Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 17 listopada 2005 r. - Strasburg

20. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Pozwolenie na sporządzenie sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 45 Regulaminu)

komisja AFET:

- Sprawozdanie w sprawie kompleksowego raportu pokontrolnego dotyczącego przygotowania Rumunii do członkostwa w UE (2005/2205(INI))
(opinia: DEVE, INTA, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI)


- Sprawozdanie w sprawie dokumentu strategicznego dotyczącego procesu rozszerzenia (2005/2206(INI))
(opinia: DEVE, INTA, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI)


- Sprawozdanie w sprawie kompleksowego raportu pokontrolnego dotyczącego przygotowania Bułgarii do członkostwa w UE (2005/2204(INI))
(opinia: DEVE, INTA, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI)


- Sprawozdanie w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka na świecie w 2005 roku oraz polityki UE w tej dziedzinie (2005/2203(INI))

komisja DEVE:

- Małe i średnie przedsiębiorstwa w krajach rozwijających się (2005/2207(INI))
- Prace Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE (2005/2104(INI))

komisja ECON:

- Sprawozdanie w sprawie polityki konkurencji 2004 (2005/2209(INI))
(opinia: EMPL, ITRE, IMCO)

komisja ITRE:

- Racjonalizacja zużycia energii, czyli jak uzyskać więcej mniejszym nakładem środków - Zielona Księga (2005/2210(INI))
(opinia: DEVE, INTA, ECON, ENVI, IMCO, TRAN, REGI)

komisja TRAN:

- Bezpieczeństwo drogowe: zapewnić obywatelom możliwość elektronicznego powiadamiania o wypadkach - eCall (2005/2211(INI))
(opinia: ITRE)

komisja CULT:

- Promowanie wielojęzyczności i nauki języków obcych w UE: europejski wskaźnik kompetencji językowych (2005/2213(INI))


- Przejście z nadawania analogowego na cyfrowe: szansa dla europejskiej polityki audiowizualnej i dla różnorodności kulturowej (2005/2212(INI))
(opinia: ITRE)

komisja AFCO:

- Wyniki przeglądu wniosków legislacyjnych nierozstrzygniętych przez prawodawcę (2005/2214(INI)) (opinia: AFET, DEVE, INTA, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, FEMM, PETI)

komisja FEMM:

- Sytuacja kobiet w konfliktach zbrojnych oraz ich rola w odbudowie i procesie demokratyzacji w warunkach pokonfliktowych (2005/2215(INI))

komisja PETI:

- Sprawozdanie specjalne Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w związku ze skargą przeciw Szkołom Europejskim (skarga nr 1391/2002/JMA) (2005/2216(INI))
(opinia: CULT)

Ściślejsza współpraca między komisjami

komisja BUDG:

- Projekt rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (COM(2005)0181 - C6-0234/2005 - 2005/0090(CNS))
Ściślejsza współpraca między komisjami BUDG, CONT

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 25.10.2005)

Skierowanie do Komisji

komisja ENVI:

- Fundusz Solidarności (COM(2005)0108 - C6-0093/2005 - 2005/0033(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: REGI
opinia: BUDG, ENVI

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności