Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2005/2032(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A6-0284/2005

Arutelud :

Hääletused :

PV 15/11/2005 - 9
PV 15/11/2005 - 9.9

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2005)0425

Protokoll
Teisipäev, 15. november 2005 - Strasbourg

9. Hääletused

Hääletuse üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletus jne) on esitatud protokolli lisas 1.

1. Heade tavade levitamine ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia tulemuslikkuse järelevalve ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 2256/2003/EÜ eesmärgiga pikendada heade tavade levitamise ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) tulemuslikkuse järelevalve programmi 2006. aastaks [KOM(2005)0347 - C6-0247/2005 - 2005/0144(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Giles Chichester (A6-0302/2005)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa 1, punkt 1)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2005)0417)

2. Üleeuroopaline üldkasutatav maismaa kaugotsingu teenus ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 90/544/EMÜ sagedusribade kohta, mis on eraldatud üleeuroopalise üldkasutatava maismaa kaugotsingu teenuse kooskõlastatud kasutuselevõtmiseks ühenduses [KOM(2005)0361 - C6-0248/2005 - 2005/0147(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Giles Chichester (A6-0303/2005)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa 1, punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2005)0418)

3. Seemneturu ühine korraldus * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus seemneturu ühise korralduse kohta [KOM(2005)0384 - C6-0285/2005 - 2005/0164(CNS)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Joseph Daul (A6-0295/2005)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa 1, punkt 3)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2005)0419)

4. Humalaturu ühine korraldus * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus humalaturu ühise korralduse kohta [KOM(2005)0386 - C6-0287/2005 - 2005/0162(CNS)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Joseph Daul (A6-0299/2005)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa 1, punkt 4)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2005)0420)

5. Veinituru ühine korraldus * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1493/1999 veinituru ühise korralduse kohta [KOM(2005)0395 - C6-0286/2005 - 2005/0160(CNS)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Joseph Daul (A6-0300/2005)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa 1, punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2005)0421)

6. EBRD asutamislepingu muutmine, et võimaldada pangal rahastada meetmeid Mongoolias * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga (EBRD) asutamislepingut, et võimaldada pangal rahastada meetmeid Mongoolias [KOM(2005)0342 - C6-0280/2005 - 2005/0139(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Pervenche Berès (A6-0298/2005)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa 1, punkt 6)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2005)0422)

7. Viisad 2006. aasta Torino olümpia ja/või paraolümpia talimängudeks ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus meetmete kohta, mis on kavandatud viisade taotlemise ja andmise korra hõlbustamiseks olümpiapere liikmetele, kes osalevad 2006. aasta Torino olümpia ja/või paraolümpia talimängudel [KOM(2005)0412 - C6-0275/2005 - 2005/0169(COD)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Stefano Zappalà (A6-0313/2005)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa 1, punkt 7)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2005)0423)

8. Sotsiaalkindlustus, mida kohaldatakse EÜ piires liikuvate töötajate ja nende pereliikmete suhtes ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 1408/71 sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate ning nende pereliikmete suhtes ja nõukogu määrust (EMÜ) nr 574/72, millega sätestatakse määruse (EMÜ) nr 1408/71 rakendamise kord [KOM(2004)0830 - C6-0002/2005 - 2004/0284(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Patrizia Toia (A6-0293/2005)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa 1, punkt 8)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEKUD ja ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Patrizia Toia (raportöör) esines kodukorra artikli 131 lõike 4 alusel avaldusega.

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2005)0424)

9. Euroopa angerjas (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport Euroopa angerjavarude taastamise eesmärgil koostatud ühenduse tegevuskava arengu kohta [2005/2032(INI)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Albert Jan Maat (A6-0284/2005)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa 1, punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Albert Jan Maat (raportöör) esines kodukorra artikli 131 lõike 4 alusel avaldusega.

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2005)0425)

10. Euroopa ühenduste privileegide ja immuniteetide protokolli rikkumine mõne liikmesriigi poolt (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport Euroopa ühenduste privileegide ja immuniteetide protokolli võimaliku rikkumise kohta mõne liikmesriigi poolt [ 2005/2187(INI)] - Õigusasjade komisjon. Raportöör: Giuseppe Gargani (A6-0316/2005)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa 1, punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2005)0426)

11. Globaliseerumise sotsiaalne mõõde (hääletus)

Raport Globaliseerumise sotsiaalse mõõtme kohta [2005/2061(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Mihael Brejc (A6-0308/2005)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa 1, punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2005)0427)

Hääletust puudutavad sõnavõtud:

- Philip Bushill-Matthews esitas muudatusettepaneku 5 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika