Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 175kWORD 101k
Torstai 1. joulukuuta 2005 - Bryssel
1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä * - Arvonlisäveron palautukset * - Työvoimavaltaisiin palveluihin sovellettava alv (keskustelu)
 4.Poliisivoimien tilannetta koskeva kehitys Slovakiassa (keskustelu)
 5.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 6.Äänestykset
  
6.1.Kehitysyhteistyön ja taloudellisen yhteistyön rahoitusväline ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.2.EY:n ja Etelä-Afrikan sopimus *** (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.3.Euroregions-alueiden merkitys aluepolitiikan kehittämisessä (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.4.Andrzej Pęczakin parlamentaarinen koskemattomuus (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.5.Giovanni Claudio Favan parlamentaarinen koskemattomuus (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.6.Esitys Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2005 (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.7.Esitys Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2005 (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.8.Talousarviota koskeva kurinalaisuus (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.9.Kansanterveysongelmista kärsiviin maihin vietävien lääkkeiden patentit ***I (äänestys)
  
6.10.Yhteisön toimet lintuinfluenssan torjumiseksi * (äänestys)
  
6.11.Eläinlääkintäalan menot * (äänestys)
  
6.12.Euroalueen laajentaminen * (äänestys)
  
6.13.Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä * (äänestys)
  
6.14.Arvonlisäveron palautukset * (äänestys)
  
6.15.Euroopan unionin sääntelyvirastot (äänestys)
  
6.16.WTO:n ministerikokouksen valmistelu (äänestys)
  
6.17.Ihmisoikeudet Kambodžassa, Laosissa ja Vietnamissa (äänestys)
  
6.18.Olympiarauha (äänestys)
  
6.19.Kehitysyhteistyö ja urheilu (äänestys)
  
6.20.Euroopan komission hyväksyminen (äänestys)
  
6.21.EU:n kilpailusääntöjen soveltaminen meriliikenteeseen
  
6.22.Euroopan sähköisen viestinnän sääntely ja markkinat vuonna 2004 (äänestys)
  
6.23.Työvaltaisiin palveluihin sovellettava alv (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset
 9.Valiokuntien kokoonpano
 10.Valtakirjojen tarkastus
 11.Parlamentin kokoonpano
 12.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 13.Seuraavien istuntojen aikataulu
 14.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Ingo FRIEDRICH

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.05.


2. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu neuvostolta ja komissiolta:

- Luonnos komission asetukseksi (EY, Euratom) Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 soveltamissäännöistä annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 muuttamisesta (SEC(2005)1240 - C6-0355/2005 - 2005/0904(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan

CONT

lausuntoa varten

BUDG

- Ehdotus neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Georgialle (KOM(2005)0571 - C6-0407/2005 - 2005/0224(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan

INTA

lausuntoa varten

AFET, BUDG


3. Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä * - Arvonlisäveron palautukset * - Työvoimavaltaisiin palveluihin sovellettava alv (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus neuvoston direktiiviksi yhteistä arvonlisäverojärjestelmää koskevan direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta yleisen verokannan vähimmäistason soveltamisajan osalta [KOM(2005)0136 - C6-0113/2005 - 2005/0051(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Zsolt László Becsey (A6-0323/2005)

Mietintö: Ehdotus neuvoston direktiiviksi yksityiskohtaisista säännöistä direktiivissä 77/388/ETY säädetyn arvonlisäveron palautuksen suorittamiseksi maan alueelle sijoittautumattomille mutta toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneille verovelvollisille [KOM(2004)0728 - C6-0251/2005 - 2005/0807(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Zsolt László Becsey (A6-0324/2005)

Pervenche Berèsin ECON-valiokunnan puolesta komissiolle laatima suullinen kysymys (O-0106/2005): Alennettua arvonlisäverokantaa erityisen työvaltaisiin palveluihin sovellettavan direktiivin 1999/85/EY umpeutuminen (B6-0342/2005).

Zsolt László Becsey esitteli mietintönsä.

Pervenche Berès esitteli suullisen kysymyksen.

László Kovács (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Marianne Thyssen PPE-DE-ryhmän puolesta, Ieke van den Burg PSE-ryhmän puolesta, Margarita Starkevičiūtė ALDE-ryhmän puolesta, Ian Hudghton Verts/ALE-ryhmän puolesta, Diamanto Manolakou GUE/NGL-ryhmän puolesta, John Whittaker IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Hans-Peter Martin, Othmar Karas, Dariusz Rosati, Wolf Klinz, Marie Anne Isler Béguin, Patrick Louis ja José Manuel García-Margallo y Marfil.

Puhetta johti
varapuhemies Janusz ONYSZKIEWICZ

Puheenvuorot: Joseph Muscat, Paolo Costa, Astrid Lulling, Richard Howitt, Avril Doyle ja László Kovács.

Työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Alexander Radwan PPE-DE-ryhmän puolesta, Ieke van den Burg PSE-ryhmän puolesta, Wolf Klinz ALDE-ryhmän puolesta, Ian Hudghton Verts/ALE-ryhmän puolesta, Sahra Wagenknecht GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Eoin Ryan ja Guntars Krasts UEN-ryhmän puolesta direktiivin 1999/85/EY alennetuista arvonlisäverokannoista erityisen työvaltaisissa palveluissa voimassaolon päättymisestä (B6-0630/2005)

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 1.12.2005, kohta 6.13, istunnon pöytäkirja 1.12.2005, kohta 6.14 ja istunnon pöytäkirja 1.12.2005, kohta 6.23.


4. Poliisivoimien tilannetta koskeva kehitys Slovakiassa (keskustelu)

Komission julkilausuma: Poliisivoimien tilannetta koskeva kehitys Slovakiassa

László Kovács (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Ján Hudacký PPE-DE-ryhmän puolesta, Monika Beňová PSE-ryhmän puolesta, Angelika Beer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Tobias Pflüger GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sergej Kozlík, Anna Záborská, Poul Nyrup Rasmussen, László Kovács ja Poul Nyrup Rasmussen, joka viittasi aiempaan puheenvuoroonsa.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin klo 10.40 äänestysten alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 11.00.)


Puhetta johti
varapuhemies Pierre MOSCOVICI

5. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Phillip Whitehead on ilmoittanut olleensa läsnä, mutta hänen nimensä ei ole läsnäololistassa.

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


6. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.


6.1. Kehitysyhteistyön ja taloudellisen yhteistyön rahoitusväline ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehitysyhteistyön ja taloudellisen yhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta [KOM(2004)0629 - C6-0128/2004 - 2004/0220(COD)] - Kehitysyhteistyövaliokunta. Esittelijä: Gay Mitchell (A6-0060/2005)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

Puheenvuorot: Gay Mitchell (esittelijä), joka antoi puheenvuoronsa aluksi lausuman työjärjestyksen 131 artiklan 4 kohdan mukaisesti ja pyysi sen jälkeen mietinnön palauttamista valiokuntakäsittelyyn työjärjestyksen 168 artiklan mukaisesti, ja Hannes Swoboda, joka kannatti tätä pyyntöä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

Asia palautettiin siten asiasta vastaavaan valiokuntaan.


6.2. EY:n ja Etelä-Afrikan sopimus *** (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Suositus: Ehdotus neuvoston päätökseksi lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan väliseen kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevaan sopimukseen Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen johdosta [KOM(2005)0372 – C6-0350/2005 – 2005/0152(AVC)] - Kehitysyhteistyövaliokunta. Esittelijä: Miguel Angel Martínez Martínez (A6-0328/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2005)0447)

Parlamentti antoi näin ollen puoltavan lausuntonsa.


6.3. Euroregions-alueiden merkitys aluepolitiikan kehittämisessä (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Euroregions-alueiden merkitys aluepolitiikan kehittämisessä [2004/2257(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Kyriacos Triantaphyllides (A6-0311/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2005)0448)


6.4. Andrzej Pęczakin parlamentaarinen koskemattomuus (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Andrzej Pęczakin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö [2005/2128(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Maria Berger (A6-0330/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2005)0449)


6.5. Giovanni Claudio Favan parlamentaarinen koskemattomuus (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Giovanni Claudio Favan parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö [2005/2174(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Klaus-Heiner Lehne (A6-0331/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2005)0450)


6.6. Esitys Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2005 (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Esitys Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2005 varainhoitovuodeksi 2005 - Pääluokka IV - Tuomioistuin – Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen perustaminen, sellaisena kuin se on neuvoston muuttamana (C6-0404/2005 – 2005/2159(BUD))

(määräenemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

TARKISTUS 1

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2005)0451)


6.7. Esitys Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2005 (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Esitys Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2005 varainhoitovuodeksi 2005 – Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen perustaminen, sellaisena kuin se on neuvoston muuttamana [13784/2005 - C6-0404/2005 - 2005/2159(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Anne E. Jensen (A6-0336/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2005)0452)


6.8. Talousarviota koskeva kurinalaisuus (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta tehdystä toimielinten välisestä sopimuksesta [2005/2237(INI)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Reimer Böge (A6-0356/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2005)0453)


6.9. Kansanterveysongelmista kärsiviin maihin vietävien lääkkeiden patentit ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansanterveysongelmista kärsiviin maihin vietävien lääkkeiden valmistusta koskeviin patentteihin liittyvästä pakkolisensoinnista [KOM(2004)0737 - C6-0168/2004 - 2004/0258(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Johan Van Hecke (A6-0242/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2005)0454)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0454)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

- Johan Van Hecke (esittelijä) tarkistuksista.


6.10. Yhteisön toimet lintuinfluenssan torjumiseksi * (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston direktiiviksi yhteisön toimenpiteistä lintuinfluenssan torjumiseksi [KOM(2005)0171 - C6-0195/2005 - 2005/0062(CNS)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Neil Parish (A6-0327/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2005)0455)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0455)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

- Neil Parish (esittelijä) esitti johdanto-osan uuden 11 b kappaleen lisäämiseksi suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


6.11. Eläinlääkintäalan menot * (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista tehdyn neuvoston päätöksen 90/424/ETY muuttamisesta [KOM(2005)0171 - C6-0196/2005 - 2005/0063(CNS)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Ilda Figueiredo (A6-0326/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2005)0456)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0456)


6.12. Euroalueen laajentaminen * (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi euron käyttöönotosta annetun asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta [KOM(2005)0357 - C6-0374/2005 - 2005/0145(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Dariusz Rosati (A6-0329/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2005)0457)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0457)


6.13. Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä * (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston direktiiviksi yhteistä arvonlisäverojärjestelmää koskevan direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta yleisen verokannan vähimmäistason soveltamisajan osalta [KOM(2005)0136 - C6-0113/2005 - 2005/0051(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Zsolt László Becsey (A6-0323/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2005)0458)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0458)


6.14. Arvonlisäveron palautukset * (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston direktiiviksi yksityiskohtaisista säännöistä direktiivissä 77/388/ETY säädetyn arvonlisäveron palautuksen suorittamiseksi maan alueelle sijoittautumattomille mutta toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneille verovelvollisille [KOM(2004)0728 - C6-0251/2005 - 2005/0807(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Zsolt László Becsey (A6-0324/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2005)0459)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0459)


6.15. Euroopan unionin sääntelyvirastot (äänestys)

Keskustelu käytiin 15.11.2005 (istunnon pöytäkirja 15.11.2005, kohta 15).

Päätöslauselmaesitys B6-0634/2005

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0460)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

- AFCO-valiokunnan puheenjohtaja Jo Leinen esitti 4 kohdan f alakohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


6.16. WTO:n ministerikokouksen valmistelu (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0619/2005, B6-0620/2005, B6-0621/2005, B6-0623/2005, B6-0624/2005 ja B6-0628/2005

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0619/2005

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0619/2005, B6-0620/2005, B6-0621/2005 ja B6-0624/2005):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Robert Sturdy ja Georgios Papastamkos PPE-DE-ryhmän puolesta,

Harlem Désir ja Erika Mann PSE-ryhmän puolesta,

Johan Van Hecke ja Jorgo Chatzimarkakis ALDE-ryhmän puolesta,

Cristiana Muscardini UEN-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0461)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

- Harlem Désir totesi, että 13 kohdan ranskankielisessä versiossa on virhe ja että englanninkielinen versio on oikea;

- Robert Sturdy esitti 19 kohtaan suullisen tarkistuksen;

- Harlem Désir suullisesta tarkistuksesta.

Yli 37 jäsentä vastusti suullisen tarkistuksen huomioon ottamista, joten sitä ei otettu käsiteltäväksi.

(Päätöslauselmaesitykset B6-0623/2005 ja B6-0628/2005 raukesivat.)


6.17. Ihmisoikeudet Kambodžassa, Laosissa ja Vietnamissa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0622/2005, B6-0625/2005, B6-0626/2005, B6-0627/2005, B6-0629/2005 ja B6-0631/2005

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0622/2005

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0622/2005, B6-0625/2005, B6-0626/2005, B6-0627/2005, B6-0629/2005 ja B6-0631/2005):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Charles Tannock, Antonio Tajani, Mario Mauro ja Jas Gawronski PPE-DE-ryhmän puolesta,

Pasqualina Napoletano, Bernard Poignant ja María Elena Valenciano Martínez-Orozco PSE-ryhmän puolesta,

Graham Watson, István Szent-Iványi, Marco Pannella ja Jules Maaten ALDE-ryhmän puolesta,

Hélène Flautre, Monica Frassoni, Raül Romeva i Rueda ja Frithjof Schmidt Verts/ALE-ryhmän puolesta,

Vittorio Agnoletto ja Jonas Sjöstedt GUE/NGL-ryhmän puolesta,

Konrad Szymański ja Inese Vaidere UEN-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0462)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

- Charles Tannock esitti 5 kohdan toiseen luetelmakohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


6.18. Olympiarauha (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B6-0618/2005

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0463)


6.19. Kehitysyhteistyö ja urheilu (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B6-0633/2005

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 19)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0464)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

- Jana Hybášková esitti 10 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


6.20. Euroopan komission hyväksyminen (äänestys)

Mietintö: Euroopan komission hyväksymistä koskevat suuntaviivat [2005/2024(INI)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Andrew Duff (A6-0179/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 20)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0465)


6.21. EU:n kilpailusääntöjen soveltaminen meriliikenteeseen

Mietintö: EU:n kilpailusääntöjen soveltaminen meriliikenteeseen [2005/2033(INI)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0314/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 21)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0466)


6.22. Euroopan sähköisen viestinnän sääntely ja markkinat vuonna 2004 (äänestys)

Mietintö: Euroopan sähköisen viestinnän sääntely ja markkinat vuonna 2004 [2005/2052(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Patrizia Toia (A6-0305/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 22)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0467)


6.23. Työvaltaisiin palveluihin sovellettava alv (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B6-0630/2005

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 23)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0468)


7. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 163 artiklan 3 kohdan mukaiset kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö: Kyriacos Triantaphyllides - A6-0311/2005

- Zita Pleštinská

WTO:n ministerikokouksen valmistelu - RC-B6-0619/2005

- Mairead McGuinness

Olympiarauha - B6-0618/2005

- Mario Borghezio

Mietintö: Andrew Duff - A6-0179/2005

- Frank Vanhecke, Philip Claeys.


8. Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla ”Séance en direct” kohdassa ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)” sekä liitteen 2 ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

Jäsenet, jotka eivät osallistuneet äänestyksiin:

- Karl-Heinz Florenz oli läsnä, mutta hän ei osallistunut kaikkiin äänestyksiin.


9. Valiokuntien kokoonpano

Parlamentti vahvisti PPE-DE-ryhmän pyynnöstä seuraavan nimityksen:

CONT-valiokunta:

István Pálfin tilalle Béla Glattfelder.

Parlamentti vahvisti UEN-ryhmän pyynnöstä seuraavan nimityksen:

AFET-valiokunta:

Anna Elzbieta Fotygan tilalle Michał Tomasz Kamiński.


10. Valtakirjojen tarkastus

Parlamentti päätti JURI-valiokunnan ehdotuksesta julistaa päteviksi seuraavien jäsenten valtakirjat: Matthias Groote, Horst Posdorf, Giovanni Procacci ja Bernard Piotr Wojciechowski.


11. Parlamentin kokoonpano

Puolan toimivaltaiset viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Anna Elzbieta Fotyga on nimitetty Puolan hallitukseen valtiosihteeriksi 23.11.2005 alkaen.

Euroopan parlamentin edustajainvaalista annetun säädöksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti tämä tehtävä on ristiriidassa Euroopan parlamentin jäsenen tehtävien kanssa, minkä johdosta parlamentti totesi työjärjestyksen 4 artiklan 4 kohdan mukaisesti edustajantoimen vapautuneen 23.11.2005 alkaen ja ilmoittaa asiasta asianomaiselle jäsenvaltiolle.


12. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 172 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


13. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 12. - 15.12.2005.


14. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 11.50.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Becsey, Beer, Beglitis, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berman, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Mihael Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Coelho, Corbett, Cornillet, Costa, Cottigny, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Moscovici, Mote, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Borut Pahor, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Patrie, Pavilionis, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savary, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stihler, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wiersma, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Tarkkailijat

Ali Nedzhmi, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Christova Christina Velcheva, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dîncu Vasile, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Ivanova Iglika, Kazak Tchetin, Kirilov Evgeni, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Zgonea Valeriu Ştefan

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö