Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2003/0257(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0285/2005

Συζήτηση :

PV 15/11/2005 - 14

Ψηφοφορία :

PV 17/11/2005 - 4.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2005)0435

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2005 - Στρασβούργο

14. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων, ανθεκτικοί οργανικοί ρύποι Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων, ανθεκτικοί οργανικοί ρύποι (REACH) ***I – Τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ σχετικά με τις επικίνδυνες ουσίες Τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ σχετκά με τα χημικά προϊόντα (REACH) ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των χημικών προϊόντων και για τους περιορισμούς που επιβάλλονται σε αυτά (REACH), για τη σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. .../... (σχετικά με τους ανθεκτικούς οργανικούς ρύπους) [COM(2003)0644 - C5-0530/2003 - 2003/0256(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Guido Sacconi (A6-0315/2005)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/EΟΚ του Συμβουλίου με σκοπό την προσαρμογή της στον κανονισμό (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την καταχώριση, την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των χημικών προϊόντων και με τους περιορισμούς που επιβάλλονται σε αυτά [COM(2003)0644 - C5-0531/2003 - 2003/0257(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Guido Sacconi (A6-0285/2005)

Παρεμβαίνουν οι Günter Verheugen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής), Σταύρος Δήμας (Μέλος της Επιτροπής) και Lord Bach (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου).

Ο Guido Sacconi παρουσιάζει τις εκθέσεις του (A6-0315/2005 και A6-0285/2005).

Παρεμβαίνει η Hiltrud Breyer σε ό,τι αφορά την παρουσίαση στην οποία προέβη ο εισηγητής.

Παρεμβαίνουν οι Christofer Fjellner (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Elisa Ferreira (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Thomas Mann (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Lena Ek (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Hartmut Nassauer (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Kurt Lechner (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI) και Hiltrud Breyer (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mario MAURO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι David Hammerstein Mintz (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής PETI), Satu Hassi (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Ria Oomen-Ruijten, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Werner Langen σχετικά με την παρέμβαση της Satu Hassi, Robert Goebbels, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Lena Ek, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Carl Schlyter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jonas Sjöstedt, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Johannes Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Liam Aylward, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Irena Belohorská, μη εγγεγραμμένη, Werner Langen, Béatrice Patrie, Chris Davies, Caroline Lucas, Δημήτριος Παπαδημούλης, Urszula Krupa, Alessandro Foglietta, Ashley Mote, Alejo Vidal-Quadras Roca, Erika Mann, Alexander Lambsdorff, Hiltrud Breyer, Jiří Maštálka και Hélène Goudin.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miroslav OUZKÝ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Mogens N.J. Camre, Jan Tadeusz Masiel, John Bowis, Mary Honeyball, Patrizia Toia, Marie Anne Isler Béguin, Roberto Musacchio, Godfrey Bloom, Lydia Schenardi, Cristina Gutiérrez-Cortines, Edit Herczog, Anne Laperrouze, Karl-Heinz Florenz, Manuel Medina Ortega, Frédérique Ries, Αντώνιος Τρακατέλλης, Dorette Corbey, Holger Krahmer, Amalia Sartori, Karin Scheele, Anders Wijkman, Dan Jørgensen, Péter Olajos, Riitta Myller, Avril Doyle, Adam Gierek, Marianne Thyssen, Ευαγγελία Τζαμπάζη, Åsa Westlund, Guido Sacconi, Lord Bach, Günter Verheugen, Σταύρος Δήμας και Paul Rübig

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.11.2005 και σημείο 4.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.11.2005.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου