Zoznam 
Zápisnica
PDF 186kWORD 102k
Pondelok, 14. novembra 2005 - Štrasburg
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 3.Vyhlásenie predsedníctva
 4.Predložené dokumenty
 5.Podpis aktov prijatých v spolurozhodovacom postupe
 6.Zloženie Parlamentu
 7.Zloženie výborov a delegácií
 8.Kroky podniknuté na základe stanovísk a uznesení Parlamentu
 9.Text zmlúv poskytnutých Radou
 10.Petície
 11.Program práce
 12.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 13.Sociálny rozmer globalizácie (rozprava)
 14.Prechod na digitálne vysielanie (rozprava)
 15."Tajné väzenské centrá" v Európe (rozprava)
 16.Dovozný režim pre banány (rozprava)
 17.Smernica o inštitúciách dôchodkového zabezpečenia (rozprava)
 18.Program rokovania na nasledujúci deň
 19.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Josep BORRELL FONTELLES
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Rokovanie sa začalo o 17.05 h.


2. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


3. Vyhlásenie predsedníctva

Predseda urobil vyhlásenie o atentátoch, ktoré sa uskutočnili v Ammane 9. novembra 2005. Uviedol, že v mene Parlamentu poslal vyjadrenie úprimnej sústrasti jordánskym úradom a rodinám obetí.

Parlament si uctil pamiatku obetí minútou ticha.


4. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

1) parlamentných výborov

1.1) správy:

- Správa o využívaní finančných prostriedkov určených na odstavenie jadrových elektrární (2005/2027(INI)) - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku – Spravodajkyňa: Harms Rebecca (A6-0279/2005).

- * Správa o návrhu nariadenia Rady týkajúceho sa uplatňovania Protokolu 9, ktorý je súčasťou prílohy Aktu o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska k Európskej únii, o jadrovej elektrárni Bohunice V1 na Slovensku (KOM(2004)0624 - C6-0205/2004 - 2004/0221(CNS)) - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku – Spravodajkyňa: Harms Rebecca (A6-0282/2005).

- Správa o rozvoji akčného plánu Spoločenstva na obnovu zásob úhora európskeho (2005/2032(INI)) - Výbor pre rybné hospodárstvo – Spravodajca: Maat Albert Jan (A6-0284/2005).

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o zmene a doplnení smernice Rady 67/548/EHS s cieľom prispôsobiť smernicu nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady o registrácii, hodnotení, schvaľovaní a obmedzovaní chemických látok (KOM(2003)0644 [02] - C5-0531/2003 - 2003/0257(COD)) - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín – Spravodajca: Sacconi Guido (A6-0285/2005).

- Správa k Zelenej knihe o verejnom obstarávaní obranných zariadení (2005/2030(INI)) - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa – Spravodajca: Wuermeling Joachim (A6-0288/2005).

- Správa o šiestej výročnej správe Rady podľa ustanovenia 8 Kódexu správania štátov Európskej únie pri vývoze zbraní (2005/2013(INI)) - Výbor pre zahraničné veci – Spravodajca: Romeva i Rueda Raül (A6-0292/2005).

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva, a nariadenie Rady (EHS) č. 574/72, ktorým sa stanovuje postup na vykonávanie nariadenia (EHS) č. 1408/71 (KOM(2004)0830 - C6-0002/2005 - 2004/0284(COD)) - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci - Spravodajkyňa: Toia Patrizia (A6-0293/2005).

- * Správa o návrhu nariadenia Rady o spoločnej organizácii trhu s osivom (KOM(2005)0384 - C6-0285/2005 - 2005/0164(CNS)) - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka – Spravodajca: Daul Joseph (A6-0295/2005).

- Správa o nešírení zbraní hromadného ničenia: úloha Európskeho parlamentu (2005/2139(INI)) - Výbor pre zahraničné veci – Spravodajca: Kristovskis Ģirts Valdis (A6-0297/2005).

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady o zmene a doplnení Dohody o založení Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR), ktorými sa banke umožní financovať operácie v Mongolsku (KOM(2005)0342 - C6-0280/2005 - 2005/0139(CNS)) - Výbor pre hospodárske a menové veci – Spravodajkyňa: Berès Pervenche (A6-0298/2005).

- * Správa o návrhu nariadenia Rady o spoločnej organizácii trhu s chmeľom (KOM(2005)0386 - C6-0287/2005 - 2005/0162(CNS)) - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - Spravodajca Daul Joseph (A6-0299/2005).

- * Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (KOM(2005)0395 - C6-0286/2005 - 2005/0160(CNS)) - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka – Spravodajca: Daul Joseph (A6-0300/2005).

- ***I Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 2256/2003/ES s ohľadom na predĺženie programu na rok 2006 a jeho rozšírenie o rozširovanie správnej praxe a monitorovanie zavádzania informačných a komunikačných technológií (KOM(2005)0347 - C6-0247/2005 - 2005/0144(COD)) - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku – Spravodajca: Chichester Giles (A6-0302/2005).

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/544/EHS o frekvenčných pásmach určených pre koordinované zavedenie pan-európskeho pozemného verejného rádiového selektívneho návestenia v Spoločenstve (KOM(2005)0361 - C6-0248/2005 - 2005/0147(COD)) - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku – Spravodajca: Chichester Giles (A6-0303/2005).

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa zavádzajú normy humánneho lovu určitých druhov zveri do pascí (KOM(2004)0532 - C6-0100/2004 - 2004/0183(COD)) - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín – Spravodajkyňa: Scheele Karin (A6-0304/2005).

- Správa o európskych predpisoch a trhoch v oblasti elektronickej komunikácie v roku 2004 (2005/2052(INI)) - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku – Spravodajkyňa: Toia Patrizia (A6-0305/2005).

- Správa o sociálnom rozmere globalizácie (2005/2061(INI)) - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci – Spravodajca: Brejc Mihael (A6-0308/2005).

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o informovaní cestujúcich leteckej dopravy o totožnosti prevádzkujúceho dopravcu a o oznamovaní bezpečnostných informácií členskými štátmi (KOM(2005)0048 - C6-0046/2005 - 2005/0008(COD)) - Výbor pre dopravu a cestovný ruch - Spravodajca De Veyrac Christine (A6-0310/2005).

- Správa o úlohe euroregiónov pri rozvoji regionálnej politiky (2004/2257(INI)) - Výbor pre regionálny rozvoj - Spravodajca Triantaphyllides Kyriacos (A6-0311/2005).

- Správa o víťazstve v boji proti globálnym klimatickým zmenám (2005/2049(INI)) - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín – Spravodajca: Wijkman Anders (A6-0312/2005).

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zjednodušenie postupov pri podávaní žiadostí o víza a udeľovaní víz pre členov olympijskej rodiny, ktorí sa zúčastnia na zimných olympijských a (alebo) paralympijských hrách 2006 v Turíne (KOM(2005)0412 - C6-0275/2005 - 2005/0169(COD)) - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci – Spravodajca: Zappalà Stefano (A6-0313/2005).

- Správa o uplatňovaní pravidiel hospodárskej súťaže ES v námornej doprave (2005/2033(INI)) - Výbor pre dopravu a cestovný ruch – Spravodajca: Kratsa-Tsagaropoulou Rodi (A6-0314/2005).

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o registrácii, hodnotení, schvaľovaní a obmedzovaní chemických látok (REACH), o založení Európskej chemickej agentúry a o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a nariadenia (ES) č. ../.. o perzistentných organických znečisťujúcich látkach (KOM(2003)0644 [01] - C5-0530/2003 - 2003/0256(COD)) - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín – Spravodajca: Sacconi Guido (A6-0315/2005).

- Správa o prípadnom porušení Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev členským štátom (2005/2187(INI)) - Výbor pre právne veci - Spravodajca: Gargani Giuseppe, (A6-0316/2005).

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o právach osôb so zníženou pohyblivosťou v leteckej doprave (KOM(2005)0047 - C6-0045/2005 - 2005/0007(COD)) - Výbor pre dopravu a cestovný ruch - Spravodajca Evans Robert (A6-0317/2005).

- Správa o rozvojovej stratégii pre Afriku (2005/2142(INI)) - Výbor pre rozvoj – Spravodajca: Martens Maria (A6-0318/2005).

- Správa o návrhu spoločného vyhlásenia Rady, Európskeho parlamentu a Komisie o rozvojovej politike Európskej únie "Európsky konsenzus" (2004/2261(INI)) - Výbor pre rozvoj – Spravodajca: Wijkman Anders (A6-0319/2005).

2) poslancov

2.1) otázky na ústne zodpovedanie (čl. 108 rokovacieho poriadku)

- (O-0083/2005) Giles Chichester a Etelka Barsi-Pataky, za výbor výbor ITRE, pre Komisiu: Prechod na digitálne vysielanie (B6-0333/2005);

- (O-0084/2005) Nikolaos Sifunakis, za výbor výbor CULT, pre Radu: Olympijské prímerie (B6-0335/2005);

- (O-0085/2005/rév.2) Martine Roure a Maria Berger za skupinu PSE, Kathalijne Maria Buitenweg za skupinu Verts/ALE, Diana Wallis a Sarah Ludford za skupinu ALDE, pre Komisiu: Trestnoprávne opatrenia v prípade porušenia práva Spoločenstva (B6-0336/2005);

- (O-0093/2005) Jo Leinen, za výbor výbor AFCO, a Janusz Lewandowski, za výbor výbor BUDG, pre Radu: Návrh medziinštitucionálnej dohody o vytvorení rámca pre európske regulačné agentúry (KOM(2005)0059 -2005/2035(ACI) (B6-0337/2005);

- (O-0094/2005) Ieke van den Burg a Othmar Karas, za výbor výbor ECON, pre Komisiu: Dôvody zlého uplatňovania smernice o zamestnaneckom dôchodkovom poistení zo strany členských štátov EÚ (B6-0338/2005);

- O-0078/2005 Maria Martens, za výbor výbor DEVE, pre Radu: Rozvoj a šport B6-0340/2005;

- O-0079/2005 Maria Martens, za výbor výbor DEVE, pre Komisiu: Rozvoj a šport B6-0341/2005;

2.2) otázky na ústne zodpovedanie zaradené do hodiny otázok (čl. 109 rokovacieho poriadku) (B6-0339/2005)

- Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Medina Ortega Manuel, Ludford Sarah, Purvis John, Attwooll Elspeth, Vanhecke Frank, Ashworth Richard James, Corbett Richard, Karim Sajjad, Goudin Hélène, Papadimoulis Dimitrios, Lundgren Nils, Davies Chris, Sjöstedt Jonas, Moraes Claude, Seppänen Esko, Figueiredo Ilda, Olajos Péter, Hutchinson Alain, McGuinness Mairead, Stihler Catherine, Mitchell Gay, Bowis John, Parish Neil, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Ryan Eoin, Aylward Liam, Tannock Charles, Kirkhope Timothy, Posselt Bernd, De Rossa Proinsias, Toussas Georgios, Manolakou Diamanto, Pafilis Athanasios, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi- Medina Ortega Manuel, Ludford Sarah, Dimitrakopoulos Giorgos, Staes Bart, Karas Othmar, Aubert Marie-Hélène, Aylward Liam, Rocard Michel, Deva Nirj, Karim Sajjad, Goudin Hélène, Figueiredo Ilda, Kinnock Glenys, Désir Harlem, Stihler Catherine, Arif Kader, Ryan Eoin, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Wuermeling Joachim, Papadimoulis Dimitrios, Moraes Claude, Bushill-Matthews Philip, Karatzaferis Georgios, Mitchell Gay, Posselt Bernd, Paleckis Justas Vincas, Manolakou Diamanto, Pafilis Athanasios, Batzeli Katerina, de Grandes Pascual Luis, Sjöstedt Jonas, Olajos Péter, Martin David, Ford Glyn, Tajani Antonio, Iturgaiz Angulo Carlos José, Seppänen Esko, McAvan Linda, McGuinness Mairead, Hutchinson Alain, Bowis John, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Montoro Romero Cristobal, Ayala Sender Inés, Evans Robert, Westlund Åsa, Hedh Anna, Herranz García María Esther, Fjellner Christofer, Isler Béguin Marie Anne, De Rossa Proinsias, Toussas Georgios, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi

2.3) návrhy na zmenu rokovacieho poriadku (čl. 202 rokovacieho poriadku)

- Corbett Richard - Návrh na zmenu a doplnenie článku 80 rokovacieho poriadku (B6-0582/2005).

pridelené

gestorský

AFCO

2.4) písomné vyhlásenia, ktoré sa zaznamenajú v registri (čl. 116 rokovacieho poriadku)

- Sylwester Chruszcz a Andrzej Tomasz Zapałowski, o neprimeraných roamingových poplatkoch v EÚ (64/2005);

- Bruno Gollnisch, o podmienkach držania vo väzbe pána Tareka Aziza (65/2005);

- Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen a Carl Lang, o etnických nepokojoch vo Francúzsku a na iných miestach Európy (66/2005).


5. Podpis aktov prijatých v spolurozhodovacom postupe

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady v stredu podpíše nasledujúce akty prijaté v spolurozhodovacom postupe v súlade s článkom 68 rokovacieho poriadku:

- odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady o filmovom dedičstve a konkurencieschopnosti súvisiacich priemyselných činností (3625/2/2005 - C6-0377/2005 - 2004/0066(COD))

- smernica Európskeho parlamentu a Rady o zaistení, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 92/49/EHS ako aj smernice 98/78/ES a 2002/83/ES (3639/5/2005 - C6-0379/2005 - 2004/0097(COD))

- smernica Európskeho parlamentu a Rady ktorou sa po dvadsiaty siedmy krát mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na obmedzenia uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov (polycyklické aromatické uhľovodíky v procesných olejoch a pneumatikách) (3641/1/2005 - C6-0378/2005 - 2004/0036(COD))

- smernica Európskeho parlamentu a Rady ktorou sa opravuje smernica 2004/18/ES o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (3655/1/2005 - C6-0387/2005 - 2005/0100(COD)) .


6. Zloženie Parlamentu

Príslušné nemecké úrady oznámili menovanie Rolanda Gewalta za poslanca Parlamentu namiesto Inga Schmitta, a to s účinnosťou od 27.10.2005.

Josep Borrell Fontelles (predseda) upozornil na ustanovenia čl. 3 ods. 5. rokovacieho poriadku.


7. Zloženie výborov a delegácií

Na žiadosť skupiny PPE-DE Parlament schválil tieto menovania:

- výbor TRAN:

Roland Gewalt

- Delegácia pre vzťahy s Juhoafrickou republikou:

Roland Gewalt.

Na žiadosť skupiny PSE Parlament schválil tieto menovania:

- výbor ENVI:

Matthias Groote namiesto Norberta Glanteho

- výbor ITRE:

Norbert Glante

- Delegácia pre vzťahy s Japonskom:

Matthias Groote.

Na žiadosť skupiny IND/DEM Parlament schválil tieto menovania:

- výbor AFCO:

Bernard Piotr Wojciechowski

- Delegácia pre vzťahy s Bieloruskom:

Bernard Piotr Wojciechowski.


8. Kroky podniknuté na základe stanovísk a uznesení Parlamentu

Boli rozdané správy Komisie o krokoch podniknutých na základe stanovísk a uznesení prijatých Parlamentom na prvej júnovej schôdzi a na júlovej schôdzi v roku 2005.


9. Text zmlúv poskytnutých Radou

Rada poskytla overené kópie týchto dokumentov:

- protokol k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej, s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii.


10. Petície

V súlade s čl. 191 ods. 5 rokovacieho poriadku boli v uvedených dňoch zaregistrované a pridelené príslušnému výboru tieto petície:

Dňa 7.11.2005

pán Angelos Psifis (č. 818/2005);

pán Pereidis (Association Constructive Macédoine "L'Aristote") (č. 819/2005);

pán Konstantinos Dolkas (č. 820/2005);

pán Apostolos Kondylis (č. 821/2005);

pán Spiridon Nasopoulos (č. 822/2005);

pán Giorgios Papagiannakopoulos (č. 823/2005);

pán Dimitrios Terzis (č. 824/2005);

pán Panagiotis Georgiadis (č. 825/2005);

pán Stefanos Tanimanidis (World Council of Pontian Hellenism) (plus 2 podpisy) (č. 826/2005);

pán Mark Bookham (Independent Light Dues Forum) (č. 827/2005);

pán Vasilios Tsetsos (č. 828/2005);

pán André Geminet (č. 829/2005);

pán Marc Abrahamovski (Association d'intérêt public Vie Verte "Ticoulet") (plus 323 podpisov) (č. 830/2005);

pani Elisabeth Balland (č. 831/2005);

pani Isabelle Plessis (Collectif "une réglementation pour les camping-cars") (plus 186 podpisov) (č. 832/2005);

pán Miguel Amorós Amorós (č. 833/2005);

pán José Luis Fernández Muñiz (Asociación de Piloñeses por Soto-Penagos y otros tendidos) (PASPOT) (plus 300 podpisov) (č. 834/2005);

pán Adolfo Bosch Lería (č. 835/2005);

pán Giampaolo Carollo (Verdi per la Pace) (plus 10 podpisov) (č. 836/2005);

pán Abílio Adelino do Vale Gonçalves Lima (č. 837/2005);

pán Samuel Martin-Sosa Rodriguez (č. 838/2005);

pán Johannes Tollmann (č. 839/2005);

pani Gerda Glebe Visconti (č. 840/2005);

pán Siegfried Berthge (č. 841/2005);

pani Clare M.B. Symes (č. 842/2005);

pán Brian Eastoe (č. 843/2005);

pani Angela Mason (č. 844/2005);

pani Agnieszka Morzyk (plus 2 podpisy) (č. 845/2005);

pani Maria E.J.A.C Sultains-Bours (č. 846/2005);

pán J. Rens (č. 847/2005);

pán Miroslav Novotný (č. 848/2005);

pán Sean Hussey (č. 849/2005);

pán Giuseppe Papadia (Associazione Papà Separati ONLUS (plus 10 524 podpisov) (č. 850/2005);

pani Sarah Ludford (s 237 podpismi) (č. 851/2005);

pán Gábor Nagy (Budapest Trade Union of Firefighters) (plus 276 podpisov) (č. 852/2005);

pani M. Monks (plus 25 podpisov) (č. 853/2005);

pán Pentti Likka Olavi Kurkela (č. 854/2005);

pán Edgard Krebs (č. 855/2005);

pani Sagrario Heres Sedeño (Plataforma Pro Santamaría) (č. 856/2005).


11. Program práce

Ďalším bodom programu bol program práce Parlamentu.

Konečný návrh programu prvej a druhej novembrovej schôdze (PE 364.133/PDOJ) bol rozdaný a boli k nemu navrhnuté tieto zmeny (čl. 132 rokovacieho poriadku):

Rokovania 14.11.2005 až 17.11.2005

v pondelok

- bez návrhov na zmenu

v utorok

- bez návrhov na zmenu

v stredu

- žiadosť Rady o to, aby sa rozprava o klimatických zmenách (bod 28 a bod 29 konečného návrhu programu schôdze) konala po rozprave a nie pred rozpravou o Iraku (bod 30 konečného návrhu programu schôdze)

Parlament žiadosť schválil.

vo štvrtok

- bez návrhov na zmenu

Rokovania 30.11.2005 a 1.12.2005

- bez návrhov na zmenu

Týmto bol stanovený program práce.


12. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe čl. 144 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Nikolaos Sifunakis, Eugenijus Gentvilas, Ilda Figueiredo, Bruno Gollnisch, Georgios Karatzaferis, Hélène Flautre, Zdzisław Zbigniew Podkański, Catherine Stihler, Ashley Mote, Edit Bauer, Véronique De Keyser, Vytautas Landsbergis, Józef Pinior, Ryszard Czarnecki, Katalin Lévai, Proinsias De Rossa, Milan Gaľa, Mojca Drčar Murko, Richard Corbett, Koenraad Dillen, Ana Maria Gomes, Carl Schlyter, Mary Lou McDonald, Mairead McGuinness, Catherine Guy-Quint, Marios Matsakis, James Hugh Allister a Justas Vincas Paleckis.


13. Sociálny rozmer globalizácie (rozprava)

Správa o sociálnom rozmere globalizácie [2005/2061(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca Mihael Brejc (A6-0308/2005)

Vystúpili títo poslanci: Vladimír Špidla (člen Komisie) a Poul Nyrup Rasmussen (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko).

PREDSEDNÍCTVO: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Anna Záborská za skupinu PPE-DE, Ole Christensen za skupinu PSE, Jan Jerzy Kułakowski za skupinu ALDE, Sepp Kusstatscher za skupinu Verts/ALE, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL, Georgios Karatzaferis za skupinu IND/DEM, Brian Crowley za skupinu UEN a Carl Lang nezávislý poslanec.

Mihael Brejc uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Thomas Mann, Harald Ettl, Alfonso Andria, Georgios Toussas, Guntars Krasts, Jan Tadeusz Masiel, Gunnar Hökmark, Kader Arif, Helmuth Markov, Seán Ó Neachtain, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Emine Bozkurt, Philip Bushill-Matthews, Joseph Muscat a Vladimír Špidla.

PREDSEDNÍCTVO: Pierre MOSCOVICI
podpredseda

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.11 zápisnice zo dňa 15.11.2005.


14. Prechod na digitálne vysielanie (rozprava)

Otázku na ústne zodpovedanie položili Giles Chichester a Etelka Barsi-Pataky, za výbor ITRE, pre Komisiu (O-0083/2005): Prechod na digitálne vysielanie (B6-0333/2005)

Etelka Barsi-Pataky rozvinula otázku na ústne zodpovedanie.

Vladimír Špidla (člen Komisie) odpovedal na otázku na ústne zodpovedanie

Vystúpili títo poslanci: Ivo Belet za skupinu PPE-DE, Norbert Glante za skupinu PSE, Nikolaos Vakalis, Reino Paasilinna, Ruth Hieronymi, Francisca Pleguezuelos Aguilar, John Purvis, Nikolaos Sifunakis, Malcolm Harbour a Vladimír Špidla.

Návrhy uznesenia predložené v súlade s čl. 108 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Etelka Barsi-Pataky, za výbor ITRE, o urýchlení prechodu z analógového na digitálne vysielanie (B6-0583/2005).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.4 zápisnice zo dňa 16.11.2005.


15. "Tajné väzenské centrá" v Európe (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: "Tajné väzenské centrá" v Európe

Franco Frattini (podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Carlos Coelho za skupinu PPE-DE, Martine Roure za skupinu PSE, Sarah Ludford za skupinu ALDE, Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE a Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL.

PREDSEDNÍCTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Ryszard Czarnecki nezávislý poslanec, Stefano Zappalà, Stavros Lambrinidis, Ignasi Guardans Cambó, Kathalijne Maria Buitenweg, Erik Meijer, Barbara Kudrycka, Giovanni Claudio Fava, Johannes Voggenhuber, Claude Moraes, Bernat Joan i Marí, Panagiotis Beglitis, Józef Pinior a Franco Frattini

Rozprava sa skončila.


16. Dovozný režim pre banány (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Dovozný režim pre banány

Mariann Fischer Boel (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Fernando Fernández Martín za skupinu PPE-DE, Erika Mann za skupinu PSE, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf za skupinu Verts/ALE, Erik Meijer za skupinu GUE/NGL, Derek Roland Clark za skupinu IND/DEM a María Esther Herranz García.

PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Glenys Kinnock, Manuel Medina Ortega a Mariann Fischer Boel.

Rozprava sa skončila.


17. Smernica o inštitúciách dôchodkového zabezpečenia (rozprava)

Otázku na ústne zodpovedanie položili Ieke van den Burg a Othmar Karas, za výbor ECON, pre Komisiu: Dôvody zlého uplatňovania smernice o zamestnaneckom dôchodkovom poistení zo strany členských štátov EÚ (B6-0338/2005) (O-0094/2005)

Ieke van den Burg a Othmar Karas rozvinuli otázku na ústne zodpovedanie.

Charlie McCreevy (člen Komisie) odpovedal na otázku na ústne zodpovedanie

Vystúpili títo poslanci: Harald Ettl za skupinu PSE, Sharon Bowles za skupinu ALDE, Graham Booth za skupinu IND/DEM a Katerina Batzeli.

Rozprava sa skončila.


18. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 364.133/OJMA).


19. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 21.45 hod.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

generálny tajomník

Predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Adamou, Agnoletto, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Atkins, Attwooll, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Bertinotti, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Booth, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Doorn, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ek, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Ford, Fourtou, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Griesbeck, Gröner, Groote, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hall, Hamon, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lehideux, Lehne, Leichtfried, Leinen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lipietz, Louis, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Meijer, Méndez de Vigo, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Borut Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Pavilionis, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Piskorski, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Prets, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Samaras, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Škottová, Smith, Sommer, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titley, Toia, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Watson, Weiler, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zwiefka,

Pozorovatelia

Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Ciornei Silvia, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dîncu Vasile, Duca Viorel Senior, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Iacob Ridzi Monica Maria, Ivanova Iglika, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Vigenin Kristian, Zgonea Valeriu Ştefan

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia