Rodyklė 
Protokolas
PDF 177kWORD 103k
Ketvirtadienis, 2005 m. gruodžio 1 d. - Briuselis
1.Posėdžio pradžia
 2.Gauti dokumentai
 3.Bendros pridėtinės vertės mokesčio sistemos pakeitimas, susijęs su minimalaus standartinio tarifo taikymo trukme *. Pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo kitoje valstybėje narėje įsisteigusiems apmokestinamiems asmenims taisyklės *. PVM darbui imlioms paslaugoms (diskusijos)
 4.Įvykių Slovakijos policijos pajėgose raida (diskusijos)
 5.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 6.Balsuoti skirtas laikas
  6.1.Vystymąsi remiančio bendradarbiavimo ir ekonominio bendradarbiavimo finansavimo priemonė ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  6.2.EB ir Pietų Afrikos prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo po plėtros susitarimo papildomas protokolas *** (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  6.3.Euroregionų vaidmuo regioninės politikos plėtros sferoje (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  6.4.Prašymas ginti Andrzej Pęczak imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  6.5.Prašymas ginti Giovanni Claudio Fava imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  6.6.Pataisyto biudžeto Nr. 6/2005 projektas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  6.7.Pataisyto biudžeto Nr. 6/2005 projektas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  6.8.Biudžeto vykdymo tvarka (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  6.9.Farmacinių produktų, skirtų eksportuoti į visuomenės sveikatos problemų turinčias šalis, patentai ***I (balsavimas)
  6.10.Paukščių gripo kontrolės Bendrijoje priemonės * (balsavimas)
  6.11.Išlaidos veterinarijos srityje * (balsavimas)
  6.12.Euro zonos plėtra * (balsavimas)
  6.13.Bendros pridėtinės vertės mokesčio sistemos pakeitimas, susijęs su minimalaus standartinio tarifo taikymo trukme * (balsavimas)
  6.14.Pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo kitoje valstybėje narėje įsisteigusiems apmokestinamiems asmenims taisyklės * (balsavimas)
  6.15.Europos reguliavimo agentūros (balsavimas)
  6.16.Pasirengimas PPO Ministrų konferencijai (balsavimas)
  6.17.Žmogaus teisės Kambodžoje, Laose ir Vietname (balsavimas)
  6.18.Olimpinės paliaubos (balsavimas)
  6.19.Vystymasis ir sportas (balsavimas)
  6.20.Komisijos tvirtinimas (balsavimas)
  6.21.Europos konkurencijos taisyklių taikymas jūrų transportui
  6.22.Europos elektroninių ryšių reguliavimas ir rinkos 2004 m. (balsavimas)
  6.23.PVM darbui imlioms paslaugoms (balsavimas)
 7.Paaiškinimai dėl balsavimo
 8.Balsavimo patikslinimai
 9.Komitetų sudėtis
 10.Įgaliojimų patikrinimas
 11.Parlamento sudėtis
 12.Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas
 13.Kitų posėdžių kalendorinis planas
 14.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Ingo FRIEDRICH
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.05 val.


2. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai

iš Tarybos ir Komisijos:

- Komisijos reglamento (EB, Euratomas), iš dalies keičiančio Reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento įgyvendinimo taisykles, projektas (SEC(2005)1240 - C6-0355/2005 - 2005/0904(CNS)).

perduota

atsakingam komitetui

CONT

nuomonė

BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl makrofinansinės pagalbos suteikimo Gruzijai (COM(2005)0571 - C6-0407/2005 - 2005/0224(CNS)).

perduota

atsakingam komitetui

INTA

nuomonė

AFET, BUDG


3. Bendros pridėtinės vertės mokesčio sistemos pakeitimas, susijęs su minimalaus standartinio tarifo taikymo trukme *. Pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo kitoje valstybėje narėje įsisteigusiems apmokestinamiems asmenims taisyklės *. PVM darbui imlioms paslaugoms (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 77/388/EEB dėl bendros pridėtinės vertės mokesčio sistemos dėl minimalaus standartinio tarifo taikymo trukmės [COM(2005)0136 - C6-0113/2005 - 2005/0051(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Zsolt László Becsey (A6-0323/2005).

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, nustatančios išsamias Direktyvoje 77/388/EEB numatyto pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo apmokestinamiems asmenims, neįsisteigusiems šalies teritorijoje, bet įsisteigusiems kitoje valstybėje narėje, taisykles [COM(2004)0728 - C6-0251/2005 - 2005/0807(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Zsolt László Becsey (A6-0324/2005).

Žodinis klausimas (O-0106/2005), kurį ECON komiteto vardu uždavė Pervenche Berès Komisijai: Direktyvos 1999/85/EB dėl sumažinto PVM tarifo darbui imlioms paslaugoms galiojimo pabaiga (B6-0342/2005).

Zsolt László Becsey pateikė pranešimus.

Pervenche Berès pateikė klausimą žodžiu.

Kalbėjo László Kovács (Komisijos narys).

Kalbėjo: Marianne Thyssen PPE-DE frakcijos vardu, Ieke van den Burg PSE frakcijos vardu, Margarita Starkevičiūtė ALDE frakcijos vardu, Ian Hudghton Verts/ALE frakcijos vardu, Diamanto Manolakou GUE/NGL frakcijos vardu, John Whittaker IND/DEM frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Hans-Peter Martin, Othmar Karas, Dariusz Rosati, Wolf Klinz, Marie Anne Isler Béguin, Patrick Louis ir José Manuel García-Margallo y Marfil.

PIRMININKAVO: Janusz ONYSZKIEWICZ
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Joseph Muscat, Paolo Costa, Astrid Lulling, Richard Howitt, Avril Doyle ir László Kovács.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Alexander Radwan PPE-DE frakcijos vardu, Ieke van den Burg PSE frakcijos vardu, Wolf Klinz ALDE frakcijos vardu, Ian Hudghton Verts/ALE frakcijos vardu, Sahra Wagenknecht GUE/NGL frakcijos vardu, Eoin Ryan ir Guntars Krasts UEN frakcijos vardu – dėl Direktyvos 1999/85/EB dėl sumažinto PVM tarifo darbui imlioms paslaugoms taikymo galiojimo trukmės pabaigos (B6-0630/2005).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.13 protokolo 01.12.2005, punktas 6.14 protokolo 01.12.2005 ir punktas 6.23 protokolo 01.12.2005.


4. Įvykių Slovakijos policijos pajėgose raida (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Įvykių Slovakijos policijos pajėgose raida

László Kovács (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Ján Hudacký PPE-DE frakcijos vardu, Monika Beňová PSE frakcijos vardu, Angelika Beer Verts/ALE frakcijos vardu, Tobias Pflüger GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Sergej Kozlík, Anna Záborská, Poul Nyrup Rasmussen, László Kovács ir Poul Nyrup Rasmussen, kuris kalbėjo dėl savo pastabų.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas 10.40 val. prieš balsavimą ir atnaujintas 11.00 val.)


PIRMININKAVO: Pierre MOSCOVICI
Pirmininko pavaduotojas

5. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Phillip Whitehead informavo pirmininką, kad jis dalyvavo, bet nebuvo įrašytas į posėdžių lankomumo sąrašą.

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


6. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t.t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.


6.1. Vystymąsi remiančio bendradarbiavimo ir ekonominio bendradarbiavimo finansavimo priemonė ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio vystymąsi remiančio bendradarbiavimo ir ekonominio bendradarbiavimo finansavimo priemonę [COM(2004)0629 - C6-0128/2004 - 2004/0220(COD)] - Vystymosi komitetas. Pranešėjas: Gay Mitchell (A6-0060/2005).

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

Kalbėjo: Gay Mitchell (pranešėjas), kuris iš pradžių padarė pareiškimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnio 4 dalį, o paskui vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 168 straipsniu paprašė grąžinti pranešimą komitetui, ir Hannes Swoboda, kuris pritarė šiam prašymui.

Parlamentas patenkino šį prašymą.

Taigi klausimas grąžinamas atsakingam komitetui.


6.2. EB ir Pietų Afrikos prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo po plėtros susitarimo papildomas protokolas *** (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Pietų Afrikos Respublikos prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo susitarimo papildomo protokolo, siekiant atsižvelgti į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimą į Europos Sąjungą, sudarymo [COM(2005)0372 – C6-0350/2005 – 2005/0152(AVC)] - Vystymosi komitetas. Pranešėjas: Miguel Angel Martínez Martínez (A6-0328/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2005)0447).

Parlamentas davė pritarimą.


6.3. Euroregionų vaidmuo regioninės politikos plėtros sferoje (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Euroregionų vaidmens regioninės politikos plėtros sferoje [2004/2257(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Kyriacos Triantaphyllides (A6-0311/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2005)0448).


6.4. Prašymas ginti Andrzej Pęczak imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo ginti buvusio Europos Parlamento nario Andrzej Pęczak imunitetą ir privilegijas [2005/2128(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Maria Berger (A6-0330/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2005)0449).


6.5. Prašymas ginti Giovanni Claudio Fava imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo ginti Giovanni Claudio Fava imunitetą ir privilegijas [2005/2174(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Klaus-Heiner Lehne (A6-0331/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2005)0450).


6.6. Pataisyto biudžeto Nr. 6/2005 projektas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Europos Sąjungos 2005 finansinių metų pataisyto biudžeto Nr.6/2005 projektas (IV skirsnis. Teisingumo Teismas. Tarnautojų teismo steigimas) su Tarybos pakeitimais (C6-0404/2005 – 2005/2159(BUD)).

(Reikalinga kvalifikuota dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

PAKEITIMAS 1

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2005)0451).


6.7. Pataisyto biudžeto Nr. 6/2005 projektas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2005 finansinių metų pataisyto biudžeto Nr. 6/2005 projekto (Tarnautojų teismo steigimas) su Tarybos pakeitimais [13784/2005 - C6-0404/2005 - 2005/2159(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Anne E. Jensen (A6-0336/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2005)0452).


6.8. Biudžeto vykdymo tvarka (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžeto vykdymo tvarkos ir biudžeto sudarymo procedūros tobulinimo [2005/2237(INI)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Reimer Böge (A6-0356/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2005)0453).


6.9. Farmacinių produktų, skirtų eksportuoti į visuomenės sveikatos problemų turinčias šalis, patentai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl patentų, susijusių su farmacinių produktų, eksportuojamų į šalis, turinčias problemų visuomenės sveikatos srityje, gamyba, privalomojo licencijavimo [COM(2004)0737 - C6-0168/2004 - 2004/0258(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Johan Van Hecke (A6-0242/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2005)0454).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimtas (P6_TA(2005)0454).

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Johan Van Hecke (pranešėjas) dėl pakeitimų.


6.10. Paukščių gripo kontrolės Bendrijoje priemonės * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl paukščių gripo kontrolės Bendrijoje priemonių [COM(2005)0171 - C6-0195/2005 - 2005/0062(CNS)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Neil Parish (A6-0327/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2005)0455).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimtas (P6_TA(2005)0455).

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Neil Parish (pranešėjas) pateikė žodinį pakeitimą dėl naujos konstatuojamosios dalies įtraukimo ir jis buvo priimtas.


6.11. Išlaidos veterinarijos srityje * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Tarybos sprendimą 90/424/EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje [COM(2005)0171 - C6-0196/2005 - 2005/0063(CNS)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėja: Ilda Figueiredo (A6-0326/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2005)0456).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimtas (P6_TA(2005)0456).


6.12. Euro zonos plėtra * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 974/98 dėl euro įvedimo [COM(2005)0357 - C6-0374/2005 - 2005/0145(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Dariusz Rosati (A6-0329/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2005)0457).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimtas (P6_TA(2005)0457).


6.13. Bendros pridėtinės vertės mokesčio sistemos pakeitimas, susijęs su minimalaus standartinio tarifo taikymo trukme * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 77/388/EEB dėl bendros pridėtinės vertės mokesčio sistemos dėl minimalaus standartinio tarifo taikymo trukmės [COM(2005)0136 - C6-0113/2005 - 2005/0051(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Zsolt László Becsey (A6-0323/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2005)0458).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimtas (P6_TA(2005)0458).


6.14. Pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo kitoje valstybėje narėje įsisteigusiems apmokestinamiems asmenims taisyklės * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, nustatančios išsamias Direktyvoje 77/388/EEB numatyto pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo apmokestinamiems asmenims, neįsisteigusiems šalies teritorijoje, bet įsisteigusiems kitoje valstybėje narėje, taisykles [COM(2004)0728 - C6-0251/2005 - 2005/0807(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Zsolt László Becsey (A6-0324/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2005)0459).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimtas (P6_TA(2005)0459).


6.15. Europos reguliavimo agentūros (balsavimas)

Diskusijos buvo surengtos 2005 11 15 (punktas 15 protokolo 15.11.2005).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B6-0634/2005

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimtas (P6_TA(2005)0460).

Kalbėjo dėl balsavimo:

- AFCO komiteto pirmininkas Jo Leinen pateikė 4 dalies f punkto žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas.


6.16. Pasirengimas PPO Ministrų konferencijai (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0619/2005, B6-0620/2005, B6-0621/2005, B6-0623/2005, B6-0624/2005 ir B6-0628/2005

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0619/2005

(keičiama B6-0619/2005, B6-0620/2005, B6-0621/2005 ir B6-0624/2005),

pateiktas šių Parlamento narių:

Robert Sturdy ir Georgios Papastamkos PPE-DE frakcijos vardu,

Harlem Désir ir Erika Mann PSE frakcijos vardu,

Johan Van Hecke ir Jorgo Chatzimarkakis ALDE frakcijos vardu,

Cristiana Muscardini UEN frakcijos vardu.

Priimta (P6_TA(2005)0461).

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Harlem Désir pranešė apie klaidą prancūziško varianto 13 dalyje; laikomas tinkamu angliškas variantas;

- Robert Sturdy pateikė 19 dalies žodinį pakeitimą,

- Harlem Désir dėl žodinio pakeitimo.

Kadangi daugiau kaip trisdešimt septyni Parlamento nariai prieštaravo žodiniam pakeitimui, jis nebuvo įrašytas.

(Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0623/2005 ir B6-0628/2005 yra anuliuojami.)


6.17. Žmogaus teisės Kambodžoje, Laose ir Vietname (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0622/2005, B6-0625/2005, B6-0626/2005, B6-0627/2005, B6-0629/2005 ir B6-0631/2005

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0622/2005

(keičiama B6-0622/2005, B6-0625/2005, B6-0626/2005, B6-0627/2005, B6-0629/2005 ir B6-0631/2005),

pateiktas šių Parlamento narių:

Charles Tannock, Antonio Tajani, Mario Mauro ir Jas Gawronski PPE-DE frakcijos vardu,

Pasqualina Napoletano, Bernard Poignant ir María Elena Valenciano Martínez-Orozco PSE frakcijos vardu,

Graham Watson, István Szent-Iványi, Marco Pannella ir Jules Maaten ALDE frakcijos vardu,

Hélène Flautre, Monica Frassoni, Raül Romeva i Rueda ir Frithjof Schmidt Verts/ALE frakcijos vardu,

Vittorio Agnoletto ir Jonas Sjöstedt GUE/NGL frakcijos vardu,

Konrad Szymański ir Inese Vaidere UEN frakcijos vardu.

Priimta (P6_TA(2005)0462).

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Charles Tannock pateikė 5 dalies 2 įtraukos žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas.


6.18. Olimpinės paliaubos (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B6-0618/2005

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2005)0463).


6.19. Vystymasis ir sportas (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B6-0633/2005

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2005)0464).

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Jana Hybášková pateikė 10 dalies žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas.


6.20. Komisijos tvirtinimas (balsavimas)

Pranešimas dėl Komisijos tvirtinimo gairių [2005/2024(INI)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Andrew Duff (A6-0179/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 20.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2005)0465).


6.21. Europos konkurencijos taisyklių taikymas jūrų transportui

Pranešimas dėl Europos konkurencijos taisyklių taikymo jūrų transportui [2005/2033(INI)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0314/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 21.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2005)0466).


6.22. Europos elektroninių ryšių reguliavimas ir rinkos 2004 m. (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos elektroninių ryšių reguliavimo ir rinkų 2004 m. [2005/2052(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Patrizia Toia (A6-0305/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 22.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2005)0467).


6.23. PVM darbui imlioms paslaugoms (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B6-0630/2005

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 23.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2005)0468).


7. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnio 3 dalį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašomi į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Kyriacos Triantaphyllides, A6-0311/2005:

- Zita Pleštinská.

Pasirengimas PPO Ministrų konferencijai, RC-B6-0619/2005:

- Mairead McGuinness.

Olimpinės paliaubos, B6-0618/2005:

- Mario Borghezio.

Pranešimas: Andrew Duff , A6-0179/2005:

- Frank Vanhecke, Philip Claeys.


8. Balsavimo patikslinimai

Balsavimo patikslinimai pateikiami „Séance en direct“ tinklalapio „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ dalyje ir 2 priede „Balsavimo rezulatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo patikslinimų elektroninis variantas Europarl svetainėje bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo patikslinimo sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

Posėdyje dalyvavę, bet nebalsavę Parlamento nariai:

- Karl-Heinz Florenz dalyvavo, tačiau balsavo ne dėl visų klausimų.


9. Komitetų sudėtis

PPE-DE frakcijos prašymu Parlamentas patvirtino šį paskyrimą:

į CONT komitetą:

Béla Glattfelder vietoj István Pálfi.

UEN frakcijos prašymu Parlamentas patvirtino šį paskyrimą:

į AFET komitetą:

Michał Tomasz Kamiński vietoj Anna Elzbieta Fotyga.


10. Įgaliojimų patikrinimas

JURI komiteto teikimu Parlamentas nusprendė patvirtinti Matthias Groote, Horst Posdorf, Giovanni Procacci ir Bernard Piotr Wojciechowski mandatus.


11. Parlamento sudėtis

Lenkijos kompetentingos institucijos pranešė, jog Anna Elzbieta Fotyga buvo paskirta eiti Valstybės sekretorės pareigas Lenkijos vyriausybėje nuo 2005 m. lapkričio 23 d.

Kadangi pagal Akto dėl atstovų į Europos Parlamentą rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimo teise 6 straipsnio 1 dalį ši pareigybė nesuderinama su Parlamento nario pareigomis, Parlamentas konstatavo, kad Parlamento nario vieta laisva nuo 2005 11 23, ir apie tai informavo atitinkamą valstybę narę vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 4 dalimi.


12. Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 172 straipsnio 2 dalimi, šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui patvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


13. Kitų posėdžių kalendorinis planas

Kiti posėdžiai vyks nuo 2005 12 12 iki 2005 12 15.


14. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija buvo atidėta.

Posėdis baigtas 11.50 val.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Becsey, Beer, Beglitis, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berman, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Mihael Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Coelho, Corbett, Cornillet, Costa, Cottigny, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Moscovici, Mote, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Borut Pahor, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Patrie, Pavilionis, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savary, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stihler, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wiersma, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Stebėtojai

Ali Nedzhmi, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Christova Christina Velcheva, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dîncu Vasile, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Ivanova Iglika, Kazak Tchetin, Kirilov Evgeni, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Zgonea Valeriu Ştefan

Teisinė informacija - Privatumo politika