Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2003/0257(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0285/2005

Keskustelut :

PV 15/11/2005 - 14

Äänestykset :

PV 17/11/2005 - 4.2

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2005)0435

Pöytäkirja
Tiistai 15. marraskuuta 2005 - Strasbourg

14. Euroopan kemikaalivirasto, pysyvät orgaaniset yhdisteet (REACH) ***I – (Vaarallisista aineista annetun direktiivin 67/548/ETY muuttaminen (REACH)) ***I (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoittamisesta (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta ja direktiivin 1999/45/EY ja (pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan) asetuksen (EY) N:o .../... muuttamisesta [KOM(2003)0644 - C5-0530/2003 - 2003/0256(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Guido Sacconi (A6-0315/2005)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 67/548/ETY muuttamisesta sen mukauttamiseksi kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia koskevaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) [KOM(2003)0644 - C5-0531/2003 - 2003/0257(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Guido Sacconi (A6-0285/2005)

Puheenvuorot: Günter Verheugen (komission varapuheenjohtaja), Stavros Dimas (komission jäsen) ja Lord Bach (neuvoston puheenjohtaja).

Guido Sacconi esitteli mietintönsä (A6-0315/2005 ja A6-0285/2005).

Hiltrud Breyer käytti puheenvuoron esittelijän esityksestä.

Puheenvuorot: Christofer Fjellner (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Elisa Ferreira (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija), Thomas Mann (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Lena Ek (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Hartmut Nassauer (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Kurt Lechner (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Hiltrud Breyer (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija).

Puhetta johti
varapuhemies Mario MAURO

Puheenvuorot: David Hammerstein Mintz (PETI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Satu Hassi (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ria Oomen-Ruijten PPE-DE-ryhmän puolesta, Werner Langen Satu Hassin puheenvuorosta, Robert Goebbels PSE-ryhmän puolesta, Lena Ek ALDE-ryhmän puolesta, Carl Schlyter Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jonas Sjöstedt GUE/NGL-ryhmän puolesta, Johannes Blokland IND/DEM-ryhmän puolesta, Liam Aylward UEN-ryhmän puolesta, sitoutumaton Irena Belohorská, Werner Langen, Béatrice Patrie, Chris Davies, Caroline Lucas, Dimitrios Papadimoulis, Urszula Krupa, Alessandro Foglietta, Ashley Mote, Alejo Vidal-Quadras Roca, Erika Mann, Alexander Lambsdorff, Hiltrud Breyer, Jiří Maštálka ja Hélène Goudin.

Puhetta johti
varapuhemies Miroslav OUZKÝ

Puheenvuorot: Mogens N.J. Camre, Jan Tadeusz Masiel, John Bowis, Mary Honeyball, Patrizia Toia, Marie Anne Isler Béguin, Roberto Musacchio, Godfrey Bloom, Lydia Schenardi, Cristina Gutiérrez-Cortines, Edit Herczog, Anne Laperrouze, Karl-Heinz Florenz, Manuel Medina Ortega, Frédérique Ries, Antonios Trakatellis, Dorette Corbey, Holger Krahmer, Amalia Sartori, Karin Scheele, Anders Wijkman, Dan Jørgensen, Péter Olajos, Riitta Myller, Avril Doyle, Adam Gierek, Marianne Thyssen, Evangelia Tzampazi, Åsa Westlund, Guido Sacconi, Lord Bach, Günter Verheugen, Stavros Dimas ja Paul Rübig.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.11.2005, kohta 4.1 ja istunnon pöytäkirja 17.11.2005, kohta 4.2.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö