Index 
Protokoll
PDF 202kWORD 170k
Torsdagen den 27 oktober 2005 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Europeiska ombudsmannens årsrapport för 2004 (debatt)
 4.Mänskliga rättigheter i Västsahara (talmanskonferensens beslut)
 5.Omröstning
  
5.1.Budgetåret 2006 (omröstning)
  
5.2.Förslag till allmän budget 2006 (avsnitt III) (omröstning)
  
5.3.Förslag till allmän budget 2006 (avsnitt I, II, IV, V, VI, VII, VIII) (omröstning)
  
5.4.Situationen i Azerbajdzjan efter valen
  
5.5.Den omgestaltade Barcelonaprocessen (omröstning)
  
5.6.Europeiska ombudsmannens årsrapport för 2004 (omröstning)
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser till avgivna röster
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 9.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
9.1.Mänskliga rättigheter i Västsahara
  
9.2.Uzbekistan
  
9.3.Fallet Tenzin Delek Rinpoche
 10.Omröstning
  
10.1. Mänskliga rättigheter i Västsahara (omröstning)
  
10.2. Uzbekistan (omröstning)
  
10.3. Fallet Tenzin Delek Rinpoche (omröstning)
 11.Rättelser till avgivna röster
 12.Parlamentets sammansättning
 13.Utskottens och delegationernas sammansättning
 14.Skriftliga förklaringar införda i registret (artikel 116 i arbetsordningen)
 15.Beslut om vissa dokument
 16.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 17.Datum för nästa sammanträdesperiod
 18.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Ingo FRIEDRICH
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 10.05.

Talare: Hans-Gert Pöttering för PPE-DE-gruppen, som kritiserade den iranske presidenten Mahmoud Ahmadinejads yttranden i vilka han har sagt att staten Israel borde strykas från kartan, och begärde att frågan skulle tas upp på föredragningslistan för nästa sammanträdesperiod, Hannes Swoboda för PSE-gruppen, och Silvana Koch-Mehrin för ALDE-gruppen, som båda stödde Hans-Gert Pötterings begäran (Talmannen svarade att han skulle hänvisa denna begäran till talmanskonferensen).


2. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten (COM(2005)0429 - C6-0290/2005 - 2005/0191(COD)).

hänvisat till

ansvarigt utskott

TRAN

rådgivande utskott

LIBE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om utsläppande på marknaden av pyrotekniska artiklar (COM(2005)0457 - C6-0312/2005 - 2005/0194(COD)).

hänvisat till

ansvarigt utskott

IMCO

rådgivande utskott

ENVI, ITRE

- Kommissionens arbetsdokument: Förslag till ett förnyat interinstitutionellt avtal om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet (KOM(2004)0498 - C6-0318/2005 - 2004/2099(ACI)).

hänvisat till

ansvarigt utskott

BUDG

rådgivande utskott

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Förslag till rådets beslut om ändring av beslut 2000/24/EG så att länderförteckningen efter flodvågen i Indiska oceanen i december 2004 även omfattar Maldiverna (COM(2005)0460 - C6-0319/2005 - 2005/0195(CNS)).

hänvisat till

ansvarigt utskott

BUDG

rådgivande utskott

AFET

- Förslag till rådets förordning om ingående av partnerskapsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Salomonöarna om fiske utanför Salomonöarnas kust (COM(2005)0404 - C6-0320/2005 - 2005/0168(CNS)).

hänvisat till

ansvarigt utskott

PECH

rådgivande utskott

DEVE, BUDG

- Förslag till rådets förordning om antagande av protokollet om fastställande för perioden 18 januari 2005 till 17 januari 2011 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Seychellerna om fiske utanför Seychellerna (COM(2005)0421 - C6-0321/2005 - 2005/0173(CNS)).

hänvisat till

ansvarigt utskott

PECH

rådgivande utskott

DEVE, BUDG

- Ändrat förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 77/388/EEG med avseende på platsen för tillhandahållande av tjänster (COM(2005)0334 - C6-0322/2005 - 2003/0329(CNS)).

hänvisat till

ansvarigt utskott

ECON

rådgivande utskott

IMCO

- Förslag till anslagsöverföring DEC 31/2005 - Avsnitt III - Kommissionen (SEC(2005)1220 - C6-0323/2005 - 2005/2197(GBD)).

hänvisat till

ansvarigt utskott

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 39/2005 - Avsnitt III - Kommissionen (SEC(2005)1275 - C6-0324/2005 - 2005/2198(GBD)).

hänvisat till

ansvarigt utskott

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 38/2005 - Avsnitt III - Kommissionen (SEC(2005)1274 - C6-0325/2005 - 2005/2196(GBD)).

hänvisat till

ansvarigt utskott

BUDG

- Förslag till rådets förordning om åtgärder för återhämtning av beståndet av europeisk ål (COM(2005)0472 - C6-0326/2005 - 2005/0201(CNS)).

hänvisat till

ansvarigt utskott

PECH

rådgivande utskott

ENVI

- Förslag till rådets beslut om upprättande av ett system för ömsesidigt informationsutbyte om medlemsstaternas åtgärder rörande asyl och invandring (COM(2005)0480 - C6-0335/2005 - 2005/0204(CNS)).

hänvisat till

ansvarigt utskott

LIBE

- Samråd om utnämningen av en ledamot av revisionsrätten (Olavi ALA-NISSILÄ - FI) (N6-0018/2005 - C6-0337/2005 - 2005/0809(CNS)).

hänvisat till

ansvarigt utskott

CONT

- Samråd om utnämningen av en ledamot av revisionsrätten (Máire GEOGHEGAN-QUINN - IRL) (N6-0019/2005 - C6-0338/2005 - 2005/0810(CNS)).

hänvisat till

ansvarigt utskott

CONT

- Samråd om utnämningen av en ledamot av revisionsrätten (Lars HEIKENSTEN - SV) (N6-0020/2005 - C6-0339/2005 - 2005/0811(CNS)).

hänvisat till

ansvarigt utskott

CONT

- Samråd om utnämningen av en ledamot av revisionsrätten (Morten LEVYSOHN - DA) (N6-0021/2005 - C6-0340/2005 - 2005/0812(CNS)).

hänvisat till

ansvarigt utskott

CONT

- Samråd om utnämningen av en ledamot av revisionsrätten (Karel PINXTEN - B) (N6-0022/2005 - C6-0341/2005 - 2005/0813(CNS)).

hänvisat till

ansvarigt utskott

CONT

- Samråd om utnämningen av en ledamot av revisionsrätten (Juan RAMALLO-MASSANET - ES) (N6-0023/2005 - C6-0342/2005 - 2005/0814(CNS)).

hänvisat till

ansvarigt utskott

CONT

- Samråd om utnämningen av en ledamot av revisionsrätten (Victor Manuel da SILVA CALDEIRA - PT) (N6-0024/2005 - C6-0343/2005 - 2005/0815(CNS)).

hänvisat till

ansvarigt utskott

CONT

- Samråd om utnämningen av en ledamot av revisionsrätten (Massimo VARI - IT) (N6-0025/2005 - C6-0344/2005 - 2005/0816(CNS)).

hänvisat till

ansvarigt utskott

CONT

- Förslag till rådets och kommissionens beslut om ingående på Europeiska gemenskapens och Europeiska atomenergigemenskapens vägnar av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskaperna, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan (COM(2005)0333 - C6-0345/2005 - 2005/0135(CNS)).

hänvisat till

ansvarigt utskott

ITRE


3. Europeiska ombudsmannens årsrapport för 2004 (debatt)

Betänkande om Europeiska ombudsmannens årsrapport för 2004 [2005/2136(INI)] - Utskottet för framställningar. Föredragande: Manolis Mavrommatis (A6-0276/2005)

Talare: Nikiforos Diamandouros (Ombudsman).

Manolis Mavrommatis redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Margot Wallström (kommissionens vice ordförande).

Talare: Richard Seeber för PPE-DE-gruppen, Proinsias De Rossa för PSE-gruppen, Klaus-Heiner Lehne för ALDE-gruppen, David Hammerstein för Verts/ALE-gruppen, Mario Borghezio för IND/DEM-gruppen, Marcin Libicki för UEN-gruppen, Jean-Claude Martinez, grupplös, Andreas Schwab, Alexandra Dobolyi, Mieczysław Edmund Janowski, Ryszard Czarnecki, Péter Olajos, Genowefa Grabowska, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg och Nikiforos Diamandouros.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.6 i protokollet av den 27.10.2005.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.25, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 11.30.)


ORDFÖRANDESKAP: Arlene McCARTHY
Vice talman

Talare: Hannes Swoboda om hur budgetdebatten förlöpte.

4. Mänskliga rättigheter i Västsahara (talmanskonferensens beslut)

Vid sitt sammanträde den 26 oktober 2005 hade talmanskonferensen beslutat föreslå att debatten om mänskliga rättigheter i Västsahara, som var inskriven på föredragningslistan samma eftermiddag, undantagsvis inte skulle avslutas med omröstning om ett resolutionsförslag för att inte påverka det nära förestående besök som en ad hoc-delegation skulle göra till området.

Talare: Hans-Gert Pöttering för PPE-DE-gruppen, och Francis Wurtz för GUE/NGL-gruppen

Parlamentet förkastade detta förslag (debatten om mänskliga rättigheter i Västsahara skulle därmed avslutas med ett resolutionsförslag).


5. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilaga 1 till protokollet.


5.1. Budgetåret 2006 (omröstning)

- Förslag till ändringar och ändringsförslag som avser avsnitt III i förslaget till allmän budget för budgetåret 2006 angående kommissionen
- Förslag till ändringar till avsnitten I, II, IV, V, VI, VII och VIII i förslaget till allmän budget för budgetåret 2006 för Europaparlamentet, rådet, domstolen, revisionsrätten, ekonomiska och sociala kommittén, regionkommittén, Europeiska ombudsmannen och Europeiska datatillsynsmannen

(Kvalificerad majoritet krävs för förslag till ändringar som avser icke-obligatoriska utgifter; enkel majoritet krävs för ändringsförslag som avser obligatoriska utgifter)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 1)

De antagna förslagen till ändringar och ändringsförslagen återfinns i bilagan till «Antagna texter».

Talare:

Gianni Pittella (föredragande) gjorde ett inlägg före omröstningen för att lägga fram följande tekniska ändringar:

- i budgetpost 15 06 06, Särskilda årliga evenemang, skulle orden "på det nya Europamuséet" utgå i anmärkningarna,

- i anmärkningarna till budgetpost 19 03 06 "Särskilda representanter för Europeiska unionen", skulle ordet "envoy" i den engelska versionen ersättas med ordet "representative" för att vara konsekvent med artikelns titel,

- i förslag till ändring 0771 (block 4) måste de totala betalningsbemyndiganden som hör till budgetpost 22 02 01 01 tas upp vid denna budgetpost,

- ett pm måste återinföras vid budgetposterna för Europeiska utvecklingsfonden (EUF) för att återinföra det preliminära budgetförslaget. De berörda budgetposterna: 21 03 01 - 21 03 15.

Följande ledamöter gjorde inlägg under omröstningen:

Catherine Guy-Quint om ordningsföljden för förslagen till ändring 231 och 779 och Salvador Garriga Polledo om detta inlägg.

Gianni Pittella (föredragande) först för att precisera innehållet i förslagen till ändring 446 och 292 och därefter om ordningsföljden för förslagen till ändring 74 och 223.

Salvador Garriga Polledo och Kathalijne Maria Buitenweg om det senare inlägget.

Valdis Dombrovskis (föredragande), för att lägga fram tekniska justeringar till förslagen till ändring 473 och 475, till vilka parlamentet samtyckte.


5.2. Förslag till allmän budget 2006 (avsnitt III) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2006
Avsnitt III, kommissionen [C6-0299/2005 - 2005/2001(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Gianni Pittella (A6-0309/2005)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2005)0409)


5.3. Förslag till allmän budget 2006 (avsnitt I, II, IV, V, VI, VII, VIII) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2006
Avsnitt I, Europaparlamentet
Avsnitt II, Rådet
Avsnitt IV, Domstolen
Avsnitt V, Revisionsrätten
Avsnitt VI, Ekonomiska och sociala kommittén
Avsnitt VII, Regionkommittén
Avsnitt VIII (A), Europeiska ombudsmannen
Avsnitt VIII (B), Europeiska datatillsynsmannen [C6-0300/2005 - 2005/2002(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Valdis Dombrovskis (A6-0307/2005)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2005)0410)

Inlägg om omröstningen:

Valdis Dombrovskis (föredragande), som före omröstningen redogjorde för följande tekniska ändringar:

- till punkt 5: 7,7 miljoner (i stället för 7,4 miljoner)

- till punkt 27b): inrätta 46 tjänster (21A*, 1 tillfällig A*, 19B*, 5C*) i stället för inrätta 41 tjänster (19A*, 1 tillfällig A*, 16B*, 5C*)

- till punkt 41: 3 398 000 EUR (i stället för 3 400 000 EUR)

- det datum som nämns i punkterna 17, 23 och 25 (den 17 oktober 2005) skulle ersättas med «den 30 november 2005».


5.4. Situationen i Azerbajdzjan efter valen

Resolutionsförslag B6-0558/2005, B6-0559/2005, B6-0560/2005, B6-0576/2005, B6-0577/2005 och B6-0578/2005

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0558/2005

(ersätter B6-0558/2005, B6-0559/2005, B6-0560/2005, B6-0576/2005, B6-0577/2005 och B6-0578/2005):

inlämnat av följande ledamöter:

Charles Tannock, Árpád Duka-Zólyomi, Vytautas Landsbergis, Elisabeth Jeggle och Bernd Posselt för PPE-DE-gruppen,

Hannes Swoboda, Libor Rouček och Panagiotis Beglitis för PSE-gruppen,

Annemie Neyts-Uyttebroeck och Sarah Ludford för ALDE-gruppen,

Marie Anne Isler Béguin för Verts/ALE-gruppen,

Eva-Britt Svensson och Vittorio Agnoletto för GUE/NGL-gruppen,

Rolandas Pavilionis för UEN-gruppen

Antogs (P6_TA(2005)0411)


5.5. Den omgestaltade Barcelonaprocessen (omröstning)

Betänkande om den omgestaltade Barcelonaprocessen [2005/2058(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Anneli Jäätteenmäki (A6-0280/2005)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2005)0412)


5.6. Europeiska ombudsmannens årsrapport för 2004 (omröstning)

Betänkande om Europeiska ombudsmannens årsrapport för 2004 [2005/2136(INI)] - Utskottet för framställningar. Föredragande: Manolis Mavrommatis (A6-0276/2005)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2005)0413)


6. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingivits i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Budgetåret 2006

- Agnes Schierhuber


7. Rättelser till avgivna röster

Rättelserna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilaga 2 ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

°
° ° °

Robert Sturdy hade låtit meddela att han inte hade deltagit i hela omröstningen.


(Sammanträdet avbröts kl. 12.55 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Manuel António dos SANTOS
Vice talman

8. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

°
° ° °

Michael Cashman hade låtit meddela att han hade varit närvarande under sammanträdet den 25.10.2005 men att hans namn inte förekom på närvarolistan.


9. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För rubriker och författare till resolutionsförslagen, se punkt 2 i protokollet av den 25.10.2005).


9.1. Mänskliga rättigheter i Västsahara

Resolutionsförslag B6-0561/2005, B6-0566/2005, B6-0568/2005, B6-0571/2005, B6-0574/2005 och B6-0580/2005

Karin Scheele, Raül Romeva i Rueda, Simon Coveney, Marios Matsakis och Pedro Guerreiro presenterade resolutionsförslagen.

Talare: Bernd Posselt för PPE-DE-gruppen, Luis Yañez-Barnuevo García för PSE-gruppen, Alyn Smith för Verts/ALE-gruppen, Jaromír Kohlíček för GUE/NGL-gruppen, Charles Tannock, Iratxe García Pérez och Olli Rehn (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.1 i protokollet av den 27.10.2005.


9.2. Uzbekistan

Resolutionsförslag B6-0563/2005, B6-0564/2005, B6-0569/2005, B6-0572/2005, B6-0573/2005 och B6-0579/2005

Józef Pinior, Carl Schlyter, Simon Coveney, Ona Juknevičienė, Erik Meijer och Marcin Libicki presenterade resolutionsförslagen.

Talare: Bernd Posselt för PPE-DE-gruppen, Karin Scheele för PSE-gruppen, Tobias Pflüger för GUE/NGL-gruppen, Urszula Krupa för IND/DEM-gruppen, och Olli Rehn (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.2 i protokollet av den 27.10.2005.


9.3. Fallet Tenzin Delek Rinpoche

Resolutionsförslag B6-0562/2005, B6-0565/2005, B6-0567/2005, B6-0570/2005, B6-0575/2005 och B6-0581/2005.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eva Lichtenberger, Thomas Mann, Elizabeth Lynne, Erik Meijer och Marcin Libicki presenterade resolutionsförslagen.

Talare: Olli Rehn (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.3 i protokollet av den 27.10.2005.

Talare: Carl Schlyter om ett tekniskt problem.


10. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilaga 1 till protokollet.


10.1.  Mänskliga rättigheter i Västsahara (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0561/2005, B6-0566/2005, B6-0568/2005, B6-0571/2005, B6-0574/2005 och B6-0580/2005

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0561/2005

(ersätter B6-0561/2005, B6-0566/2005, B6-0568/2005, B6-0571/2005 och B6-0574/2005):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-DE-gruppen,

Karin Scheele för PSE-gruppen,

Cecilia Malmström för ALDE-gruppen,

Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen,

Willy Meyer Pleite, Vittorio Agnoletto, Miguel Portas och Luisa Morgantini för GUE/NGL-gruppen

Antogs (P6_TA(2005)0414)

(Resolutionsförslag __[A8469]__ bortföll.)


10.2.  Uzbekistan (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0563/2005, B6-0564/2005, B6-0569/2005, B6-0572/2005, B6-0573/2005 och B6-0579/2005

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0563/2005

(ersätter B6-0563/2005, B6-0564/2005, B6-0569/2005, B6-0572/2005, B6-0573/2005 och B6-0579/2005):

inlämnat av följande ledamöter:

Albert Jan Maat och Simon Coveney för PPE-DE-gruppen,

Pasqualina Napoletano och Bernadette Bourzai för PSE-gruppen,

Ona Juknevičienė för ALDE-gruppen,

Raimon Obiols i Germà och Cem Özdemir för Verts/ALE-gruppen,

Eva-Britt Svensson och Roberto Musacchio för GUE/NGL-gruppen,

Marcin Libicki och Anna Elzbieta Fotyga för UEN-gruppen

Antogs (P6_TA(2005)0415)


10.3.  Fallet Tenzin Delek Rinpoche (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0562/2005, B6-0565/2005, B6-0567/2005, B6-0570/2005, B6-0575/2005 och B6-0581/2005

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0562/2005

(ersätter B6-0562/2005, B6-0565/2005, B6-0567/2005, B6-0570/2005, B6-0575/2005 och B6-0581/2005):

inlämnat av följande ledamöter:

Thomas Mann, Bernd Posselt och Charles Tannock för PPE-DE-gruppen,

Pasqualina Napoletano för PSE-gruppen,

Bill Newton Dunn, Dirk Sterckx och Frédérique Ries för ALDE-gruppen,

Raül Romeva i Rueda och Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen,

Luisa Morgantini och Jonas Sjöstedt för GUE/NGL-gruppen,

Marcin Libicki för UEN-gruppen

Antogs (P6_TA(2005)0416)


11. Rättelser till avgivna röster

Rättelserna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilaga 2 ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


12. Parlamentets sammansättning

Michele Santoro hade skriftligen begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot av parlamentet med verkan från och med den 14.11.2005.

I enlighet med artiklarna 4.3 och 4.7 i arbetsordningen fastställde parlamentet att denna plats var vakant och skulle underrätta den berörda medlemsstaten därom.

°
° ° °

Behöriga tyska myndigheter hade meddelat att Horst Eckart Alwin Posdorf utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Jürgen Zimmerling med verkan från och med den 24.10.2005.

Behöriga tyska myndigheter hade meddelat att Matthias Groote utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Garrelt Duin med verkan från och med den 26.10.2005.

Talmannen erinrade om bestämmelserna i artikel 3.5 i arbetsordningen.


13. Utskottens och delegationernas sammansättning

På begäran av grupperna PPE-DE och Verts/ALE godkände parlamentet följande utnämningar:

utskottet DEVE: Horst Posdorf;

utskottet INTA: Syed Kamall;

utskottet JURI: Syed Kamall var inte längre medlem;

delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen: Frithjof Schmidt i stället för Pierre Jonckheer;

delegationen för förbindelserna med Gulfstaterna (inklusive Jemen): Horst Posdorf.


14. Skriftliga förklaringar införda i registret (artikel 116 i arbetsordningen)

Talmannen informerade, i enlighet med artikel 116.3 i arbetsordningen, parlamentet om antalet ledamöter som undertecknat följande skriftliga förklaringar:

Document

nr

Författare

Namnteckningar

43/2005

Jana Bobošíková, Miloslav Ransdorf, Jaromír Kohlíček, Sahra Wagenknecht och Bogdan Golik

22

44/2005

Martin Callanan, Charlotte Cederschiöld, Christopher Heaton-Harris och Roger Helmer

13

45/2005

Chris Davies, Nigel Farage, Timothy Kirkhope, Jean Lambert och Gary Titley

151

46/2005

Elspeth Attwooll, Nigel Farage, Timothy Kirkhope, Jean Lambert och Gary Titley

21

47/2005

Jim Allister

9

48/2005

Richard Corbett

48

49/2005

Richard Corbett

26

50/2005

Lissy Gröner, Genowefa Grabowska, Karin Riis-Jørgensen, Gérard Onesta och Vasco Graça Moura

193

51/2005

Silvana Koch-Mehrin

65

52/2005

David Martin, Paulo Casaca, Peter Skinner, Terence Wynn och Robert Evans

77

53/2005

Charles Tannock, Jana Hybášková, Marek Siwiec, André Brie och Frédérique Ries

70

54/2005

Den Dover och Kathy Sinnott

73

55/2005

Den Dover och Kathy Sinnott

60

56/2005

Alessandra Mussolini

3

57/2005

Alessandra Mussolini

1

58/2005

Alessandra Mussolini

2

59/2005

Daniel Strož, Miloslav Ransdorf och Jaromír Kohlíček

7

60/2005

Marie-Line Reynaud och Marie-Noëlle Lienemann

32

61/2005

Íñigo Méndez de Vigo, Ilda Figueiredo, Bronisław Geremek, Jean Lambert och Martine Roure

74

62/2005

Elizabeth Lynne, Elena Valenciano Martínez-Orozco och Anna Záborská

49

63/2005

Terence Wynn, Catherine Stihler, Neil Parish, Paulo Casaca och Elspeth Attwooll

30


15. Beslut om vissa dokument

Tillstånd att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 45 i arbetsordningen)

utskottet CONT

Skydd av gemenskapens ekonomiska intressen - bedrägeribekämpning - Årsrapport 2004 (2005/2184(INI))
(rådgivande utskott: BUDG, IMCO, REGI, AGRI)

utskottet EMPL

Omstruktureringar och sysselsättning (2005/2188(INI))
(rådgivande utskott: ECON, ITRE, IMCO)

utskottet ENVI

Naturkatastrofer (bränder och översvämningar) - miljöaspekter (2005/2192(INI))

utskottet REGI

Naturkatastrofer (bränder och översvämningar) - regionala utvecklingsaspekter (2005/2193(INI))

utskottet AGRI

Naturkatastrofer (bränder och översvämningar) - jordbruksaspekter (2005/2195(INI))

utskottet PECH

Inledning av en debatt om en gemenskapsmodell för miljömärkningsprogram för fiskeriprodukter (2005/2189(INI))
(rådgivande utskott: ENVI)

Översyn av vissa begränsningar av tillträdet inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (Shetlandsboxen och rödspätteboxen) (2005/2190(INI))
(rådgivande utskott: ENVI)

utskottet LIBE

Icke-diskriminering och lika möjligheter för alla - en ramstrategi (2005/2191(INI))
(rådgivande utskott: AFET, DEVE, EMPL, CULT, FEMM)

Tillstånd att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 121.2 i arbetsordningen)

utskottet JURI

Ett eventuellt brott mot protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier av en medlemsstat (2005/2187(INI))

Förstärkt samarbete mellan utskott

utskottet LIBE

- Strategisk ram för icke-diskriminering, jämställdhet och lika möjligheter för alla (2005/2191(INI))
(rådgivande utskott: AFET, DEVE, EMPL, CULT)

Förstärkt samarbete mellan utskott LIBE, FEMM

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 20.10.2005)

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning information om betalaren som skall åtförlja överföringar av medel (KOM(2005)0343 - C6-0246/2005 - 2005/0138(COD))
Förstärkt samarbete mellan utskott LIBE, ECON

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 20.10.2005)

Hänvisningar till utskott

utskottet REGI

Forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007-2013) (KOM(2005)0119 [01] - C6-0099/2005 - 2005/0043(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE
rådgivande utskott: BUDG, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, PECH, FEMM


16. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 172.2 i arbetsordningen skall protokollet från sammanträdet föreläggas kammaren för justering i början av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande skall de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


17. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod skulle äga rum den 14.11.200517.11.2005.


18. Avbrytande av sessionen

Talmannen förklarade Europaparlamentets session avbruten.

Sammanträdet avslutades kl. 16.20.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin , Badia i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berger , Berlato, Berlinguer, Berman, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino , Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Cocilovo, Coelho, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Di Pietro , Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Eurlings , Jill Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Fotyga , Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Hatzidakis, Hazan, Hedkvist Petersen , Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Honeyball, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves , in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Koterec, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström , Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musotto, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis , Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Pöttering, Poignant, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Posselt, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini , Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, Santoro , dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt , Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel , Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strož, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titley, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Ventre, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Walter, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling , Wurtz, Wynn , Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Observatörer

Ali, Anastase, Arabadjiev , Athanasiu, Bărbuleţiu, Becşenescu , Bliznashki, Buruiană-Aprodu, Ciornei, Cioroianu , Corlăţean , Coşea, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Dîncu, Duca , Dumitrescu, Ganţ, Hogea , Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ilchev, Ivanova , Kazak, Kelemen, Kirilov, Kónya-Hamar, Marinescu, Mihăescu, Morţun, Nicolae , Parvanova, Paşcu, Petre, Podgorean, Popa , Popeangă, Sârbu, Severin, Silaghi , Sofianski, Szabó, Ţîrle, Vigenin, Zgonea

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy