Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 2 februari 2006 - Bryssel

2. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till rådets beslut om översändande av information som är ett resultat av säkerhets- och underrättelsetjänsternas verksamhet avseende terroristbrott (KOM(2005)0695 - C6-0030/2006 - 2005/0271(CNS)).

hänvisat till

ansvarigt utskott

LIBE

- Förslag till rådets direktiv om övervakning och kontroll av transporter av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle (KOM(2005)0673 - C6-0031/2006 - 2005/0272(CNS)).

hänvisat till

ansvarigt utskott

ITRE

rådgivande utskott

ENVI

- Förslag till rådets förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter (KOM(2005)0671 [01] - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS)).

hänvisat till

ansvarigt utskott

AGRI

rådgivande utskott

INTA, ENVI, IMCO

- Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel (KOM(2005)0671 [02] - C6-0033/2006 - 2005/0279(CNS)).

hänvisat till

ansvarigt utskott

AGRI

rådgivande utskott

INTA, ENVI, IMCO

- Förslag till rådets förordning om upprättande av en förvaltningsplan för fiske som utnyttjar bestånd av rödspätta och tunga i Nordsjön (KOM(2005)0714 - C6-0034/2006 - 2006/0002(CNS)).

hänvisat till

ansvarigt utskott

PECH

rådgivande utskott

ENVI

- Förslag till rådets förordning om uppsägning av avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Folkrepubliken Angolas regering om fiske utanför Angola och om upphävande av förordning (EG) nr 2792/1999 (KOM(2005)0677 - C6-0035/2006 - 2005/0262(CNS)).

hänvisat till

ansvarigt utskott

PECH

rådgivande utskott

DEVE, BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 02/2006 - Avsnitt III - Kommissionen (SEK(2006)0071 - C6-0036/2006 - 2006/2029(GBD)).

hänvisat till

ansvarigt utskott

BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 89/552/EEG om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television (KOM(2005)0646 - C6-0443/2005 - 2005/0260(COD)).

hänvisat till

ansvarigt utskott

CULT

rådgivande utskott

ECON, ITRE, IMCO, LIBE

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy