Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2006 - Βρυξέλλες

2. Κατάθεση εγγράφωv

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή:

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη διαβίβαση πληροφοριών που προκύπτουν από τις δραστηριότητες των υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών σχετικά με τρομοκρατικές αξιόποινες πράξεις (COM(2005)0695 - C6-0030/2006 - 2005/0271(CNS)).

αναπομπή

επί της ουσίας

LIBE

- Πρόταση για οδηγία του Συμβουλίου σχετικά με την επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου (COM(2005)0673 - C6-0031/2006 - 2005/0272(CNS)).

αναπομπή

επί της ουσίας

ITRE

γνωμοδότηση

ENVI

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων (COM(2005)0671 [01] - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS)).

αναπομπή

επί της ουσίας

AGRI

γνωμοδότηση

INTA, ENVI, IMCO

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής (COM(2005)0671 [02] - C6-0033/2006 - 2005/0279(CNS)).

αναπομπή

επί της ουσίας

AGRI

γνωμοδότηση

INTA, ENVI, IMCO

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση σχεδίου διαχείρισης για την αλιεία των αποθεμάτων ευρωπαϊκής χωματίδας και γλώσσας στη Βόρειο Θάλασσα (COM(2005)0714 - C6-0034/2006 - 2006/0002(CNS)).

αναπομπή

επί της ουσίας

PECH

γνωμοδότηση

ENVI

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με την καταγγελία της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αγκόλας για την αλιεία στα ανοικτά των ακτών της Αγκόλας και σχετικά με την εισαγωγή παρέκκλισης από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2792/1999 (COM(2005)0677 - C6-0035/2006 - 2005/0262(CNS)).

αναπομπή

επί της ουσίας

PECH

γνωμοδότηση

DEVE, BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 02/2006 - Τμήμα III – Επιτροπή (SEC(2006)0071 - C6-0036/2006 - 2006/2029(GBD)).

αναπομπή

επί της ουσίας

BUDG

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων (COM(2005)0646 - C6-0443/2005 - 2005/0260(COD)).

αναπομπή

επί της ουσίας

CULT

γνωμοδότηση

ECON, ITRE, IMCO, LIBE

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου