Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 2. veebruar 2006 - Brüssel

8.2. Autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamine ***III (hääletus)

Lepituskomitees osaleva parlamendi delegatsiooni raport Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist ja millega muudetakse nõukogu määrusi (EMÜ) nr 3821/85 ja (EÜ) nr 2135/98 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 3820/85 lepituskomitee poolt heaks kiidetud ühise teksti kohta [PE-CONS 3671/2005 – C6-0416/2005 – 2001/0241(COD)] Raportöör: Helmuth Markov (A6-0006/2006)

(Antud häälte enamus heakskiitmiseks)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

ÜHINE TEKST

Vastu võetud (P6_TA(2006)0035)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika