Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2525(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0136/2006

Συζήτηση :

PV 15/02/2006 - 2
CRE 15/02/2006 - 2

Ψηφοφορία :

PV 16/02/2006 - 6.4
CRE 16/02/2006 - 6.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0064

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2006 - Στρασβούργο

2. Το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης και ο σεβασμός της θρησκευτικής πίστης (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης και ο σεβασμός της θρησκευτικής πίστης

Hans Winkler (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Hans-Gert Poettering, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Poul Nyrup Rasmussen, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Karin Riis-Jørgensen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Francis Wurtz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jens-Peter Bonde, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Brian Crowley, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Frank Vanhecke, μη εγγεγραμμένος, και Hans Winkler.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Elmar Brok, Gunnar Hökmark, Gitte Seeberg, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra και João de Deus Pinheiro, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης και το σεβασμό των θρησκευτικών πεποιθήσεων (B6-0136/2006

- Pasqualina Napoletano, Martine Roure, Martin Schulz, Hannes Swoboda και Jan Marinus Wiersma, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με το δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης και τον σεβασμό της θρησκευτικής πίστης (B6-0137/2006

- Daniel Cohn-Bendit και Monica Frassoni, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης και ο σεβασμός των θρησκευτικών πεποιθήσεων (B6-0138/2006

- Graham Watson, Karin Riis-Jørgensen, Jean-Marie Cavada, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford και Jeanine Hennis-Plasschaert, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης και του σεβασμού των θρησκευτικών πεποιθήσεων (B6-0139/2006

- Francis Wurtz και Willy Meyer Pleite, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου και του σεβασμού των θρησκευτικών πεποιθήσεων (B6-0140/2006

- Cristiana Muscardini και Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με την ελευθερία έκφρασης και το σεβασμό των θρησκευτικών πεποιθήσεων (B6-0141/2006).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.02.2005.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου