Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 193kWORD 95k
Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2006 - Βρυξέλλες
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφωv
 3.Ευρωπαϊκή στρατηγική επικοινωνίας - Λευκή Βίβλος (συζήτηση)
 4.Κοινωνική νομοθεσία όσον αφορά δραστηριότητες οδικών μεταφορών ***III - Κοινωνική νομοθεσία στον τομέα των οδικών μεταφορών ***III (συζήτηση)
 5.Υποδοχή
 6.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 7.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  
8.1.Κοινωνική νομοθεσία όσον αφορά δραστηριότητες οδικών μεταφορών ***III (ψηφοφορία)
  
8.2.Κοινωνική νομοθεσία στον τομέα των οδικών μεταφορών ***III (ψηφοφορία)
  
8.3.Κανόνες σχετικά με τις ονομαστικές ποσότητες για προσυσκευασμένα προϊόντα ***I (ψηφοφορία)
  
8.4.Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας - 2004 (ψηφοφορία)
  
8.5.Η σημερινή κατάσταση όσον αφορά την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και τυχόν μελλοντικές ενέργειες (ψηφοφορία)
  
8.6.Ισότητα γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ψηφοφορία)
  
8.7.Εφαρμογή της ταχυδρομικής οδηγίας (ψηφοφορία)
  
8.8.Τα αποτελέσματα των εκλογών στην Παλαιστίνη και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς και η απόφαση που ελήφθη από το Συμβούλιο να μην δημοσιεύσει την έκθεση για την Ανατολική Ιερουσαλήμ (ψηφοφορία)
  
8.9.Η θέση της ΕΕ απέναντι στην κυβέρνηση της Κούβας (ψηφοφορία)
  
8.10.Εθνικές δηλώσεις διαχείρισης - Ευθύνη των κρατών μελών σε ό,τι αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφοφορία)
  
8.11.Αλιευτικοί πόροι της Μεσογείου (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις ψήφου
 11.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 12.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 13.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων
 14.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Luigi COCILOVO
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9 π.μ.


2. Κατάθεση εγγράφωv

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή:

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη διαβίβαση πληροφοριών που προκύπτουν από τις δραστηριότητες των υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών σχετικά με τρομοκρατικές αξιόποινες πράξεις (COM(2005)0695 - C6-0030/2006 - 2005/0271(CNS)).

αναπομπή

επί της ουσίας

LIBE

- Πρόταση για οδηγία του Συμβουλίου σχετικά με την επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου (COM(2005)0673 - C6-0031/2006 - 2005/0272(CNS)).

αναπομπή

επί της ουσίας

ITRE

γνωμοδότηση

ENVI

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων (COM(2005)0671 [01] - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS)).

αναπομπή

επί της ουσίας

AGRI

γνωμοδότηση

INTA, ENVI, IMCO

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής (COM(2005)0671 [02] - C6-0033/2006 - 2005/0279(CNS)).

αναπομπή

επί της ουσίας

AGRI

γνωμοδότηση

INTA, ENVI, IMCO

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση σχεδίου διαχείρισης για την αλιεία των αποθεμάτων ευρωπαϊκής χωματίδας και γλώσσας στη Βόρειο Θάλασσα (COM(2005)0714 - C6-0034/2006 - 2006/0002(CNS)).

αναπομπή

επί της ουσίας

PECH

γνωμοδότηση

ENVI

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με την καταγγελία της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αγκόλας για την αλιεία στα ανοικτά των ακτών της Αγκόλας και σχετικά με την εισαγωγή παρέκκλισης από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2792/1999 (COM(2005)0677 - C6-0035/2006 - 2005/0262(CNS)).

αναπομπή

επί της ουσίας

PECH

γνωμοδότηση

DEVE, BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 02/2006 - Τμήμα III – Επιτροπή (SEC(2006)0071 - C6-0036/2006 - 2006/2029(GBD)).

αναπομπή

επί της ουσίας

BUDG

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων (COM(2005)0646 - C6-0443/2005 - 2005/0260(COD)).

αναπομπή

επί της ουσίας

CULT

γνωμοδότηση

ECON, ITRE, IMCO, LIBE


3. Ευρωπαϊκή στρατηγική επικοινωνίας - Λευκή Βίβλος (συζήτηση)

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Ευρωπαϊκή στρατηγική επικοινωνίας - Λευκή Βίβλος.

Η Margot Wallström (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στην ανακοίνωση.

Παρεμβαίνουν οι Struan Stevenson, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Jan Marinus Wiersma, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Gérard Onesta, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jens-Peter Bonde, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, David Hammerstein Mintz και Margot Wallström.

Η συζήτηση περατώνεται.


4. Κοινωνική νομοθεσία όσον αφορά δραστηριότητες οδικών μεταφορών ***III - Κοινωνική νομοθεσία στον τομέα των οδικών μεταφορών ***III (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με το εγκριθέν από την επιτροπή συνδιαλλαγής κοινό σχέδιο οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό ελάχιστων προϋποθέσεων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με την κοινωνική νομοθεσία όσον αφορά δραστηριότητες οδικών μεταφορών καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 88/599/ΕΟΚ [PE-CONS 3672/2005 – C6-0417/2005 – 2003/0255(COD)] - Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην επιτροπή συνδιαλλαγής - εισηγητής Helmuth Markov (A6-0005/2006)

Έκθεση σχετικά με το εγκριθέν από την επιτροπή συνδιαλλαγής κοινό σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών και την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 και (ΕΚ) αριθ. 2135/98 καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου [PE-CONS 3671/2005 – C6-0416/2005 – 2001/0241(COD)] - Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην επιτροπή συνδιαλλαγής - εισηγητής Helmuth Markov (A6-0006/2006)

Ο Helmuth Markov παρουσιάζει τις εκθέσεις του.

Παρεμβαίνει Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Mathieu Grosch, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Willi Piecyk, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, και Anne E. Jensen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miroslav OUZKÝ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Erik Meijer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Michael Henry Nattrass, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Luca Romagnoli, μη εγγεγραμμένος, Georg Jarzembowski, Gary Titley, Jeanine Hennis-Plasschaert, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Johannes Blokland, Ashley Mote, Dieter-Lebrecht Koch, Gilles Savary, Nathalie Griesbeck, Jacky Henin, Andreas Mölzer, Corien Wortmann-Kool, Ewa Hedkvist Petersen, Philip Bradbourn, Inés Ayala Sender, Reinhard Rack, Jan Andersson, Alejandro Cercas, Νικόλαος Σηφουνάκης και Jacques Barrot.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pierre MOSCOVICI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Jeanine Hennis-Plasschaert σχετικά με την τήρηση της τάξης στο ημικύκλιο.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.1 και σημείο 8.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 02.02.2006.


5. Υποδοχή

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Σώματος, το Norbert Lammert, πρόεδρο της Μπούντεσταγκ, που λαμβάνει θέση στο θεωρείο των επισήμων.


6. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


7. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήσεως των Ομάδων PPE-DE και PSE, το Σώμα επικυρώνει τους ακόλουθους διορισμούς:

επιτροπή AFET: Hubert Pirker

Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας: Hubert Pirker

Προσωρινή επιτροπή για την εικαζόμενη χρήση ευρωπαϊκών κρατών από τη CIA για τη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων: Hubert Pirker

επιτροπή IMCO: Glenis Willmott

Αντιπροσωπεία στη Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ: Glenis Willmott

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την κορεατική χερσόνησο: Hubert Pirker


8. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.


8.1. Κοινωνική νομοθεσία όσον αφορά δραστηριότητες οδικών μεταφορών ***III (ψηφοφορία)

Έκθεση της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου στην Επιτροπή Συνδιαλλαγής σχετικά με το εγκριθέν από την επιτροπή συνδιαλλαγής κοινό σχέδιο οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό ελάχιστων προϋποθέσεων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με την κοινωνική νομοθεσία όσον αφορά δραστηριότητες οδικών μεταφορών καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 88/599/ΕΟΚ [PE-CONS 3672/2005 – C6-0417/2005 – 2003/0255(COD)] Εισηγητής: Helmuth Markov (A6-0005/2006)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία για την έγκριση)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0034)


8.2. Κοινωνική νομοθεσία στον τομέα των οδικών μεταφορών ***III (ψηφοφορία)

Έκθεση της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου στην Επιτροπή Συνδιαλλαγής σχετικά με το εγκριθέν από την επιτροπή συνδιαλλαγής κοινό σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών και την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 και (ΕΚ) αριθ. 2135/98 καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου [PE-CONS 3671/2005 – C6-0416/2005 – 2001/0241(COD)] Εισηγητής: Helmuth Markov (A6-0006/2006)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία για την έγκριση)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0035)


8.3. Κανόνες σχετικά με τις ονομαστικές ποσότητες για προσυσκευασμένα προϊόντα ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τις ονομαστικές ποσότητες για προσυσκευασμένα προϊόντα, την κατάργηση των οδηγιών 75/106/ΕΟΚ και 80/232/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της οδηγίας 76/211/ΕΟΚ του Συμβουλίου [COM(2004)0708 - C6-0160/2004 - 2004/0248(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Jacques Toubon (A6-0412/2005)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2006)0036)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0036)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Jacques Toubon (εισηγητής), πριν από την ψηφοφορία, επί των τροπολογιών που υπέβαλε η επιτροπή IMCO.


8.4. Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας - 2004 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τις κύριες πτυχές και τις βασικές επιλογές της ΚΕΠΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών επιπτώσεων στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης – 2004 [2005/2134(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Elmar Brok (A6-0389/2005)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0037)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Ο Jan Marinus Wiersma, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, υποβάλλει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 6, η οποία κρατείται,

- Ο Hannes Swoboda υποβάλλει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 4, η οποία κρατείται,

- Ο José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (αναπληρώτρια εισηγήτρια) υποβάλλει προφορική τροπολογία με την οποία προστίθεται παράγραφος 28α, καθώς και προφορική τροπολογία στην παράγραφο 38. Οι δύο προφορικές τροπολογίες κρατούνται.


8.5. Η σημερινή κατάσταση όσον αφορά την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και τυχόν μελλοντικές ενέργειες (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη σημερινή κατάσταση όσον αφορά την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και τυχόν μελλοντικές ενέργειες [2004/2220(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Maria Carlshamre (A6-0404/2005)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0038)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Η Maria Carlshamre (εισηγήτρια), εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, πριν από την ψηφοφορία, ζητά ψηφοφορία με ονομαστική κλήση επί της τελικής ψηφοφορίας,

- Ο Zbigniew Zaleski υποβάλλει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 4, σημείο β, η οποία κρατείται.


8.6. Ισότητα γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ισότητα γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση [2004/2159(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Edite Estrela (A6-0401/2005)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0039)


8.7. Εφαρμογή της ταχυδρομικής οδηγίας (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της ταχυδρομικής οδηγίας (οδηγία 97/67/EΚ όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2002/39/EΚ) [2005/2086(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Markus Ferber (A6-0390/2005)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0040)


8.8. Τα αποτελέσματα των εκλογών στην Παλαιστίνη και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς και η απόφαση που ελήφθη από το Συμβούλιο να μην δημοσιεύσει την έκθεση για την Ανατολική Ιερουσαλήμ (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0086/2006, B6-0087/2006, B6-0088/2006, B6-0089/2006, B6-0090/2006 και B6-0091/2006

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0086/2006

(αντικαθιστά τιςB6-0086/2006, B6-0087/2006, B6-0088/2006, B6-0090/2006 και B6-0091/2006):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Edward McMillan-Scott, Jana Hybášková, Charles Tannock και Antonio Tajani, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Annemie Neyts-Uyttebroeck και Ignasi Guardans Cambó, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Daniel Marc Cohn-Bendit, David Hammerstein Mintz, Angelika Beer και Johannes Voggenhuber, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Konrad Szymański και Michał Tomasz Kamiński, εξ ονόματος της Ομάδας UEN

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0041)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Ο Alessandro Foglietta, πριν από την ψηφοφορία, επισημαίνει λάθη στο ιταλικό κείμενο όσον αφορά τις παραγράφους 3 και 10 (Ο Πρόεδρος απαντά ότι όλες οι γλωσσικές αποδόσεις θα ελεγχθούν και, αν χρειαστεί, θα διορθωθούν),

- Ο Vytautas Landsbergis υποβάλλει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 1.

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, επί της διαδικασίας της ψηφοφορίας για τις προφορικές τροπολογίες.

(Η πρόταση ψηφίσματος B6-0089/2006 καταπίπτει.)


8.9. Η θέση της ΕΕ απέναντι στην κυβέρνηση της Κούβας (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0075/2006, B6-0078/2006, B6-0079/2006, B6-0080/2006, B6-0081/2006 και B6-0082/2006

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0075/2006

(αντικαθιστά τιςB6-0075/2006, B6-0079/2006, B6-0081/2006 και B6-0082/2006):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, José Ribeiro e Castro, Gerardo Galeote, João de Deus Pinheiro, Charles Tannock, Antonio Tajani και Camiel Eurlings, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Pasqualina Napoletano και Raimon Obiols i Germà, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Cecilia Malmström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Michał Tomasz Kamiński, εξ ονόματος της Ομάδας UEN

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0042)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Ο José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, πριν από την ψηφοφορία, επισημαίνει τεχνικές τροποποιήσεις στην παράγραφο 3.

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B6-0078/2006 και B6-0080/2006 καταπίπτουν.)


8.10. Εθνικές δηλώσεις διαχείρισης - Ευθύνη των κρατών μελών σε ό,τι αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B6-0074/2006

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0043)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Ο Terence Wynn ζητά, πριν από την ψηφοφορία, να διαβιβάσει το Προεδρείο στο Συμβούλιο το αίτημα να απαντήσει αυτό γραπτώς στα ερωτήματα που τέθηκαν στο πλαίσιο της προφορικής ερώτησης B6-0347/2005 (Ο Πρόεδρος συγκατατίθεται).


8.11. Αλιευτικοί πόροι της Μεσογείου (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0076/2006, B6-0083/2006 και B6-0084/2006

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B6-0076/2006

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B6-0083/2006

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0044)

(Η πρόταση ψηφίσματος B6-0084/2006 καταπίπτει.)


9. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 163, παράγραφος 3, του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Helmuth Markov - A6-0005/2006

- Gyula Hegyi

Έκθεση Elmar Brok - A6-0389/2005

- Andreas Mölzer

Έκθεση Markus Ferber - A6-0390/2005

- Luís Queiró


10. Διορθώσεις ψήφου

Οι διορθώσεις ψήφου εμφαίνονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)" και στην έντυπη έκδοση του Παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική μορφή στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για μέγιστη διάρκεια δύο εβδομάδων μετά την ημέρα των ψηφοφοριών.

Όταν παρέλθει αυτή η προθεσμία, η κατάσταση των διορθώσεων ψήφου θα κλείνει για να μεταφράζεται και να δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα .


11. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Παραπομπή στις επιτροπές

επιτροπή CULT:

- Φόρος επί της προστιθέμενης αξίας ΦΠΑ: τόπος παροχής υπηρεσιών (τροπ. οδ. 77/388/ΕΟΚ) (COM(2005)0334 - C6-0322/2005 - 2003/0329(CNS))
αναπομπή επί της ουσίας: ECON
γνωμοδότηση: IMCO, CULT

επιτροπή ECON:

- Αποτελέσματα της υπουργικής διάσκεψης του ΠΟΕ στο Χονγκ-Κονγκ (2005/2247(INI))

αναπομπή επί της ουσίας: INTA
(γνωμοδότηση: DEVE, ΕCΟΝ, ITRE, AGRI)

επιτροπή PECH:

- Κοινοτικό σύστημα παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης (COM(2005)0589 - C6-0004/2006 - 2005/0239(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN
γνωμοδότηση: ENVI, PECH


12. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 172, παράγραφος 2, του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά θα υποβληθούν προς έγκριση στο Σώμα στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


13. Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 13.02.2006 έως τις 16.02.2006.


14. Διακοπή της συνόδου

Διακόπτεται η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 11.45 π.μ.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Αδάμου, Agnoletto, Allister, Alvaro, Andersson, Andria, Andrikienė, Antoniozzi, Arif, Αρναουτάκης, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Μπατζελή, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Μπεγλίτης, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Capoulas Santos, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Δημητρίου, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Δημητρακόπουλος, Dionisi, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Robert Evans, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Γκλαβάκης, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Χατζηδάκης, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Καρατζαφέρης, Karim, Κασουλίδης, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kusstatscher, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Λαμπρινίδης, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Ματσάκης, Μάτσης, Ματσούκα, Μαυρομμάτης, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Pahor, Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Panzeri, Παπαδημούλης, Παπαστάμκος, Parish, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Procacci, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Σαμαράς, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Σηφουνάκης, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Tannock, Tarabella, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Tomczak, Toubon, Τούσσας, Τρακατέλλης, Trautmann, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Turmes, Τζαμπάζη, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Βακάλης, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Βαρβιτσιώτης, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Wynn, Ξενογιαννακοπούλου, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina,

Παρατηρητές

Абаджиев Димитър, Али Неджми, Арабаджиев Александър, Athanasiu Alexandru, Becşenescu Dumitru, Близнашки Георги, Христова Христина Велчева, Cioroianu Adrian Mihai, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Gabriela, Duca Viorel, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Хюсменова Филиз, Иванова Иглика, Казак Четин, Кирилов Евгени, Kónya-Hamar Sándor, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Папаризов Атанас Атанасов, Първанова Антония, Podgorean Radu, Popeangă Petre, Шулева Лидия, Софиянски Стефан, Tîrle Radu, Вигенин Кристиан

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου