Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 17 november 2005 - Strasbourg

7. Meddelande från talmannen

I målet C-305/05 som Ordres des barreaux belges (belgiska advokatsamfundet) hade väckt vid Cour d'arbitrage (Belgien) hade begärts att EG-domstolen skulle undersöka giltigheten av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/97/EG av den 4 december 2001 om ändring av rådets direktiv 91/308/EEG om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för tvättning av pengar (EGT L 344, 28.12.2001, s.76).

Gargani, ordförande för det rättsliga utskottet, hade underrättat Europaparlamentets talman om utskottets inställning i fråga om möjligheten att inkomma med yttrande till EG-domstolen, i enlighet med artikel 23 i domstolens stadga.

Med stöd av sina befogenheter, i enlighet med artikel 19.4 i arbetsordningen, har Europaparlamentets talman, efter att ha informerat talmanskonferensen, beslutat att erforderliga yttranden skulle inges till domstolen inom utsatt tid i syfte att bekräfta giltigheten av den rättsakt som antagits enligt medbeslutandeförfarandet och som målet C-305/05 gäller.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy