Index 
Notulen
PDF 246kWORD 168k
Donderdag 15 december 2005 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Samenstelling fracties
 3.Ingekomen stukken
 4.Productie van berengal in China (schriftelijke verklaring)
 5.Stemmingen
  
5.1.Gebruik van het flexibiliteitsinstrument (stemming)
  
5.2.Voorstel tot algehele verwerping van het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2006(stemming)
  
5.3.Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie - Begroting 2006, zoals gewijzigd door de Raad (stemming)
  
5.4.Ontwerp van algemene begroting 2006 (alle afdelingen) (stemming)
  
5.5.Financiële bijdrage van de Gemeenschap aan de visserijcontroleprogramma's van de lidstaten * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
5.6.Het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen ***II (stemming)
  
5.7.Machines ***II (stemming)
  
5.8.Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie - Begroting 2006, zoals gewijzigd door de Raad (ondertekening)
  
5.9.Jaarrekeningen van bepaalde ondernemingsvormen en geconsolideerde rekeningen ***I (stemming)
  
5.10.Rechten van personen met beperkte mobiliteit tijdens vliegreizen ***I (stemming)
  
5.11.Maatregelen voor landen van het suikerprotocol ***I (stemming)
  
5.12.Protocol bij de visserijovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek der Seychellen * (stemming)
  
5.13.Financiering gemeenschappelijk visserijbeleid, zeerecht * (stemming)
  
5.14.Toekenning van macrofinanciële hulp aan Georgië * (stemming)
  
5.15.Wetgevings- en werkprogramma van de Commissie (2006) (stemming)
  
5.16.Mensenrechten en persvrijheid in Tunesië en evaluatie van de wereldtop over de informatiemaatschappij van Tunis (stemming)
  
5.17.Consumentenbelangen in de nieuwe lidstaten (stemming)
  
5.18.Betekenis van rechtstreekse overheidssteun als instrument van regionale ontwikkeling (stemming)
  
5.19.Ontwikkelingsbeleid van de EU (stemming)
  
5.20.Verondersteld gebruik door de CIA van Europese landen voor het vervoer en illegaal vasthouden van gevangenen (stemming)
  
5.21.Voorbereidingen van Bulgarije op toetreding tot EU (stemming)
  
5.22.Voorbereidingen van Roemenië op toetreding tot EU (stemming)
  
5.23.Vrouwennetwerken: visserij, landbouw en diversificatie (stemming)
 6.Stemverklaringen
 7.Rectificaties stemgedrag
 8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 9.Kindertelefoons in Europa (schriftelijke verklaring)
 10.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 11.Procedurewijziging
 12.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
12.1.Mensenrechtensituatie in Tibet en in Hongkong
  
12.2.Mensenrechten in Rusland
  
12.3.Ethiopië en nieuwe grensconflicten
 13.Stemmingen
  
13.1. Mensenrechtensituatie in Tibet en in Hongkong (stemming)
  
13.2. Mensenrechten in Rusland (stemming)
  
13.3. Ethiopië en nieuwe grensconflicten(stemming)
 14.Besluiten inzake bepaalde documenten
 15.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)
 16.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 17.Rooster van de volgende vergaderingen
 18.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Josep BORRELL FONTELLES
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 10.05 uur geopend.


2. Samenstelling fracties

Sylwester Chruszcz, Maciej Marian Giertych en Bernard Piotr Wojciechowski zijn met ingang van 15.12.2005 geen lid meer van de IND/DEM-Fractie.

Zij maken voortaan deel uit van de niet-ingeschrevenen.


3. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen: van Raad en Commissie:

- Raad van de Europese Unie: Nota van wijzigingen nr.1 op het ontwerp van algemene begroting van de Europese Gemeenschappen voor het begrotingsjaar 2006 (14862/2005 - C6-0413/2005 - 2005/2001(BUD)).

verwezen naar

ten principale

BUDG

- Raad van de Europese Unie: Nota van wijzigingen nr. 2 op het ontwerp van algemene begroting van de Europese Gemeenschappen voor het begrotingsjaar 2006 (14863/2005 - C6-0414/2005 - 2005/2001(BUD)).

verwezen naar

ten principale

BUDG

- Ontwerp van algemene begroting van de Europese Gemeenschappen voor het begrotingsjaar 2006, geamendeerd en van wijzigingsvoorstellen voorzien (14864/2005 - C6-0415/2005 - 2005/2001(BUD)).

verwezen naar

ten principale

BUDG

- Raad van de Europese Unie: Nota van wijzigingen nr. 3 op het ontwerp van algemene begroting van de Europese Gemeenschappen voor het begrotingsjaar2006 (15379/2005 - C6-0427/2005 - 2005/2001(BUD)).

verwezen naar

ten principale

BUDG

- Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en de Rekenkamer: Balansen en resultatenrekeningen van het 6e, 7e, 8e en 9e Europees Ontwikkelingsfonds voor het begrotingsjaar 2004 (COM(2005)0485 - C6-0430/2005 - 2005/2157(DEC)).

verwezen naar

ten principale

CONT

advies

DEVE, BUDG

- Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten (COM(2005)0368 - C6-0431/2005 - 2005/0155(CNS)).

verwezen naar

ten principale

TRAN

- Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de wijziging van het protocol tot vaststelling, voor de periode van 1 augustus 2001 tot en met 31 juli 2006, van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie als bedoeld in de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Mauritanië tot samenwerking op het gebied van de zeevisserij (COM(2005)0591 - C6-0433/2005 - 2005/0229(CNS)).

verwezen naar

ten principale

PECH

advies

DEVE, BUDG

- Ontwerpverordening van de Raad tot vaststelling van specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen die ervan worden verdacht betrokken te zijn bij de moord op de voormalige Libanese premier Rafiq Hariri (15098/2005 - C6-0434/2005 - 2005/0234(CNS)).

verwezen naar

ten principale

LIBE

advies

AFET, ECON

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van het Verdrag tot oprichting van de energiegemeenschap door de Europese Gemeenschap (13886/2005 - C6-0435/2005 - 2005/0178(AVC)).

verwezen naar

ten principale

ITRE

advies

AFET, ENVI


4. Productie van berengal in China (schriftelijke verklaring)

De door de leden David Martin, Neil Parish, Peter Skinner, Terence Wynn en Robert Evans ingediende schriftelijke verklaring 52/2005 over de toenemende internationale verontrusting over de productie van berengal in China is op 15.12.2005 ondertekend door een meerderheid van de leden van het Parlement en zal bijgevolg overeenkomstig artikel 116, lid 4 van het Reglement worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd is en met opgave van de naam van de ondertekenaars worden gepubliceerd in de aangenomen teksten van de vergadering van 17.01.2006 (P6_TA(2006)0008).

Het woord wordt gevoerd door Neil Parish.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Bruno Gollnisch voor een persoonlijk feit naar aanleiding van de woorden van de Voorzitter tijdens de stemverklaringen van dinsdag en Edward McMillan-Scott over deze opmerking.


5. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.


5.1. Gebruik van het flexibiliteitsinstrument (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad over het gebruik van het flexibiliteitsinstrument voor externe acties van de Europese Unie overeenkomstig punt 24 van het Interinstitutioneel Akkoord van 6 mei 1999 [COM(2005)0278 - C6-0211/2005 - 2005/2137(ACI)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Reimer Böge (A6-0395/2005)

(Gekwalificeerde meerderheid + 3/5 van de uitgebrachte stemmen)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0513)


5.2. Voorstel tot algehele verwerping van het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2006(stemming)

Ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 6 van bijlage IV bij het Reglement door Dariusz Maciej Grabowski, Gerard Batten, Godfrey Bloom, Jens-Peter Bonde, Graham Booth, Mario Borghezio, Martin Callanan, Sylwester Chruszcz, Derek Roland Clark, Paul Marie Coûteaux, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Nigel Farage, Maciej Marian Giertych, Daniel Hannan, Christopher Heaton-Harris, Roger Helmer, Georgios Karatzaferis, Roger Knapman, Urszula Krupa, Patrick Louis, Hans-Peter Martin, Jan Tadeusz Masiel, Michael Henry Nattrass, Bogdan Pęk, Mirosław Mariusz Piotrowski, Bogusław Rogalski, Leopold Józef Rutowicz, Matteo Salvini, Kathy Sinnott, Francesco Enrico Speroni, Jeffrey Titford, Witold Tomczak, Philippe de Villiers, John Whittaker, Thomas Wise, Bernard Piotr Wojciechowski, Andrzej Tomasz Zapałowski en Vladimír Železný, tot algehele verwerping van het ontwerp van algemene begroting voor het begrotingsjaar 2006 (B6-0642/2005)

(Gekwalificeerde meerderheid + 2/3 van de uitgebrachte stemmen)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPRESOLUTIE

Verworpen


5.3. Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie - Begroting 2006, zoals gewijzigd door de Raad (stemming)

Ontwerpamendementen op het ontwerp van algemene begroting, zoals gewijzigd door de Raad

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

Het woord wordt gevoerd door Giovanni Pittella (algemeen corapporteur) die mededeelt dat de volgende technische aanpassingen moeten worden aangebracht:

"In de eerste plaats moeten de goedgekeurde kredieten voor de volgende begrotingsjaren als gevolg van de op handen zijnde goedkeuring van de rechtsgrondslag ervan uit de reserve worden gehaald en op de begrotingslijn ingeschreven, in de gevallen waar er een amendement is en het Parlement de wijziging kan aanbrengen. In de andere gevallen wordt de Commissie verzocht zo spoedig mogelijk de nodige verzoeken om overschrijving in te dienen.

Begrotingslijnen:

- 02 01 04 04

- 04 01 04 05

- 04 05 01

- 04 05 02

- 04 05 03

- 09 03 01

- 11 07 01

- 24 02 02

In de tweede plaats wordt het deel van amendement 209 dat betrekking heeft op lijn 19 08 02 01 goedgekeurd voor een bedrag van 25 056 550 EUR. De stemming over blok 1 heeft hierop betrekking."

Het Parlement keurt de technische aanpassingen goed.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis (algemeen corapporteur), die de volgende mededeling doet:

"Om technische redenen staat de toelichting bij hoofdstuk 11 van het Hof van Justitie niet in amendement 193. Deze toelichting luidt als volgt:

Een vaste verlaging van 3,6% is op de kredieten in dit hoofdstuk toegepast.

Organigram: creatie van 5 nieuwe posten (4B*3 en 1C*1) voor Informatietechnologie en 16 posten voor Roemenië en Bulgarije (10A*7, 2B*3 en 4C*1)."

Het Parlement keurt deze wijziging goed.

De goedgekeurde amendementen zijn als bijlage bij de “Aangenomen teksten” gevoegd.

Opmerkingen in het kader van de stemming:

Giovanni Pittella (rapporteur) over amendement 17.

°
° ° °

Aangezien de fungerend voorzitter van de Raad nog niet is aangekomen, besluit de Voorzitter de stemmingen voort te zetten, totdat tot de ondertekening van de begroting kan worden overgegaan (punt 5.8 van de notulen van 15.12.2005).

Het woord wordt gevoerd door Martin Schulz.


5.4. Ontwerp van algemene begroting 2006 (alle afdelingen) (stemming)

Verslag over het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2006 zoals gewijzigd door de Raad (alle afdelingen)
(14864/2005 – C6 0415/2005 – 2005/2001(BUD))
en over de nota's van wijgingen nrs.
- 1/2005 (14862/2005 - C6-0413/2005)
- 2/2005 (14863/2005 - C6-0414/2005)
- 3/2005 (15379/2005) - C6-0427/2005)
bij het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2006
Afdeling I, Europees Parlement
Afdeling II, Raad
Afdeling III, Commissie
Afdeling IV, Hof van Justitie
Afdeling V, Rekenkamer
Afdeling VI, Europees Economisch en Sociaal Comité
Afdeling VII, Comité van de regio's
Afdeling VIII (A), Europese Ombudsman
Afdeling VIII (B), Europese toezichthouder voor gegevensbescherming
- Begrotingscommissie. Corapporteurs: Giovanni Pittella en Valdis Dombrovskis (A6-0396/2005)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0514)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Giovanni Pittella (algemeen corapporteur) diende een mondeling amendement in op paragraaf 6, dat in aanmerking werd genomen.


5.5. Financiële bijdrage van de Gemeenschap aan de visserijcontroleprogramma's van de lidstaten * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een beschikking van de Raad tot wijziging van Beschikking 2004/465/EG inzake een financiële bijdrage van de Gemeenschap aan de visserijcontroleprogramma's van de lidstaten [COM(2005)0328 - C6-0273/2005 - 2005/0136(CNS)] - Commissie visserij. Rapporteur: Paulo Casaca (A6-0339/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2005)0515)


5.6. Het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen [9856/1/2005 - C6-0274/2005 - 2003/0175(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Corien Wortmann-Kool (A6-0377/2005)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2005)0516)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Eva Lichtenberger wenste dat het tweede deel van amendement 24, dat vervallen was verklaard, in stemming werd gebracht en Corien Wortmann-Kool (rapporteur) bevestigde dat dit deel was komen te vervallen,

- Luis de Grandes Pascual over het verloop van de stemming.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Timothy Kirkhope, allereerst over opmerkingen van het fungerend voorzitterschap van de Raad van gisteren en vervolgens om de afwezigheid van de Raad bij de stemming over de begroting vanochtend te betreuren, en Michael Cashman over deze opmerkingen.


5.7. Machines ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming door de Raad van de richtlijn van het Europees Parlement en van de Raad betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG [5786/2/2005 - C6-0267/2005 - 2001/0004(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Andreas Schwab (A6-0338/2005).

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2005)0517)


5.8. Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie - Begroting 2006, zoals gewijzigd door de Raad (ondertekening)

Nu de fungerend voorzitter van de Raad is aangekomen, verleent de Voorzitter hem het woord voor een korte toespraak.

Ivan Lewis (fungerend voorzitter van de Raad) legt de volgende verklaring af:

"Ik stel tevreden vast dat de overeenkomst die onze beide instellingen als gevolg van de bemiddelingsonderhandelingen van 24 november jl. en de onderhandelingen op de trialoog van 30 november hebben bereikt, in de begroting 2006 is opgenomen. Bij deze gelegenheid wil ik u eraan herinneren dat een aantal kleine meningsverschillen met betrekking tot de classificatie van de uitgaven blijven bestaan en dat de Raad zich alle rechten voorbehoudt. Ik bevestig u evenwel met plezier dat de Raad het maximale stijgingspercentage dat het resultaat is van uw tweede lezing, kan aanvaarden. (...). Laten we hopen dat dit een goed voorteken is voor de delicate onderhandelingen betreffende de financiële vooruitzichten die op dit ogenblik lopen. Dit is in het belang van de Europese Unie en van haar betrekkingen met haar burgers."

De Voorzitter legt een korte verklaring over het maximale stijgingspercentage en de financiële vooruitzichten af.

Na de fungerend voorzitter van de Raad, Ivan Lewis (fungerend voorzitter van de Raad), de vertegenwoordiger van de Commissie, Dalia Grybauskaitė, de voorzitter van de Commissie BUDG, Janusz Lewandowski, en de rapporteurs Giovanni Pittella en Valdis Dombrovskis te hebben uitgenodigd met hem mee te gaan, gaat de Voorzitter samen met de fungerend voorzitter van de Raad over tot de ondertekening van de begroting.

VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA
Ondervoorzitter


5.9. Jaarrekeningen van bepaalde ondernemingsvormen en geconsolideerde rekeningen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees en de Raad tot wijziging van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad betreffende de jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen en de geconsolideerde jaarrekening [COM(2004)0725 - C6-0164/2004 - 2004/0250(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne (A6-0384/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2005)0518)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0518)


5.10. Rechten van personen met beperkte mobiliteit tijdens vliegreizen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de rechten van luchtreizigers met beperkte mobiliteit [COM(2005)0047 - C6-0045/2005 - 2005/0007(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Robert Evans (A6-0317/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2005)0519)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0519)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

Robert Evans (rapporteur) deelde mede verheugd te zijn over de uitslag van de stemming.


5.11. Maatregelen voor landen van het suikerprotocol ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van begeleidende maatregelen voor landen van het suikerprotocol die getroffen zijn door de hervorming van de suikerregeling van de EU [COM(2005)0266 - C6-0210/2005 - 2005/0117(COD)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Bernard Lehideux (A6-0281/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2005)0520)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0520)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Bernard Lehideux (rapporteur), vóór de stemming die de intrekking van amendement 9 bevestigde, om schrapping van zijn naam van het verslag verzocht en de leden van de Commissie DEVE verzocht tegen te stemmen.


5.12. Protocol bij de visserijovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek der Seychellen * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van het Protocol tot vaststelling, voor de periode van 18 januari 2005 tot en met 17 januari 2011, van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie, als bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek der Seychellen inzake de visserij voor de kust van de Seychellen [COM(2005)0421 - C6-0321/2005 - 2005/0173(CNS)] - Commissie visserij. Rapporteur: Philippe Morillon (A6-0385/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2005)0521)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0521)


5.13. Financiering gemeenschappelijk visserijbeleid, zeerecht * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende communautaire financieringsmaatregelen voor de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk visserijbeleid en op het gebied van het zeerecht [COM(2005)0117 - C6-0131/2005 - 2005/0045(CNS)] - Commissie visserij. Rapporteur: Catherine Stihler (A6-0340/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2005)0522)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0522)


5.14. Toekenning van macrofinanciële hulp aan Georgië * (stemming)

over het voorstel voor een besluit van de Raad tot toekenning van macrofinanciële hulp aan Georgië [COM(2005)0571 - C6-0407/2005 - 2005/0224(CNS)] - Commissie internationale handel.

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

VOORSTEL VOOR EEN BESLUIT

Goedgekeurd (P6_TA(2005)0523)


5.15. Wetgevings- en werkprogramma van de Commissie (2006) (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0636/2005, B6-0637/2005, B6-0638/2005, B6-0639/2005, B6-0640/2005 en B6-0641/2005

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0636/2005/CORR

(ter vervanging van B6-0636/2005, B6-0638/2005 en B6-0641/2005):

ingediend door de volgende leden:

Françoise Grossetête, namens de PPE-DE-Fractie,

Silvana Koch-Mehrin, namens de ALDE-Fractie,

Brian Crowley en Roberta Angelilli, namens de UEN-Fractie.

Aangenomen (P6_TA(2005)0524)

(Ontwerpresoluties B6-0637/2005, B6-0639/2005 en B6-0640/2005 komen te vervallen.)


5.16. Mensenrechten en persvrijheid in Tunesië en evaluatie van de wereldtop over de informatiemaatschappij van Tunis (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0646/2005, B6-0647/2005, B6-0648/2005, B6-0652/2005, B6-0655/2005 en B6-0669/2005

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0646/2005

(ter vervanging van B6-0646/2005, B6-0647/2005, B6-0648/2005, B6-0652/2005, B6-0655/2005 en B6-0669/2005):

ingediend door de volgende leden:

Simon Busuttil en Bernd Posselt, namens de PPE-DE-Fractie
Pasqualina Napoletano, Catherine Trautmann, Maria Badia I Cutchet, María Elena Valenciano Martínez-Orozco, Alain Hutchinson en Véronique De Keyser, namens de PSE-Fractie,
Thierry Cornillet, namens de ALDE-Fractie,
Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda en David Hammerstein Mintz, namens de Verts/ALE-Fractie,
Francis Wurtz, Luisa Morgantini, Vittorio Agnoletto, Esko Seppänen en Marco Rizzo, namens de GUE/NGL-Fractie,
Ģirts Valdis Kristovskis, namens de UEN-Fractie.

Aangenomen (P6_TA(2005)0525)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

Catherine Trautmann, vóór de stemming, die een wijziging in paragraaf 6 van de gezamenlijke ontwerpresolutie en in de paragrafen waar sprake was van “de top”, voorstelde.


5.17. Consumentenbelangen in de nieuwe lidstaten (stemming)

Verslag over de bevordering en bescherming van de consumentenbelangen in de nieuwe lidstaten [2004/2157(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Henrik Dam Kristensen (A6-0378/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0526)


5.18. Betekenis van rechtstreekse overheidssteun als instrument van regionale ontwikkeling (stemming)

Verslag over de betekenis van rechtstreekse overheidssteun als instrument van regionale ontwikkeling [2004/2255(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Miloš Koterec (A6-0364/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0527)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Miloš Koterec (rapporteur) bracht een technische wijziging aan in paragraaf 3 die in aanmerking werd genomen en stelde een mondeling amendement voor op amendement 31, dat in aanmerking werd genomen.


5.19. Ontwikkelingsbeleid van de EU (stemming)

Ontwerpresolutie B6-0653/2005

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0528)


5.20. Verondersteld gebruik door de CIA van Europese landen voor het vervoer en illegaal vasthouden van gevangenen (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0649/2005, B6-0650/2005, B6-0651/2005, B6-0654/2005, B6-0656/2005 en B6-0672/2005

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

ONTWERPRESOLUTIE B6-0649/2005

Verworpen

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0650/2005

(ter vervanging van B6-0650/2005, B6-0651/2005, B6-0654/2005 en B6-0672/2005):

ingediend door de volgende leden:

Martin Schulz, Jan Marinus Wiersma, Martine Roure en Hannes Swoboda, namens de PSE-Fractie,
Sarah Ludford, namens de ALDE-Fractie,
Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni en Kathalijne Maria Buitenweg, namens de Verts/ALE-Fractie,
Francis Wurtz, Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kyriacos Triantaphyllides, Marco Rizzo, Willy Meyer Pleite en Miguel Portas, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P6_TA(2005)0529)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Sarah Ludford, namens de ALDE-Fractie diende een mondeling amendement in op amendement 9, dat in aanmerking werd genomen en op overweging F, dat niet in aanmerking werd genomen.

- Robert Evans maakte een taalkundige opmerking over de Engelse versie.

(Ontwerpresolutie B6-0656/2005 komt te vervallen.)


5.21. Voorbereidingen van Bulgarije op toetreding tot EU (stemming)

Verslag over de stand van de voorbereidingen op het EU-lidmaatschap van Bulgarije [2005/2204(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Geoffrey Van Orden (A6-0342/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 20)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0530)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- vóór de stemming verzocht Daniel Marc Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie om hoofdelijke stemming over amendement 15 (de Voorzitter ging hiermee akkoord).


5.22. Voorbereidingen van Roemenië op toetreding tot EU (stemming)

Verslag over de stand van de voorbereidingen op het EU-lidmaatschap van Roemenië [2005/2205(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Pierre Moscovici (A6-0344/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 21)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0531)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Jan Marinus Wiersma diende een mondeling amendement in op amendement 14, dat in aanmerking werd genomen.

- Erik Meijer diende een mondeling amendement in op amendement 2, dat in aanmerking werd genomen (amendement 2 werd vervolgens verworpen).


5.23. Vrouwennetwerken: visserij, landbouw en diversificatie (stemming)

Verslag over vrouwennetwerken: visserij, landbouw en diversificatie [2004/2263(INI)] - Commissie visserij. Rapporteur: Elspeth Attwooll (A6-0341/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 22)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0532)

°
° ° °

- Hannes Swoboda en Renate Sommer over de stemmingen van vandaag.


6. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 163, lid 3 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Aanbeveling voor de tweede lezing Corien Wortmann-Kool - A6-0377/2005

- Richard Seeber

Verslag Robert Evans - A6-0317/2005

- Zita Pleštinská

Verslag Miloš Koterec - A6-0364/2005

- Zita Pleštinská

Het vermeende gebruik van Europese landen door de CIA voor het vervoer en de illegale detentie van gevangenen - RC-B6-0650/2005

- Bruno Gollnisch

Verslag Pierre Moscovici - A6-0344/2005

- Luciana Sbarbati


7. Rectificaties stemgedrag

De rectificaties stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

Leden die hebben verklaard niet aan de stemming te hebben deelgenomen:

Maria Carlshamre deelt mee dat zij niet aan alle stemmingen heeft deelgenomen.


(De vergadering wordt om 12.10 uur onderbroken en om 15.05 uur hervat.)

VOORZITTER: Mario MAURO
Ondervoorzitter

8. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Pierre Moscovici en Cristiana Muscardini hebben laten weten dat zij weliswaar aanwezig waren maar dat hun naam niet op de presentielijst staat.

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


9. Kindertelefoons in Europa (schriftelijke verklaring)

De door de leden Lissy Gröner, Genowefa Grabowska, Karin Riis-Jørgensen, Gérard Onesta en Vasco Graça Moura ingediende schriftelijke verklaring 50/2005 over kindertelefoons in Europa is op 15.12.2005 ondertekend door de meerderheid van de leden van het Parlement en zal bijgevolg overeenkomstig artikel 116, lid 4 van het Reglement worden toegezonden aan degenen voor wie zij is bestemd en in de Aangenomen teksten van de vergadering van 17.01.2006 worden gepubliceerd met vermelding van de namen van de ondertekenaars (P6_TA(2006)0009).

Het woord wordt gevoerd door Lissy Gröner.


10. Verzoek om opheffing van de immuniteit

De bevoegde Duitse autoriteiten hebben een verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Tobias Pflüger ingediend.

Overeenkomstig artikel 6, lid 2 van het Reglement wordt dit verzoek verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de Commissie JURI.


11. Procedurewijziging

Op haar vergadering van 8 december 2005 heeft de Conferentie van voorzitters besloten de toestemming die zij op 30 juni 2005 had verleend voor de opstelling van een initiatiefverslag (overeenkomstig artikel 45 van het Reglement) over “Verwarming en koeling met behulp van duurzame energiebronnen” (punt 11 van de notulen van 04.07.2005) te vervangen door een toestemming overeenkomstig artikel 45, lid 2 en artikel 39 van het Reglement voor de opstelling van een initiatiefwetgevingsverslag (initiatief krachtens artikel 192 van het EG-Verdrag), onder voorbehoud van de nodige wijzigingen in het verslag.


12. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 5 van de notulen van 13.12.2005 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties)


12.1. Mensenrechtensituatie in Tibet en in Hongkong

Ontwerpresoluties B6-0644/2005, B6-0657/2005, B6-0660/2005, B6-0664/2005 et B6-0667/2005

Glyn Ford, Eva Lichtenberger, Elizabeth Lynne en Thomas Mann lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, namens de PSE-Fractie, Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie, Gérard Onesta, namens de Verts/ALE-Fractie, Erik Meijer, namens de GUE/NGL-Fractie, Urszula Krupa, namens de IND/DEM-Fractie, Philip Claeys, niet-ingeschrevene, en Günter Verheugen (vice-voorzitter van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.1 van de notulen van 15.12.2005.


12.2. Mensenrechten in Rusland

Ontwerpresoluties B6-0645/2005, B6-0658/2005, B6-0661/2005, B6-0662/2005, B6-0665/2005 et B6-0668/2005

Reino Paasilinna, Milan Horáček, Marios Matsakis, Erik Meijer en Charles Tannock lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Bernd Posselt, namens de PPE-DE-Fractie, Józef Pinior, namens de PSE-Fractie, Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie, Jaromír Kohlíček, namens de GUE/NGL-Fractie, Bogusław Sonik, Aloyzas Sakalas, Ari Vatanen, John Attard-Montalto en Günter Verheugen (vice-voorzitter van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.2 van de notulen van 15.12.2005.


12.3. Ethiopië en nieuwe grensconflicten

Ontwerpresoluties B6-0643/2005, B6-0659/2005, B6-0663/2005, B6-0666/2005, B6-0670/2005 et B6-0671/2005

Ana Maria Gomes, Raül Romeva i Rueda, Fiona Hall, Jaromír Kohlíček en Michael Gahler lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Karin Scheele, namens de PSE-Fractie, Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie, Alyn Smith, namens de Verts/ALE-Fractie, Ryszard Czarnecki, niet-ingeschrevene, en Günter Verheugen (vice-voorzitter van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.3 van de notulen van 15.12.2005.


13. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.


13.1.  Mensenrechtensituatie in Tibet en in Hongkong (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0644/2005, B6-0657/2005, B6-0660/2005, B6-0664/2005 en B6-0667/2005

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 23)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0644/2005

(ter vervanging van B6-0644/2005, B6-0657/2005, B6-0660/2005, B6-0664/2005 en B6-0667/2005):

ingediend door de volgende leden:

Thomas Mann en Charles Tannock, namens de PPE-DE-Fractie
Pasqualina Napoletano, namens de PSE-Fractie
Graham Watson, Frédérique Ries, Antoine Duquesne, Bill Newton Dunn en Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie
Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda en Gérard Onesta, namens de Verts/ALE-Fractie
Roberta Angelilli en Marcin Libicki, namens de UEN-Fractie.

Aangenomen (P6_TA(2005)0533)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Glyn Ford verzocht om stemming in onderdelen over paragraaf 14;

- na protest van Elizabeth Lynne tegen deze procedure, omdat de termijn was verstreken, werd het verzoek niet ingewilligd;

- Bernd Posselt over de desbetreffende onderdelen.


13.2.  Mensenrechten in Rusland (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0645/2005, B6-0658/2005, B6-0661/2005, B6-0662/2005, B6-0665/2005 en B6-0668/2005

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 24)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0645/2005

(ter vervanging van B6-0645/2005, B6-0658/2005, B6-0661/2005, B6-0662/2005 et B6-0665/2005 et B6-0668/2005):

ingediend door de volgende leden:

Charles Tannock en Bernd Posselt, namens de PPE-DE-Fractie
Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma en Reino Paasilinna, namens de PSE-Fractie
Cecilia Malmström en Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie
Milan Horáček, Bart Staes en Hélène Flautre, namens de Verts/ALE-Fractie
Vittorio Agnoletto, Jonas Sjöstedt en Feleknas Uca, namens de GUE/NGL-Fractie
Konrad Szymański en Inese Vaidere, namens de UEN-Fractie.

Aangenomen (P6_TA(2005)0534)


13.3.  Ethiopië en nieuwe grensconflicten(stemming)

Ontwerpresoluties B6-0643/2005, B6-0659/2005, B6-0663/2005, B6-0666/2005, B6-0670/2005 en B6-0671/2005

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 25)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0643/2005

(ter vervanging van B6-0643/2005, B6-0659/2005, B6-0663/2005, B6-0666/2005, B6-0670/2005 en B6-0671/2005):

ingediend door de volgende leden:

Michael Gahler, Anders Wijkman en Charles Tannock, namens de PPE-DE-Fractie
Pasqualina Napoletano en Marie-Arlette Carlotti, namens de PSE-Fractie
Fiona Hall, namens de ALDE-Fractie
Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda en Alyn Smith, namens de Verts/ALE-Fractie
Luisa Morgantini, Vittorio Agnoletto, Umberto Guidoni en Feleknas Uca, namens de GUE/NGL-Fractie
Ģirts Valdis Kristovskis, namens de UEN-Fractie (Marios Matsakis van de ALDE-Fractie heeft de gezamenlijke ontwerpresolutie medeondertekend)

Aangenomen (P6_TA(2005)0535)


14. Besluiten inzake bepaalde documenten

Toestemming voor het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 45 van het Reglement):

Commissie AFET:
- Kasjmir: huidige situatie en toekomstperspectieven (2005/2242(INI))

- Een hechter partnerschap tussen de Europese Unie en Latijns-Amerika (2005/2241(INI))
(advies: INTA)

Commissie DEVE:
- Migratie en ontwikkeling (2005/2244(INI))
(advies: AFET, EMPL, CULT, LIBE, FEMM)

- Eerlijke handel en ontwikkeling (2005/2245(INI))
(advies: INTA)

Commissie INTA:
- De overeenkomsten voor economisch partnerschap (2005/2246(INI))

- Resultaten van de ministersconferentie van de WTO in Hongkong (2005/2247(INI))
(advies: DEVE, ITRE, AGRI)

Commissie EMPL:
- Een Europees sociaal model voor de toekomst (2005/2248(INI))
(advies: ITRE)

Commissie ENVI:
- Beperking van de gevolgen van de luchtvaart voor de klimaatverandering (2005/2249(INI))
(advies: ECON, TRAN)

Commissie AFCO:
- Verslag over de Europese politieke partijen (2005/2224(INI))
(advies: BUDG, CONT, JURI)

Commissie PETI:
- Speciaal verslag van de Europese Ombudsman naar aanleiding van de ontwerpaanbeveling aan de Raad van de Europese Unie inzake openbaarheid van de zittingen van de Raad in zijn hoedanigheid van wetgever (klacht 2395/2003/GG) (2005/2243(INI))

Besluit tot opstelling van een verslag overeenkomstig artikel 202 van het Reglement:

Commissie AFCO:
- Interpretatie/wijziging van de regeling ter vergemakkelijking van het oplossen van competentieconflicten, met name wat betreft niet-wetgevingsprocedures (2005/2239(REG))

- Wijziging van de regeling tot aanpassing van de interne procedures wegens vereisten in verband met vereenvoudiging van de communautaire wetgeving (2005/2238(REG))

Aanwijzing commissies:

Commissie FEMM
- Vernieuwing en mededingingsvermogen (2007-2013) (COM(2005)0121 - C6-0098/2005 - 2005/0050(COD))
verwezen naar ten principale: ITRE
advies: BUDG, ECON, EMPL, ENVI, IMCO, FEMM

Nauwere samenwerking tussen commissies:

Commissie ENVI
- Terugdringing van het effect van de luchtvaart op de klimaatverandering (2005/2249(INI))
(advies: ECON)
Nauwere samenwerking tussen commissies ENVI, TRAN
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 15.11.2005)


15. In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)

Aantal handtekeningen onder de in het register ingeschreven verklaringen (artikel 116, lid 3 van het Reglement):

No.

Document

Auteur

Signatures

47/2005

James Hugh Allister

9

48/2005

Richard Corbett

87

49/2005

Richard Corbett

35

50/2005

Lissy Gröner, Genowefa Grabowska, Karin Riis-Jørgensen, Gérard Onesta en Vasco Graça Moura

394

51/2005

Silvana Koch-Mehrin

73

52/2005

David Martin, Paulo Casaca, Peter Skinner, Terence Wynn en Robert Evans

375

53/2005

Charles Tannock, Jana Hybášková, Marek Maciej Siwiec, André Brie en Frédérique Ries

149

54/2005

Den Dover en Kathy Sinnott

103

55/2005

Den Dover en Kathy Sinnott

71

56/2005

Alessandra Mussolini

7

57/2005

Alessandra Mussolini

2

58/2005

Alessandra Mussolini

2

59/2005

Daniel Strož, Miloslav Ransdorf en Jaromír Kohlíček

15

60/2005

Marie-Line Reynaud en Marie-Noëlle Lienemann

65

61/2005

Íñigo Méndez de Vigo, Ilda Figueiredo, Bronisław Geremek, Jean Lambert en Martine Roure

142

62/2005

Elizabeth Lynne, María Elena Valenciano Martínez-Orozco en Anna Záborská

180

63/2005

Terence Wynn, Catherine Stihler, Neil Parish, Paulo Casaca en Elspeth Attwooll

48

64/2005

Sylwester Chruszcz en Andrzej Tomasz Zapałowski

43

65/2005

Bruno Gollnisch

6

66/2005

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen en Carl Lang

12

67/2005

Bruno Gollnisch, Andreas Mölzer en Luca Romagnoli

5

68/2005

Marie Panayotopoulos-Cassiotou, José Ribeiro e Castro, Kathy Sinnott, Nathalie Griesbeck en Konrad Szymański

73

69/2005

Emine Bozkurt, Claude Moraes, Christopher Heaton-Harris, Cem Özdemir en Alexander Nuno Alvaro

209

70/2005

Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Romano Maria La Russa, Alessandro Foglietta en Sergio Berlato

30

71/2005

Nathalie Griesbeck

46

72/2005

Monika Beňová, Miloš Koterec en Vladimír Maňka

43

73/2005

Raül Romeva i Rueda en Gérard Onesta

24

74/2005

Michael Cashman, Emine Bozkurt en Thijs Berman

45

75/2005

Marie-Arlette Carlotti, Philippe Busquin, Joseph Daul, Mario Mauro en Bogusław Sonik

39

76/2005

Alyn Smith

15

77/2005

Alfredo Antoniozzi, Mario Mantovani, Marie-Line Reynaud en Jan Jerzy Kułakowski

54

78/2005

Daniel Strož

7

79/2005

Katalin Lévai, Martine Roure, Anne Van Lancker, Eva-Britt Svensson en Lissy Gröner

33

80/2005

Mario Borghezio

2

81/2005

Luca Romagnoli, Carlo Fatuzzo en Marco Pannella

16

82/2005

Dimitrios Papadimoulis, Feleknas Uca en Panagiotis Beglitis

11


16. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 172, lid 2 van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten reeds thans worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


17. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 16.01.2006 t/m 19.01.2006.


18. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 16.20 uur gesloten.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

Secrétaire Général

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Adamou, Allister, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Costa, Cottigny, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García Pérez, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hatzidakis, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Locatelli, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Thomas Mann, Mantovani, Marques, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Moraes, Morgantini, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Onesta, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Parish, Patrie, Pavilionis, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinior, Piotrowski, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Procacci, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Rack, Radwan, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Siwiec, Skinner, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strož, Stubb, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Takkula, Tannock, Tarabella, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Tomczak, Toubon, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Väyrynen, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vincenzi, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zvěřina, Zwiefka,

Waarnemers

Abadjiev Dimitar, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Christova Christina Velcheva, Ciornei Silvia, Cioroianu Adrian Mihai, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dimitrov Martin, Duca Viorel Senior, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kirilov Evgeni, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Muscă Monica Octavia, Nicolae Şerban, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Vigenin Kristian, Zgonea Valeriu Ştefan

Juridische mededeling - Privacybeleid