Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 2. februára 2006 - Brusel

8.1. Právne predpisy v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy ***III (hlasovanie)

Správa delegácie Parlamentu pri zmierovacom výbore o spoločnom texte smernice Európskeho parlamentu a Rady o minimálnych podmienkach vykonávania nariadení Rady (EHS) č. 3820/85 a č. 3821/85 o právnych predpisoch v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, a o zrušení smernice 88/599/EHS, ktorý bol schválený Zmierovacím výborom [PE-CONS 3672/2005 – C6-0417/2005 – 2003/0255(COD)] Spravodajca Helmuth Markov (A6-0005/2006)

(Jednoduchá väčšina potrebná pre schválenie)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

SPOLOČNÝ NÁVRH

Prijatý (P6_TA(2006)0034)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia