Rodyklė 
Protokolas
PDF 182kWORD 110k
Trečiadienis, 2006 m. vasario 1 d. - Briuselis
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 3.Pirmininko pareiškimas
 4.Gauti dokumentai
 5.Parlamento sudėtis
 6.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 7.Tarybos perduoti susitarimų tekstai
 8.Asignavimų perkėlimas
 9.Veiksmai įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas
 10.Darbotvarkė
 11.Bendros užsienio politikos perspektyvos 2006 m. 2004 m. bendra užsienio ir saugumo politika (diskusijos)
 12.Rinkimų Palestinoje rezultatai ir padėtis Vidurio Rytuose bei Tarybos priimtas sprendimas neviešinti pranešimo apie Rytų Jeruzalę (diskusijos)
 13.ES pozicija dėl Kubos vyriausybės (diskusijos)
 14.Nacionalinės lėšų valdymo deklaracijos. Valstybių narių atsakomybė dėl Europos Sąjungos biudžeto vykdymo (diskusijos)
 15.Viduržemio jūros žuvų ištekliai (diskusijos)
 16.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 17.Kovos su smurtu prieš moteris dabartinė padėtis ir ateities veiksmai (diskusijos)
 18.Vyrų ir moterų lygybė Europos Sąjungoje (diskusijos)
 19.Pašto direktyvos taikymas (diskusijos)
 20.Taisyklės dėl fasuotų produktų vardinių kiekių ***I (diskusijos)
 21.Kito posėdžio darbotvarkė
 22.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Josep BORRELL FONTELLES
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Posėdis pradėtas 15.00 val.


2. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


3. Pirmininko pareiškimas

Parlamento vardu Pirmininkas pagerbė žuvusiuosius 2006 m. sausio 19 d. Vengrijoje įvykusios Slovakijos karinio orlaivio avarijos metu ir žuvusiuosius 2006 m. sausio 28 d. Katovicuose (Lenkija) įgriuvus parodų paviljono stogui. Jis pranešė, kad dėl gedulo Slovakijos ir Lenkijos vėliavos Parlamente pusiau nuleistos ir perdavė institucijos darbuotojų užuojautą Lenkijos ir Slovakijos valstybių vadovams.

Parlamentas juos pagerbė tylos minute.


4. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio įmonių, mokslinių tyrimų centrų ir universitetų dalyvavimo Septintosios pagrindų programos veiksmuose ir mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos taisykles (2007–2013 m.) (COM(2005)0705 - C6-0005/2006 - 2005/0277(COD)).

perduota

atsakingam komitetui

ITRE

nuomonė

BUDG, CULT

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvas 90/385/EEB ir 93/42/EEB bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB dėl medicinos prietaisų direktyvų peržiūros (COM(2005)0681 - C6-0006/2006 - 2005/0263(COD)).

perduota

atsakingam komitetui

ENVI

nuomonė

IMCO

- Šiuo metu šios antraštės visomis kalbomis nėra. Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the assessment and management of floods (COM(2006)0015 - C6-0020/2006 - 2006/0005(COD)).

perduota

atsakingam komitetui

ENVI

nuomonė

REGI, AGRI

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl Europos bendrijos ir Tanzanijos Jungtinės Respublikos susitarimo dėl žvejybos Tanzanijos žvejybos zonoje sudarymo (COM(2005)0693 - C6-0021/2006 - 2005/0276(CNS)).

perduota

atsakingam komitetui

PECH

nuomonė

DEVE, BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 01/2006 asignavimus. III skirsnis. Komisija (SEC(2006)0070 - C6-0022/2006 - 2006/2024(GBD)).

perduota

atsakingam komitetui

BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl 1949 m. Jungtinių Amerikos Valstijų ir Kosta Rikos Respublikos konvencija sudarytos Amerikos tropinių tunų komisijos stiprinimo konvencijos sudarymo Europos bendrijos vardu (14343/2005 - C6-0023/2006 - 2005/0137(AVC)).

perduota

atsakingam komitetui

PECH

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos vieningos socialinės apsaugos statistikos sistemos (ESSPROS) (COM(2006)0011 - C6-0024/2006 - 2006/0004(COD)).

perduota

atsakingam komitetui

EMPL

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl UNESCO konvencijos dėl kultūrinės raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo sudarymo (COM(2005)0678 - C6-0025/2006 - 2005/0268(CNS)).

perduota

atsakingam komitetui

CULT

nuomonė

AFET, DEVE

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl žemės ūkio ir maisto produktų garantuotų tradicinių gaminių (COM(2005)0694 - C6-0026/2006 - 2005/0270(CNS)).

perduota

atsakingam komitetui

AGRI

nuomonė

INTA, ENVI, IMCO

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (COM(2005)0698 - C6-0027/2006 - 2005/0275(CNS)).

perduota

atsakingam komitetui

AGRI

nuomonė

INTA, ENVI, IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl uosto valstybės atliekamos kontrolės (Išdėstyta nauja redakcija) (COM(2005)0588 - C6-0028/2006 - 2005/0238(COD)).

perduota

atsakingam komitetui

TRAN

2) Parlamento komitetų:

2.1) pranešimai:

- Pranešimas dėl moterų ir vyrų lygybės Europos Sąjungoje (2004/2159(INI)). Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėja: Estrela Edite (A6-0401/2005).

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento nustatančio antrąją „Marco Polo“ programą dėl Bendrijos finansinės paramos krovininio transporto sistemos atitikčiai aplinkosaugos reikalavimams didinti („Marco Polo II“) (COM(2004)0478 - C6-0088/2004 – 2004/0157(COD)). Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Rack Reinhard (A6-0408/2005).

- ***I Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos pasiūlymo dėl direktyvos dėl paslaugų vidaus rinkoje (COM(2004)0002 - C5-0069/2004 – 2004/0001(COD)). Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Gebhardt Evelyne (A6-0409/2005).

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, nustatančios taisykles dėl fasuotų produktų vardinių kiekių, panaikinančios Tarybos direktyvas 75/106/EEB bei 80/232/EEB ir iš dalies pakeičiančios Tarybos direktyvą 76/211/EEB (COM(2004)0708 - C6-0160/2004 – 2004/0248(COD)). Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Toubon Jacques (A6-0412/2005).

3) Parlamento narių:

3.1) žodiniai klausimai (Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnis):

- O-0087/2005. Arlene McCarthy IMCO komiteto vardu: Solvit (B6-0001/2006).

3.2) pasiūlymai dėl rezoliucijų (113 straipsnis):

- Garriga Polledo Salvador – Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių gausinimo (B6-0072/2006).

perduota

atsakingam komitetui

BUDG

3.3) pasiūlymai dėl rekomendacijų (Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnis):

- Newton Dunn Bill, Liberalų ir demokratų aljansas už Europą frakcijos vardu – Pasiūlymas dėl rekomendacijos Tarybai dėl strateginės koncepcijos sukūrimo organizuotam nusikalstamumui įveikti (B6-0073/2006).

perduota

atsakingam komitetui

LIBE

- Hennis-Plasschaert Jeanine, Liberalų ir demokratų aljansas už Europą frakcijos vardu – Pasiūlymas dėl rekomendacijos Tarybai dėl regioninių apsaugos programų (B6-0077/2006).

perduota

atsakingam komitetui

LIBE

3.4) Į registrą įtraukti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis):

- Libor Rouček, Csaba Sándor Tabajdi, Marek Siwiec, Borut Pahor ir Monika Beňová – dėl laisvo darbo jėgos judėjimo (0005/2006);

- Jana Hybášková, Paulo Casaca, Elizabeth Lynne, Willy Meyer Pleite ir Mogens N.J. Camre – dėl pastaruoju metu Irano valdžios organų vykdomų mirties bausmių nepilnamečiams (0006/2006);

- David Martin ir Glyn Ford – dėl nelegalios prekybos tigrų ir leopardų kailiais (0007/2006).

4) Taikinimo komiteto:

- Taikinimo komiteto patvirtintas bendras tekstas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiančio Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 (03671/2005 - C6-0416/2005 – 2001/0241(COD)).

- Taikinimo komiteto patvirtintas bendras tekstas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl būtiniausių sąlygų Tarybos reglamentams (EEB) Nr. 3820/85 ir Nr. 3821/85 dėl su kelių transporto veikla susijusių socialinių teisės aktų įgyvendinti ir panaikinančios Tarybos direktyvą 88/599/EEB (03672/2005 - C6-0417/2005 – 2003/0255(COD)).

5) Parlamento delegacijos Taikinimo komitetui:

- ***III Pranešimas dėl bendro teksto, patvirtinto Taikinimo komitete dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tam tikrų teisės aktų reglamentuojančių socialinę apsaugą kelių transporto srityje suderinimo, kuris keičia Tarybos reglamentus (EEB) 3821/85 ir (EB) 2135/98 ir panaikina Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 (03671/2005 - C6-0416/2005 – 2001/0241(COD)). Parlamento delegacija Taikinimo Komitete. Pranešėjas: Markov Helmuth (A6-0006/2006).

- ***III Pranešimas dėl Taikinimo komiteto patvirtinto bendro teksto (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl būtiniausių sąlygų, reikalingų Tarybos reglamentams (EEB) Nr. 3820/85 ir 3821/85 dėl su kelių transporto veikla susijusių socialinių teisės aktų įgyvendinti, ir dėl Direktyvos 88/599/EEB panaikinimo) (03672/2005 - C6-0417/2005 – 2003/0255(COD)). Parlamento delegacija Taikinimo Komitete. Pranešėjas: Markov Helmuth (A6-0005/2006).


5. Parlamento sudėtis

Kompetetingos Vokietijos valdžios institucijos pranešė apie Gabriele Stauner, kuri pakeis Joachim Wuermeling, paskyrimą Parlamento nare nuo 2006 01 18.

Kompetetingos Didžiosios Britanijos valdžios institucijos pranešė apie Glenis Willmott, kuri pakeis Phillip Whitehead, paskyrimą Parlamento nare nuo 2006 01 01.

Kompetentingos Austrijos valdžios institucijos pranešė apie Hubert Pirker, kuris pakeis Ursula Stenzel, paskyrimą Parlamento nariu nuo 2006 02 01.

Josep Borrell Fontelles (Pirmininkas) atkreipė dėmesį į Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 5 dalies nuostatas.


6. Komitetų ir delegacijų sudėtis

PPE-DE frakcijos prašymai patvirtinti šiuos paskyrimus:

į JURI komitetą:
Gabriele Stauner;

į Bendrovės „Equitable Life Assurance Society“ žlugimo tyrimo komitetą:
Neil Parish vietoj Marie Panayotopoulos-Cassiotou;

į Delegaciją ES ir Armėnijos, ES ir Azerbaidžano, ES ir Gruzijos parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose:
Gabriele Stauner;

į Delegacija ryšiams su Iranu:
Iles Braghetto.

Bus laikoma, kad minėtieji paskyrimai patvirtinti, jei iki šio protokolo patvirtinimo nebus pateikta jokių pastabų.


7. Tarybos perduoti susitarimų tekstai

Taryba perdavė šio dokumento patvirtintą nuorašą:

- Europos bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimas dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo.


8. Asignavimų perkėlimas

Biudžeto komitetas apsvarstė Europos Komisijos pasiūlymą dėl asignavimų Nr. DEC 64/2005 perkėlimo (C6-0439/2005 - SEC(2005)1614 galutinis).

Jis leido perkelti visus asignavimus pagal 2002 m. birželio 25 d. Finansinio reglamento 24 straipsnio 2 dalį.


9. Veiksmai įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas

Buvo išdalyti Komisijos komunikatai apie veiksmus, kurių buvo imtasi įgyvendinant 2005 m. II spalio ir I bei II lapkričio mėnesinių sesijų metu Parlamento priimtas rezoliucijas ir pozicijas.


10. Darbotvarkė

Patvirtinta darbų programa (punktas 12 protokolo 16.01.2006) ir išdalytas darbotvarkės atitaisytų klaidų sąrašas (PE 368.209/OJ/COR).

Kalbėjo Monica Frassoni Verts/ALE frakcijos vardu, kuri pranešė, kad jos frakcija taip pat pasirašė bendrą rezoliucijos projektą dėl Europos Sąjungos politikos Kubos valdžios atžvilgiu (RC-B6-0075/2006).

Darbotvarkė patvirtinta.


11. Bendros užsienio politikos perspektyvos 2006 m. 2004 m. bendra užsienio ir saugumo politika (diskusijos)

Vyriausiojo BUSP įgaliotinio pareiškimas: Bendros užsienio politikos perspektyvos 2006 m..

Pranešimas dėl 2004 m. Tarybos metinės ataskaitos Europos Parlamentui dėl BUSP svarbiausių aspektų ir pagrindinių pasirinkimų, įskaitant finansines pasekmes Europos Sąjungos bendrajam biudžetui [2005/2134(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Elmar Brok (A6-0389/2005).

Pirmininkas pareiškė pagarbą ES stebėjimo misijos Palestinos teritorijose pirmininkei Véronique De Keyser ir Europos Parlamento stabėtojų delgacijos pirmininkui Edward McMillan-Scott už atliktą darbą, susijusį su praėjusios savaitės rinkimais Palestinoje.

Javier Solana (vyriausiasis BUSP įgaliotinis ) padarė pareiškimą.

Elmar Brok pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Hans Winkler (Einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Benita Ferrero-Waldner (Komisijos narė).

Kalbėjo: João de Deus Pinheiro PPE-DE frakcijos vardu, Martin Schulz PSE frakcijos vardu, Graham Watson ALDE frakcijos vardu, Daniel Marc Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu, Francis Wurtz GUE/NGL frakcijos vardu, Bastiaan Belder IND/DEM frakcijos vardu, Inese Vaidere UEN frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Philip Claeys, Bogdan Klich, Pasqualina Napoletano, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Angelika Beer, Gerard Batten, Ģirts Valdis Kristovskis, Jan Tadeusz Masiel, Geoffrey Van Orden ir Jan Marinus Wiersma.

PIRMININKAVO: Ingo FRIEDRICH
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Bronisław Geremek, Georgios Karatzaferis, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Alojz Peterle, Hannes Swoboda, Anneli Jäätteenmäki, Mirosław Mariusz Piotrowski, Janusz Wojciechowski, Alexander Stubb, Poul Nyrup Rasmussen, Marek Siwiec, Helmut Kuhne, Libor Rouček, Benita Ferrero-Waldner, Hans Winkler ir Javier Solana.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.4 protokolo 02.02.2006.


12. Rinkimų Palestinoje rezultatai ir padėtis Vidurio Rytuose bei Tarybos priimtas sprendimas neviešinti pranešimo apie Rytų Jeruzalę (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Rinkimų Palestinoje rezultatai ir padėtis Vidurio Rytuose bei Tarybos priimtas sprendimas neviešinti pranešimo apie Rytų Jeruzalę.

Hans Winkler (Einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Benita Ferrero-Waldner (Komisijos narė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Edward McMillan-Scott PPE-DE frakcijos vardu, ir Véronique De Keyser PSE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Ignasi Guardans Cambó ALDE frakcijos vardu, David Hammerstein Mintz Verts/ALE frakcijos vardu, Adamos Adamou GUE/NGL frakcijos vardu, Mario Borghezio IND/DEM frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Frank Vanhecke, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pierre Schapira, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Morgantini, James Hugh Allister, Antonio Tajani, Lilli Gruber, Sajjad Karim, Jana Bobošíková, Elmar Brok, Panagiotis Beglitis, Charles Tannock, Carlos Carnero González, Jana Hybášková, Hans Winkler ir Benita Ferrero-Waldner.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck ir Ignasi Guardans Cambó ALDE frakcijos vardu – dėl rinkimų Palestinoje rezultatų (ir padėties Rytų Jeruzalėje) (B6-0086/2006);

- Daniel Marc Cohn-Bendit, Margrete Auken, Jill Evans, David Hammerstein Mintz, Caroline Lucas, Angelika Beer, Cem Özdemir ir Johannes Voggenhuber Verts/ALE frakcijos vardu – dėl rinkimų Palestinoje rezultatų ir padėties Rytų Jeruzalėje (B6-0087/2006);

- Pasqualina Napoletano PSE frakcijos vardu – dėl rinkimų Palestinoje rezultatų ir padėties Rytų Jeruzalėje (B6-0088/2006);

- Francis Wurtz, Adamos Adamou, Luisa Morgantini, Bairbre de Brún, Miguel Portas, Dimitrios Papadimoulis ir Jonas Sjöstedt GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Tarybos priimto sprendimo neviešinti pranešimo dėl Izraelio politikos Rytų Jeruzalėje ir dėl 2006 m. sausio 25 d. Palestinos teisėkūros tarybos rinkimų rezultatų (B6-0089/2006);

- Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli ir Konrad Szymański UEN frakcijos vardu – dėl rinkimų Palestinoje rezultatų, padėties Vidurio Rytuose ir Tarybos priimto sprendimo neviešinti pranešimo apie Rytų Jeruzalę (B6-0090/2006);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Edward McMillan-Scott, Jana Hybášková ir Antonio Tajani PPE-DE frakcijos vardu – dėl Tarybos pareiškimo dėl rinkimų Palestinoje rezultatų (B6-0091/2006).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.8 protokolo 02.02.2006.


13. ES pozicija dėl Kubos vyriausybės (diskusijos)

Žodinis klausimas (O-0112/2005/rév.1), kurį ALDE frakcijos vardu Graham Watson, Cecilia Malmström, Emma Bonino ir Marco Pannella uždavė Tarybai: ES pozicija dėl Kubos vyriausybės (B6-0675/2005).

Cecilia Malmström (autorė) pateikė klausimą žodžiu.

Hans Winkler (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) atsakė į žodinį klausimą

Kalbėjo: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-DE frakcijos vardu ir Raimon Obiols i Germà PSE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu, Willy Meyer Pleite GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Alessandro Battilocchio, José Ribeiro e Castro, Miguel Angel Martínez Martínez, Erik Meijer, Frank Vanhecke, Peter Šťastný, Margrietus van den Berg, András Gyürk, Filip Andrzej Kaczmarek, Anna Záborská ir Hans Winkler.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalimi:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, José Ribeiro e Castro, Gerardo Galeote, João de Deus Pinheiro, Charles Tannock, Antonio Tajani ir Camiel Eurlings PPE-DE frakcijos vardu – dėl ES politikos Kubos valdžios atžvilgiu (B6-0075/2006),

- Francis Wurtz GUE/NGL frakcijos vardu – dėl ES pozicijos Kubos valdžios atžvilgiu (B6-0078/2006),

- Michał Tomasz Kamiński UEN frakcijos vardu – dėl ES politikos Kubos valdžios atžvilgiu (B6-0079/2006),

- Raül Romeva i Rueda, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf ir Marie Anne Isler Béguin Verts/ALE frakcijos vardu – dėl ES pozicijos Kubos valdžios atžvilgiu (B6-0080/2006),

- Pasqualina Napoletano ir Raimon Obiols i Germà PSE frakcijos vardu – dėl ES pozicijos Kubos valdžios atžvilgiu (B6-0081/2006),

- Cecilia Malmström ALDE frakcijos vardu – dėl ES politikos Kubos valdžios atžvilgiu (B6-0082/2006).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.9 protokolo 02.02.2006.


14. Nacionalinės lėšų valdymo deklaracijos. Valstybių narių atsakomybė dėl Europos Sąjungos biudžeto vykdymo (diskusijos)

Žodinis klausimas (O-0102/2005), kurį uždavė Szabolcs Fazakas, Terence Wynn ir Jan Mulder CONT komiteto vardu Tarybai: Nacionalinės lėšų valdymo deklaracijos. Valstybių narių atsakomybė dėl Europos Sąjungos biudžeto vykdymo (B6-0347/2005).

– Terence Wynn (autorius) pateikė klausimą žodžiu.

Hans Winkler (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) atsakė į žodinį klausimą.

Kalbėjo Siim Kallas (Komisijos Pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: José Javier Pomés Ruiz PPE-DE frakcijos vardu, Szabolcs Fazakas PSE frakcijos vardu, Jan Mulder ALDE frakcijos vardu, Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu, Jeffrey Titford IND/DEM frakcijos vardu (Pirmininkas paragino laikytis tvarkos ir paprašė jo nekaltinti sukčiavimu ir korupcija be įrodymų), Hans-Peter Martin , nepriklausomas Parlamento narys, Paulo Casaca, Hans Winkler, Siim Kallas, Jeffrey Titford (asmeniniu klausimu po Pirmininko pastabų) ir Terence Wynn.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalimi baigiantis diskusijoms:

- CONT komitetas – dėl nacionalinių ES lėšų valdymo deklaracijų (B6-0074/2006).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.10 protokolo 02.02.2006.


15. Viduržemio jūros žuvų ištekliai (diskusijos)

Žodinis klausimas (O-0095/2005), kurį uždavė Philippe Morillon PECH komiteto vardu Tarybai: Viduržemio jūros žuvų išteklių valdymo priemonių patvirtinimas (B6-0346/2005).

Philippe Morillon(autorius) pateikė klausimą žodžiu.

Hans Winkler (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) atsakė į žodinį klausimą.

Kalbėjo: Carmen Fraga Estévez PPE-DE frakcijos vardu, Rosa Miguélez Ramos PSE frakcijos vardu, Marie-Hélène Aubert Verts/ALE frakcijos vardu, Ioannis Gklavakis, Stavros Arnaoutakis, Iles Braghetto, David Casa ir Hans Winkler.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalimi:

- Marie-Hélène Aubert Verts/ALE frakcijos vardu – dėl valdymo priemonių, taikomų Viduržemio jūros žuvų ištekliams, priėmimo (B6-0076/2006);

- Carmen Fraga Estévez, David Casa, Ioannis Gklavakis PPE-DE frakcijos vardu, Heinz Kindermann PSE frakcijos vardu, Pedro Guerreiro GUE/NGL frakcijos vardu, ir Seán Ó Neachtain UEN frakcijos vardu – dėl valdymo priemonių, taikomų Viduržemio jūros žuvų ištekliams, priėmimo (B6-0083/2006);

- Philippe Morillon, Elspeth Attwooll, Niels Busk, Jan Mulder ir Chris Davies ALDE frakcijos vardu – dėl valdymo priemonių, taikomų Viduržemio jūros žuvų ištekliams, priėmimo (B6-0084/2006).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.11 protokolo 02.02.2006.

(Posėdis sustabdytas 20.30 val. ir atnaujintas 21.00 val.)


PIRMININKAVO: Gérard ONESTA
Pirmininko pavaduotojas

16. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

James Nicholson, Marianne Mikko, Danutė Budreikaitė, Pedro Guerreiro, Urszula Krupa, Ryszard Czarnecki, Milan Gaľa, Csaba Sándor Tabajdi, Gerard Batten, James Hugh Allister, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ir Ilda Figueiredo.


17. Kovos su smurtu prieš moteris dabartinė padėtis ir ateities veiksmai (diskusijos)

Pranešimas dėl kovos su smurtu prieš moteris dabartinės padėties ir ateities veiksmų [2004/2220(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėja: Maria Carlshamre (A6-0404/2005).

Maria Carlshamre pristatė pranešimą.

Kalbėjo Franco Frattini (Komisijos Pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Piia-Noora Kauppi PPE-DE frakcijos vardu, Anna Hedh PSE frakcijos vardu, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu, Ilda Figueiredo GUE/NGL frakcijos vardu, Urszula Krupa IND/DEM frakcijos vardu, Irena Belohorská, nepriklausomas Parlamento narys, Anna Záborská, Iratxe García Pérez, Zita Pleštinská, Marianne Mikko, María Esther Herranz García, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ir Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.5 protokolo 02.02.2006.


18. Vyrų ir moterų lygybė Europos Sąjungoje (diskusijos)

Pranešimas dėl vyrų ir moterų lygybės Europos Sąjungoje [2004/2159(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėja: Edite Estrela (A6-0401/2005).

Kalbėjo Vladimír Špidla (Komisijos narys).

Edite Estrela pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Edit Bauer PPE-DE frakcijos vardu, Justas Vincas Paleckis PSE frakcijos vardu, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu, Věra Flasarová GUE/NGL frakcijos vardu, Urszula Krupa IND/DEM frakcijos vardu, Rolandas Pavilionis UEN frakcijos vardu, Jan Tadeusz Masiel , nepriklausomas Parlamento narys, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Marian Harkin ir Vladimír Špidla.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.6 protokolo 02.02.2006.


19. Pašto direktyvos taikymas (diskusijos)

Pranešimas dėl pašto direktyvos (Direktyva 97/67/EB) su pakeitimais, padarytais Direktyva 2002/39/EB, taikymo [2005/2086(INI)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Markus Ferber (A6-0390/2005).

Markus Ferber pristatė pranešimą.

Kalbėjo Charlie McCreevy (Komisijos narys).

Kalbėjo: Georg Jarzembowski PPE-DE frakcijos vardu, Gary Titley PSE frakcijos vardu, Nathalie Griesbeck ALDE frakcijos vardu, Eva Lichtenberger Verts/ALE frakcijos vardu, Georgios Toussas GUE/NGL frakcijos vardu, Michael Henry Nattrass IND/DEM frakcijos vardu, Seán Ó Neachtain UEN frakcijos vardu, Armando Dionisi, Gilles Savary, Guntars Krasts, Inés Ayala Sender ir Emanuel Jardim Fernandes.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.7 protokolo 02.02.2006.


20. Taisyklės dėl fasuotų produktų vardinių kiekių ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, nustatančios taisykles dėl fasuotų produktų vardinių kiekių, panaikinančios Tarybos direktyvas 75/106/EEB bei 80/232/EEB ir iš dalies pakeičiančios Tarybos direktyvą 76/211/EEB [COM(2004)0708 - C6-0160/2004 - 2004/0248(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Jacques Toubon (A6-0412/2005).

Kalbėjo Günter Verheugen (Komisijos Pirmininko pavaduotojas).

Jacques Toubon pristatė pranešimą.

Kalbėjo: John Purvis (ITRE komiteto nuomonės referentas), Malcolm Harbour PPE-DE frakcijos vardu, Evelyne Gebhardt PSE frakcijos vardu, Toine Manders ALDE frakcijos vardu, Carl Schlyter Verts/ALE frakcijos vardu, Charlotte Cederschiöld ir Anna Hedh.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.3 protokolo 02.02.2006.


21. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 368.209/OJJE).


22. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.25 val.

Julian Priestley

Pierre Moscovici

Generalinis Sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Adamou, Agnoletto, Allister, Alvaro, Andersson, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Dombrovskis, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Laperrouze, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Letta, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Pomés Ruiz, Prets, Procacci, Prodi, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Tannock, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vincenzi, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Stebėtojai

Abadjiev Dimitar, Ali Nedzhmi, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Christova Christina Velcheva, Ciornei Silvia, Cioroianu Adrian Mihai, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Gabriela, Duca Viorel, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Ivanova Iglika, Kazak Tchetin, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Shouleva Lydia, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Tîrle Radu, Vigenin Kristian

Teisinė informacija - Privatumo politika