Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 14. märts 2006 - Strasbourg

3. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon:

- Assigneeringute ümberpaigutamise DEC 03/2006 ettepanek – III jagu - komisjon (SEK(2006)0106 - C6-0060/2006 - 2006/2045(GBD)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile

BUDG

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega kiidetakse heaks Euroopa Ühenduse ühinemine 2. juulil 1999. aastal Genfis vastu võetud tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise registreerimise Haagi kokkuleppe Genfi redaktsiooniga (KOM(2005)0687 - C6-0061/2006 - 2005/0273(CNS)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile

JURI

nõuandvad komisjonid

IMCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv lipuriigi nõuete täitmise kohta (KOM(2005)0586 - C6-0062/2006 - 2005/0236(COD)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile

TRAN

nõuandvad komisjonid

ENVI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 76/769/EMÜ seoses teatavate elavhõbedat sisaldavate mõõteseadmete turustamise piirangutega (KOM(2006)0069 - C6-0064/2006 - 2006/0018(COD)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile

ENVI

nõuandvad komisjonid

ITRE, IMCO

- Council Recommendation of 14 February 2006 on the appointment of a member of the Executive Board of the European Central Bank (N6-0015/2006 - C6-0071/2006 – 2006/0801(CNS)) (eestikeelne versioon puudub).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile

ECON

- Austria Vabariigi algatus eesmärgiga võtta vastu nõukogu otsus Europoli töötajate põhipalkade ja toetuste korrigeerimise kohta (5417/2006 - C6-0072/2006 - 2006/0803(CNS)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile

LIBE

nõuandvad komisjonid

BUDG

- Austria Vabariigi algatus eesmärgiga võtta vastu nõukogu akt, millega muudetakse Europoli personalieeskirju (5428/2006 - C6-0073/2006 - 2006/0804(CNS)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile

LIBE

nõuandvad komisjonid

BUDG

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega luuakse ühenduse kodanikukaitse mehhanism (uuesti sõnastatud) (KOM(2006)0029 - C6-0076/2006 - 2006/0009(CNS)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile

ENVI

nõuandvad komisjonid

LIBE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa ja Vahemere piirkonna lepingu, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahel, protokolli, et võtta arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga, sõlmimise kohta (6060/2006 - C6-0077/2006 - 2004/0266(AVC)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile

AFET

nõuandvad komisjonid

INTA

- Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv ühendusevälistest riikidest saabuvate reisijate imporditavate kaupade käibemaksust ja aktsiisist vabastamise kohta (KOM(2006)0076 - C6-0078/2006 - 2006/0021(CNS)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile

ECON

nõuandvad komisjonid

INTA, ENVI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohustuste küsimustes (KOM(2005)0649 - C6-0079/2006 - 2005/0259(CNS)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile

LIBE

nõuandvad komisjonid

JURI

Õigusteave - Privaatsuspoliitika