Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2003/0256(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0315/2005

Ingediende teksten :

A6-0315/2005

Debatten :

PV 15/11/2005 - 14

Stemmingen :

PV 17/11/2005 - 4.1

Aangenomen teksten :

P6_TA(2005)0434

Notulen
Donderdag 17 november 2005 - Straatsburg

4.1. Chemicaliënagentschap, persistente organische stoffen (REACH) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de vergunningverlening en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach), tot oprichting van een Europees Chemicaliënagentschap en tot wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en Verordening (EG) nr. ... [inzake persistente organische stoffen] [COM(2003)0644 - C5-0530/2003 - 2003/0256(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Guido Sacconi (A6-0315/2005).

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 1)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2005)0434)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0434)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Jan Andersson wees erop dat hij geen medeondertekenaar was van de amendementen 986 t/m 1003,

- Jens-Peter Bonde vroeg om een pauze van 5 minuten na de stemming over de amendementen op dit verslag.

- Cristina Gutiérrez-Cortines diende een mondeling amendement in op amendement 356, dat niet in aanmerking werd genomen,

- Ria Oomen-Ruijten over amendementen 854, 214 en 230 en over blok 1 van thema 14,

- Werner Langen over de stemming over de blokken 3 en 4 van thema 1,

- Carl Schlyter verzocht de Voorzitter het Parlement te raadplegen over het al dan niet in stemming brengen van compromisamendement 1039,

- Renate Sommer over amendement 341.

Vóór de stemming over het gewijzigd voorstel van de Commissie:

- Ria Oomen-Ruijten, namens de PPE-DE-Fractie, Lena Ek, namens de ALDE-Fractie, Hartmut Nassauer, namens de PPE-DE-Fractie, Jonas Sjöstedt, namens de GUE/NGL-Fractie, Carl Schlyter, namens de Verts/ALE-Fractie, Johannes Blokland, namens de IND/DEM-Fractie, en Alessandro Foglietta, namens de UEN-Fractie, over de uitslag van de stemming over de amendementen,

Vóór de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie:

- Derek Roland Clark verzocht, op grond van artikel 53, lid 1 van het Reglement, om uitstel van de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie,

- Stavros Dimas (lid van de Commissie) maakte het standpunt van de Commissie met betrekking tot de amendementen kenbaar.

(De vergadering wordt om 12.25 uur onderbroken en om 12.30 uur hervat.)

Juridische mededeling - Privacybeleid