Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 170kWORD 91k
Neljapäev, 2. veebruar 2006 - Brüssel
1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Euroopa kommunikatsioonistrateegia – Valge raamat (arutelu)
 4.Autovedudega seotud sotsiaalõigusnormid ***III – Autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamine ***III (arutelu)
 5.Tervitus
 6.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 7.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 8.Hääletused
  
8.1.Autovedudega seotud sotsiaalõigusnormid ***III (hääletus)
  
8.2.Autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamine ***III (hääletus)
  
8.3.Eeskirjad kinnispakkides olevate toodete nimikoguste kohta ***I (hääletus)
  
8.4.Ühine välis- ja julgeolekupoliitika 2004 (hääletus)
  
8.5.Naistevastase vägivallaga võitlemise praegune olukord ja kavandatavad meetmed (hääletus)
  
8.6.Naiste ja meeste võrdõiguslikkus Euroopa Liidus (hääletus)
  
8.7.Postidirektiivi kohaldamine (hääletus)
  
8.8.Palestiina valimiste tulemused ning olukord Lähis-Idas, samuti nõukogu otsus mitte avalikustada Ida-Jeruusalemma käsitlevat aruannet (hääletus)
  
8.9.ELi seisukoht Kuuba valitsuse suhtes (hääletus)
  
8.10.Riikide haldusdeklaratsioonid – Liikmesriikide vastutus Euroopa Liidu eelarve täitmise osas (hääletus)
  
8.11.Vahemere kalavarud (hääletus)
 9.Hääletuse kohta selgituste andmine
 10.Hääletuse parandused
 11.Teatud dokumente puudutavad otsused
 12.Istungil vastuvõetud tekstide edastamine
 13.Järgmiste istungite ajakava
 14.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Luigi COCILOVO
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.00.


2. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon:

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus julgeoleku- ja luureteenistuste tegevuse tulemusel saadava terroriaktidega seotud teabe edastamise kohta (KOM(2005)0695 - C6-0030/2006 - 2005/0271(CNS)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile

LIBE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse vedude järelevalve ja kontrolli kohta (KOM(2005)0673 - C6-0031/2006 - 2005/0272(CNS)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile

ITRE

arvamus(t)e esitaja(te)le

ENVI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta (KOM(2005)0671 [01] - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile

AGRI

arvamus(t)e esitaja(te)le

INTA, ENVI, IMCO

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 2092/91 põllumajandustoodete mahepõllundustootmise ning põllumajandustoodete ja toiduainete puhul sellele viitavate märgiste kohta (KOM(2005)0671 [02] - C6-0033/2006 - 2005/0279(CNS)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile

AGRI

arvamus(t)e esitaja(te)le

INTA, ENVI, IMCO

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse Põhjamere lesta- ja merikeelevaru püügi majandamiskava (KOM(2005)0714 - C6-0034/2006 - 2006/0002(CNS)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile

PECH

arvamus(t)e esitaja(te)le

ENVI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega denonsseeritakse Euroopa Majandusühenduse ja Angola Rahvavabariigi vaheline Angola rannikuvetes kalastamise kokkulepe ning sätestatakse erand määrusest (EÜ) nr 2792/1999 (KOM(2005)0677 - C6-0035/2006 - 2005/0262(CNS)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile

PECH

arvamus(t)e esitaja(te)le

DEVE, BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise DEC 02/2006 ettepanek – III jagu – Komisjon (SEK(2006)0071 - C6-0036/2006 - 2006/2029(GBD)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile

BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 89/552/EMÜ, teleringhäälingutegevust käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta (KOM(2005)0646 - C6-0443/2005 - 2005/0260(COD)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile

CULT

arvamus(t)e esitaja(te)le

ECON, ITRE, IMCO, LIBE


3. Euroopa kommunikatsioonistrateegia – Valge raamat (arutelu)

Komisjoni teatis: Euroopa kommunikatsioonistrateegia – Valge raamat.

Margot Wallström (komisjoni asepresident) esitas teatise.

Sõna võtsid: Struan Stevenson fraktsiooni PPE-DE nimel, Jan Marinus Wiersma fraktsiooni PSE nimel, Gérard Onesta fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jens-Peter Bonde fraktsiooni IND/DEM nimel, David Hammerstein Mintz ja Margot Wallström.

Arutelu lõpetati.


4. Autovedudega seotud sotsiaalõigusnormid ***III – Autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamine ***III (arutelu)

Raport lepituskomitee poolt heaks kiidetud ühise teksti kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb nõukogu määruste (EMÜ) nr 3820/85 ja (EMÜ) nr 3821/85 (maanteevedudega seotud sotsiaalõigusnormide kohta) rakendamise miinimumtingimusi ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 88/599/EMÜ [PE-CONS 3672/2005 – C6-0417/2005 – 2003/0255(COD)] - parlamendi delegatsioon lepituskomitees - Raportöör Helmuth Markov (A6-0005/2006)

Raport Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist ja millega muudetakse nõukogu määrusi (EMÜ) nr 3821/85 ja (EÜ) nr 2135/98 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 3820/85 lepituskomitee poolt heaks kiidetud ühise teksti kohta [PE-CONS 3671/2005 – C6-0416/2005 – 2001/0241(COD)] - parlamendi delegatsioon lepituskomitees - Raportöör Helmuth Markov (A6-0006/2006)

Helmuth Markov tutvustas raporteid.

Sõna võttis Jacques Barrot (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Mathieu Grosch fraktsiooni PPE-DE nimel, Willi Piecyk fraktsiooni PSE nimel, ja Anne E. Jensen fraktsiooni ALDE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Miroslav OUZKÝ
asepresident

Sõna võtsid Eva Lichtenberger fraktsiooni Verts/ALE nimel, Erik Meijer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Michael Henry Nattrass fraktsiooni IND/DEM nimel, Luca Romagnoli (fraktsioonilise kuuluvuseta), Georg Jarzembowski, Gary Titley, Jeanine Hennis-Plasschaert, Kyriacos Triantaphyllides, Johannes Blokland, Ashley Mote, Dieter-Lebrecht Koch, Gilles Savary, Nathalie Griesbeck, Jacky Henin, Andreas Mölzer, Corien Wortmann-Kool, Ewa Hedkvist Petersen, Philip Bradbourn, Inés Ayala Sender, Reinhard Rack, Jan Andersson, Alejandro Cercas, Nikolaos Sifunakis ja Jacques Barrot.

ISTUNGI JUHATAJA: Pierre MOSCOVICI
asepresident

Sõna võttis Jeanine Hennis-Plasschaert korra kohta istungisaalis.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: punkt 8.1 ja 02.02.2006protokoll punkt 8.2.


5. Tervitus

Asepresident tervitas parlamendi nimel Bundestagi presidenti Norbert Lammertit, kes viibis külaliste loožis.


6. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


7. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Fraktsioonide PPE-DE ja PSE taotlusel kinnitas parlament järgmised ametissenimetamised:

AFET komisjon: Hubert Pirker

julgeoleku ja kaitse allkomisjon: Hubert Pirker

LKA poolt kinnipeetavate transpordiks ja ebaseaduslikuks kinnipidamiseks Euroopa riikide väidetava kasutamise uurimise ajutine komisjon: Hubert Pirker

IMCO komisjon: Glenis Willmott

Delegatsioon AKV-ELi parlamentaarses ühisassamblees: Glenis Willmott

Delegatsioon Korea poolsaare riikidega suhtlemiseks: Hubert Pirker


8. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas "Hääletuste tulemused".


8.1. Autovedudega seotud sotsiaalõigusnormid ***III (hääletus)

Lepituskomitees osaleva parlamendi delegatsiooni raport lepituskomitee poolt heaks kiidetud ühise teksti kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb nõukogu määruste (EMÜ) nr 3820/85 ja (EMÜ) nr 3821/85 (maanteevedudega seotud sotsiaalõigusnormide kohta) rakendamise miinimumtingimusi ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 88/599/EMÜ [PE-CONS 3672/2005 – C6-0417/2005 – 2003/0255(COD)] Raportöör: Helmuth Markov (A6-0005/2006)

(Antud häälte enamus heakskiitmiseks)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

ÜHINE TEKST

Vastu võetud (P6_TA(2006)0034)


8.2. Autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamine ***III (hääletus)

Lepituskomitees osaleva parlamendi delegatsiooni raport Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist ja millega muudetakse nõukogu määrusi (EMÜ) nr 3821/85 ja (EÜ) nr 2135/98 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 3820/85 lepituskomitee poolt heaks kiidetud ühise teksti kohta [PE-CONS 3671/2005 – C6-0416/2005 – 2001/0241(COD)] Raportöör: Helmuth Markov (A6-0006/2006)

(Antud häälte enamus heakskiitmiseks)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

ÜHINE TEKST

Vastu võetud (P6_TA(2006)0035)


8.3. Eeskirjad kinnispakkides olevate toodete nimikoguste kohta ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse eeskirjad kinnispakkides olevate toodete nimikoguste kohta, tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 75/106/EMÜ ja 80/232/EMÜ ning muudetakse nõukogu direktiivi 76/211/EMÜ [KOM(2004)0708 - C6-0160/2004 - 2004/0248(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Jacques Toubon (A6-0412/2005)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2006)0036)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2006)0036)

Hääletust puudutavad sõnavõtud:

- Jacques Toubon (raportöör) võttis enne hääletust sõna IMCO komisjoni esitatud muudatusettepanekute kohta.


8.4. Ühine välis- ja julgeolekupoliitika 2004 (hääletus)

Raport nõukogu aastaaruande kohta Euroopa Parlamendile ÜVJP peamiste aspektide ja põhiliste valikuvõimaluste, sealhulgas nende rahalise mõju kohta Euroopa Liidu üldeelarvele 2004 [2005/2134(INI)] - Välisasjade komisjon. Raportöör: Elmar Brok (A6-0389/2005)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2006)0037)

Hääletust puudutavad sõnavõtud:

- Jan Marinus Wiersma fraktsiooni PSE nimel esitas muudatusettepaneku 6 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu;

- Hannes Swoboda esitas muudatusettepaneku 4 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu;

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (raportööri asendaja) esitas suulise muudatusettepaneku lõike 28 a lisamiseks, samuti suulise muudatusettepaneku lõike 38 kohta. Mõlemad suulised muudatusettepanekud võeti vastu.


8.5. Naistevastase vägivallaga võitlemise praegune olukord ja kavandatavad meetmed (hääletus)

Raport naistevastase vägivallaga võitlemise praeguse olukorra ja kavandatavate meetmete kohta [2004/2220(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Maria Carlshamre (A6-0404/2005)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2006)0038)

Hääletust puudutavad sõnavõtud:

- Maria Carlshamre (raportöör) fraktsiooni ALDE nimel esitas enne hääletust taotluse korraldada nimeline lõpphääletus;

- Zbigniew Zaleski esitas lõike 4 punkti b kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


8.6. Naiste ja meeste võrdõiguslikkus Euroopa Liidus (hääletus)

Raport naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kohta Euroopa Liidus [2004/2159(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Edite Estrela (A6-0401/2005)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2006)0039)


8.7. Postidirektiivi kohaldamine (hääletus)

Raport postidirektiivi (direktiiv 97/67/EÜ, muudetud direktiiviga 2002/39/EÜ) kohaldamise kohta [2005/2086(INI)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Markus Ferber (A6-0390/2005)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2006)0040)


8.8. Palestiina valimiste tulemused ning olukord Lähis-Idas, samuti nõukogu otsus mitte avalikustada Ida-Jeruusalemma käsitlevat aruannet (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B6-0086/2006, B6-0087/2006, B6-0088/2006, B6-0089/2006, B6-0090/2006 ja B6-0091/2006

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK RC-B6-0086/2006

(asendades B6-0086/2006, B6-0087/2006, B6-0088/2006, B6-0090/2006 ja B6-0091/2006):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Edward McMillan-Scott, Jana Hybášková, Charles Tannock ja Antonio Tajani fraktsiooni PPE-DE nimel,

Pasqualina Napoletano fraktsiooni PSE nimel,

Annemie Neyts-Uyttebroeck ja Ignasi Guardans Cambó fraktsiooni ALDE nimel,

Daniel Marc Cohn-Bendit, David Hammerstein Mintz, Angelika Beer ja Johannes Voggenhuber fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Konrad Szymański ja Michał Tomasz Kamiński fraktsiooni UEN nimel

Vastu võetud (P6_TA(2006)0041)

Hääletust puudutavad sõnavõtud:

- Alessandro Foglietta juhtis enne hääletust tähelepanu vigadele itaaliakeelses versioonis lõigetes 3 ja 10 (asepresident vastas, et kõiki keeleversioone kontrollitakse ja vajadusel parandatakse);

- Vytautas Landsbergis esitas muudatusettepaneku 1 kohta suulise muudatusettepaneku;

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE-DE nimel suuliste muudatusettepanekute hääletusmenetluse kohta.

(Resolutsiooni ettepanek B6-0089/2006 muutus kehtetuks.)


8.9. ELi seisukoht Kuuba valitsuse suhtes (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B6-0075/2006, B6-0078/2006, B6-0079/2006, B6-0080/2006, B6-0081/2006 ja B6-0082/2006

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK RC-B6-0075/2006

(asendades B6-0075/2006, B6-0079/2006, B6-0081/2006 ja B6-0082/2006):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, José Ribeiro e Castro, Gerardo Galeote, João de Deus Pinheiro, Charles Tannock, Antonio Tajani ja Camiel Eurlings fraktsiooni PPE-DE nimel,

Pasqualina Napoletano ja Raimon Obiols i Germà fraktsiooni PSE nimel,

Cecilia Malmström fraktsiooni ALDE nimel,

Michał Tomasz Kamiński fraktsiooni UEN nimel

Vastu võetud (P6_TA(2006)0042)

Hääletust puudutavad sõnavõtud:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra juhtis enne hääletust tähelepanu tehnilistele muudatustele lõikes 3.

(Resolutsiooni ettepanekud B6-0078/2006 ja B6-0080/2006 muutusid kehtetuks.)


8.10. Riikide haldusdeklaratsioonid – Liikmesriikide vastutus Euroopa Liidu eelarve täitmise osas (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B6-0074/2006

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2006)0043)

Hääletust puudutavad sõnavõtud:

- Terence Wynn esitas enne hääletust taotluse, et presidentuur edastakse nõukogule palve vastata suuliselt vastatavas küsimuses B6-0347/2005 esitatud küsimustele kirjalikult (asepresident lubas taotluse edastada).


8.11. Vahemere kalavarud (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B6-0076/2006, B6-0083/2006 ja B6-0084/2006

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B6-0076/2006

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B6-0083/2006

Vastu võetud (P6_TA(2006)0044)

(Resolutsiooni ettepanek B6-0084/2006 muutus kehtetuks.)


9. Hääletuse kohta selgituste andmine

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 163 lõike 3 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Helmuth Markov - A6-0005/2006

- Gyula Hegyi

Raport: Elmar Brok - A6-0389/2005

- Andreas Mölzer

Raport: Markus Ferber - A6-0390/2005

- Luís Queiró


10. Hääletuse parandused

Hääletuse parandused on toodud veebilehel "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)" ja lisa "Nimeliste hääletuste tulemused" trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni veebilehel Europarl ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


11. Teatud dokumente puudutavad otsused

Saatmine parlamendi komisjonidesse

CULT komisjon:

- Direktiivi 77/388/EMÜ muutmine seoses teenuste osutamise kohaga (KOM(2005)0334 - C6-0322/2005 – 2003/0329(CNS))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON
nõuandvad komisjonid: IMCO, CULT

ECON komisjon:

- Hongkongis toimunud WTO ministrite konverentsi tulemused (2005/2247(INI))

edasi saadetud vastutavale komisjonile: INTA
nõuandvad komisjonid: DEVE, ECON, ITRE, AGRI

PECH komisjon:

- Ühenduse laevaliikluse seire- ja teabesüsteem (KOM(2005)0589 - C6-0004/2006 - 2005/0239(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN
nõuandvad komisjonid: ENVI, PECH


12. Istungil vastuvõetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 172 lõikele 2 esitatakse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastuvõetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


13. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 13.02.2006 kuni 16.02.2006.


14. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Istung lõppes kell 11.45.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Adamou, Agnoletto, Allister, Alvaro, Andersson, Andria, Andrikienė, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Capoulas Santos, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Robert Evans, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kusstatscher, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Pahor, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Procacci, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Tannock, Tarabella, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina,

Vaatlejad:

Abadjiev Dimitar, Ali Nedzhmi, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Christova Christina Velcheva, Cioroianu Adrian Mihai, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Gabriela, Duca Viorel, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Ivanova Iglika, Kazak Tchetin, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Podgorean Radu, Popeangă Petre, Shouleva Lydia, Sofianski Stefan, Tîrle Radu, Vigenin Kristian

Õigusteave - Privaatsuspoliitika