Indeks 
Protokol
PDF 185kWORD 108k
Onsdag den 1. februar 2006 - Bruxelles
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 3.Erklæring fra formanden
 4.Modtagne dokumenter
 5.Parlamentets sammensætning
 6.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 7.Tekster til aftaler sendt af Rådet
 8.Bevillingsoverførsler
 9.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger
 10.Dagsorden
 11.Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i 2006 - Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) 2004 (forhandling)
 12.Resultatet af valget i Palæstina og situationen i Mellemøsten samt Rådets afgørelse om ikke at offentliggøre rapporten om Østjerusalem (forhandling)
 13.EU's holdning til den cubanske regering (forhandling)
 14.Nationale forvaltningserklæringer - EU's budget (forhandling)
 15.Fiskeressourcerne i Middelhavet (forhandling)
 16.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 17.Vold mod kvinder (forhandling)
 18.Ligestilling i EU (forhandling)
 19.Postdirektivet (forhandling)
 20.Færdigpakkede produkter ***I (forhandling)
 21.Dagsorden for næste møde
 22.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 15.00.


2. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


3. Erklæring fra formanden

På Parlamentets vegne udtalte formanden mindeord om de mennesker, der var omkommet, da et slovakisk militærfly forulykkede i Ungarn den 19. januar 2006, og om ofrene for sammenstyrtningen af udstillingshallen i Katowice (Polen) den 28. januar 2006. Han meddelte, at der blev flaget på halv stang med det slovakiske og det polske flag foran Parlamentet, og at han på institutionens vegne havde kondoleret statscheferne i Polen og Slovakiet.

Parlamentet iagttog et minuts stilhed.


4. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler for virksomheders, forskningscentres og universiteters deltagelse i foranstaltninger under syvende rammeprogram og for formidling af forskningsresultater (2007-2013) (KOM(2005)0705 - C6-0005/2006 - 2005/0277(COD)).

henvist til:

korr.udv.

ITRE

rådg.udv.

BUDG, CULT

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF for så vidt angår revidering af direktiverne om medicinsk udstyr (KOM(2005)0681 - C6-0006/2006 - 2005/0263(COD)).

henvist til:

korr.udv.

ENVI

rådg.udv.

IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om vurdering og forvaltning af oversvømmelser (KOM(2006)0015 - C6-0020/2006 - 2006/0005(COD)).

henvist til:

korr.udv.

ENVI

rådg.udv.

REGI, AGRI

- Forslag til Rådets forordning om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Forenede Republik Tanzania om fiskeri i Tanzanias fiskerizone (KOM(2005)0693 - C6-0021/2006 - 2005/0276(CNS)).

henvist til:

korr.udv.

PECH

rådg.udv.

DEVE, BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 01/2006- Sektion III - Kommissionen (SEK(2006)0070 - C6-0022/2006 - 2006/2024(GBD)).

henvist til:

korr.udv.

BUDG

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af konventionen om styrkelse af Den Interamerikanske Kommission for Tropisk Tunfisk, der blev oprettet ved konventionen af 1949 mellem Amerikas Forenede Stater og Republikken Costa Rica (14343/2005 - C6-0023/2006 - 2005/0137(AVC)).

henvist til:

korr.udv.

PECH

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det europæiske system af integrerede statistikker for social beskyttelse (ESSPROS) (KOM(2006)0011 - C6-0024/2006 - 2006/0004(COD)).

henvist til:

korr.udv.

EMPL

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af UNESCO's konvention om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed (KOM(2005)0678 - C6-0025/2006 - 2005/0268(CNS)).

henvist til:

korr.udv.

CULT

rådg.udv.

AFET, DEVE

- Forslag til Rådets forordning om garanterede traditionelle specialiteter for landbrugsprodukter og fødevarer (KOM(2005)0694 - C6-0026/2006 - 2005/0270(CNS)).

henvist til:

korr.udv.

AGRI

rådg.udv.

INTA, ENVI, IMCO

- Forslag til Rådets forordning om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (KOM(2005)0698 - C6-0027/2006 - 2005/0275(CNS)).

henvist til:

korr.udv.

AGRI

rådg.udv.

INTA, ENVI, IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om havnestatskontrol (Omarbejdet) (KOM(2005)0588 - C6-0028/2006 - 2005/0238(COD)).

henvist til:

korr.udv.

TRAN

2) fra udvalgene

2.1) følgende betænkninger:

- Betænkning om ligestilling mellem kvinder og mænd i Den Europæiske Union (2004/2159(INI)) - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling - Ordfører: Estrela Edite (A6-0401/2005).

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det andet "Marco Polo"-program for EF-tilskud til forbedring af godstransportsystemets miljøpræstationer ("Marco Polo II") (KOM(2004)0478 - C6-0088/2004 - 2004/0157(COD)) - Transport- og Turismeudvalget - Ordfører: Rack Reinhard (A6-0408/2005).

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tjenesteydelser i det indre marked (KOM(2004)0002 - C5-0069/2004 - 2004/0001(COD)) - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse - Ordfører: Gebhardt Evelyne (A6-0409/2005).

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om nominelle mængder for færdigpakkede produkter, om ophævelse af Rådets direktiv 75/106/EØF og 80/232/EØF og om ændring af Rådets direktiv 76/211/EØF (KOM(2004)0708 - C6-0160/2004 - 2004/0248(COD)) - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse - Ordfører: Toubon Jacques (A6-0412/2005).

3) fra medlemmerne

3.1) følgende mundtlige forespørgsler (forretningsordenens artikel 108):

- O-0087/2005 - Arlene McCarthy for IMCO: SOLVIT (B6-0001/2006)

3.2) beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 113):

- Garriga Polledo Salvador - Forslag til beslutning om en forøgelse af Den Europæiske Unions egne indtægter (B6-0072/2006).

henvist til:

korr.udv.

BUDG

3.3) følgende forslag til henstilling (forretningsordenens artikel 114):

- Newton Dunn Bill for Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa-Gruppen - Forslag til henstilling til Rådet om udvikling af et strategisk koncept for bekæmpelse af organiseret kriminalitet (B6-0073/2006).

henvist til:

korr.udv.

LIBE

- Hennis-Plasschaert Jeanine, for Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa-Gruppen - Forslag til henstilling til Rådet om regionale beskyttelsesprogrammer (B6-0077/2006).

henvist til:

korr.udv.

LIBE

3.4) følgende skriftlige erklæringer til optagelse i register (forretningsordenens artikel 116)

- Libor Rouček, Csaba Sándor Tabajdi, Marek Maciej Siwiec, Borut Pahor og Monika Beňová om arbejdskraftens fri bevægelighed (0005/2006)

- Jana Hybášková, Paulo Casaca, Elizabeth Lynne, Willy Meyer Pleite og Mogens N.J. Camre om de iranske myndigheders seneste henrettelser af mindreårige (0006/2006)

- David Martin og Glyn Ford om ulovlig handel med tiger- og leopardskind (0007/2006)

4) fra Forligsudvalget

- Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 samt ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 (03671/2005 - C6-0416/2005 – 2001/0241(COD)).

- Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om minimumsbetingelser for gennemførelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 og (EØF) nr. 3821/85 med hensyn til sociale bestemmelser inden for vejtransportvirksomhed og om ophævelse af Rådets direktiv 88/599/EØF (03672/2005 - C6-0417/2005 – 2003/0255(COD)).

5) fra Europa-Parlamentets Delegation til Forligsudvalget:

- ***III Betænkning om Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 samt ophævelse af forordning (EØF) nr. 3820/85 (03671/2005 - C6-0416/2005 - 2001/0241(COD)) - Europa-Parlamentets Delegation til Forligsudvalget - Ordfører: Markov Helmuth (A6-0006/2006).

- ***III Betænkning om Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om minimumsbetingelser for gennemførelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 og nr. 3821/85 med hensyn til sociale bestemmelser inden for vejtransportvirksomhed og om ophævelse af direktiv 88/599/EØF (03672/2005 - C6-0417/2005 - 2003/0255(COD)) - Europa-Parlamentets Delegation til Forligsudvalget - Ordfører: Markov Helmuth (A6-0005/2006).


5. Parlamentets sammensætning

De kompetente tyske myndigheder havde meddelt, at Gabriele Stauner var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Joachim Wuermeling med virkning fra den 18.01.2006.

De kompetente britiske myndigheder havde meddelt, at Glenis Willmott var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Phillip Whitehead med virkning fra den 01.01.2006.

De kompetente østrigske myndigheder havde meddelt, at Hubert Pirker var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Ursula Stenzel med virkning fra den 01.02.2006.

Josep Borrell Fontelles (formand ) henviste til bestemmelserne i forretningsordenens artikel 3, stk. 5.


6. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Anmodninger fra PPE-DE-Gruppen om godkendelse af følgende udnævnelser:

JURI:
Gabriele Stauner

Undersøgelsesudvalget om det Økonomiske Sammenbrud i Equitable Life Assurance Society:
Neil Parish i stedet for Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Armenien, EU-Aserbajdsjan og EU-Georgien:
Gabriele Stauner

Delegationen for Forbindelserne med Iran:
Iles Braghetto

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


7. Tekster til aftaler sendt af Rådet

Formanden meddelte, at han fra Rådet havde modtaget bekræftet kopi af:

- Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område.


8. Bevillingsoverførsler

Budgetudvalget havde behandlet Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 64/2005 (C6-0439/2005 - SEK(2005)1614).

Udvalget havde i overensstemmelse med artikel 24, stk. 2, i finansforordningen af 25. juni 2002 vedtaget at godkende den foreslåede overførsel som helhed.


9. Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger

Kommissionens meddelelser om dens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger under mødeperioderne oktober II og november I og II 2005 var omdelt.


10. Dagsorden

Formanden meddelte, at arbejdsplanen var fastsat (punkt 12 i protokollen af 16.01.2006), og at en rettelse til dagsordenen(PE 368.209/OJ/COR) var omdelt.

Monica Frassoni for Verts/ALE-Gruppen tog ordet for at gøre opmærksom på, at hendes gruppe ligeledes havde underskrevet det fælles beslutningsforslag om EU's holdning til den cubanske regering (RC-B6-0075/2006).

Dagsordenen fastsattes således.


11. Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i 2006 - Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) 2004 (forhandling)

Redegørelse fra den højtstående repræsentant for FUSP: Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i 2006.

Betænkning: Årsrapporten fra Rådet til Europa-Parlamentet om de vigtigste aspekter og
de principielle valg inden for FUSP, herunder deres finansielle virkninger for
Den Europæiske Unions almindelige budget - 2004 [2005/2134(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Elmar Brok (A6-0389/2005)

Formanden udtrykte sin anerkendelse af den arbejdsindsats, der var blevet gjort i forbindelse med valget i Palæstina ugen forinden af Véronique De Keyser, formand for EU's observatørmission til de palæstinensiske områder, og Edward McMillan-Scott, formand for Europa-Parlamentets observatørdelegation.

Javier Solana (den højtstående repræsentant for FUSP) afgav redegørelsen.

Elmar Brok forelagde sin betænkning.

Talere: Hans Winkler (formand for Rådet) og Benita Ferrero-Waldner (medlem af Kommissionen).

Talere: João de Deus Pinheiro for PPE-DE-Gruppen, Martin Schulz for PSE-Gruppen, Graham Watson for ALDE-Gruppen, Daniel Marc Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen, Francis Wurtz for GUE/NGL-Gruppen, Bastiaan Belder for IND/DEM-Gruppen, Inese Vaidere for UEN-Gruppen, Philip Claeys, løsgænger, Bogdan Klich, Pasqualina Napoletano, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Angelika Beer, Gerard Batten, Ģirts Valdis Kristovskis, Jan Tadeusz Masiel, Geoffrey Van Orden og Jan Marinus Wiersma.

FORSÆDE: Ingo FRIEDRICH
næstformand

Talere: Bronisław Geremek, Georgios Karatzaferis, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Alojz Peterle, Hannes Swoboda, Anneli Jäätteenmäki, Mirosław Mariusz Piotrowski, Janusz Wojciechowski, Alexander Stubb, Poul Nyrup Rasmussen, Marek Siwiec, Helmut Kuhne, Libor Rouček, Benita Ferrero-Waldner, Hans Winkler og Javier Solana.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.4 i protokollen af 02.02.2006.


12. Resultatet af valget i Palæstina og situationen i Mellemøsten samt Rådets afgørelse om ikke at offentliggøre rapporten om Østjerusalem (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Resultatet af valget i Palæstina og situationen i Mellemøsten samt Rådets afgørelse om ikke at offentliggøre rapporten om Østjerusalem.

Hans Winkler (formand for Rådet) og Benita Ferrero-Waldner (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Edward McMillan-Scott (formand for Europa-Parlamentets observatørdelegation) for PPE-DE-Gruppen og Véronique De Keyser (formand for EU's observatørmission til de palæstinensiske områder) for PSE-Gruppen.

FORSÆDE: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
næstformand

Talere: Ignasi Guardans Cambó for ALDE-Gruppen, David Hammerstein Mintz for Verts/ALE-Gruppen, Adamos Adamou for GUE/NGL-Gruppen, Mario Borghezio for IND/DEM-Gruppen, Frank Vanhecke, løsgænger, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pierre Schapira, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Morgantini, James Hugh Allister, Antonio Tajani, Lilli Gruber, Sajjad Karim, Jana Bobošíková, Elmar Brok, Panagiotis Beglitis, Charles Tannock, Carlos Carnero González, Jana Hybášková, Hans Winkler og Benita Ferrero-Waldner.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 103, stk. 2):

- Annemie Neyts-Uyttebroeck og Ignasi Guardans Cambó for ALDE-Gruppen om resultatet af det palæstinensiske valg (og situationen i Østjerusalem) (B6-0086/2006)

- Daniel Marc Cohn-Bendit, Margrete Auken, Jill Evans, David Hammerstein Mintz, Caroline Lucas, Angelika Beer, Cem Özdemir og Johannes Voggenhuber for Verts/ALE-Gruppen om resultatet af det palæstinensiske valg og situationen i Østjerusalem (B6-0087/2006)

- Pasqualina Napoletano for PSE-Gruppen om resultatet af de palæstinensiske valg og situationen i Østjerusalem (B6-0088/2006)

- Francis Wurtz, Adamos Adamou, Luisa Morgantini, Bairbre de Brún, Miguel Portas, Dimitrios Papadimoulis og Jonas Sjöstedt for GUE/NGL-Gruppen om Rådets afgørelse om ikke at offentliggøre rapporten om Israels politik i Østjerusalem og om resultatet af det palæstinensiske parlamentsvalg den 25. januar 2006 (B6-0089/2006)

- Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli og Konrad Szymański for UEN-Gruppen om resultatet af valget i Palæstina, situationen i Mellemøsten og Rådets beslutning om ikke at offentliggøre rapporten om Østjerusalem (B6-0090/2006)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Edward McMillan-Scott, Jana Hybášková og Antonio Tajani for PPE-DE-Gruppen om Rådets redegørelse om resultatet af valget i Palæstina (B6-0091/2006)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.8 i protokollen af 02.02.2006.


13. EU's holdning til den cubanske regering (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-0112/2005/rév.1) af Graham Watson, Cecilia Malmström, Emma Bonino og Marco Pannella for ALDE-Gruppen til Rådet: EU's holdning til den cubanske regering (B6-0675/2005).

Cecilia Malmström (stiller) begrundede den mundtlige forespørgsel.

Hans Winkler (formand for Rådet) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Talere: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for PPE-DE-Gruppen og Raimon Obiols i Germà for PSE-Gruppen.

FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
næstformand

Talere: Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen, Willy Meyer Pleite for GUE/NGL-Gruppen, Alessandro Battilocchio, løsgænger, José Ribeiro e Castro, Miguel Angel Martínez Martínez, Erik Meijer, Frank Vanhecke, Peter Šťastný, Margrietus van den Berg, András Gyürk, Filip Andrzej Kaczmarek, Anna Záborská og Hans Winkler.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 108, stk. 5):

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, José Ribeiro e Castro, Gerardo Galeote, João de Deus Pinheiro, Charles Tannock, Antonio Tajani og Camiel Eurlings for PPE-DE-Gruppen om EU's holdning til den cubanske regering (B6-0075/2006)

- Francis Wurtz for GUE/NGL-Gruppen om EU's holdning over for den cubanske regering (B6-0078/2006)

- Michał Tomasz Kamiński for UEN-Gruppen om EU's politik over for den cubanske regering (B6-0079/2006)

- Raül Romeva i Rueda, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf og Marie Anne Isler Béguin for Verts/ALE-Gruppen om EU's holdning til den cubanske regering (B6-0080/2006)

- Pasqualina Napoletano og Raimon Obiols i Germà for PSE-Gruppen om EU's holdning til den cubanske regering (B6-0081/2006)

- Cecilia Malmström for ALDE-Gruppen om EU's politik over for Cubas regering (B6-0082/2006).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.9 i protokollen af 02.02.2006.


14. Nationale forvaltningserklæringer - EU's budget (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-0102/2005) af Szabolcs Fazakas, Terence Wynn og Jan Mulder for CONT til Rådet: Nationale forvaltningserklæringer - Medlemsstaternes ansvar vedrørende gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget (B6-0347/2005).

Terence Wynn (stiller) begrundede den mundtlige forespørgsel.

Hans Winkler (formand for Rådet) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Siim Kallas (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Talere: José Javier Pomés Ruiz for PPE-DE-Gruppen, Szabolcs Fazakas for PSE-Gruppen, Jan Mulder for ALDE-Gruppen, Bart Staes for Verts/ALE-Gruppen, Jeffrey Titford for IND/DEM-Gruppen (formanden kaldte ham til orden og anmodede ham om ikke at fremsætte udokumenterede beskyldninger om bedrageri og korruption), Hans-Peter Martin, løsgænger, Paulo Casaca, Hans Winkler, Siim Kallas, Jeffrey Titford (med en personlig bemærkning i forlængelse af formandens bemærkninger) og Terence Wynn.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 108, stk. 5):

- CONT om nationale forvaltningserklæringer (B6-0074/2006).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.10 i protokollen af 02.02.2006.


15. Fiskeressourcerne i Middelhavet (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-0095/2005) af Philippe Morillon for PECH til Rådet: Indførelse af foranstaltninger vedrørende forvaltning af fiskeressourcerne i Middelhavet (B6-0346/2005)

Philippe Morillon (stiller) begrundede den mundtlige forespørgsel.

Hans Winkler (formand for Rådet) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Talere: Carmen Fraga Estévez for PPE-DE-Gruppen, Rosa Miguélez Ramos for PSE-Gruppen, Marie-Hélène Aubert for Verts/ALE-Gruppen, Ioannis Gklavakis, Stavros Arnaoutakis, Iles Braghetto, David Casa og Hans Winkler.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 108, stk. 5):

- Marie-Hélène Aubert for Verts/ALE-Gruppen om vedtagelse af forvaltningsforanstaltninger for fiskeriressourcerne i Middelhavet (B6-0076/2006)

- Carmen Fraga Estévez, David Casa, Ioannis Gklavakis for PPE-DE-Gruppen, Heinz Kindermann for PSE-Gruppen, Pedro Guerreiro for GUE/NGL-Gruppen, og Seán Ó Neachtain for UEN-Gruppen om vedtagelse af forvaltningsforanstaltninger for fiskeriressourcerne i Middelhavet (B6-0083/2006)

- Philippe Morillon, Elspeth Attwooll, Niels Busk, Jan Mulder og Chris Davies for ALDE-Gruppen om vedtagelse af forvaltningsforanstaltninger for fiskeriressourcerne i Middelhavet (B6-0084/2006).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.11 i protokollen af 02.02.2006.

(Mødet udsat kl. 20.30 og genoptaget kl. 21.00)


FORSÆDE: Gérard ONESTA
næstformand

16. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 144:

James Nicholson, Marianne Mikko, Danutė Budreikaitė, Pedro Guerreiro, Urszula Krupa, Ryszard Czarnecki, Milan Gaľa, Csaba Sándor Tabajdi, Gerard Batten, James Hugh Allister, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg og Ilda Figueiredo.


17. Vold mod kvinder (forhandling)

Betænkning: Status over bekæmpelsen af volden mod kvinder og eventuel fremtidig indsats [2004/2220(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Maria Carlshamre (A6-0404/2005).

Maria Carlshamre forelagde sin betænkning.

Franco Frattini (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Talere: Piia-Noora Kauppi for PPE-DE-Gruppen, Anna Hedh for PSE-Gruppen, Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen, Ilda Figueiredo for GUE/NGL-Gruppen, Urszula Krupa for IND/DEM-Gruppen, Irena Belohorská, løsgænger, Anna Záborská, Iratxe García Pérez, Zita Pleštinská, Marianne Mikko, María Esther Herranz García, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg og Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.5 i protokollen af 02.02.2006.


18. Ligestilling i EU (forhandling)

Betænkning: Ligestilling mellem kvinder og mænd i Den Europæiske Union [2004/2159(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Edite Estrela (A6-0401/2005).

Vladimír Špidla (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Edite Estrela forelagde sin betænkning.

Talere: Edit Bauer for PPE-DE-Gruppen, Justas Vincas Paleckis for PSE-Gruppen, Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen, Věra Flasarová for GUE/NGL-Gruppen, Urszula Krupa for IND/DEM-Gruppen, Rolandas Pavilionis for UEN-Gruppen, Jan Tadeusz Masiel, løsgænger, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Marian Harkin og Vladimír Špidla.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.6 i protokollen af 02.02.2006.


19. Postdirektivet (forhandling)

Betænkning: Anvendelsen af postdirektivet (direktiv 97/67/EF, ændret ved direktiv 2002/39/EF) [2005/2086(INI)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Markus Ferber (A6-0390/2005).

Markus Ferber forelagde sin betænkning.

Charlie McCreevy (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Georg Jarzembowski for PPE-DE-Gruppen, Gary Titley for PSE-Gruppen, Nathalie Griesbeck for ALDE-Gruppen, Eva Lichtenberger for Verts/ALE-Gruppen, Georgios Toussas for GUE/NGL-Gruppen, Michael Henry Nattrass for IND/DEM-Gruppen, Seán Ó Neachtain for UEN-Gruppen, Armando Dionisi, Gilles Savary, Guntars Krasts, Inés Ayala Sender og Emanuel Jardim Fernandes.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.7 i protokollen af 02.02.2006.


20. Færdigpakkede produkter ***I (forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv indførelse af bestemmelser om nominelle mængder for færdigpakkede produkter, om ophævelse af Rådets direktiv 75/106/EØF og 80/232/EØF og om ændring af Rådets direktiv 76/211/EØF [KOM(2004)0708 - C6-0160/2004 - 2004/0248(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Jacques Toubon (A6-0412/2005).

Günter Verheugen (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Jacques Toubon forelagde sin betænkning.

Talere: John Purvis (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Malcolm Harbour for PPE-DE-Gruppen, Evelyne Gebhardt for PSE-Gruppen, Toine Manders for ALDE-Gruppen, Carl Schlyter for Verts/ALE-Gruppen, Charlotte Cederschiöld og Anna Hedh.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.3 i protokollen af 02.02.2006.


21. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 368.209/OJJE).


22. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.25.

Julian Priestley

Pierre Moscovici

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Adamou, Agnoletto, Allister, Alvaro, Andersson, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Dombrovskis, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Laperrouze, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Letta, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Pomés Ruiz, Prets, Procacci, Prodi, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Tannock, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vincenzi, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Observatører

Abadjiev Dimitar, Ali Nedzhmi, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Christova Christina Velcheva, Ciornei Silvia, Cioroianu Adrian Mihai, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Gabriela, Duca Viorel, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Ivanova Iglika, Kazak Tchetin, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Shouleva Lydia, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Tîrle Radu, Vigenin Kristian

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik