Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2003/0257(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0285/2005

Rozpravy :

PV 15/11/2005 - 14

Hlasovanie :

PV 17/11/2005 - 4.2

Prijaté texty :

P6_TA(2005)0435

Zápisnica
Utorok, 15. novembra 2005 - Štrasburg

14. Európska chemická agentúra, perzistentné organické znečisťujúce látky (Európska chemická agentúra, perzistentné organické znečisťujúce látky (REACH)) ***I – Zmena a doplnenie smernice 67/548/EHS týkajúcej sa nebezpečných látok (REACH) ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o systéme registrácie, hodnotenia, schvaľovania a obmedzovania chemických látok (REACH), o založení Európskej chemickej agentúry a o zmene a doplnení smernice č. 1999/45/ES a nariadenia (ES) č. …/… {o perzistentných organických znečisťujúcich látkach} [COM(2003)0644 - C5-0530/2003 - 2003/0256(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca Guido Sacconi (A6-0315/2005)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o zmene a doplnení smernice 67/548/EHS s cieľom prispôsobiť smernicu nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) o registrácii, hodnotení, schvaľovaní a obmedzovaní chemických látok [COM(2003)0644 - C5-0531/2003 - 2003/0257(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca Guido Sacconi (A6-0285/2005)

Vystúpili títo poslanci: Günter Verheugen (podpredseda podpredsedníčka Komisie), Stavros Dimas (člen Komisie) a Lord Bach (úradujúci predseda Rady).

Guido Sacconi predložil správy (A6-0315/2005 a A6-0285/2005).

V rozprave vystúpila Hiltrud Breyer a vyjadrila sa k spravodajcovmu vystúpeniu.

Vystúpili títo poslanci: Christofer Fjellner ( spravodajca výboru INTA požiadaného o stanovisko), Elisa Ferreira (spravodajkyňa výboru ECON požiadaného o stanovisko), Thomas Mann (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Lena Ek (spravodajkyňa výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Hartmut Nassauer (spravodajca výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Kurt Lechner (spravodajca výboru JURI požiadaného o stanovisko) a Hiltrud Breyer (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko).

PREDSEDNÍCTVO: Mario MAURO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: David Hammerstein Mintz (spravodajca výboru PETI požiadaného o stanovisko), Satu Hassi (spravodajkyňa výboru ECON požiadaného o stanovisko), Ria Oomen-Ruijten za skupinu PPE-DE, Werner Langen k vystúpeniu, ktoré urobil Satu Hassi, Robert Goebbels za skupinu PSE, Lena Ek za skupinu ALDE, Carl Schlyter za skupinu Verts/ALE, Jonas Sjöstedt za skupinu GUE/NGL, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, Liam Aylward za skupinu UEN, Irena Belohorská nezávislá poslankyňa, Werner Langen, Béatrice Patrie, Chris Davies, Caroline Lucas, Dimitrios Papadimoulis, Urszula Krupa, Alessandro Foglietta, Ashley Mote, Alejo Vidal-Quadras Roca, Erika Mann, Alexander Lambsdorff, Hiltrud Breyer, Jiří Maštálka a Hélène Goudin.

PREDSEDNÍCTVO: Miroslav OUZKÝ
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Mogens N.J. Camre, Jan Tadeusz Masiel, John Bowis, Mary Honeyball, Patrizia Toia, Marie Anne Isler Béguin, Roberto Musacchio, Godfrey Bloom, Lydia Schenardi, Cristina Gutiérrez-Cortines, Edit Herczog, Anne Laperrouze, Karl-Heinz Florenz, Manuel Medina Ortega, Frédérique Ries, Antonios Trakatellis, Dorette Corbey, Holger Krahmer, Amalia Sartori, Karin Scheele, Anders Wijkman, Dan Jørgensen, Péter Olajos, Riitta Myller, Avril Doyle, Adam Gierek, Marianne Thyssen, Evangelia Tzampazi, Åsa Westlund, Guido Sacconi, Lord Bach, Günter Verheugen, Stavros Dimas a Paul Rübig

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.1 zápisnice zo dňa 17.11.2005 a bod 4.2 zápisnice zo dňa 17.11.2005.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia