Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 2. veebruar 2006 - Brüssel

2. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon:

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus julgeoleku- ja luureteenistuste tegevuse tulemusel saadava terroriaktidega seotud teabe edastamise kohta (KOM(2005)0695 - C6-0030/2006 - 2005/0271(CNS)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile

LIBE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse vedude järelevalve ja kontrolli kohta (KOM(2005)0673 - C6-0031/2006 - 2005/0272(CNS)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile

ITRE

arvamus(t)e esitaja(te)le

ENVI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta (KOM(2005)0671 [01] - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile

AGRI

arvamus(t)e esitaja(te)le

INTA, ENVI, IMCO

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 2092/91 põllumajandustoodete mahepõllundustootmise ning põllumajandustoodete ja toiduainete puhul sellele viitavate märgiste kohta (KOM(2005)0671 [02] - C6-0033/2006 - 2005/0279(CNS)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile

AGRI

arvamus(t)e esitaja(te)le

INTA, ENVI, IMCO

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse Põhjamere lesta- ja merikeelevaru püügi majandamiskava (KOM(2005)0714 - C6-0034/2006 - 2006/0002(CNS)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile

PECH

arvamus(t)e esitaja(te)le

ENVI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega denonsseeritakse Euroopa Majandusühenduse ja Angola Rahvavabariigi vaheline Angola rannikuvetes kalastamise kokkulepe ning sätestatakse erand määrusest (EÜ) nr 2792/1999 (KOM(2005)0677 - C6-0035/2006 - 2005/0262(CNS)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile

PECH

arvamus(t)e esitaja(te)le

DEVE, BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise DEC 02/2006 ettepanek – III jagu – Komisjon (SEK(2006)0071 - C6-0036/2006 - 2006/2029(GBD)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile

BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 89/552/EMÜ, teleringhäälingutegevust käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta (KOM(2005)0646 - C6-0443/2005 - 2005/0260(COD)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile

CULT

arvamus(t)e esitaja(te)le

ECON, ITRE, IMCO, LIBE

Õigusteave - Privaatsuspoliitika