Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Μαρτίου 2006 - Στρασβούργο

3. Κατάθεση εγγράφωv

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή:

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 03/2006 - Τμήμα III – Επιτροπή (SEC(2006)0106 - C6-0060/2006 - 2006/2045(GBD)).

αναπομπή

επί της ουσίας

BUDG

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στην Πράξη της Γενεύης του διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή καταχώριση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων, η οποία εγκρίθηκε στη Γενεύη στις 2 Ιουλίου 1999 (COM(2005)0687 - C6-0061/2006 - 2005/0273(CNS)).

αναπομπή

επί της ουσίας

JURI

γνωμοδότηση

IMCO

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τήρηση των υποχρεώσεων των κρατών σημαίας (COM(2005)0586 - C6-0062/2006 - 2005/0236(COD)).

αναπομπή

επί της ουσίας

TRAN

γνωμοδότηση

ENVI

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 76/769/EΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και ορισμένων οργάνων μέτρησης που περιέχουν υδράργυρο (COM(2006)0069 - C6-0064/2006 - 2006/0018(COD)).

αναπομπή

επί της ουσίας

ENVI

γνωμοδότηση

ITRE, IMCO

- Σύσταση του Συμβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με το διορισμό μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (N6-0015/2006 - C6-0071/2006 - 2006/0801(CNS)).

αναπομπή

επί της ουσίας

ECON

- Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας για την έκδοση πράξης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την προσαρμογή των βασικών μισθών και των επιδομάτων του προσωπικού της Ευρωπόλ (5417/2006 - C6-0072/2006 - 2006/0803(CNS)).

αναπομπή

επί της ουσίας

LIBE

γνωμοδότηση

BUDG

- Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας για την έκδοση πράξης του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Europol (5428/2006 - C6-0073/2006 - 2006/0804(CNS)).

αναπομπή

επί της ουσίας

LIBE

γνωμοδότηση

BUDG

- Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου περί δημιουργίας κοινοτικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας (Αναδιατύπωση) (COM(2006)0029 - C6-0076/2006 - 2006/0009(CNS)).

αναπομπή

επί της ουσίας

ENVI

γνωμοδότηση

LIBE

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας (6060/2006 - C6-0077/2006 - 2004/0266(AVC)).

αναπομπή

επί της ουσίας

AFET

γνωμοδότηση

INTA

- Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης επί των εμπορευμάτων που εισάγονται από πρόσωπα που ταξιδεύουν από τρίτες χώρες (COM(2006)0076 - C6-0078/2006 - 2006/0021(CNS)).

αναπομπή

επί της ουσίας

ECON

γνωμοδότηση

INTA, ENVI

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής (COM(2005)0649 - C6-0079/2006 - 2005/0259(CNS)).

αναπομπή

επί της ουσίας

LIBE

γνωμοδότηση

JURI

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου