Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2003/0256(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0315/2005

Esitatud tekstid :

A6-0315/2005

Arutelud :

PV 15/11/2005 - 14

Hääletused :

PV 17/11/2005 - 4.1

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2005)0434

Protokoll
Neljapäev, 17. november 2005 - Strasbourg

4.1. Euroopa Kemikaalide Agentuur, püsivad orgaanilised saasteained (REACH) ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, kasutuse lubamist ja piiramist (REACH), millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur ja muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja määrust (EÜ) nr .../... [püsivate orgaaniliste saasteainete kohta] [KOM(2003)0644 - C5-0530/2003 - 2003/0256(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Guido Sacconi (A6-0315/2005).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa 1, punkt 1)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2005)0434)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2005)0434)

Hääletust puudutavad sõnavõtud:

- Jan Andersson täpsustas, et ei kirjutanud alla muudatusettepanekutele 986 kuni 1003 k.a,

- Jens-Peter Bonde palus, et pärast raporti kohta esitatud muudatusettepanekute hääletamist tehtaks viieminutiline paus,

- Cristina Gutiérrez-Cortines esitas muudatusettepaneku 356 kohta suulise muudatusettepaneku, mida ei võetud vastu,

- Ria Oomen-Ruijten muudatusettepanekute 854, 214 ja 230 kohta ning teema 14 bloki 1 kohta,

- Werner Langen hääletuse kohta teema 1 blokkide 3 ja 4 üle,

- Carl Schlyter palus asepresidendil küsida täiskogu nõusolekut kompromissmuudatusettepaneku 1039 hääletusele panemisega,

- Renate Sommer muudatusettepaneku 341 kohta.

Enne hääletust komisjoni muudetud ettepaneku kohta:

- Ria Oomen-Ruijten fraktsiooni PPE-DE nimel, Lena Ek fraktsiooni ALDE nimel, Hartmut Nassauer, Jonas Sjöstedt fraktsiooni GUE/NGL nimel, Carl Schlyter fraktsiooni Verts/ALE nimel, Johannes Blokland fraktsiooni IND/DEM nimel, ja Alessandro Foglietta fraktsiooni UEN nimel muudatusettepanekute hääletuse tulemuse kohta.

Enne hääletust õigusloomega seotud resolutsiooni projekti kohta:

- Derek Roland Clark palus kodukorra artikli 53 lõike 1 alusel hääletuse õigusloomega seotud resolutsiooni projekti üle edasi lükata,

- Stavros Dimas (komisjoni liige) tegi teatavaks komisjoni seisukoha seoses muudatusettepanekutega.

(Istung katkestati kell 12.25 ja jätkus kell 12.30.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika