Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2005/2032(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0284/2005

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/11/2005 - 9
PV 15/11/2005 - 9.9

Prijaté texty :

P6_TA(2005)0425

Zápisnica
Utorok, 15. novembra 2005 - Štrasburg

9. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce/doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach, atď.) sú uvedené v prílohe č.1 zápisnice.

1.Rozširovanie správnej praxe a monitorovanie zavádzania IKT ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 2256/2003/ES na účely predĺženia programu na rozširovanie správnej praxe a monitorovanie zavádzania informačných a komunikačných technológií (IKT) na rok 2006 [COM(2005)0347 - C6-0247/2005 - 2005/0144(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca Giles Chichester (A6-0302/2005)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha 1, bod 1)

NÁVRH KOMISIE a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2005)0417)

2.Pan-európske pozemné verejné rádiové selektívne návestenie ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/544/EHS o frekvenčných pásmach určených pre koordinované zavedenie pan-európskeho pozemného verejného rádiového selektívneho návestenia v Spoločenstve [COM(2005)0361 - C6-0248/2005 - 2005/0147(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca Giles Chichester (A6-0303/2005)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha 1, bod 2)

NÁVRH KOMISIE a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2005)0418)

3.Spoločná organizácia trhu s osivami * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Rady o spoločnej organizácii trhu s osivami [COM(2005)0384 - C6-0285/2005 - 2005/0164(CNS)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca Joseph Daul (A6-0295/2005)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha 1, bod 3)

NÁVRH KOMISIE a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2005)0419)

4.Spoločná organizácia trhu s chmeľom * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Rady o spoločnej organizácii trhu s chmeľom [COM(2005)0386 - C6-0287/2005 - 2005/0162(CNS)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca Joseph Daul (A6-0299/2005)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha 1, bod 4)

NÁVRH KOMISIE a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2005)0420)

5.Spoločná organizácia trhu s vínom * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom [COM(2005)0395 - C6-0286/2005 - 2005/0160(CNS)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca Joseph Daul (A6-0300/2005)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha 1, bod 5)

NÁVRH KOMISIE a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2005)0421)

6.Zmena dohody o založení EBOR s cieľom umožniť banke financovať operácie v Mongolsku * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o zmene a doplnení Dohody o založení Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR), ktorými sa banke umožní financovať operácie v Mongolsku [COM(2005)0342 - C6-0280/2005 - 2005/0139(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa Pervenche Berès (A6-0298/2005)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha 1, bod 6)

NÁVRH KOMISIE a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2005)0422)

7.Víza na olympijské a/alebo paralympijské hry v zime v roku 2006 v Turíne ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zjednodušenie postupov pri podávaní žiadostí o víza a udeľovaní víz pre členov olympijskej rodiny, ktorí sa zúčastnia na zimných olympijských a/alebo paralympijských hrách 2006 v Turíne [COM(2005)0412 - C6-0275/2005 - 2005/0169(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca Stefano Zappalà (A6-0313/2005)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha 1, bod 7)

NÁVRH KOMISIE a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2005)0423)

8.Sociálne zabezpečenie pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci ES ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva, a nariadenie Rady (EHS) č. 574/72 stanovujúce postup na vykonávanie nariadenia (EHS) č. 1408/71 [COM(2004)0830 - C6-0002/2005 - 2004/0284(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa Patrizia Toia (A6-0293/2005)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha 1, bod 8)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCE/DOPLŇUJÚCE NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Patrizia Toia (spravodajkyňa) vystúpila s vyhlásením podľa čl. 131 ods. 4 rokovacieho poriadku.

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2005)0424)

9. Úhor európsky (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o rozvoji akčného plánu Spoločenstva na obnovu zásob úhora európskeho [2005/2032(INI)] - Výbor pre rybné hospodárstvo. Spravodajca Albert Jan Maat (A6-0284/2005)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha 1, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Albert Jan Maat (spravodajca) vystúpil s vyhlásením podľa čl. 131 ods. 4 rokovacieho poriadku.

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2005)0425)

10.Porušenie Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev členským štátom (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o prípadnom porušení Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev členským štátom [ 2005/2187(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca Giuseppe Gargani (A6-0316/2005)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha 1, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2005)0426)

11.Sociálny rozmer globalizácie (hlasovanie)

Správa o sociálnom rozmere globalizácie [2005/2061(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca Mihael Brejc (A6-0308/2005)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha 1, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2005)0427)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

- Philip Bushill-Matthews predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu č. 5, tento návrh bol prijatý.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia