Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2003/0256(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0315/2005

Teksty złożone :

A6-0315/2005

Debaty :

PV 15/11/2005 - 14

Głosowanie :

PV 17/11/2005 - 4.1

Teksty przyjęte :

P6_TA(2005)0434

Protokół
Czwartek, 17 listopada 2005 r. - Strasburg

4.1. Europejska Agencja Chemikaliów, substancje trwale zanieczyszczające (REACH) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów oraz zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE i rozporządzenie (WE) nr .../... [w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych] [COM(2003)0644 - C5-0530/2003 - 2003/0256(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Guido Sacconi (A6-0315/2005).

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik 1, pkt 1)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2005)0434)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2005)0434)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

- Jan Andersson, wyjaśnił, że nie złożył swojego podpisu pod poprawkami 986 do 1003 włącznie,

- Jens-Peter Bonde zwrócił się o pięciominutową przerwę po głosowaniu nad poprawkami do tego sprawozdania.

- Cristina Gutiérrez-Cortines przedstawiła poprawkę ustną do poprawki 356, która nie została przyjęta,

- Ria Oomen-Ruijten w sprawie poprawek 854, 214 i 230, jak również głosowanie łączne1 nad tematem 14,

- Werner Langen w sprawie głosowania łącznego 3 i 4 nad tematem 1,

- Carl Schlyter zwrocił się z wnioskiem do Przewodniczącego o zasięgnięcie opinii Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia poddania pod głosowanie poprawki kompromisowej 1039,

- Renate Sommer w sprawie poprawki 341.

Przed głosowaniem nad zmienionym wnioskiem Komisji:

- Ria Oomen-Ruijten w imieniu grupy PPE-DE, Lena Ek w imieniu grupy ALDE, Hartmut Nassauer, Jonas Sjöstedt w imieniu grupy GUE/NGL, Carl Schlyter w imieniu grupy Verts/ALE, Johannes Blokland w imieniu grupy IND/DEM, i Alessandro Foglietta w imieniu grupy UEN, w sprawie wyników głosowania nad poprawkami.

Przed głosowaniem nad projektem rezolucji legislacyjnej:

- Derek Roland Clark na podstawie art. 53 ust. 1 Regulaminu zwrócił się o odroczenie głosowania nad projektem rezolucji legislacyjnej.

- Stavros Dimas (członek Komisji) przedstawił stanowisko Komisji w sprawie poprawek.

(Posiedzenie zawieszone o godz. 12.25, zostało wznowione o godz. 12.30)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności