Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 182kWORD 112k
Keskiviikko 1. helmikuuta 2006 - Bryssel
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 3.Puhemiehen julkilausuma
 4.Vastaanotetut asiakirjat
 5.Parlamentin kokoonpano
 6.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 7.Neuvoston toimittamat sopimustekstit
 8.Määrärahojen siirrot
 9.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 10.Esityslista
 11.Yhteisen ulkopolitiikan mahdollisuudet vuonna 2006 - Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka 2004 (keskustelu)
 12.Palestiinan vaalien tulokset ja Lähi-idän tilanne sekä neuvoston päätös olla julkistamatta Itä-Jerusalemia koskevaa kertomusta (keskustelu)
 13.EU:n kanta Kuuban hallituksen toimiin (keskustelu)
 14.Kansalliset hallinnointia koskevat ilmoitukset - Jäsenvaltioiden vastuu Euroopan unionin talousarvion toteuttamisessa (keskustelu)
 15.Välimeren kalavarat (keskustelu)
 16.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 17.Naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnan nykytila ja mahdolliset tulevat toimet (keskustelu)
 18.Miesten ja naisten tasa-arvo Euroopan unionissa (keskustelu)
 19.Postidirektiivin soveltaminen (keskustelu)
 20.Valmispakkauksiin pakattujen tuotteitten nimellismääriä koskevat säännöt ***I (keskustelu)
 21.Seuraavan istunnon esityslista
 22.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Josep BORRELL FONTELLES

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Istunto avattiin klo 15.00.


2. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


3. Puhemiehen julkilausuma

Puhemies kunnioitti parlamentin puolesta slovakialaisen sotilaslentokoneen maahansyöksyssä Unkarissa 19. tammikuuta 2006 sekä näyttelypaviljongin romahduksessa Katowicessa (Puolassa) 28. tammikuuta 2006 surmansa saaneiden henkilöiden muistoa. Hän ilmoitti, että Slovakian ja Puolan liput on laskettu parlamentissa puolitankoon osanoton merkiksi ja että hän on välittänyt parlamentin puolesta surunvalittelut Puolan ja Slovakian valtionpäämiehille.

Parlamentti vietti minuutin hiljaisuuden.


4. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta:

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi säännöistä, jotka koskevat yritysten, tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen osallistumista seitsemännen puiteohjelman toimiin sekä tutkimustulosten levittämistä (2007–2013) (KOM(2005)0705 - C6-0005/2006 - 2005/0277(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan

ITRE

lausuntoa varten

BUDG, CULT

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivien 90/385/ETY ja 93/42/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta lääkinnällisistä laitteista annettujen direktiivien tarkistamisen osalta (KOM(2005)0681 - C6-0006/2006 - 2005/0263(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan

ENVI

lausuntoa varten

IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tulvien arvioinnista ja hallinnasta (KOM(2006)0015 - C6-0020/2006 - 2006/0005(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan

ENVI

lausuntoa varten

REGI, AGRI

- Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön ja Tansanian yhdistyneen tasavallan välisen Tansanian kalastusvyöhykkeellä harjoitettavaa kalastusta koskevan sopimuksen tekemisestä (KOM(2005)0693 - C6-0021/2006 - 2005/0276(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan

PECH

lausuntoa varten

DEVE, BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 01/2006 - Pääluokka III – Komissio (SEC(2006)0070 - C6-0022/2006 - 2006/2024(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan

BUDG

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Amerikan yhdysvaltojen ja Costa Rican tasavallan välisellä vuoden 1949 yleissopimuksella perustetun Amerikan trooppisten tonnikalojen suojelukomission vahvistamista koskevan yleissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (14343/2005 - C6-0023/2006 - 2005/0137(AVC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan

PECH

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta sosiaaliturvan tilastointijärjestelmästä (ESSPROS) (KOM(2006)0011 - C6-0024/2006 - 2006/0004(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan

EMPL

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Unescon yleissopimuksesta kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemisesta ja edistämisestä (KOM(2005)0678 - C6-0025/2006 - 2005/0268(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan

CULT

lausuntoa varten

AFET, DEVE

- Ehdotus neuvoston asetukseksi maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden rekisteröimisestä aidoiksi perinteisiksi tuotteiksi (KOM(2005)0694 - C6-0026/2006 - 2005/0270(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan

AGRI

lausuntoa varten

INTA, ENVI, IMCO

- Ehdotus neuvoston asetukseksi maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta (KOM(2005)0698 - C6-0027/2006 - 2005/0275(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan

AGRI

lausuntoa varten

INTA, ENVI, IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta (uudelleenlaadittu) (KOM(2005)0588 - C6-0028/2006 - 2005/0238(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan

TRAN

2) parlamentin valiokunnilta:

2.1) mietinnöt:

- Mietintö miesten ja naisten tasa-arvosta Euroopan unionissa (2004/2159(INI)) - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta - Esittelijä: Estrela Edite (A6-0401/2005)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toisesta Marco Polo -ohjelmasta yhteisön rahoitustuen myöntämiseksi tavarankuljetusjärjestelmän ympäristönsuojelun tason parantamista varten ("Marco Polo II") (KOM(2004)0478 - C6-0088/2004 - 2004/0157(COD)) - Liikenne- ja matkailuvaliokunta - Esittelijä: Rack Reinhard (A6-0408/2005)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi palveluista sisämarkkinoilla (KOM(2004)0002 - C5-0069/2004 - 2004/0001(COD)) - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta - Esittelijä: Gebhardt Evelyne (A6-0409/2005)

  • - ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi valmispakkauksiin pakattujen tuotteitten nimellismääristä sekä neuvoston direktiivien 75/106/ETY ja 80/232/ETY kumoamisesta ja neuvoston direktiivin 76/211/ETY muuttamisesta (KOM(2004)0708 - C6-0160/2004 - 2004/0248(COD)) - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta - Esittelijä: Toubon Jacques (A6-0412/2005)

3) jäseniltä:

3.1) suulliset kysymykset (työjärjestyksen 108 artikla):

- O-0087/2005 - Arlene McCarthy IMCO-valiokunnan puolesta: SOLVIT-järjestelmä (B6-0001/2006)

3.2) päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 113 artikla):

- Garriga Polledo Salvador - Päätöslauselmaesitys Euroopan unionin omien varojen lisäämisestä (B6-0072/2006)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan

BUDG

3.3) ehdotukset suositukseksi (työjärjestyksen 114 artikla):

- Newton Dunn Bill Euroopan liberaalidemokraattien liitto-ryhmän puolesta - Ehdotus suositukseksi neuvostolle strategisen toimintaperiaatteen kehittämisestä järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi (B6-0073/2006)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan

LIBE

- Hennis-Plasschaert Jeanine Euroopan liberaalidemokraattien liitto-ryhmän puolesta - Ehdotus suositukseksi neuvostolle alueellisista suojeluohjelmista (B6-0077/2006)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan

LIBE

3.4) kirjalliset kannanotot luetteloon kirjattavaksi (työjärjestyksen 116 artikla):

- Libor Rouček, Csaba Sándor Tabajdi, Marek Siwiec, Borut Pahor ja Monika Beňová työvoiman vapaaseen liikkuvuuteen (0005/2006)

- Jana Hybášková, Paulo Casaca, Elizabeth Lynne, Willy Meyer Pleite ja Mogens N.J. Camre Iranin viranomaisten äskettäin toimeenpanemiin alaikäisten teloituksiin (0006/2006)

- David Martin ja Glyn Ford tiikerin- ja leopardinnahkojen laittomaan kauppaan (0007/2006)

4) sovittelukomitealta:

- Sovittelukomitean hyväksymä yhteinen teksti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 3821/85 ja (EY) N:o 2135/98 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3820/85 kumoamisesta (03671/2005 - C6-0416/2005 – 2001/0241(COD))

- Sovittelukomitean hyväksymä yhteinen teksti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tieliikenteen sosiaalilainsäädännöstä annettujen neuvoston asetusten (ETY) N:o 3820/85 ja (ETY) N:o 3821/85 täytäntöönpanoa koskevista vähimmäisedellytyksistä ja neuvoston direktiivin 88/599/ETY kumoamisesta (03672/2005 - C6-0417/2005 - 2003/0255(COD))

5) parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunnalta:

- ***III Mietintö sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta sekä neuvoston asetusten (ETY) N:o 3821/85 ja (EY) N:o 2135/98 muuttamisesta ja asetuksen (ETY) N:o 3280/85 kumoamisesta (03671/2005 - C6-0416/2005 - 2001/0241(COD)) - Parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunta - Esittelijä: Markov Helmuth (A6-0006/2006)

- ***III Mietintö sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tieliikenteen sosiaalilainsäädäntöä koskevien neuvoston asetusten (ETY) N:o 3820/85 ja N:o 3821/85 täytäntöönpanon vähimmäisedellytyksistä ja direktiivin 88/599/ETY kumoamisesta (03672/2005 - C6-0417/2005 - 2003/0255(COD)) - Parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunta - Esittelijä: Markov Helmuth (A6-0005/2006).


5. Parlamentin kokoonpano

Toimivaltaiset Saksan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Gabriele Stauner on nimitetty parlamentin jäseneksi Joachim Wuermelingin tilalle 18.1.2006 alkaen.

Toimivaltaiset Britannian viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Glenis Willmott on nimitetty parlamentin jäseneksi Phillip Whiteheadin tilalle 1.1.2006 alkaen.

Toimivaltaiset Itävallan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Hubert Pirker on nimitetty parlamentin jäseneksi Ursula Stenzelin tilalle 1.2.2006 alkaen.

Josep Borrell Fontelles (puheenjohtaja) muistutti työjärjestyksen 3 artiklan 5 kohdan määräyksistä.


6. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

PPE-DE-ryhmä on pyytänyt vahvistamaan seuraavat nimitykset:

JURI-valiokunta:
Gabriele Stauner

Equitable Life Assurance Society -yhtiön vararikkoa käsittelevä tutkintavaliokunta: Marie Panayotopoulos-Cassiotoun tilalle Neil Parish

Valtuuskunta EU:n ja Armenian, EU:n ja Azerbaidzanin ja EU:n ja Georgian välisissä parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa:
Gabriele Stauner

Suhteista Iraniin vastaava valtuuskunta
Iles Braghetto

Nämä nimitykset katsotaan vahvistetuiksi, jos niistä ei esitetä vastalauseita tämän pöytäkirjan hyväksymiseen mennessä.


7. Neuvoston toimittamat sopimustekstit

Neuvosto on toimittanut seuraavan asiakirjan oikeaksi todistetun jäljennöksen:

- Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan välinen sopimus tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla.


8. Määrärahojen siirrot

Budjettivaliokunta käsitteli komission määrärahasiirtoesitystä DEC 64/2005 (C6-0439/2005 - SEC(2005)1614 lopull.).

Budjettivaliokunta päätti 25. kesäkuuta 2002 annetun varainhoitoasetuksen 24 artiklan 2 kohdan mukaisesti hyväksyä siirron kokonaisuudessaan.


9. Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitukset toimista, joihin on ryhdytty parlamentin lokakuun II ja marraskuun I ja II 2005 istuntojaksojen aikana hyväksymien kantojen ja päätöslauselmien johdosta, on jaettu.


10. Esityslista

Käsittelyjärjestys on vahvistettu (istunnon pöytäkirja 16.1.2006, kohta 12) ja esityslistaa koskeva oikaisu on jaettu (PE 368.209/OJ/COR).

Monica Frassoni käytti Verts/ALE-ryhmän puolesta puheenvuoron, jossa hän ilmoitti, että myös hänen ryhmänsä allekirjoitti yhteisen päätöslauselmaesityksen EU:n kannasta Kuuban hallitukseen (RC-B6-0075/2006).

Esityslista vahvistettiin.


11. Yhteisen ulkopolitiikan mahdollisuudet vuonna 2006 - Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka 2004 (keskustelu)

YUTP:n korkean edustajan julkilausuma: Yhteisen ulkopolitiikan mahdollisuudet vuonna 2006.

Mietintö: Neuvoston vuosittainen selvitys Euroopan parlamentille YUTP:n tärkeimmistä näkökohdista ja perusvalinnoista sekä niiden taloudellisista vaikutuksista Euroopan unionin yleiseen talousarvioon – 2004 [2005/2134(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Elmar Brok (A6-0389/2005)

Puhemies osoitti kunnioitusta EU:n palestiinalaisalueiden tarkkailijaryhmän puheenjohtajan Véronique De Keyserin ja Euroopan parlamentin tarkkailijavaltuuskunnan puheenjohtajan Edward McMillan-Scottin työlle Palestiinassa viime viikolla pidettyjen vaalien yhteydessä.

Javier Solana (YUTP:n korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Elmar Brok esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Hans Winkler (neuvoston puheenjohtaja) ja Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen).

Puheenvuorot: João de Deus Pinheiro PPE-DE-ryhmän puolesta, Martin Schulz PSE-ryhmän puolesta, Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta, Daniel Marc Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta, Francis Wurtz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder IND/DEM-ryhmän puolesta, Inese Vaidere UEN-ryhmän puolesta, sitoutumaton Philip Claeys, Bogdan Klich, Pasqualina Napoletano, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Angelika Beer, Gerard Batten, Ģirts Valdis Kristovskis, Jan Tadeusz Masiel, Geoffrey Van Orden ja Jan Marinus Wiersma.

Puhetta johti
varapuhemies Ingo FRIEDRICH

Puheenvuorot: Bronisław Geremek, Georgios Karatzaferis, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Alojz Peterle, Hannes Swoboda, Anneli Jäätteenmäki, Mirosław Mariusz Piotrowski, Janusz Wojciechowski, Alexander Stubb, Poul Nyrup Rasmussen, Marek Siwiec, Helmut Kuhne, Libor Rouček, Benita Ferrero-Waldner, Hans Winkler ja Javier Solana.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 2.2.2006, kohta 8.4.


12. Palestiinan vaalien tulokset ja Lähi-idän tilanne sekä neuvoston päätös olla julkistamatta Itä-Jerusalemia koskevaa kertomusta (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Palestiinan vaalien tulokset ja Lähi-idän tilanne sekä neuvoston päätös olla julkistamatta Itä-Jerusalemia koskevaa kertomusta.

Hans Winkler (neuvoston puheenjohtaja) ja Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Edward McMillan-Scott (Euroopan parlamentin tarkkailuvaltuuskunnan puheenjohtaja) PPE-DE-ryhmän puolesta ja Véronique De Keyser (EU:n Palestiinan tarkkailijaryhmän puheenjohtaja) PSE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Puheenvuorot: Ignasi Guardans Cambó ALDE-ryhmän puolesta, David Hammerstein Mintz Verts/ALE-ryhmän puolesta, Adamos Adamou GUE/NGL-ryhmän puolesta, Mario Borghezio IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Frank Vanhecke, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pierre Schapira, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Morgantini, James Hugh Allister, Antonio Tajani, Lilli Gruber, Sajjad Karim, Jana Bobošíková, Elmar Brok, Panagiotis Beglitis, Charles Tannock, Carlos Carnero González, Jana Hybášková, Hans Winkler ja Benita Ferrero-Waldner.

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck ja Ignasi Guardans Cambó ALDE-ryhmän puolesta Palestiinan vaalituloksesta (ja Itä-Jerusalemin tilanteesta) (B6-0086/2006)

- Daniel Marc Cohn-Bendit, Margrete Auken, Jill Evans, David Hammerstein Mintz, Caroline Lucas, Angelika Beer, Cem Özdemir ja Johannes Voggenhuber Verts/ALE-ryhmän puolesta Palestiinan vaalituloksesta ja Itä-Jerusalemin tilanteesta (B6-0087/2006)

- Pasqualina Napoletano PSE-ryhmän puolesta Palestiinan vaalituloksesta ja Itä-Jerusalemin tilanteesta (B6-0088/2006)

- Francis Wurtz, Adamos Adamou, Luisa Morgantini, Bairbre de Brún, Miguel Portas, Dimitrios Papadimoulis ja Jonas Sjöstedt GUE/NGL-ryhmän puolesta neuvoston päätöksestä olla julkistamatta Israelin Itä-Jerusalemin-politiikkaa koskevaa raporttia sekä 25. tammikuuta 2006 pidettyjen Palestiinan lakia säätävän neuvoston vaalien tuloksesta (B6-0089/2006)

- Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli ja Konrad Szymański UEN-ryhmän puolesta Palestiinan vaalien tuloksesta, Lähi-idän tilanteesta ja neuvoston päätöksestä olla julkistamatta Itä-Jerusalemia koskevaa raporttia (B6-0090/2006)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Edward McMillan-Scott, Jana Hybášková ja Antonio Tajani PPE-DE-ryhmän puolesta neuvoston julkilausumasta: Palestiinan vaalien tulokset (B6-0091/2006)

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 2.2.2006, kohta 8.8.


13. EU:n kanta Kuuban hallituksen toimiin (keskustelu)

Graham Watsonin, Cecilia Malmströmin, Emma Boninon ja Marco Pannellan ALDE-ryhmän puolesta laatima suullinen kysymys (O-0112/2005/rev.1) neuvostolle: EU:n kanta Kuuban hallituksen toimiin (B6-0675/2005).

Cecilia Malmström (laatija) esitteli suullisen kysymyksen.

Hans Winkler (neuvoston puheenjohtaja) vastasi suulliseen kysymykseen.

Puheenvuorot: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-DE-ryhmän puolesta ja Raimon Obiols i Germà PSE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS

Puheenvuorot: Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta, Willy Meyer Pleite GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Alessandro Battilocchio, José Ribeiro e Castro, Miguel Angel Martínez Martínez, Erik Meijer, Frank Vanhecke, Peter Šťastný, Margrietus van den Berg, András Gyürk, Filip Kaczmarek, Anna Záborská ja Hans Winkler.

Työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, José Ribeiro e Castro, Gerardo Galeote, João de Deus Pinheiro, Charles Tannock, Antonio Tajani ja Camiel Eurlings PPE-DE-ryhmän puolesta EU:n kannasta Kuuban hallitukseen (B6-0075/2006)

- Francis Wurtz GUE/NGL-ryhmän puolesta Euroopan unionin suhtautumisesta Kuuban hallitukseen (B6-0078/2006)

- Michał Tomasz Kamiński UEN-ryhmän puolesta Kuuban hallitusta koskevasta EU:n politiikasta (B6-0079/2006)

- Raül Romeva i Rueda, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf ja Marie Anne Isler Béguin Verts/ALE-ryhmän puolesta EU:n kannasta Kuuban hallitukseen (B6-0080/2006)

- Pasqualina Napoletano ja Raimon Obiols i Germà PSE-ryhmän puolesta EU:n kannasta Kuuban hallitukseen (B6-0081/2006)

- Cecilia Malmström ALDE-ryhmän puolesta Kuuban hallitusta koskevasta EU:n politiikasta (B6-0082/2006).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 2.2.2006, kohta 8.9.


14. Kansalliset hallinnointia koskevat ilmoitukset - Jäsenvaltioiden vastuu Euroopan unionin talousarvion toteuttamisessa (keskustelu)

Szabolcs Fazakasin, Terence Wynnin ja Jan Mulderin CONT-valiokunnan puolesta laatima suullinen kysymys (O-0102/2005) neuvostolle: Kansalliset hallinnointia koskevat ilmoitukset - Jäsenvaltioiden vastuu Euroopan unionin talousarvion toteuttamisessa (B6-0347/2005).

Terence Wynn (laatija) esitteli suullisen kysymyksen.

Hans Winkler (neuvoston puheenjohtaja) vastasi suulliseen kysymykseen.

Siim Kallas (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: José Javier Pomés Ruiz PPE-DE-ryhmän puolesta, Szabolcs Fazakas PSE-ryhmän puolesta, Jan Mulder ALDE-ryhmän puolesta, Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jeffrey Titford IND/DEM-ryhmän puolesta (puhemies kehotti häntä pysymään asiassa ja olemaan esittämättä petos- ja korruptiosyytöksiä ilman todisteita), sitoutumaton Hans-Peter Martin, Paulo Casaca, Hans Winkler, Siim Kallas, Jeffrey Titford (antaakseen henkilökohtaisen lausuman puhemiehen kehotuksen johdosta) ja Terence Wynn.

Työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- CONT-valiokunta kansallisista hallinnointia koskevista ilmoituksista (B6-0074/2006).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 2.2.2006, kohta 8.10.


15. Välimeren kalavarat (keskustelu)

Philippe Morillonin PECH-valiokunnan puolesta laatima suullinen kysymys (O-0095/2005) neuvostolle: Välimeren kalavaroihin sovellettavien hoitotoimenpiteiden hyväksyminen (B6-0346/2005)

Philippe Morillon (laatija) esitteli suullisen kysymyksen.

Hans Winkler (neuvoston puheenjohtaja) vastasi suulliseen kysymykseen.

Puheenvuorot: Carmen Fraga Estévez PPE-DE-ryhmän puolesta, Rosa Miguélez Ramos PSE-ryhmän puolesta, Marie-Hélène Aubert Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ioannis Gklavakis, Stavros Arnaoutakis, Iles Braghetto, David Casa ja Hans Winkler.

Työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Marie-Hélène Aubert Verts/ALE-ryhmän puolesta Välimeren kalavarojen hoitotoimenpiteiden hyväksymisestä (B6-0076/2006)

- Carmen Fraga Estévez, David Casa, Ioannis Gklavakis PPE-DE-ryhmän puolesta, Heinz Kindermann PSE-ryhmän puolesta, Pedro Guerreiro GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Seán Ó Neachtain UEN-ryhmän puolesta Välimeren kalavarojen hoitotoimenpiteiden hyväksymisestä (B6-0083/2006)

- Philippe Morillon, Elspeth Attwooll, Niels Busk, Jan Mulder ja Chris Davies ALDE-ryhmän puolesta Välimeren kalavarojen hoitotoimenpiteiden hyväksymisestä (B6-0084/2006).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 2.2.2006, kohta 8.11.

(Istunto keskeytettiin klo 20.30 ja sitä jatkettiin klo 21.00.)


Puhetta johti
varapuhemies Gérard ONESTA

16. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 144 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

James Nicholson, Marianne Mikko, Danutė Budreikaitė, Pedro Guerreiro, Urszula Krupa, Ryszard Czarnecki, Milan Gaľa, Csaba Sándor Tabajdi, Gerard Batten, James Hugh Allister, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ja Ilda Figueiredo.


17. Naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnan nykytila ja mahdolliset tulevat toimet (keskustelu)

Mietintö: Naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnan nykytila ja mahdolliset tulevat toimet [2004/2220(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Maria Carlshamre (A6-0404/2005).

Maria Carlshamre esitteli laatimansa mietinnön.

Franco Frattini (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Piia-Noora Kauppi PPE-DE-ryhmän puolesta, Anna Hedh PSE-ryhmän puolesta, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ilda Figueiredo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Urszula Krupa IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Irena Belohorská, Anna Záborská, Iratxe García Pérez, Zita Pleštinská, Marianne Mikko, Esther Herranz García, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ja Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 2.2.2006, kohta 8.5.


18. Miesten ja naisten tasa-arvo Euroopan unionissa (keskustelu)

Mietintö: Miesten ja naisten tasa-arvo Euroopan unionissa [2004/2159(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Edite Estrela (A6-0401/2005).

Vladimír Špidla (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Edite Estrela esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Edit Bauer PPE-DE-ryhmän puolesta, Justas Vincas Paleckis PSE-ryhmän puolesta, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta, Věra Flasarová GUE/NGL-ryhmän puolesta, Urszula Krupa IND/DEM-ryhmän puolesta, Rolandas Pavilionis UEN-ryhmän puolesta, sitoutumaton Jan Tadeusz Masiel, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Marian Harkin ja Vladimír Špidla.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 2.2.2006, kohta 8.6.


19. Postidirektiivin soveltaminen (keskustelu)

Mietintö: Postidirektiivin soveltaminen (direktiivi 97/67/EY sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2002/39/EY) [2005/2086(INI)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Markus Ferber (A6-0390/2005).

Markus Ferber esitteli laatimansa mietinnön.

Charlie McCreevy (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Georg Jarzembowski PPE-DE-ryhmän puolesta, Gary Titley PSE-ryhmän puolesta, Nathalie Griesbeck ALDE-ryhmän puolesta, Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta, Georgios Toussas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Michael Henry Nattrass IND/DEM-ryhmän puolesta, Seán Ó Neachtain UEN-ryhmän puolesta, Armando Dionisi, Gilles Savary, Guntars Krasts, Inés Ayala Sender ja Emanuel Jardim Fernandes.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 2.2.2006, kohta 8.7.


20. Valmispakkauksiin pakattujen tuotteitten nimellismääriä koskevat säännöt ***I (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi valmispakkauksiin pakattujen tuotteitten nimellismääristä sekä neuvoston direktiivien 75/106/ETY ja 80/232/ETY kumoamisesta ja neuvoston direktiivin 76/211/ETY muuttamisesta [KOM(2004)0708 - C6-0160/2004 - 2004/0248(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Jacques Toubon (A6-0412/2005).

Günter Verheugen (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Jacques Toubon esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: John Purvis (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Malcolm Harbour PPE-DE-ryhmän puolesta, Evelyne Gebhardt PSE-ryhmän puolesta, Toine Manders ALDE-ryhmän puolesta, Carl Schlyter Verts/ALE-ryhmän puolesta, Charlotte Cederschiöld ja Anna Hedh.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 2.2.2006, kohta 8.3.


21. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. ”Esityslista” PE 368.209/OJJE).


22. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.25.

Julian Priestley

Pierre Moscovici

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Adamou, Agnoletto, Allister, Alvaro, Andersson, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Dombrovskis, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Laperrouze, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Letta, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Pomés Ruiz, Prets, Procacci, Prodi, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Tannock, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vincenzi, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Tarkkailijat

Abadjiev Dimitar, Ali Nedzhmi, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Christova Christina Velcheva, Ciornei Silvia, Cioroianu Adrian Mihai, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Gabriela, Duca Viorel, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Ivanova Iglika, Kazak Tchetin, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Shouleva Lydia, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Tîrle Radu, Vigenin Kristian

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö