Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2003/0256(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0315/2005

Indgivne tekster :

A6-0315/2005

Forhandlinger :

PV 15/11/2005 - 14

Afstemninger :

PV 17/11/2005 - 4.1

Vedtagne tekster :

P6_TA(2005)0434

Protokol
Torsdag den 17. november 2005 - Strasbourg

4.1. Reach, kemikalieagentur og miljøgifte ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (Reach), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og forordning (EF) nr. .../... {om persistente organiske miljøgifte} [KOM(2003)0644 - C5-0530/2003 - 2003/0256(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Guido Sacconi (A6-0315/2005).

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 1)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2005)0434)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2005)0434)

Indlæg til afstemningen:

- Jan Andersson havde oplyst, at han ikke havde underskrevet ændringsforslag 986 til og med 1003.

- Jens-Peter Bonde havde anmodet om en pause på fem minutter efter afstemningen om ændringsforslagene til denne betænkning.

- Cristina Gutiérrez-Cortines havde fremsat et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 356, hvilket ikke var blevet godtaget.

- Ria Oomen-Ruijten om ændringsforslag 854, 214 og 230 samt om blok 1 under tema 14.

- Werner Langen om afstemningen om blok 3 og 4 under tema 1.

- Carl Schlyter havde anmodet formanden om at høre Parlamentet om, hvorvidt man kunne acceptere, at kompromisændringsforslag 1039 blev sat under afstemning.

- Renate Sommer om ændringsforslag 341.

Inden afstemningen om Kommissionens ændrede forslag :

- Ria Oomen-Ruijten for PPE-DE-Gruppen, Lena Ek for ALDE-Gruppen, Hartmut Nassauer for PPE-DE-Gruppen, Jonas Sjöstedt for GUE/NGL-Gruppen, Carl Schlyter for Verts/ALE-Gruppen, Johannes Blokland for IND/DEM-Gruppen, og Alessandro Foglietta for UEN-Gruppen, om resultatet af afstemningen om ændringsforslagene.

Inden afstemningen om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning:

- Derek Roland Clark havde under henvisning til forretningsordenens artikel 53, stk. 1, anmodet om udsættelse af afstemningen om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning.

- Stavros Dimas (medlem af Kommissionen) havde redegjort for Kommissionens holdning til ændringerne.

(Mødet udsat kl. 12.25 og genoptaget kl. 12.30.)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik