Index 
Notulen
PDF 183kWORD 104k
Donderdag 1 december 2005 - Brussel
1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Wijziging gemeenschappelijk BTW-stelsel wat betreft de geldigheidsduur van de minimumhoogte van het normale tarief * - Nadere voorschriften voor de teruggave van de BTW aan niet in het binnenland gevestigde belastingplichtigen * - BTW toe te passen op arbeidsintensieve diensten (debat)
 4.Ontwikkelingen in Slowakije wat betreft de situatie van de politiemachten (debat)
 5.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 6.Stemmingen
  
6.1.Financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking en economische samenwerking ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.2.Aanvullend protocol bij de Overeenkomst EG/Republiek Zuid-Afrika inzake handel, ontwikkeling en samenwerking in verband met de uitbreiding *** (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.3.Rol van de "Euregio's" bij de ontwikkeling van het regionaal beleid (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.4.Verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Andrzej Peczak (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.5.Verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Giovanni Claudio Fava (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.6.Ontwerp van gewijzigde begroting 6/2005 (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.7.Ontwerp van gewijzigde begroting 6/2005 (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.8.Begrotingsdiscipline (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.9.Octrooien voor farmaceutische producten die bestemd zijn voor landen met volksgezondheidsproblemen ***I (stemming)
  
6.10.Bestrijding van aviaire influenza * (stemming)
  
6.11.Uitgaven op veterinair gebied * (stemming)
  
6.12.Uitbreiding van de Eurozone * (stemming)
  
6.13.Wijziging gemeenschappelijk BTW-stelsel wat betreft de geldigheidsduur van de minimumhoogte van het normale tarief * (stemming)
  
6.14.Nadere voorschriften voor de teruggave van de BTW aan niet in het binnenland gevestigde belastingplichtigen * (stemming)
  
6.15.Europese regelgevende agentschappen (stemming)
  
6.16.Voorbereiding van de ministerconferentie van de Wereldhandelsorganisatie (stemming)
  
6.17.Mensenrechten in Cambodja, Laos en Vietnam (stemming)
  
6.18.Olympische wapenstilstand (stemming)
  
6.19.Ontwikkeling en sport (stemming)
  
6.20.Richtsnoeren voor de goedkeuring van de Europese Commissie (stemming)
  
6.21.Toepassing van de communautaire mededingingsregels op het zeevervoer
  
6.22.Europese elektronische-communicatieregelgeving en -markten in 2004 (stemming)
  
6.23.BTW voor arbeidsintensieve diensten (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag
 9.Samenstelling commissies
 10.Onderzoek geloofsbrieven
 11.Samenstelling Parlement
 12.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 13.Rooster van de volgende vergaderingen
 14.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Ingo FRIEDRICH
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.05 uur geopend.


2. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen van Raad en Commissie:

- Ontwerpverordening (EG, Euratom) van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 2342/2002 tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (SEC(2005)1240 - C6-0355/2005 - 2005/0904(CNS)).

verwezen naar

ten principale

CONT

advies

BUDG

- Voorstel voor een besluit van de Raad tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan Georgië (COM(2005)0571 - C6-0407/2005 - 2005/0224(CNS)).

verwezen naar

ten principale

INTA

advies

AFET, BUDG


3. Wijziging gemeenschappelijk BTW-stelsel wat betreft de geldigheidsduur van de minimumhoogte van het normale tarief * - Nadere voorschriften voor de teruggave van de BTW aan niet in het binnenland gevestigde belastingplichtigen * - BTW toe te passen op arbeidsintensieve diensten (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG betreffende het gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de geldigheidsduur van de minimumhoogte van het normale tarief [COM(2005)0136 - C6-0113/2005 - 2005/0051(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Zsolt László Becsey (A6-0323/2005)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van nadere voorschriften voor de in Richtlijn 77/388/EEG vastgestelde teruggaaf van de BTW aan belastingplichtigen die niet in het binnenland maar in een andere lidstaat zijn gevestigd [COM(2004)0728 - C6-0251/2005 - 2005/0807(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Zsolt László Becsey (A6-0324/2005)

Mondelinge vraag (O-0106/2005) van Pervenche Berès, namens de Commissie ECON, aan de Commissie: Het aflopen van Richtlijn 1999/85/EG betreffende een verlaagd BTW-tarief voor arbeidsintensieve diensten (B6-0342/2005).

Zsolt László Becsey leidt de verslagen in.

Pervenche Berès licht de mondelinge vraag toe.

Het woord wordt gevoerd door László Kovács (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen, namens de PPE-DE-Fractie, Ieke van den Burg, namens de PSE-Fractie, Margarita Starkevičiūtė, namens de ALDE-Fractie, Ian Hudghton, namens de Verts/ALE-Fractie, Diamanto Manolakou, namens de GUE/NGL-Fractie, John Whittaker, namens de IND/DEM-Fractie, Hans-Peter Martin, niet-ingeschrevene, Othmar Karas, Dariusz Rosati, Wolf Klinz, Marie Anne Isler Béguin, Patrick Louis en José Manuel García-Margallo y Marfil.

VOORZITTER: Janusz ONYSZKIEWICZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Joseph Muscat, Paolo Costa, Astrid Lulling, Richard Howitt, Avril Doyle en László Kovács.

Ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 5 van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Alexander Radwan, namens de PPE-DE-Fractie, Ieke van den Burg, namens de PSE-Fractie, Wolf Klinz, namens de ALDE-Fractie, Ian Hudghton, namens de Verts/ALE-Fractie, Sahra Wagenknecht, namens de GUE/NGL-Fractie, Eoin Ryan en Guntars Krasts, namens de UEN-Fractie, over het aflopen van Richtlijn 1999/85/EG betreffende verlaagde BTW-tarieven voor arbeidsintensieve diensten (B6-0630/2005).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.13 van de notulen van 01.12.2005, punt 6.14 van de notulen van 01.12.2005 en punt 6.23 van de notulen van 01.12.2005.


4. Ontwikkelingen in Slowakije wat betreft de situatie van de politiemachten (debat)

Verklaring van de Commissie: Ontwikkelingen in Slowakije wat betreft de situatie van de politiemachten

László Kovács (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Ján Hudacký, namens de PPE-DE-Fractie, Monika Beňová, namens de PSE-Fractie, Angelika Beer, namens de Verts/ALE-Fractie, Tobias Pflüger, namens de GUE/NGL-Fractie, Sergej Kozlík, niet-ingeschrevene, Anna Záborská, Poul Nyrup Rasmussen, László Kovács en Poul Nyrup Rasmussen, die terugkomt op zijn eerder gemaakte opmerking.

Het debat wordt gesloten.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 10.40 uur onderbroken en om 11.00 uur hervat.)


VOORZITTER: Pierre MOSCOVICI
Ondervoorzitter

5. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Phillip Whitehead heeft laten weten dat hij weliswaar aanwezig was, maar dat zijn naam niet op de presentielijst staat.

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


6. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.


6.1. Financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking en economische samenwerking ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking en economische samenwerking [COM(2004)0629 - C6-0128/2004 - 2004/0220(COD)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Gay Mitchell (A6-0060/2005)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

Het woord wordt gevoerd door Gay Mitchell (rapporteur), die eerst een verklaring aflegt overeenkomstig artikel 131, lid 4 van het Reglement en vervolgens overeenkomstig artikel 168 van het Reglement verzoekt het verslag terug te verwijzen naar de commissie, en door Hannes Swoboda, die dit verzoek steunt.

Het Parlement willigt het verzoek in.

De aangelegenheid wordt bijgevolg terugverwezen naar de bevoegde commissie.


6.2. Aanvullend protocol bij de Overeenkomst EG/Republiek Zuid-Afrika inzake handel, ontwikkeling en samenwerking in verband met de uitbreiding *** (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het voorstel voor een besluit van de Raad houdende sluiting van het aanvullend protocol bij de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds, in verband met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie [COM(2005)0372 – C6-0350/2005 – 2005/0152(AVC)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Miguel Angel Martínez Martínez (A6-0328/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2005)0447)

Het Parlement verleent hiermede zijn instemming.


6.3. Rol van de "Euregio's" bij de ontwikkeling van het regionaal beleid (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de rol van de "Euregio's" bij de ontwikkeling van het regionaal beleid [2004/2257(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Kyriacos Triantaphyllides (A6-0311/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2005)0448)


6.4. Verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Andrzej Peczak (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Andrzej Peczak, voormalig lid van het Europees Parlement [2005/2128(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Maria Berger (A6-0330/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

VOORSTEL VOOR EEN BESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2005)0449)


6.5. Verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Giovanni Claudio Fava (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Giovanni Claudio Fava [2005/2174(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne (A6-0331/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL VOOR EEN BESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2005)0450)


6.6. Ontwerp van gewijzigde begroting 6/2005 (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2005 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2005 - Afdeling IV - Hof van Justitie - Oprichting van het Gerecht voor Ambtenarenzaken, zoals gewijzigd door de Raad (C6-0404/2005 – 2005/2159(BUD))

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

AMENDEMENT 1

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2005)0451)


6.7. Ontwerp van gewijzigde begroting 6/2005 (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2005 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2005, Afdeling IV - Hof van Justitie - Instelling van het Gerecht voor Ambtenarenzaken, zoals gewijzigd door de Raad [13784/2005 - C6-0404/2005 - 2005/2159(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Anne E. Jensen (A6-0336/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2005)0452)


6.8. Begrotingsdiscipline (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het Interinstitutioneel Akkoord over de begrotingsdiscipline en de verbetering van de begrotingsprocedure [2005/2237(INI)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Reimer Böge (A6-0356/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2005)0453)


6.9. Octrooien voor farmaceutische producten die bestemd zijn voor landen met volksgezondheidsproblemen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verlening van dwanglicenties voor octrooien inzake de vervaardiging van farmaceutische producten voor uitvoer naar landen met volksgezondheidsproblemen [COM(2004)0737 - C6-0168/2004 - 2004/0258(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Johan Van Hecke (A6-0242/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2005)0454)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0454)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Johan Van Hecke (rapporteur) over de amendementen.


6.10. Bestrijding van aviaire influenza * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende communautaire maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza [COM(2005)0171 - C6-0195/2005 - 2005/0062(CNS)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Neil Parish (A6-0327/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2005)0455)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0455)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Neil Parish (rapporteur) diende een mondeling amendement in strekkende tot inlassing van een nieuwe overweging 11 ter, dat in aanmerking werd genomen.


6.11. Uitgaven op veterinair gebied * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een beschikking van de Raad tot wijziging van Beschikking 90/424/EEG van de Raad betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied [COM(2005)0171 - C6-0196/2005 - 2005/0063(CNS)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Ilda Figueiredo (A6-0326/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2005)0456)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0456)


6.12. Uitbreiding van de Eurozone * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 betreffende de invoering van de euro [COM(2005)0357 - C6-0374/2005 - 2005/0145(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Dariusz Rosati (A6-0329/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2005)0457)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0457)


6.13. Wijziging gemeenschappelijk BTW-stelsel wat betreft de geldigheidsduur van de minimumhoogte van het normale tarief * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG betreffende het gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de geldigheidsduur van de minimumhoogte van het normale tarief [COM(2005)0136 - C6-0113/2005 - 2005/0051(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Zsolt László Becsey (A6-0323/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2005)0458)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0458)


6.14. Nadere voorschriften voor de teruggave van de BTW aan niet in het binnenland gevestigde belastingplichtigen * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van nadere voorschriften voor de in Richtlijn 77/388/EEG vastgestelde teruggaaf van de BTW aan belastingplichtigen die niet in het binnenland maar in een andere lidstaat zijn gevestigd [COM(2004)0728 - C6-0251/2005 - 2005/0807(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Zsolt László Becsey (A6-0324/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2005)0459)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0459)


6.15. Europese regelgevende agentschappen (stemming)

Het debat heeft op 15.11.2005 plaatsgevonden (punt 15 van de notulen van 15.11.2005).

Ontwerpresolutie B6-0634/2005

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0460)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Jo Leinen, Voorzitter van de Commissie AFCOvoorzitter van de commissie AFCO, diende een mondeling amendement in op paragraaf 4, letter f), dat in aanmerking werd genomen.


6.16. Voorbereiding van de ministerconferentie van de Wereldhandelsorganisatie (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0619/2005, B6-0620/2005, B6-0621/2005, B6-0623/2005, B6-0624/2005 en B6-0628/2005

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0619/2005

(ter vervanging van B6-0619/2005, B6-0620/2005, B6-0621/2005 en B6-0624/2005):

ingediend door de volgende leden:

Robert Sturdy en Georgios Papastamkos, namens de PPE-DE-Fractie,

Harlem Désir en Erika Mann, namens de PSE-Fractie,

Johan Van Hecke en Jorgo Chatzimarkakis, namens de ALDE-Fractie,

Cristiana Muscardini, namens de UEN-Fractie.

Aangenomen (P6_TA(2005)0461)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Harlem Désir wees op een fout in de Franse versie van paragraaf 13, waarvoor van de Engelse versie diende te worden uitgegaan;

- Robert Sturdy diende een mondeling amendement op paragraaf 19 in;

- Harlem Désir over het mondeling amendement.

Aangezien meer dan 37 leden bezwaar maakten tegen dit mondeling amendement, werd het niet in aanmerking genomen.

(Ontwerpresoluties B6-0623/2005 en B6-0628/2005 komen te vervallen.)


6.17. Mensenrechten in Cambodja, Laos en Vietnam (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0622/2005, B6-0625/2005, B6-0626/2005, B6-0627/2005, B6-0629/2005 en B6-0631/2005

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0622/2005

(ter vervanging van B6-0622/2005, B6-0625/2005, B6-0626/2005, B6-0627/2005, B6-0629/2005 en B6-0631/2005):

ingediend door de volgende leden:

Charles Tannock, Antonio Tajani, Mario Mauro en Jas Gawronski, namens de PPE-DE-Fractie,

Pasqualina Napoletano, Bernard Poignant en María Elena Valenciano Martínez-Orozco, namens de PSE-Fractie,

Graham Watson, István Szent-Iványi, Marco Pannella en Jules Maaten, namens de ALDE-Fractie,

Hélène Flautre, Monica Frassoni, Raül Romeva i Rueda en Frithjof Schmidt, namens de Verts/ALE-Fractie,

Vittorio Agnoletto en Jonas Sjöstedt, namens de GUE/NGL-Fractie,

Konrad Szymański en Inese Vaidere, namens de UEN-Fractie.

Aangenomen (P6_TA(2005)0462)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Charles Tannock diende een mondeling amendement in op paragraaf 5, tweede streepje, dat in aanmerking werd genomen.


6.18. Olympische wapenstilstand (stemming)

Ontwerpresolutie B6-0618/2005

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0463)


6.19. Ontwikkeling en sport (stemming)

Ontwerpresolutie B6-0633/2005

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0464)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Jana Hybášková diende een mondeling amendement op paragraaf 10 in, dat in aanmerking werd genomen.


6.20. Richtsnoeren voor de goedkeuring van de Europese Commissie (stemming)

Verslag over de richtsnoeren voor de goedkeuring van de Europese Commissie [2005/2024(INI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Andrew Duff (A6-0179/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 20)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0465)


6.21. Toepassing van de communautaire mededingingsregels op het zeevervoer

Verslag over de toepassing van de communautaire mededingingsregels op het zeevervoer [2005/2033(INI)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0314/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 21)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0466)


6.22. Europese elektronische-communicatieregelgeving en -markten in 2004 (stemming)

Verslag over de Europese elektronische-communicatieregelgeving en -markten in 2004 [2005/2052(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Patrizia Toia (A6-0305/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 22)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0467)


6.23. BTW voor arbeidsintensieve diensten (stemming)

Ontwerpresolutie B6-0630/2005

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 23)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0468)


7. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 163, lid 3 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Kyriacos Triantaphyllides - A6-0311/2005

- Zita Pleštinská

Voorbereiding van de ministerconferentie van de Wereldhandelsorganisatie - RC-B6-0619/2005

- Mairead McGuinness

Olympische wapenstilstand - B6-0618/2005

- Mario Borghezio

Verslag Andrew Duff - A6-0179/2005

- Frank Vanhecke, Philip Claeys.


8. Rectificaties stemgedrag

De rectificaties stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van bijlage 2 “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

Leden die hebben verklaard niet aan de stemming te hebben deelgenomen:

- Karl-Heinz Florenz was weliswaar aanwezig maar heeft niet aan alle stemmingen deelgenomen.


9. Samenstelling commissies

Op verzoek van de PPE-DE-Fractie bekrachtigt het Parlement de volgende benoeming:

Commissie CONT:

Béla Glattfelder in de plaats van István Pálfi.

Op verzoek van de UEN-Fractie bekrachtigt het Parlement de volgende benoeming:

Commissie AFET:

Michał Tomasz Kamiński in de plaats van Anna Elzbieta Fotyga.


10. Onderzoek geloofsbrieven

Op voorstel van de Commissie JURI bekrachtigt het Parlement de mandaten van de leden Matthias Groote, Horst Posdorf, Giovanni Procacci en Bernard Piotr Wojciechowski.


11. Samenstelling Parlement

De bevoegde Poolse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Anna Elzbieta Fotyga tot staatssecretaris in de Poolse regering, met ingang van 23.11.2005.

Daar deze functie overeenkomstig artikel 7, lid 1 van de Akte betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen niet verenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement, constateert het Parlement op grond van artikel 4, lid 4 van het Reglement dat de zetel vacant is met ingang van 23.11.2005 en stelt de betrokken lidstaat hiervan op de hoogte.


12. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 172, lid 2 van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten reeds thans worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


13. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 12 t/m 15.12.2005.


14. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 11.50 uur gesloten.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Becsey, Beer, Beglitis, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berman, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Mihael Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Coelho, Corbett, Cornillet, Costa, Cottigny, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Moscovici, Mote, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Borut Pahor, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Patrie, Pavilionis, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savary, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stihler, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wiersma, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Waarnemers

Ali Nedzhmi, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Christova Christina Velcheva, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dîncu Vasile, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Ivanova Iglika, Kazak Tchetin, Kirilov Evgeni, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Zgonea Valeriu Ştefan

Juridische mededeling - Privacybeleid