Rodyklė 
Protokolas
PDF 203kWORD 127k
Antradienis, 2006 m. sausio 17 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Gauti dokumentai
 3.Balsavimas dėl prašymo taikyti skubos tvarką
 4.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 5.Patekimas į uosto paslaugų rinką ***I (diskusijos)
 6.Bendrijos išorės politika aviacijos srityje. Santykiai su Rusija ir Kinija oro transporto srityje (diskusijos)
 7.Balsuoti skirtas laikas
  
7.1.Reglamento (EB) Nr. 533/2004 (Kroatija) keitimas * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
7.2.Protokolas prie pagrindų susitarimo dėl prekybos ir bendradarbiavimo su Korėjos Respublika, atsižvelgiant į ES plėtrą * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
7.3.Maldyvų įtraukimas į šalių, nukentėjusių nuo 2004 m. gruodžio mėn. Indijos vandenyne kilusių cunamių, sąrašą * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
7.4.Krovinių vežimo vidaus vandenų keliais statistika ***I (balsavimas)
  
7.5.Sąjungos pilietybė (4-asis pranešimas) (balsavimas)
  
7.6.Prekybos moterimis ir vaikais, kurie gali būti išnaudojami seksualiai, prevencija (balsavimas)
  
7.7.Bendrijos išorės politika aviacijos srityje (balsavimas)
  
7.8.Santykiai su Rusija ir Kinija oro transporto srityje (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
 9.Balsavimo patikslinimai
 10.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 11.Energijos išteklių, ypač dujų, tiekimo saugumas (diskusijos)
 12.Bendras rinkų organizavimas cukraus sektoriuje *. Paramos schemos ūkininkams (cukrus) *. Cukraus pramonės restruktūrizavimas * (diskusijos)
 13.Klausimų valanda (klausimai Komisijai)
 14.Bendras rinkų organizavimas cukraus sektoriuje *. Paramos schemos ūkininkams (cukrus) *. Cukraus pramonės restruktūrizavimas * (diskusijų tęsinys)
 15.Orhuso konvencijos nuostatų taikymas Bendrijos institucijoms ir organams ***II (diskusijos)
 16.Kasybos pramonės atliekų tvarkymas ***III (diskusijos)
 17.Maudyklų vanduo ***III (diskusijos)
 18.Tvaraus vystymosi aplinkosaugos aspektai (diskusijos)
 19.Kito posėdžio darbotvarkė
 20.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Edward McMILLAN-SCOTT
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl bendros įmonės Europos oro eismo naujos kartos valdymo sistemai (SESAR) sukurti įsteigimo (COM(2005)0602 - C6-0002/2006 - 2005/0235(CNS)).

perduota

atsakingam komitetui

ITRE

nuomonė

BUDG, TRAN

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl bendrovių, kurių registruotoji buveinė yra valstybėje narėje ir kurių akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, akcininkų balsavimo teisių panaudojimo, iš dalies keičiančios Direktyvą 2004/109/EB (COM(2005)0685 - C6-0003/2006 - 2005/0265(COD)).

perduota

atsakingam komitetui

JURI

nuomonė

ECON

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos iš dalies keičiančios Direktyvą 2002/59/EB, įdiegiančią Bendrijos laivų eismo stebėsenos ir informacijos sistemą (COM(2005)0589 - C6-0004/2006 - 2005/0239(COD)).

perduota

atsakingam komitetui

TRAN

nuomonė

ENVI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje ir iš dalies keičiančios direktyvas 97/7/EB, 2000/12/EB ir 2002/65/EB (COM(2005)0603 - C6-0411/2005 - 2005/0245(COD)).

perduota

atsakingam komitetui

ECON

nuomonė

IMCO, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą (Atnaujintas muitinės kodeksas) (COM(2005)0608 - C6-0419/2005 - 2005/0246(COD)).

perduota

atsakingam komitetui

IMCO

nuomonė

INTA, BUDG, CONT, ITRE, LIBE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl kompiuterizuotos muitinės ir prekybos aplinkos (COM(2005)0609 - C6-0420/2005 - 2005/0247(COD)).

perduota

atsakingam komitetui

IMCO

nuomonė

CONT, ITRE, LIBE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 2223/96 dėl nacionalinių sąskaitų duomenų perdavimo (COM(2005)0653 - C6-0438/2005 - 2005/0253(COD)).

perduota

atsakingam komitetui

ECON

- Pasiūlymas perkelti DEC 64/2005 asignavimus. III skirsnis. Komisija (SEC(2005)1614 - C6-0439/2005 - 2005/2250(GBD)).

perduota

atsakingam komitetui

BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl alkoholinių gėrimų apibrėžimo, pateikimo ir ženklinimo etiketėmis (COM(2005)0125 - C6-0440/2005 - 2005/0028(COD)).

perduota

atsakingam komitetui

ENVI

nuomonė

IMCO, AGRI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos pozicijos, susijusios su Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos reglamento projektu dėl lengvųjų automobilių ratų ir jų priekabų (14451/2005 - C6-0444/2005 - 2005/0181(AVC)).

perduota

atsakingam komitetui

INTA

nuomonė

IMCO, TRAN

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos pozicijos, susijusios su Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos reglamento projektu dėl motorinių transporto priemonių adaptuotųjų priekinių žibintų sistemų patvirtinimo (14454/2005 - C6-0445/2005 - 2005/0180(AVC)).

perduota

atsakingam komitetui

INTA

nuomonė

IMCO, TRAN

2) Parlamento komitetų: pranešimas

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl tam tikrų specialiųjų ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, įtariamiems dalyvavus nužudant buvusį Libano ministrą pirmininką Rafiqą Harirį (15098/2005 - C6-0434/2005 – 2005/0234(CNS)). Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Cavada Jean-Marie (A6-0003/2006).

3) Taikinimo komiteto:

- Taikinimo komiteto patvirtintas bendras tekstas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl maudyklų vandens kokybės valdymo, panaikinančios Direktyvą 76/160/EEB (PE-CONS 3659/2005 - C6-0373/2005 - 2002/0254(COD)).

- Taikinimo komitete patvirtintas bendras tekstas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kasybos pramonės atliekų tvarkymo ir iš dalies keičiančios Direktyvą 2004/35/EB (PE-CONS 3665/2005 - C6-0405/2005 – 2003/0107(COD)).


3. Balsavimas dėl prašymo taikyti skubos tvarką

Prašymas taikyti skubos tvarką:

- * dėl Pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, nustatančio specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims, įtariamiems dalyvavus Libano buvusio Ministro Pirmininko Rafik Hariri nužudyme [15098/2005 - C6-0434/2005 - 2005/0234(CNS)]. Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Jean-Marie Cavada (A6-0003/2006).

Prašymas taikyti skubos tvarką patenkintas.

Dėl šio punkto bus balsuojama 2006 01 18, trečiadienį, balsuoti skirtu laiku.


4. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnį šie nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I. Peru: buvusio prezidento Alberto Fujimori ekstradicija ir procesas

- Pasqualina Napoletano ir Luis Yañez-Barnuevo García PSE frakcijos vardu – dėl buvusio prezidento Alberto Fujimori ekstradicijos į Peru ir proceso (B6-0055/2006);

- Danutė Budreikaitė ir Arūnas Degutis ALDE frakcijos vardu – dėl pritarimo buvusio prezidento Alberto Fujimori ekstradicijai į Peru (B6-0059/2006);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock ir Bernd Posselt PPE-DE frakcijos vardu – dėl pritarimo buvusio prezidento Alberto Fujimori ekstradicijai į Peru (B6-0062/2006);

- André Brie GUE/NGL frakcijos vardu – dėl pritarimo buvusio prezidento A. Fujimori ekstradicijai į Peru (B6-0066/2006);

- Alain Lipietz, Raül Romeva i Rueda, Monica Frassoni, Eva Lichtenberger ir Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf Verts/ALE frakcijos vardu – dėl pritarimo buvusio prezidento Alberto Fujimori ekstradicijai į Peru (B6-0070/2006);

II. Egiptas: smurtas prieš pabėgėlius iš Sudano

- Pasqualina Napoletano ir Elena Valenciano Martínez-Orozco PSE frakcijos vardu – dėl Egipto ir smurto prieš pabėgėlius iš Sudano (B6-0056/2006);

- Emma Bonino ir Johan Van Hecke ALDE frakcijos vardu – dėl smurto prieš pabėgėlius iš Sudano (B6-0061/2006);

- Simon Coveney, Edward McMillan-Scott ir Bernd Posselt PPE-DE frakcijos vardu – dėl Egipto ir smurto prieš pabėgėlius iš Sudano Egipte (B6-0063/2006);

- Vittorio Agnoletto, Jonas Sjöstedt ir Luisa Morgantini GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Egipto ir Sudano (B6-0065/2006);

- Eoin Ryan ir Adriana Poli Bortone UEN frakcijos vardu – dėl smurto prieš pabėgėlius iš Sudano Kaire (B6-0068/2006);

- Hélène Flautre ir Cem Özdemir Verts/ALE frakcijos vardu – dėl pabėgėlių iš Sudano, norinčių gauti prieglobstį Egipte, mirties (B6-0069/2006);

III. Kambodža: politinės represijos

- Pasqualina Napoletano ir Elena Valenciano Martínez-Orozco PSE frakcijos vardu – dėl politinių represijų Kambodžoje (B6-0057/2006);

- Gintaras Didžiokas ir Marcin Libicki UEN frakcijos vardu – dėl Kambodžos (B6-0058/2006);

- Graham Watson, Jules Maaten, Emma Bonino, Marco Pannella, Frédérique Ries ir Johan Van Hecke ALDE frakcijos vardu – dėl Kambodžos (B6-0060/2006);

- Bernd Posselt ir Simon Coveney PPE-DE frakcijos vardu – dėl Kambodžos (B6-0064/2006);

- Esko Seppänen ir Vittorio Agnoletto GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Kambodžos (B6-0067/2006);

- Frithjof Schmidt, Hélène Flautre ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Kambodžos (B6-0071/2006).

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 142 straipsnį.


5. Patekimas į uosto paslaugų rinką ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl patekimo į uosto paslaugų rinką [COM(2004)0654 - C6-0147/2004 - 2004/0240(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Georg Jarzembowski (A6-0410/2005).

Kalbėjo Jacques Barrot (Komisijos Pirmininko pavaduotojas).

Georg Jarzembowski pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Stephen Hughes (EMPL komiteto nuomonės referentas), Marianne Thyssen PPE-DE frakcijos vardu, Willi Piecyk PSE frakcijos vardu, Anne E. Jensen ALDE frakcijos vardu, Joost Lagendijk Verts/ALE frakcijos vardu, Erik Meijer GUE/NGL frakcijos vardu, Patrick Louis IND/DEM frakcijos vardu, Roberts Zīle UEN frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Ashley Mote, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Saïd El Khadraoui, Josu Ortuondo Larrea, Michael Cramer, Georgios Toussas, Jeffrey Titford, Alessandro Battilocchio, Philip Bradbourn, Gilles Savary, Anneli Jäätteenmäki, Bart Staes, Helmuth Markov, Johannes Blokland, Koenraad Dillen, Luis de Grandes Pascual ir Inés Ayala Sender.

PIRMININKAVO: Pierre MOSCOVICI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Sajjad Karim, Pedro Guerreiro, Hélène Goudin, Kurt Joachim Lauk, Marta Vincenzi, Jacky Henin, Georgios Karatzaferis, Reinhard Rack, Ewa Hedkvist Petersen, Roberto Musacchio, Corien Wortmann-Kool, Richard Howitt, Luís Queiró, Lasse Lehtinen, Gunnar Hökmark, Joseph Muscat, Marcello Vernola, Nikolaos Sifunakis, Emanuel Jardim Fernandes, Marianne Mikko ir Jacques Barrot.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 4.8 protokolo 18.01.2006.


6. Bendrijos išorės politika aviacijos srityje. Santykiai su Rusija ir Kinija oro transporto srityje (diskusijos)

Pranešimas dėl Bendrijos išorės politikos aviacijos srityje darbotvarkės rengimo [2005/2084(INI)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Saïd El Khadraoui (A6-0403/2005).

Pranešimas dėl santykių su Rusijos Federacija ir Kinija oro transporto srityje [2005/2085(INI)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Roberts Zīle (A6-0375/2005).

Saïd El Khadraoui pristatė pranešimą (A6-0403/2005).

Roberts Zīle pristatė pranešimą (A6-0375/2005).

PIRMININKAVO: Ingo FRIEDRICH
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Jacques Barrot (Komisijos Pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Zsolt László Becsey PPE-DE frakcijos vardu, Bogusław Liberadzki PSE frakcijos vardu, Eva Lichtenberger Verts/ALE frakcijos vardu, Vladimír Remek GUE/NGL frakcijos vardu, Mieczysław Edmund Janowski UEN frakcijos vardu, Luis de Grandes Pascual, Jörg Leichtfried, Georg Jarzembowski, Inés Ayala Sender, Manolis Mavrommatis, Ulrich Stockmann, Piia-Noora Kauppi ir Jacques Barrot.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.7 protokolo 17.01.2006 ir punktas 7.8 protokolo 17.01.2006.

(Posėdis sustabdytas 11.45 val. prieš balsavimą ir atnaujintas 12.00 val.)


PIRMININKAVO: Gérard ONESTA
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Gary Titley PSE frakcijos darbo partijos atstovų vardu, jis padėkojo Parlamento Pirmininkui už vakar pasakytą kalbą, kurioje Pirmininkas pagerbė Phillip Whitehead atminimą, ir pranešė, kad pageidaujantys Parlamento nariai gali pasirašyti prie įėjimo į Didžiąją salę esančioje užuojautų knygoje, kuri bus perduota veliono šeimai per velioniui atminti skirtas mišias, kurios bus laikomos 2006 m. sausio 29 d. Derby katedroje.

7. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t.t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.


7.1. Reglamento (EB) Nr. 533/2004 (Kroatija) keitimas * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento (EB), iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 533/2004 [COM(2005)0563 - C6-0406/2005 - 2005/0226(CNS)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Elmar Brok (A6-0002/2006).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2006)0001).


7.2. Protokolas prie pagrindų susitarimo dėl prekybos ir bendradarbiavimo su Korėjos Respublika, atsižvelgiant į ES plėtrą * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl protokolo prie Europos bendrijos ir jos valstybių narių bei Korėjos Respublikos pagrindų susitarimo dėl prekybos ir bendradarbiavimo sudarymo, kad būtų atsižvelgta į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą [COM(2005)0281 - C6-0303/2005 - 2005/0121(CNS)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Enrique Barón Crespo (A6-0398/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2006)0002).


7.3. Maldyvų įtraukimas į šalių, nukentėjusių nuo 2004 m. gruodžio mėn. Indijos vandenyne kilusių cunamių, sąrašą * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Sprendimą 2000/24/EB siekiant įtraukti Maldyvus į šalių, kurioms taikomas šis sprendimas, sąrašą po 2004 m. gruodžio mėn. Indijos vandenyne kilusių cunamių [COM(2005)0460 - C6-0319/2005 - 2005/0195(CNS)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Esko Seppänen (A6-0407/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2006)0003).


7.4. Krovinių vežimo vidaus vandenų keliais statistika ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl krovinių vežimo vidaus vandenų keliais statistikos [COM(2005)0366 - C6-0249/2005 - 2005/0150(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Paolo Costa (A6-0333/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Paskelbtas patvirtintu su pakeitimais (P6_TA(2006)0004).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2006)0004).


7.5. Sąjungos pilietybė (4-asis pranešimas) (balsavimas)

Pranešimas dėl ketvirtojo pranešimo apie Sąjungos pilietybę (2001 m. gegužės 1 d. – 2004 m. balandžio 30 d.) [2005/2060(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Giusto Catania (A6-0411/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Atmesta.


7.6. Prekybos moterimis ir vaikais, kurie gali būti išnaudojami seksualiai, prevencija (balsavimas)

Pranešimas dėl strategijų, kaip užkirsti kelią prekybai vaikais ir moterimis, kuriems kyla seksualinio išnaudojimo pavojus [2004/2216(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėja: Christa Prets (A6-0400/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2006)0005).


7.7. Bendrijos išorės politika aviacijos srityje (balsavimas)

Pranešimas dėl Bendrijos išorės politikos aviacijos srityje darbotvarkės rengimo [2005/2084(INI)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Saïd El Khadraoui (A6-0403/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2006)0006).


7.8. Santykiai su Rusija ir Kinija oro transporto srityje (balsavimas)

Pranešimas dėl santykių su Rusijos Federacija ir Kinija oro transporto srityje [2005/2085(INI)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Roberts Zīle (A6-0375/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2006)0007).


8. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnio 3 dalį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašomi į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Giusto Catania pranešimas A6-0411/2005

- Frank Vanhecke, Luciana Sbarbati ir Agnes Schierhuber.

Christa Prets pranešimas A6-0400/2005

- Hiltrud Breyer ir Andreas Mölzer.

Saïd El Khadraoui pranešimas A6-0403/2005

- Jaromír Kohlíček GUE/NGL frakcijos vardu.


9. Balsavimo patikslinimai

Balsavimo patikslinimai pateikiami „Séance en direct“ tinklalapio „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ dalyje ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo patikslinimų elektroninis variantas Europarl interneto svetainėje bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo patikslinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 12.35 val. ir atnaujintas 15.05 val.)

PIRMININKAVO: Ingo FRIEDRICH
Pirmininko pavaduotojas

10. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Bernard Poignant informavo pirmininką, kad jis dalyvavo, bet nebuvo įrašytas į posėdžių lankomumo sąrašą.

Kalbėjo Paul Rübig, kuris paklausė, kas padengs vakar manifestuotojų padarytus nuostolius (Pirmininkas jam atsakė, kad Biuras jau pradėjo nagrinėti šį klausimą, ir pabrėžė, kad manifestacijos metu buvo patirta ne tik nuostolių, bet buvo ir sužeistųjų).

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


11. Energijos išteklių, ypač dujų, tiekimo saugumas (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Energijos išteklių, ypač dujų, tiekimo saugumas

Martin Bartenstein (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Andris Piebalgs (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Jacek Emil Saryusz-Wolski PPE-DE frakcijos vardu, Hannes Swoboda PSE frakcijos vardu, Danutė Budreikaitė ALDE frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Esko Seppänen GUE/NGL frakcijos vardu, Mirosław Mariusz Piotrowski IND/DEM frakcijos vardu, Konrad Szymański UEN frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Alessandro Battilocchio, Giles Chichester, Reino Paasilinna, Lena Ek, Helmuth Markov, Dariusz Maciej Grabowski, Guntars Krasts, Alejo Vidal-Quadras Roca, Jan Marinus Wiersma, Margarita Starkevičiūtė, Toomas Hendrik Ilves ir Martin Bartenstein.

PIRMININKAVO: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Andris Piebalgs.

Diskusijos baigtos.


12. Bendras rinkų organizavimas cukraus sektoriuje *. Paramos schemos ūkininkams (cukrus) *. Cukraus pramonės restruktūrizavimas * (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl bendro rinkų organizavimo cukraus sektoriuje [COM(2005)0263 - C6-0243/2005 - 2005/0118(CNS)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Jean-Claude Fruteau (A6-0391/2005).

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003, nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį
tam tikras paramos schemas ūkininkams [COM(2005)0263 - C6-0244/2005 - 2005/0119(CNS)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Jean-Claude Fruteau (A6-0392/2005).

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, nustatančio laikiną Europos Bendrijos cukraus pramonės restruktūrizavimo schemą ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1258/1999 dėl bendrosios žemės
ūkio politikos finansavimo [COM(2005)0263 - C6-0245/2005 - 2005/0120(CNS)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Jean-Claude Fruteau (A6-0393/2005).

Kalbėjo Mariann Fischer Boel (Komisijos narė).

Jean-Claude Fruteau pristatė savo pranešimus (A6-0391/2005, A6-0392/2005 ir A6-0393/2005).

Kalbėjo: Glenys Kinnock (DEVE komiteto nuomonės referentė), Béla Glattfelder (INTA komiteto nuomonės referentas), Terence Wynn (CONT komiteto nuomonės referentas), Albert Deß PPE-DE frakcijos vardu, Katerina Batzeli PSE frakcijos vardu, Niels Busk ALDE frakcijos vardu, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf Verts/ALE frakcijos vardu, Paul Verges GUE/NGL frakcijos vardu, Witold Tomczak IND/DEM frakcijos vardu, Sergio Berlato UEN frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Peter Baco, Ville Itälä, Vincenzo Lavarra, Ona Juknevičienė, Margrete Auken, Diamanto Manolakou, Jeffrey Titford, Janusz Wojciechowski, Jean-Claude Martinez, Agnes Schierhuber, Margrietus van den Berg, Jan Mulder, Kartika Tamara Liotard, Andrzej Tomasz Zapałowski, Gintaras Didžiokas ir Andreas Mölzer.

Atėjus klausimų valandos laikui, diskusijos buvo nutrauktos.

Jos bus tęsiamos 21.00 val.


PIRMININKAVO: Manuel António dos SANTOS
Pirmininko pavaduotojas

13. Klausimų valanda (klausimai Komisijai)

Parlamentas peržiūrėjo klausimus Komisijai (B6-0676/2005).

Pirma dalis

Klausimas 21 (Bill Newton Dunn): Interpolo duomenų bankai.

Franco Frattini (Komisijos Pirmininko pavaduotojas) atsakė į klausimą ir į Bill Newton Dunn papildomą klausimą.

Klausimas 20 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Tikimybė, kad gali įvykti sausra Viduržemio jūros regione.

Stavros Dimas (Komisijos narys) atsakė į klausimą ir į Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Josu Ortuondo Larrea ir Paul Rübig papildomus klausimus.

Klausimas 22 (Proinsias De Rossa): Direktyva dėl darbuotojų komandiravimo.

Vladimír Špidla (Komisijos narys) atsakė į klausimą ir į Andreas Schwab, Jan Andersson ir Proinsias De Rossa papildomus klausimus.

Antra dalis

Klausimas 23 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Pasiūlymas suvienodinti tiesioginį įmonių apmokestinimą.

László Kovács (Komisijos narys) atsakė į klausimą ir į Marie Panayotopoulos-Cassiotou papildomą klausimą.

Klausimas 24 (Dimitrios Papadimoulis): Teisingumo Teismo sprendimas „Marks & Spencer“ byloje.

László Kovács atsakė į klausimą ir į Dimitrios Papadimoulis papildomą klausimą.

Klausimas 25 (Hélène Goudin): Europos pašto paslaugų rinkos liberalizavimas.

Charlie McCreevy (Komisijos narys) atsakė į klausimą ir į Hélène Goudin, Mairead McGuinness ir James Hugh Allister papildomus klausimus.

Klausimas 26 (Zuzana Roithová): Sveikatos paslaugos, numatytos pasiūlyme dėl direktyvos dėl paslaugų vidaus rinkoje.

Charlie McCreevy atsakė į klausimą ir į Zuzana Roithová ir Charlotte Cederschiöld papildomus klausimus.

Klausimas 27 (Katerina Batzeli): Gynybos įrangos viešojo pirkimo sutartys.

Charlie McCreevy atsakė į klausimą ir į Katerina Batzeli ir Glyn Ford papildomus klausimus.

Į klausimus nuo 28 iki 30 bus atsakyta raštu.

Klausimas 31 (Bernd Posselt): Europos Sąjunga ir Ukraina.

László Kovács atsakė į klausimą ir į Bernd Posselt ir Inger Segelström papildomus klausimus.

Klausimas 32 (Sajjad Karim): Europos Sąjungos reakcija į Šri Lankos prezidento rinkimų rezultatus ir V. Pirapaharan pareiškimas.

László Kovács atsakė į klausimą ir į Sajjad Karim papildomą klausimą.

33 klausimas nebus pristatytas, nes ši tema jau įrašyta į mėnesinės sesijos darbotvarkę.

34 klausimas nebuvo pateiktas, nes klausimo teikėjas posėdyje nedalyvavo.

Klausimas 35 (Inger Segelström): Kolumbija.

László Kovács atsakė į klausimą ir į Inger Segelström papildomą klausimą.

Klausimas 36 (Ryszard Czarnecki): Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) aukščiausio lygio susitikimas ir žmogaus teisių apsauga.

László Kovács atsakė į klausimą ir į Ryszard Czarnecki papildomą klausimą.

Atsakymai į klausimus, į kuriuos nebuvo atsakyta dėl laiko stokos, bus pateikti raštu (žr. Stenogramos priedą).

Klausimų Komisijai valanda baigta.


(Posėdis sustabdytas 19.05 val. ir atnaujintas 21.05 val.)

PIRMININKAVO: Janusz ONYSZKIEWICZ
Pirmininko pavaduotojas

14. Bendras rinkų organizavimas cukraus sektoriuje *. Paramos schemos ūkininkams (cukrus) *. Cukraus pramonės restruktūrizavimas * (diskusijų tęsinys)

Kalbėjo: María del Pilar Ayuso González, Csaba Sándor Tabajdi, Johan Van Hecke, Ilda Figueiredo, Kathy Sinnott, Zdzisław Zbigniew Podkański, Jan Tadeusz Masiel, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Luciana Sbarbati, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Duarte Freitas, David Martin, Mairead McGuinness, Heinz Kindermann, Hynek Fajmon, María Isabel Salinas García, Ioannis Gklavakis, Thijs Berman, Margie Sudre, Iles Braghetto, Jan Březina, Esther Herranz García ir Mariann Fischer Boel.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.5 protokolo 19.01.2006, punktas 8.6 protokolo 19.01.2006 ir punktas 8.7 protokolo 19.01.2006.


15. Orhuso konvencijos nuostatų taikymas Bendrijos institucijoms ir organams ***II (diskusijos)

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl Orhuso konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais nuostatų taikymo Bendrijos institucijoms ir organams [06273/2/2005 - C6-0297/2005 – 2003/0242(COD)]. Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komitetas. Pranešėja: Eija-Riitta Korhola (A6-0381/2005).

Eija-Riitta Korhola pateikė rekomendaciją dėl antrojo svarstymo.

Kalbėjo Stavros Dimas (Komisijos narys).

Kalbėjo: Cristina Gutiérrez-Cortines PPE-DE frakcijos vardu, María Sornosa Martínez PSE frakcijos vardu, Jules Maaten ALDE frakcijos vardu, Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu, Jonas Sjöstedt GUE/NGL frakcijos vardu, Horst Schnellhardt, Evangelia Tzampazi, Mojca Drčar Murko, Rebecca Harms, Avril Doyle, Gyula Hegyi, Frieda Brepoels ir Stavros Dimas.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 4.7 protokolo 18.01.2006.


16. Kasybos pramonės atliekų tvarkymas ***III (diskusijos)

Pranešimas dėl Taikinimo komiteto patvirtinto bendro teksto dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kasybos pramonės atliekų tvarkymo ir iš dalies keičiančios Direktyvą 2004/35/EB [PE-CONS 3665/2005 - C6-0405/2005 - 2003/0107(COD)]. Parlamento delegacija Taikinimo komitete. Pranešėjas: Jonas Sjöstedt (A6-0001/2006).

Jonas Sjöstedt pristatė pranešimą.

Kalbėjo Stavros Dimas (Komisijos narys).

Kalbėjo: Christa Klaß PPE-DE frakcijos vardu, Gyula Hegyi PSE frakcijos vardu, Leopold Józef Rutowicz , nepriklausomas Parlamento narys, Péter Olajos ir Richard Seeber.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 4.5 protokolo 18.01.2006.


17. Maudyklų vanduo ***III (diskusijos)

Pranešimas dėl Taikinimo komiteto patvirtinto bendro teksto dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl maudyklų vandens kokybės valdymo, panaikinančios Direktyvą 76/160/EEB [PE-CONS 3659/2005 - C6 0373/2005 - 2002/0254(COD)]. Parlamento delegacija Taikinimo komitete. Pranešėjas: Jules Maaten (A6-0415/2005).

Jules Maaten pristatė pranešimą.

Kalbėjo Stavros Dimas (Komisijos narys).

Kalbėjo: Richard Seeber PPE-DE frakcijos vardu, Gyula Hegyi PSE frakcijos vardu, Marios Matsakis ALDE frakcijos vardu, Caroline Lucas Verts/ALE frakcijos vardu, Johannes Blokland IND/DEM frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys James Hugh Allister, Cristina Gutiérrez-Cortines, Thomas Ulmer ir Andreas Schwab.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 4.6 protokolo 18.01.2006.


18. Tvaraus vystymosi aplinkosaugos aspektai (diskusijos)

Pranešimas dėl tvaraus vystymosi aplinkosaugos aspektų [2005/2051(INI)]. Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komitetas. Pranešėja: Anne Ferreira (A6-0383/2005).

Anne Ferreira pristatė pranešimą.

Kalbėjo Stavros Dimas (Komisijos narys).

Kalbėjo: Sepp Kusstatscher (EMPL komiteto nuomonės referentas), Bogusław Sonik PPE-DE frakcijos vardu, Karin Scheele PSE frakcijos vardu, Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu, Andreas Schwab ir Riitta Myller.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 4.12 protokolo 18.01.2006.


19. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 368.209/OJME).


20. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 00.05 val.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Poli Bortone, Posdorf, Posselt, Prets, Procacci, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rocard, Rogalski, Roithová, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Stebėtojai

Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dimitrov Martin, Dîncu Vasile, Duca Viorel, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Iacob Ridzi Monica Maria, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kazak Tchetin, Kirilov Evgeni, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Sofianski Stefan, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Vigenin Kristian, Zgonea Valeriu Ştefan

Teisinė informacija - Privatumo politika