Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 17. november 2005 - Strasbourg

7. Meddelelse fra formanden

I sag C-305/05, som er indbragt for Cour d'arbitrage (Belgien) af Ordres des barreaux belges, har Cour d'arbitrage forelagt Domstolen et spørgsmål om gyldigheden af visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/97/EF af 4. december 2001 om ændring af Rådets direktiv 91/308/EØF om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge (EFT L 344 af 28.12.2001, s.76).

Giuseppe Gargani, formand for Retsudvalget, havde meddelt Parlamentets formand, at hans udvalg anså det for hensigtsmæssigt at indgive udtalelse til Domstolen, jf. artikel 23 i Domstolens statut.

Parlamentets formand havde på grundlag af de beføjelser, der er tildelt ham i forretningsordenens artikel 19, stk. 4, og efter at have underrettet Formandskonferencen besluttet, at den nødvendige udtalelse ville blive indgivet til Domstolen inden for den fastsatte frist for at bekræfte gyldigheden af den retsakt, der var vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure, og som var blevet anfægtet i den foreliggende sag, sag C-305/05.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik