se ponovno vstavi v postavke v zvezi z Evropskim razvojnim skladom (ERS) za oblikovanje predhodnega predloga proračuna. Sprememba zadeva postavke od 21 03 01 do 21 03 15.

Med glasovanjem so govorili naslednji poslanci:

Catherine Guy-Quint o vrstnem redu glasovanja o osnutkih dopolnitev 231 in 779 ter Salvador Garriga Polledo o njenem govoru.

Gianni Pittella (poročevalec) je najprej podrobneje razložil vsebino dopolnitev 446 in 292, nato pa govoril o vrstnem redu glasovanja o dopolnitvah 74 in 223.

Salvador Garriga Polledo in Kathalijne Maria Buitenweg o tem zadnjem govoru.

Valdis Dombrovskis (poročevalec) je podal tehnične popravke k dopolnitvama 473 in 475, ki jih je Parlament upošteval.


5.2. Predlog splošnega proračuna 2006 (oddelek III) (glasovanje)

Poročilo: Predlog splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2006
Oddelek III, Komisija [C6-0299/2005 - 2005/2001(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Gianni Pittella (A6-0309/2005)

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga 1, točka 2)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2005)0409)


5.3. Predlog splošnega proračuna Evropske unije 2006 (oddelki I, II, IV, V, VI, VII, VIII) (glasovanje)

Poročilo: Predlog splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2006
Oddelek I, Evropski parlament
Oddelek II, Svet
Oddelek IV, Sodišče Evropskih skupnosti
Oddelek V, Računsko sodišče
Oddelek VI, Ekonomsko-socialni odbor
Oddelek VII, Odbor regij,
Oddelek VIII(A), Evropski varuh človekovih pravic,
Oddelek VIII(B), Evropski nadzornik za varstvo podatkov [C6-0300/2005 - 2005/2002(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Valdis Dombrovskis (A6-0307/2005)

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga 1, točka 3)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2005)0410)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

Valdis Dombrovskis (poročevalec) je pred glasovanjem prebral naslednje tehnične prilagoditve k:

- odstavku 5: 7,7 milijonov (namesto 7,4 milijonov)

- odstavku 27b): ustvariti 46 delovnih mest (21A*, 1 začasno A*, 19B*, 5C*) namesto 41 delovnih mest (19A*, 1 začasno A*, 16B*, 5C*)

- odstavku 41: 3 398 000 EUR (namesto 3 400 000 EUR)

- datum, naveden v odstavkih 17, 23 in 25 (17. oktober 2005), se nadomesti z “30. november”.


5.4. Razmere v Azerbajdžanu pred volitvami

Predlogi resolucij B6-0558/2005, B6-0559/2005, B6-0560/2005, B6-0576/2005, B6-0577/2005 in B6-0578/2005

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga 1, točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE RC-B6-0558/2005

(ki nadomešča B6-0558/2005, B6-0559/2005, B6-0560/2005, B6-0576/2005, B6-0577/2005 in B6-0578/2005):

predložen s strani naslednjih poslancev:

Charles Tannock, Árpád Duka-Zólyomi, Vytautas Landsbergis, Elisabeth Jeggle in Bernd Posselt v imenu skupine PPE-DE,

Hannes Swoboda, Libor Rouček in Panagiotis Beglitis v imenu skupine PSE,

Annemie Neyts-Uyttebroeck in Sarah Ludford v imenu skupine ALDE,

Marie Anne Isler Béguin v imenu skupine Verts/ALE,

Eva-Britt Svensson in Vittorio Agnoletto v imenu skupine GUE/NGL,

Rolandas Pavilionis v imenu skupine UEN

Sprejeto (P6_TA(2005)0411)


5.5. Ponovna ocena barcelonskega procesa (glasovanje)

Poročilo: Ponovna ocena barcelonskega procesa [2005/2058(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Anneli Jäätteenmäki (A6-0280/2005)

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga 1, točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2005)0412)


5.6. Dejavnosti Evropskega varuha človekovih pravic (2004) (glasovanje)

Poročilo: Letno poročilo o dejavnostih Evropskega varuha človekovih pravic za leto 2004 [2005/2136(INI)] - Odbor za peticije. Poročevalec: Manolis Mavrommatis (A6-0276/2005)

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga 1, točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2005)0413)


6. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 163(3) Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Predlog splošnega proračuna Evropske unije - Proračunsko leto 2006

- Agnes Schierhuber


7. Popravki glasovanja

Popravki glasovanj se nahajajo na spletni strani “Séance en direct”, v Prilogi II “Izidi poimenskih glasovanj”.

Elektronsko inačico na spletni strani Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

°
° ° °

Robert Sturdy je sporočil, da ni sodeloval pri vseh glasovanjih.


(Seja, ki se je prekinila ob 12.55,
se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Manuel António dos SANTOS
podpredsednik

8. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.

°
° ° °

Michael Cashman je sporočil, da njegovo ime ni navedeno na seznamu navzočih, čeprav je bil navzoč na seji dne 25.10.2005.


9. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točka 2 , Zapisnik z dne 25.10.2005)


9.1. Človekove pravice v Zahodni Sahari

Predlogi resolucij B6-0561/2005, B6-0566/2005, B6-0568/2005, B6-0571/2005, B6-0574/2005 in B6-0580/2005

Karin Scheele, Raül Romeva i Rueda, Simon Coveney, Marios Matsakis in Pedro Guerreiro so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Bernd Posselt v imenu skupine PPE-DE, Luis Yañez-Barnuevo García v imenu skupine PSE, Alyn Smith v imenu skupine Verts/ALE, Jaromír Kohlíček v imenu skupine GUE/NGL, Charles Tannock, Iratxe García Pérez in Olli Rehn (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.1 , Zapisnik z dne 27.10.2005.


9.2. Uzbekistan

Predlogi resolucij B6-0563/2005, B6-0564/2005, B6-0569/2005, B6-0572/2005, B6-0573/2005 in B6-0579/2005

Józef Pinior, Carl Schlyter, Simon Coveney, Ona Juknevičienė, Erik Meijer in Marcin Libicki so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Bernd Posselt v imenu skupine PPE-DE, Karin Scheele v imenu skupine PSE, Tobias Pflüger v imenu skupine GUE/NGL, Urszula Krupa v imenu skupine IND/DEM, in Olli Rehn (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.2 , Zapisnik z dne 27.10.2005.


9.3.  Primer Tenzin Delek Rinpoče

Predlogi resolucij B6-0562/2005, B6-0565/2005, B6-0567/2005, B6-0570/2005, B6-0575/2005 in B6-0581/2005.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eva Lichtenberger, Thomas Mann, Elizabeth Lynne, Erik Meijer in Marcin Libicki so predstavili predloge resolucij.

Govoril je Olli Rehn (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.3 , Zapisnik z dne 27.10.2005.

Govoril je Carl Schlyter o tehnični težavi.


10. Čas glasovanja

Izidi posameznih glasovanj (predlogi sprememb, ločeno glasovanje, glasovanje po delih itd.) so vsebovani v Prilogi 1 k temu zapisniku.


10.1.  Človekove pravice v Zahodni Sahari (glasovanje)

Predlogi resolucij B6-0561/2005, B6-0566/2005, B6-0568/2005, B6-0571/2005, B6-0574/2005 in B6-0580/2005

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga 1, točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE RC-B6-0561/2005

(ki nadomešča B6-0561/2005, B6-0566/2005, B6-0568/2005, B6-0571/2005 in B6-0574/2005):

predložen s strani naslednjih poslancev:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v imenu skupine PPE-DE,

Karin Scheele v imenu skupine PSE,

Cecilia Malmström v imenu skupine ALDE,

Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE,

Willy Meyer Pleite, Vittorio Agnoletto, Miguel Portas in Luisa Morgantini v imenu skupine GUE/NGL

Sprejeto (P6_TA(2005)0414)

(Predlog resolucije B6-0580/2005 je brezpredmeten.)


10.2.  Uzbekistan (glasovanje)

Predlogi resolucij B6-0563/2005, B6-0564/2005, B6-0569/2005, B6-0572/2005, B6-0573/2005 in B6-0579/2005

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga 1, točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE RC-B6-0563/2005

(ki nadomešča B6-0563/2005, B6-0564/2005, B6-0569/2005, B6-0572/2005, B6-0573/2005 in B6-0579/2005):

predložen s strani naslednjih poslancev:

Albert Jan Maat in Simon Coveney v imenu skupine PPE-DE,

Pasqualina Napoletano in Bernadette Bourzai v imenu skupine PSE,

Ona Juknevičienė v imenu skupine ALDE,

Raimon Obiols i Germà in Cem Özdemir v imenu skupine Verts/ALE,

Eva-Britt Svensson in Roberto Musacchio v imenu skupine GUE/NGL,

Marcin Libicki in Anna Elzbieta Fotyga v imenu skupine UEN

Sprejeto (P6_TA(2005)0415)


10.3.  Primer Tenzin Delek Rinpoče (glasovanje)

Predlogi resolucij B6-0562/2005, B6-0565/2005, B6-0567/2005, B6-0570/2005, B6-0575/2005 in B6-0581/2005

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga 1, točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE RC-B6-0562/2005

(ki nadomešča B6-0562/2005, B6-0565/2005, B6-0567/2005, B6-0570/2005, B6-0575/2005 in B6-0581/2005):

predložen s strani naslednjih poslancev:

Thomas Mann, Bernd Posselt in Charles Tannock v imenu skupine PPE-DE,

Pasqualina Napoletano v imenu skupine PSE,

Bill Newton Dunn, Dirk Sterckx in Frédérique Ries v imenu skupine ALDE,

Raül Romeva i Rueda in Eva Lichtenberger v imenu skupine Verts/ALE,

Luisa Morgantini in Jonas Sjöstedt v imenu skupine GUE/NGL,

Marcin Libicki v imenu skupine UEN

Sprejeto (P6_TA(2005)0416)


11. Popravki glasovanja

Popravki glasovanj se nahajajo na spletni strani “Séance en direct”, v Prilogi II “Izidi poimenskih glasovanj”.

Elektronsko inačico na spletni strani Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


12. Sestava Parlamenta

Michele Santoro je pisno sporočil svoj odstop s funkcije poslanca Evropskega parlamenta z veljavo od 14.11.2005.

V skladu s členom 4(3) in 4(7) Poslovnika je Parlament potrdil sprostitev sedeža in o tem obvestil zadevno državo članico.

°
° ° °

Pristojni nemški organi so Evropski parlament obvestili, da je Horst Eckart Alwin Posdorf imenovan za poslanca Evropskega parlamenta namesto Jürgena Zimmerlinga z začetkom veljavnosti dne 24.10.2005.

Pristojni nemški organi so Evropski parlament obvestili, da je Matthias Groote imenovan za poslanca Evropskega parlamenta namesto Garrelta Duina z začetkom veljavnosti dne 26.10.2005.

Predsednik je opozoril na določbe člena 3(5) Poslovnika.


13. Sestava odborov in delegacij

Na predlog skupin PPE-DE in Verts/ALE je Parlament potrdil sledeča imenovanja:

Odbor DEVE: Horst Posdorf;

Odbor INTA: Syed Kamall;

Odbor JURI: Syed Kamall ni več član;

Delegacija pri Skupni parlamentarni skupščini AKP-EU: Frithjof Schmidt namesto Pierrea Jonckheera;

Delegacija za odnose z Zalivskimi državami: Horst Posdorf.


14. Pisne izjave v registru (člen 116 Poslovnika)

Število podpisov, ki so jih pridobile naslednje, v registru zabeležene izjave (člen 116(3) Poslovnika):

Št. dokumenta

Vlagatelj

Podpisi

43/2005

Jana Bobošíková, Miloslav Ransdorf, Jaromír Kohlíček, Sahra Wagenknecht in Bogdan Golik

22

44/2005

Martin Callanan, Charlotte Cederschiöld, Christopher Heaton-Harris in Roger Helmer

13

45/2005

Chris Davies, Nigel Farage, Timothy Kirkhope, Jean Lambert in Gary Titley

151

46/2005

Elspeth Attwooll, Nigel Farage, Timothy Kirkhope, Jean Lambert in Gary Titley

21

47/2005

Jim Allister

9

48/2005

Richard Corbett

48

49/2005

Richard Corbett

26

50/2005

Lissy Gröner, Genowefa Grabowska, Karin Riis-Jørgensen, Gérard Onesta in Vasco Graça Moura

193

51/2005

Silvana Koch-Mehrin

65

52/2005

David Martin, Paulo Casaca, Peter Skinner, Terence Wynn in Robert Evans

77

53/2005

Charles Tannock, Jana Hybášková, Marek Siwiec, André Brie in Frédérique Ries

70

54/2005

Den Dover in Kathy Sinnott

73

55/2005

Den Dover in Kathy Sinnott

60

56/2005

Alessandra Mussolini

3

57/2005

Alessandra Mussolini

1

58/2005

Alessandra Mussolini

2

59/2005

Daniel Strož, Miloslav Ransdorf in Jaromír Kohlíček

7

60/2005

Marie-Line Reynaud in Marie-Noëlle Lienemann

32

61/2005

Íñigo Méndez de Vigo, Ilda Figueiredo, Bronisław Geremek, Jean Lambert in Martine Roure

74

62/2005

Elizabeth Lynne, Elena Valenciano Martínez-Orozco in Anna Záborská

49

63/2005

Terence Wynn, Catherine Stihler, Neil Parish, Paulo Casaca in Elspeth Attwooll

30


15. Sklepi o določenih dokumentih

Dovoljenje za pripravo samoiniciativnega poročila (člen 45 Poslovnika)

Odbor CONT

Zaščita finančnih interesov Skupnosti - boj proti goljufijam - Letno poročilo 2004 (2005/2184(INI))
(mnenje: BUDG, IMCO, REGI, AGRI)

Odbor EMPL

Prestrukturiranje in zaposlovanje (2005/2188(INI))
(mnenje: ECON, ITRE, IMCO)

Odbor ENVI

Naravne nesreče (požari in poplave) z okoljskega vidika (2005/2192(INI))

Odbor REGI

Naravne nesreče (požari in poplave) z vidika regionalnega razvoja (2005/2193(INI))

Odbor AGRI

Naravne nesreče (požari in poplave) z vidika kmetijstva (2005/2195(INI))

Odbor PECH

Sprožitev razprave o pristopu Skupnosti k sistemu okoljskega označevanja za ribiške proizvode (2005/2189(INI))
(mnenje: ENVI)

Pregled nekaterih omejitev dostopa v skupni ribiški politiki (območje Shetland in območje morske plošče) (2005/2190(INI))
(mnenje: ENVI)

Odbor LIBE

Nediskriminacija in enake možnosti za vse - okvirna strategija (2005/2191(INI))
(mnenje: AFET, DEVE, EMPL, CULT, FEMM)

Dovoljenje za pripravo samoiniciativnega poročila (člen 121(2) Poslovnika)

Odbor JURI

Možne kršitve Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti s strani držav članic (2005/2187(INI))

Okrepljeno sodelovanje med odbori

Odbor LIBE

- Nediskriminacija in enake možnosti za vse - okvirna strategija (2005/2191(INI))
(mnenje: AFET, DEVE, EMPL, CULT)

Okrepljeno sodelovanje med odboroma LIBE, FEMM (po sklepu konference predsednikov z dne 20.10.2005)

- Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o podatkih o plačniku, ki spremljajo prenose sredstev (COM(2005)0343 - C6-0246/2005 - 2005/0138(COD))
Okrepljeno sodelovanje med odbori LIBE, ECON (po sklepu konference predsednikov z dne 20.10.2005)

Napotitev na odbore

Odbor REGI

- Raziskove, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007-2013) (COM(2005)0119 [01] - C6-0099/2005 - 2005/0043(COD))
posredovano pristojni: ITRE
mnenje: BUDG, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, PECH, FEMM


16. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 172(2) Poslovnika bo zapisnik te seje predložen v sprejetje Parlamentu na naslednji seji.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


17. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 14.11.2005 do 17.11.2005.


18. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 16.20.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin , Badia i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berger , Berlato, Berlinguer, Berman, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino , Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Cocilovo, Coelho, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Di Pietro , Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Eurlings , Jill Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Fotyga , Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Hatzidakis, Hazan, Hedkvist Petersen , Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Honeyball, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves , in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Koterec, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström , Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musotto, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis , Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Pöttering, Poignant, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Posselt, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini , Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, Santoro , dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt , Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel , Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strož, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titley, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Ventre, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Walter, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling , Wurtz, Wynn , Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Opazovalci

Ali, Anastase, Arabadjiev , Athanasiu, Bărbuleţiu, Becşenescu , Bliznashki, Buruiană-Aprodu, Ciornei, Cioroianu , Corlăţean , Coşea, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Dîncu, Duca , Dumitrescu, Ganţ, Hogea , Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ilchev, Ivanova , Kazak, Kelemen, Kirilov, Kónya-Hamar, Marinescu, Mihăescu, Morţun, Nicolae , Parvanova, Paşcu, Petre, Podgorean, Popa , Popeangă, Sârbu, Severin, Silaghi , Sofianski, Szabó, Ţîrle, Vigenin, Zgonea

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov