Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2005 - Στρασβούργο

20. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Εξουσιοδότηση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 45 του Κανονισμού)

επιτροπή AFET:

- Έκθεση σχετικά με τη σφαιρική έκθεση παρακολούθησης του βαθμού προετοιμασίας της Ρουμανίας για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2005/2205(INI))
(γνωμοδότηση: DEVE, INTA, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI)
- Έκθεση σχετικά με το έγγραφο στρατηγικής για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στη διαδικασία διεύρυνσης (2005/2206(INI))
(γνωμοδότηση: DEVE, INTA, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI)
- Έκθεση σχετικά με τη σφαιρική έκθεση παρακολούθησης του βαθμού προετοιμασίας της Βουλγαρίας για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2005/2204(INI))
(γνωμοδότηση: DEVE, INTA, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI)
- Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο το 2005 και την πολιτικη της ΕΕ στον τομέα αυτό (2005/2203(INI))

επιτροπή DEVE:

- Μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες (2005/2207(INI))
- Εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ/ΕΕ (2005/2104(INI))

επιτροπή ECON:

- Έκθεση σχετικά με την πολιτική ανταγωνισμού το 2004 (2005/2209(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL, ITRE, IMCO)

επιτροπή ITRE:

- Ενεργειακή απόδοση ή περισσότερα αποτελέσματα με λιγότερα μέσα - Πράσινη βίβλος (2005/2210(INI))
(γνωμοδότηση: DEVE, INTA, ECON, ENVI, IMCO, TRAN, REGI)

επιτροπή TRAN:

- Οδική ασφάλεια: το eCALL στη διάθεση του πολίτη (2005/2211(INI))
(γνωμοδότηση: ITRE)

επιτροπή CULT:

- Προώθηση της πολυγλωσσίας και της εκμάθησης γλωσσών στην ΕΕ: Ευρωπαϊκός Δείκτης Γλωσσικών Γνώσεων (2005/2213(INI))
- Μετάβαση από την αναλογική ραδιοφωνία στην ψηφιακή ραδιοφωνία: μια ευκαιρία για την ευρωπαϊκή οπτικοακουστική πολιτική και την πολιτιστική πολυμορφία (2005/2212(INI))
(γνωμοδότηση: ITRE)

επιτροπή AFCO:

- Αποτέλεσμα της εξέτασης των νομοθετικών προτάσεων που εκκερεμούν ενώπιον του νομοθέτη (2005/2214(INI))
(γνωμοδότηση: AFET, DEVE, INTA, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, FEMM, PETI)

επιτροπή FEMM:

- Η κατάσταση των γυναικών στις ένοπλες συγκρούσεις και ο ρόλος τους στη διαδικασία ανασυγκρότησης και η διαδικασία εκδημοκρατισμού στις χώρες σε μετασυγκρουσιακή κατάσταση (2005/2215(INI))

επιτροπή PETI:

- Ειδική έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή μετά από μήνυση κατά των ευρωπαικών σχολείων (Μήνυση αριθ. 1391/2002/JMA) (2005/2216(INI))
(γνωμοδότηση: CULT)

Ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των επιτροπών

επιτροπή BUDG:

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (COM(2005)0181 - C6-0234/2005 - 2005/0090(CNS))
Ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των επιτροπών BUDG, CONT

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 25.10.2005)

Παραπομπή στις επιτροπές

επιτροπή ENVI:

- Ταμείο Αλληλεγγύης (COM(2005)0108 - C6-0093/2005 - 2005/0033(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: REGI
γνωμοδότηση: BUDG, ENVI

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου