Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0076/2006

Συζήτηση :

PV 01/02/2006 - 15
CRE 01/02/2006 - 15

Ψηφοφορία :

PV 02/02/2006 - 8.11
CRE 02/02/2006 - 8.11

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2006 - Βρυξέλλες

8.11. Αλιευτικοί πόροι της Μεσογείου (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0076/2006, B6-0083/2006 και B6-0084/2006

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B6-0076/2006

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B6-0083/2006

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0044)

(Η πρόταση ψηφίσματος B6-0084/2006 καταπίπτει.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου