Indekss 
Protokols
PDF 182kWORD 101k
Ceturtdiena, 2005. gada 1. decembris - Brisele
1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana
 3.PVN kopējā sistēmas izmaiņas attiecībā uz periodu, kurā jāpiemēro minimālā pamatlikme * - Sīki izstrādāti noteikumi pievienotās vērtības nodokļa atmaksai ar nodokli apliekamām personām, kuras ir reģistrētas citā dalībvalstī * - PVN, ko piemēro pakalpojumiem, kuros nodarbināts liels darbinieku skaits (debates)
 4.Situācijas attīstība attiecībā uz policijas spēkiem Slovākijā (debates)
 5.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 6.Balsošanas laiks
  
6.1.Attīstības sadarbības un ekonomiskās sadarbības finansēšanas instruments ***I (Reglamenta 131. pants) (balsojums)
  
6.2.Tirdzniecības, attīstības un sadarbības nolīguma papildprotokols starp EK un Dienvidāfrikas Republiku , lai ņemtu vērā ES paplašināšanos *** (Reglamenta 131. pants) (balsojums)
  
6.3."Eiroreģionu" loma reģionālās politikas attīstībā (Reglamenta 131. pants) (balsojums)
  
6.4.Pieprasījums aizstāvēt deputāta Andrzej Peczak neaizskaramību (Reglamenta 131. pants) (balsojums)
  
6.5.Pieprasījums aizstāvēt deputāta Giovanni Claudio Fava neaizskaramību (Reglamenta 131. pants) (balsojums)
  
6.6.Budžeta grozījuma projekts Nr. 6/2005 (Reglamenta 131. pants) (balsojums)
  
6.7.Budžeta grozījuma projekts Nr. 6/2005 (Reglamenta 131. pants) (balsojums)
  
6.8.Budžeta disciplīna un procedūra (Reglamenta 131. pants) (balsojums)
  
6.9.Tādu farmaceitisku produktu patenti, kas paredzēti valstīm, kurās ir sabiedrības veselības aizsardzības problēmas ***I (balsojums)
  
6.10.Kopienas pasākumi putnu gripas apkarošanai * (balsojums)
  
6.11.Izdevumi veterinārijas jomā * (balsojums)
  
6.12.Euro zonas paplašināšana * (balsojums)
  
6.13.PVN kopējās sistēmas izmaiņas attiecībā uz periodu, kurā jāpiemēro minimālā pamatlikme * (balsojums)
  
6.14.Sīki izstrādāti noteikumi pievienotās vērtības nodokļa atmaksai ar nodokli apliekamām personām, kuras ir reģistrētas citā dalībvalstī * (balsojums)
  
6.15.Eiropas regulatīvās aģentūras (balsojums)
  
6.16.PTO Ministru konferences sagatavošana (balsojums)
  
6.17.Cilvēktiesības Kambodžā, Laosā un Vjetnamā (balsojums)
  
6.18.Olimpiskais pamiers (balsojums)
  
6.19.Attīstība un sports (balsojums)
  
6.20.Eiropas Komisijas apstiprināšana (balsojums)
  
6.21.ES konkurences noteikumu piemērošana jūras transportam
  
6.22.Eiropas Elektronisko komunikāciju regula un tirgi 2004. gadā (balsojums)
  
6.23.PVN, ko piemēro pakalpojumiem, kuros nodarbināts liels darbinieku skaits (balsojums)
 7.Balsojumu skaidrojumi
 8.Balsojumu labojumi
 9.Komiteju sastāvs
 10.Pilnvaru pārbaude
 11.Parlamenta sastāvs
 12.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 13.Nākamo sēžu datumi
 14.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Ingo FRIEDRICH
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.05.


2. Dokumentu iesniegšana

Tika iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

Padome un Komisija

- Projekts Komisijas regulai (EK, Euratom), ar kuru groza Regulu (EK, Euratom) Nr. 2342/2002, ar ko paredz īstenošanas kārtību Padomes Regulai (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (SEC(2005)1240 - C6-0355/2005 - 2005/0904(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai

CONT

atzinums

BUDG

- Priekšlikums Padomes lēmumam, ar kuru paredz finanšu palīdzību Gruzijai (COM(2005)0571 - C6-0407/2005 - 2005/0224(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai

INTA

atzinums

AFET, BUDG


3. PVN kopējā sistēmas izmaiņas attiecībā uz periodu, kurā jāpiemēro minimālā pamatlikme * - Sīki izstrādāti noteikumi pievienotās vērtības nodokļa atmaksai ar nodokli apliekamām personām, kuras ir reģistrētas citā dalībvalstī * - PVN, ko piemēro pakalpojumiem, kuros nodarbināts liels darbinieku skaits (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 77/388/EEK par pievienotās vērtības nodokļa kopējo sistēmu attiecībā uz periodu, kurā jāpiemēro minimālā pamatlikme [COM(2005)0136 - C6-0113/2005 - 2005/0051(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Zsolt László Becsey (A6-0323/2005).

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Direktīvā 77/388/EEK paredzētajai pievienotās vērtības nodokļa atmaksai ar nodokli apliekamām personām, kuras nav reģistrētas attiecīgās valsts teritorijā, bet ir reģistrētas citā dalībvalstī [COM(2004)0728 - C6-0251/2005 - 2005/0807(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Zsolt László Becsey (A6-0324/2005).

Mutisks jautājums (O-0106/2005), ko uzdeva Pervenche Berès ECON komitejas vārdā Komisijai par to, ka beidzas spēkā esamības termiņš Direktīvai 1999/85/EK, kas attiecas uz iespēju darbietilpīgiem pakalpojumiem piemērot samazinātu PVN likmi (B6-0342/2005).

Zsolt László Becsey iepazīstināja ar ziņojumiem.

Pervenche Berès izvērsa mutisko jautājumu.

Uzstājās László Kovács (Komisijas loceklis).

Uzstājās: Marianne Thyssen PPE-DE grupas vārdā, Ieke van den Burg PSE grupas vārdā, Margarita Starkevičiūtė ALDE grupas vārdā, Ian Hudghton Verts/ALE grupas vārdā, Diamanto Manolakou GUE/NGL grupas vārdā, John Whittaker IND/DEM grupas vārdā, Hans-Peter Martin, pie grupām nepiederošs deputāts, Othmar Karas, Dariusz Rosati, Wolf Klinz, Marie Anne Isler Béguin, Patrick Louis un José Manuel García-Margallo y Marfil.

SĒDI VADA: Janusz ONYSZKIEWICZ
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās: Joseph Muscat, Paolo Costa, Astrid Lulling, Richard Howitt, Avril Doyle un László Kovács.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 108. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Alexander Radwan PPE-DE grupas vārdā, Ieke van den Burg PSE grupas vārdā, Wolf Klinz ALDE grupas vārdā, Ian Hudghton Verts/ALE grupas vārdā, Sahra Wagenknecht GUE/NGL grupas vārdā, Eoin Ryan un Guntars Krasts UEN grupas vārdā par spēkā esamības termiņa beigšanos Direktīvai 1999/85/EK, kas attiecas uz pazeminātas PVN likmes piemērošanu darbietilpīgiem pakalpojumiem (B6-0630/2005).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2005. gada 1. decembra protokola 6.13. punkts , 2005. gada 1. decembra protokola 6.14. punkts un 2005. gada 1. decembra protokola 6.23. punkts.


4. Situācijas attīstība attiecībā uz policijas spēkiem Slovākijā (debates)

Komisijas paziņojums: Situācijas attīstība attiecībā uz policijas spēkiem Slovākijā.

László Kovács (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās: Ján Hudacký PPE-DE grupas vārdā, Monika Beňová PSE grupas vārdā, Angelika Beer Verts/ALE grupas vārdā, Tobias Pflüger GUE/NGL grupas vārdā, Sergej Kozlík, pie grupām nepiederošs deputāts, Anna Záborská, Poul Nyrup Rasmussen, László Kovács un Poul Nyrup Rasmussen, kurš vēlreiz atgriezās pie savas iepriekšējās uzstāšanās laikā teiktā.

Debates tika slēgtas.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 10.40 pirms balsošanas laika un atsākta plkst. 11.00.)


SĒDI VADA: Pierre MOSCOVICI
Priekšsēdētāja vietnieks

5. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Phillip Whitehead informēja par to, ka viņš bija klāt, bet viņa vārda apmeklējumu reģistrā nav.

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


6. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsojuma rezultāti”.


6.1. Attīstības sadarbības un ekonomiskās sadarbības finansēšanas instruments ***I (Reglamenta 131. pants) (balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par attīstības sadarbības un ekonomiskās sadarbības finansēšanas instrumenta izveidi [COM(2004)0629 - C6-0128/2004 - 2004/0220(COD)] - Attīstības komiteja. Referents: Gay Mitchell (A6-0060/2005).

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsojumu rezultāti" 1. punkts)

Uzstājās: Gay Mitchell (referents), lai sniegtu paziņojumu saskaņā ar Reglamenta 131. panta 4. punktu un lai saskaņā ar Reglamenta 168. pantu prasītu ziņojuma nodošanu atpakaļ komitejai, kā arī Hannes Swoboda, lai izteiktu atbalstu šim pieprasījumam.

Parlaments šo pieprasījumu apstiprināja.

Tādējādi ziņojumu nodeva atpakaļ atbildīgajai komitejai.


6.2. Tirdzniecības, attīstības un sadarbības nolīguma papildprotokols starp EK un Dienvidāfrikas Republiku , lai ņemtu vērā ES paplašināšanos *** (Reglamenta 131. pants) (balsojums)

Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmumam par Tirdzniecības, attīstības un sadarbības nolīguma papildprotokola noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Dienvidāfrikas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai [COM(2005)0372 – C6-0350/2005 – 2005/0152(AVC)] - Attīstības komiteja. Referents: Miguel Angel Martínez Martínez (A6-0328/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsojumu rezultāti" 2. punkts)

NORMATĪVAS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2005)0447).

Parlaments tādējādi deva savu piekrišanu.


6.3. "Eiroreģionu" loma reģionālās politikas attīstībā (Reglamenta 131. pants) (balsojums)

Ziņojums par "eiroreģionu" lomu reģionālās politikas attīstībā [2004/2257(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Kyriacos Triantaphyllides (A6-0311/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsojumu rezultāti" 3. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2005)0448).


6.4. Pieprasījums aizstāvēt deputāta Andrzej Peczak neaizskaramību (Reglamenta 131. pants) (balsojums)

Ziņojums par pieprasījumu aizstāvēt bijušā Eiropas Parlamenta deputāta Andrzej Pęczak neaizskaramību un privilēģijas [2005/2128(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referente: Maria Berger (A6-0330/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsojumu rezultāti" 4. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2005)0449).


6.5. Pieprasījums aizstāvēt deputāta Giovanni Claudio Fava neaizskaramību (Reglamenta 131. pants) (balsojums)

Ziņojums par pieprasījumu aizstāvēt Giovanni Claudio Fava deputāta imunitāti un privilēģijas [2005/2174(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referents: Klaus-Heiner Lehne (A6-0331/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsojumu rezultāti" 5. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2005)0450).


6.6. Budžeta grozījuma projekts Nr. 6/2005 (Reglamenta 131. pants) (balsojums)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2005. gada budžeta grozījumu projektu Nr. 6/2005 - Civildienesta tiesas izveide, kā to grozījusi Padome (C6-0404/2005 2005/2159(BUD)).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsojumu rezultāti" 6. punkts)

GROZĪJUMS Nr. 1

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2005)0451).


6.7. Budžeta grozījuma projekts Nr. 6/2005 (Reglamenta 131. pants) (balsojums)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2005. gada budžeta grozījumu projektu Nr. 6/2005 - Civildienesta tiesas izveide, kā to grozījusi Padome [13784/2005 - C6-0404/2005 - 2005/2159(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Anne E. Jensen (A6-0336/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsojumu rezultāti" 7. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2005)0452).


6.8. Budžeta disciplīna un procedūra (Reglamenta 131. pants) (balsojums)

Ziņojums par Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un budžeta procedūras uzlabošanu [2005/2237(INI)] - Budžeta komiteja. Referents: Reimer Böge (A6-0356/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsojumu rezultāti" 8. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2005)0453).


6.9. Tādu farmaceitisku produktu patenti, kas paredzēti valstīm, kurās ir sabiedrības veselības aizsardzības problēmas ***I (balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par patentu obligāto licencēšanu attiecībā uz farmaceitisko produktu ražošanu eksportam uz valstīm, kurās ir sabiedrības veselības aizsardzības problēmas [COM(2004)0737 - C6-0168/2004 - 2004/0258(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Johan Van Hecke (A6-0242/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsojumu rezultāti" 9. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2005)0454).

NORMATĪVAS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2005)0454).

Par balsojumu uzstājās:

- Johan Van Hecke (referents) par grozījumiem.


6.10. Kopienas pasākumi putnu gripas apkarošanai * (balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai par Kopienas pasākumiem putnu gripas kontrolei [COM(2005)0171 - C6-0195/2005 - 2005/0062(CNS)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Neil Parish (A6-0327/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsojumu rezultāti" 10. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2005)0455).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2005)0455).

Par balsojumu uzstājās:

- Neil Parish (referents) iepazīstināja ar mutisku grozījumu, lai pievienotu jaunu 11.b apsvērumu, kurš tika iekļauts.


6.11. Izdevumi veterinārijas jomā * (balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko groza Padomes Lēmumu 90/424/EEK par izdevumiem veterinārijas jomā [COM(2005)0171 - C6-0196/2005 - 2005/0063(CNS)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referente: Ilda Figueiredo (A6-0326/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsojumu rezultāti" 11. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2005)0456).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2005)0456).


6.12. Euro zonas paplašināšana * (balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 974/98 par euro ieviešanu [COM(2005)0357 - C6-0374/2005 - 2005/0145(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Dariusz Rosati (A6-0329/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsojumu rezultāti" 12. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2005)0457).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2005)0457).


6.13. PVN kopējās sistēmas izmaiņas attiecībā uz periodu, kurā jāpiemēro minimālā pamatlikme * (balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 77/388/EEK par pievienotās vērtības nodokļa kopējo sistēmu attiecībā uz periodu, kurā jāpiemēro minimālā pamatlikme [COM(2005)0136 - C6-0113/2005 - 2005/0051(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Zsolt László Becsey (A6-0323/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsojumu rezultāti" 13. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2005)0458).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2005)0458).


6.14. Sīki izstrādāti noteikumi pievienotās vērtības nodokļa atmaksai ar nodokli apliekamām personām, kuras ir reģistrētas citā dalībvalstī * (balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Direktīvā 77/388/EEK paredzētajai pievienotās vērtības nodokļa atmaksai ar nodokli apliekamām personām, kuras nav reģistrētas attiecīgās valsts teritorijā, bet ir reģistrētas citā dalībvalstī [COM(2004)0728 - C6-0251/2005 - 2005/0807(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Zsolt László Becsey (A6-0324/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsojumu rezultāti" 14. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2005)0459).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2005)0459).


6.15. Eiropas regulatīvās aģentūras (balsojums)

Debates notika 2005. gada 15. novembrī (2005. gada 15. novembra protokola 15. punkts).

Rezolūcijas priekšlikums B6-0634/2005

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsojumu rezultāti" 15. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2005)0460).

Par balsojumu uzstājās:

- AFCO komitejas priekšsēdētājs Jo Leinen iepazīstināja ar mutisku grozījumu 4. panta f) apakšpunktam, un to iekļāva.


6.16. PTO Ministru konferences sagatavošana (balsojums)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0619/2005, B6-0620/2005, B6-0621/2005, B6-0623/2005, B6-0624/2005 un B6-0628/2005.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsojumu rezultāti" 16. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B6-0619/2005

(aizstāj B6-0619/2005, B6-0620/2005, B6-0621/2005 un B6-0624/2005)

Iesnieguši šādi deputāti:

Robert Sturdy un Georgios Papastamkos PPE-DE grupas vārdā,

Harlem Désir un Erika Mann PSE grupas vārdā,

Johan Van Hecke un Jorgo Chatzimarkakis ALDE grupas vārdā,

Cristiana Muscardini UEN grupas vārdā.

Pieņemts (P6_TA(2005)0461).

Par balsojumu uzstājās:

- Harlem Désir norādīja uz kļūdu 13. punktā teksta franču valodas versijā; autentiska ir teksta angļu valodas versija;

- Robert Sturdy iepazīstināja ar mutisku grozījumu 19. punktam;

- Harlem Désir par mutisko grozījumu.

Tā kā vairāk nekā 37 deputāti bija pret to, lai šo mutisko grozījumu ņemtu vērā, tas netika iekļauts.

(Rezolūcijas priekšlikumi B6-0623/2005 un B6-0628/2005 vairs nav spēkā.)


6.17. Cilvēktiesības Kambodžā, Laosā un Vjetnamā (balsojums)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0622/2005, B6-0625/2005, B6-0626/2005, B6-0627/2005, B6-0629/2005 un B6-0631/2005.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsojumu rezultāti" 17. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B6-0622/2005

(aizstāj B6-0622/2005, B6-0625/2005, B6-0626/2005, B6-0627/2005, B6-0629/2005 un B6-0631/2005)

Iesnieguši šādi deputāti:

Charles Tannock, Antonio Tajani, Mario Mauro un Jas Gawronski PPE-DE grupas vārdā,

Pasqualina Napoletano, Bernard Poignant un María Elena Valenciano Martínez-Orozco PSE grupas vārdā,

Graham Watson, István Szent-Iványi, Marco Pannella un Jules Maaten ALDE grupas vārdā,

Hélène Flautre, Monica Frassoni, Raül Romeva i Rueda un Frithjof Schmidt Verts/ALE grupas vārdā,

Vittorio Agnoletto un Jonas Sjöstedt GUE/NGL grupas vārdā,

Konrad Szymański un Inese Vaidere UEN grupas vārdā.

Pieņemts (P6_TA(2005)0462).

Par balsojumu uzstājās:

- Charles Tannock iepazīstināja ar mutisku grozījumu 5. punkta otrajam ievilkumam, un to iekļāva.


6.18. Olimpiskais pamiers (balsojums)

Rezolūcijas priekšlikums B6-0618/2005

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsojumu rezultāti" 18. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2005)0463).


6.19. Attīstība un sports (balsojums)

Rezolūcijas priekšlikums B6-0633/2005

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsojumu rezultāti" 19. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2005)0464)

Par balsojumu uzstājās:

- Jana Hybášková iepazīstināja ar mutisku grozījumu 10. punktam, un tas tika iekļauts.


6.20. Eiropas Komisijas apstiprināšana (balsojums)

Ziņojums par pamatnostādnēm Eiropas Komisijas apstiprināšanai [2005/2024(INI)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: Andrew Duff (A6-0179/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsojumu rezultāti" 20. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2005)0465).


6.21. ES konkurences noteikumu piemērošana jūras transportam

Ziņojums par ES konkurences noteikumu piemērošanu jūras transportam [2005/2033(INI)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0314/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsojumu rezultāti" 21. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2005)0466).


6.22. Eiropas Elektronisko komunikāciju regula un tirgi 2004. gadā (balsojums)

Ziņojums par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulu un tirgiem 2004. gadā [2005/2052(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Patrizia Toia (A6-0305/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsojumu rezultāti" 22. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2005)0467).


6.23. PVN, ko piemēro pakalpojumiem, kuros nodarbināts liels darbinieku skaits (balsojums)

Rezolūcijas priekšlikums B6-0630/2005

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsojumu rezultāti" 23. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2005)0468).


7. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 163. panta 3. punktu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Kyriacos Triantaphyllides ziņojums - A6-0311/2005

- Zita Pleštinská

PTO Ministru konferences sagatavošana - RC-B6-0619/2005

- Mairead McGuinness

Olimpiskais pamiers - B6-0618/2005

- Mario Borghezio

Andrew Duff ziņojums - A6-0179/2005

- Frank Vanhecke, Philip Claeys.


8. Balsojumu labojumi

Balsojumu labojumus varat skatīt vietnē “Sittings Live”, “Results of votes (roll-call votes)”, kā arī protokola 2. pielikuma “Rezultāti balsojumiem pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē Europarl regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.

Deputāti, kas paziņoja, ka nav piedalījušies balsošanā:

- Karl-Heinz Florenz bija klāt, bet nepiedalījās visos balsojumos.


9. Komiteju sastāvs

Pēc PPE-DE grupas pieprasījuma Parlaments apstiprināja šāda deputāta iecelšanu amatā:

CONT komiteja:

Béla Glattfelder aizstāj deputātu István Pálfi.

Pēc UEN grupas pieprasījuma Parlaments apstiprināja šāda deputāta iecelšanu amatā:

AFET komiteja:

Michał Tomasz Kamiński aizstāj deputāti Anna Elzbieta Fotyga.


10. Pilnvaru pārbaude

Pēc JURI komitejas priekšlikuma Parlaments apstiprināja Matthias Groote, Horst Posdorf, Giovanni Procacci un Bernard Piotr Wojciechowski mandātus.


11. Parlamenta sastāvs

Polijas atbildīgās iestādes ir paziņojušas par deputātes Anna Elzbieta Fotyga iecelšanu Valsts sekretāres amatā Polijas valdībā no 2005. gada 23. novembra.

Tā kā saskaņā ar 7. panta 1. punktu Aktā par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās šis amats nav savienojams ar Eiropas Parlamenta deputāta mandātu, Parlaments saskaņā ar Reglamenta 4. panta 4. punktu paziņo, ka ir radusies brīva vieta, sākot no 2005. gada 23. novembra, un par to informē attiecīgo dalībvalsti.


12. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 172. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Ar Parlamenta piekrišanu pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


13. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 2005. gada 12. līdz 15. decembrim.


14. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 11.50.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

ģenerālsekretārs

priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Becsey, Beer, Beglitis, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berman, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Mihael Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Coelho, Corbett, Cornillet, Costa, Cottigny, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Moscovici, Mote, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Borut Pahor, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Patrie, Pavilionis, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savary, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stihler, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wiersma, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Novērotāji

Ali Nedzhmi, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Christova Christina Velcheva, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dîncu Vasile, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Ivanova Iglika, Kazak Tchetin, Kirilov Evgeni, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Zgonea Valeriu Ştefan

Juridisks paziņojums - Privātuma politika