Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2003/0257(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A6-0285/2005

Debatten :

PV 15/11/2005 - 14

Stemmingen :

PV 17/11/2005 - 4.2

Aangenomen teksten :

P6_TA(2005)0435

Notulen
Dinsdag 15 november 2005 - Straatsburg

14. Europees Chemicaliënagentschap, persistente organische stoffen (Chemicaliënagentschap, persistente organische stoffen (REACH)) ***I – Wijziging van richtlijn 67/548/EEG (aanpassing aan Aanpassingen aan REACH) ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de vergunningverlening en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach), tot oprichting van een Europees Chemicaliënagentschap en tot wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en Verordening (EG) nr. ... [inzake persistente organische stoffen] [COM(2003)0644 - C5-0530/2003 - 2003/0256(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Guido Sacconi (A6-0315/2005)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad teneinde deze aan te passen aan Verordening (EG) van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de vergunningverlening en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen [COM(2003)0644 - C5-0531/2003 - 2003/0257(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Guido Sacconi (A6-0285/2005)

Het woord wordt gevoerd door Günter Verheugen (vice-voorzitter van de Commissie), Stavros Dimas (lid van de Commissie) en Lord Bach (fungerend voorzitter van de Raad).

Guido Sacconi licht zijn verslagen toe (A6-0315/2005 en A6-0285/2005).

Het woord wordt gevoerd door Hiltrud Breyer over de toelichting van de rapporteur.

Het woord wordt gevoerd door Christofer Fjellner (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Elisa Ferreira (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Thomas Mann (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Lena Ek (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Hartmut Nassauer (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Kurt Lechner (rapporteur voor advies van de Commissie JURI) en Hiltrud Breyer (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM).

VOORZITTER: Mario MAURO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door David Hammerstein Mintz (rapporteur voor advies van de Commissie PETI), Satu Hassi (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Ria Oomen-Ruijten, namens de PPE-DE-Fractie, Werner Langen over de woorden van Satu Hassi, Robert Goebbels, namens de PSE-Fractie, Lena Ek, namens de ALDE-Fractie, Carl Schlyter, namens de Verts/ALE-Fractie, Jonas Sjöstedt, namens de GUE/NGL-Fractie, Johannes Blokland, namens de IND/DEM-Fractie, Liam Aylward, namens de UEN-Fractie, Irena Belohorská, niet-ingeschrevene, Werner Langen, Béatrice Patrie, Chris Davies, Caroline Lucas, Dimitrios Papadimoulis, Urszula Krupa, Alessandro Foglietta, Ashley Mote, Alejo Vidal-Quadras Roca, Erika Mann, Alexander Lambsdorff, Hiltrud Breyer, Jiří Maštálka en Hélène Goudin.

VOORZITTER: Miroslav OUZKÝ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Mogens N.J. Camre, Jan Tadeusz Masiel, John Bowis, Mary Honeyball, Patrizia Toia, Marie Anne Isler Béguin, Roberto Musacchio, Godfrey Bloom, Lydia Schenardi, Cristina Gutiérrez-Cortines, Edit Herczog, Anne Laperrouze, Karl-Heinz Florenz, Manuel Medina Ortega, Frédérique Ries, Antonios Trakatellis, Dorette Corbey, Holger Krahmer, Amalia Sartori, Karin Scheele, Anders Wijkman, Dan Jørgensen, Péter Olajos, Riitta Myller, Avril Doyle, Adam Gierek, Marianne Thyssen, Evangelia Tzampazi, Åsa Westlund, Guido Sacconi, Lord Bach, Günter Verheugen, Stavros Dimas en Paul Rübig

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.1 van de notulen van 17.11.2005 en punt 4.2 van de notulen van 17.11.2005.

Juridische mededeling - Privacybeleid