Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2003/0257(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A6-0285/2005

Debates :

PV 15/11/2005 - 14

Balsojumi :

PV 17/11/2005 - 4.2

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2005)0435

Protokols
Otrdiena, 2005. gada 15. novembris - Strasbūra

14. Eiropas Ķimikāliju aģentūra, noturīgie organiskie piesārņotāji (REACH) ***I – Direktīvas 67/548/EEK par bīstamām vielām grozīšana (REACH) ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai attiecībā uz ķimikāliju reģistrēšanu, novērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), ar ko nodibina Eiropas Ķimikāliju aģentūru un groza Direktīvu 1999/45/EK un Regulu (EK) Nr. ../... {par noturīgiem organiskiem piesārņotājiem} [COM(2003)0644 - C5-0530/2003 - 2003/0256(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Guido Sacconi (A6-0315/2005).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 67/548/EEK, lai to piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) attiecībā uz ķimikāliju reģistrēšanu, novērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu [COM(2003)0644 - C5-0531/2003 - 2003/0257(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Guido Sacconi (A6-0285/2005).

Uzstājās: Günter Verheugen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks), Stavros Dimas (Komisijas loceklis) un Lord Bach (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs).

Guido Sacconi iepazīstināja ar šiem ziņojumiem (A6-0315/2005 un A6-0285/2005).

Uzstājās Hiltrud Breyer par referenta uzstāšanos.

Uzstājās: Christofer Fjellner (INTA komitejas atzinuma sagatavotājs), Elisa Ferreira (ECON komitejas atzinuma sagatavotāja), Thomas Mann (EMPL komitejas atzinuma sagatavotājs), Lena Ek (ITRE komitejas atzinuma sagatavotāja), Hartmut Nassauer (IMCO komitejas atzinuma sagatavotājs), Kurt Lechner (JURI komitejas atzinuma sagatavotājs) un Hiltrud Breyer (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja).

SĒDI VADA: Mario MAURO
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās: David Hammerstein Mintz (PETI komitejas atzinuma sagatavotājs), Satu Hassi (ECON komitejas atzinuma sagatavotāja), Ria Oomen-Ruijten PPE-DE grupas vārdā, Werner Langen par Satu Hassi uzstāšanos, Robert Goebbels PSE grupas vārdā, Lena Ek ALDE grupas vārdā, Carl Schlyter Verts/ALE grupas vārdā, Jonas Sjöstedt GUE/NGL grupas vārdā, Johannes Blokland IND/DEM grupas vārdā, Liam Aylward UEN grupas vārdā, Irena Belohorská pie grupām nepiederoša deputāte, Werner Langen, Béatrice Patrie, Chris Davies, Caroline Lucas, Dimitrios Papadimoulis, Urszula Krupa, Alessandro Foglietta, Ashley Mote, Alejo Vidal-Quadras Roca, Erika Mann, Alexander Lambsdorff, Hiltrud Breyer, Jiří Maštálka un Hélène Goudin.

SĒDI VADA: Miroslav OUZKÝ
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās: Mogens N.J. Camre, Jan Tadeusz Masiel, John Bowis, Mary Honeyball, Patrizia Toia, Marie Anne Isler Béguin, Roberto Musacchio, Godfrey Bloom, Lydia Schenardi, Cristina Gutiérrez-Cortines, Edit Herczog, Anne Laperrouze, Karl-Heinz Florenz, Manuel Medina Ortega, Frédérique Ries, Antonios Trakatellis, Dorette Corbey, Holger Krahmer, Amalia Sartori, Karin Scheele, Anders Wijkman, Dan Jørgensen, Péter Olajos, Riitta Myller, Avril Doyle, Adam Gierek, Marianne Thyssen, Evangelia Tzampazi, Åsa Westlund, Guido Sacconi, Lord Bach, Günter Verheugen, Stavros Dimas un Paul Rübig.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2005. gada 17. novembra protokola 4.1. punkts un 2005. gada 17. novembra protokola 4.2. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika