Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2003/0257(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A6-0285/2005

Arutelud :

PV 15/11/2005 - 14

Hääletused :

PV 17/11/2005 - 4.2

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2005)0435

Protokoll
Teisipäev, 15. november 2005 - Strasbourg

14. Euroopa Kemikaalide Agentuur, püsivad orgaanilised saasteained (REACH) ***I – Ohtlikke aineid käsitleva direktiivi 67/548/EMÜ muutmine (REACH) ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, kasutuse lubamist ja piiramist (REACH), millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur ja muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja määrust (EÜ) nr .../... [püsivate orgaaniliste saasteainete kohta] [KOM(2003)0644 - C5-0530/2003 - 2003/0256(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Guido Sacconi (A6-0315/2005).

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 67/548/EMÜ, eesmärgiga kohandada seda Euroopa Parlamendi ja komisjoni määrusega (EÜ), mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, kasutuse lubamist ja piiramist [KOM(2003)0644 - C5-0531/2003 - 2003/0257(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Guido Sacconi (A6-0285/2005).

Sõna võtsid: Günter Verheugen (komisjoni asepresident), Stavros Dimas (komisjoni liige) ja Lord Bach (nõukogu eesistuja).

Guido Sacconi tutvustas oma raporteid (A6-0315/2005 ja A6-0285/2005).

Sõna võttis Hiltrud Breyer raportööri esitluse kohta.

Sõna võtsid: Christofer Fjellner (INTA komisjoni arvamuse koostaja), Elisa Ferreira (ECON komisjoni arvamuse koostaja), Thomas Mann (EMPL komisjoni arvamuse koostaja), Lena Ek (ITRE komisjoni arvamuse koostaja), Hartmut Nassauer (IMCO komisjoni arvamuse koostaja), Kurt Lechner (JURI komisjoni arvamuse koostaja) ja Hiltrud Breyer (FEMM komisjoni arvamuse koostaja).

ISTUNGI JUHATAJA: Mario MAURO
asepresident

Sõna võtsid: David Hammerstein Mintz (PETI komisjoni arvamuse koostaja), Satu Hassi (ECON komisjoni arvamuse koostaja), Ria Oomen-Ruijten fraktsiooni PPE-DE nimel, Werner Langen Satu Hassi sõnavõtu kohta, Robert Goebbels fraktsiooni PSE nimel, Lena Ek fraktsiooni ALDE nimel, Carl Schlyter fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jonas Sjöstedt fraktsiooni GUE/NGL nimel, Johannes Blokland fraktsiooni IND/DEM nimel, Liam Aylward fraktsiooni UEN nimel, Irena Belohorská (fraktsioonilise kuuluvuseta), Werner Langen, Béatrice Patrie, Chris Davies, Caroline Lucas, Dimitrios Papadimoulis, Urszula Krupa, Alessandro Foglietta, Ashley Mote, Alejo Vidal-Quadras Roca, Erika Mann, Alexander Lambsdorff, Hiltrud Breyer, Jiří Maštálka ja Hélène Goudin.

ISTUNGI JUHATAJA: Miroslav OUZKÝ
asepresident

Sõna võtsid: Mogens N.J. Camre, Jan Tadeusz Masiel, John Bowis, Mary Honeyball, Patrizia Toia, Marie Anne Isler Béguin, Roberto Musacchio, Godfrey Bloom, Lydia Schenardi, Cristina Gutiérrez-Cortines, Edit Herczog, Anne Laperrouze, Karl-Heinz Florenz, Manuel Medina Ortega, Frédérique Ries, Antonios Trakatellis, Dorette Corbey, Holger Krahmer, Amalia Sartori, Karin Scheele, Anders Wijkman, Dan Jørgensen, Péter Olajos, Riitta Myller, Avril Doyle, Adam Gierek, Marianne Thyssen, Evangelia Tzampazi, Åsa Westlund, Guido Sacconi, Lord Bach, Günter Verheugen, Stavros Dimas ja Paul Rübig.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.11.2005protokoll punkt 4.1 ja 17.11.2005protokoll punkt 4.2.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika