Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 14. maaliskuuta 2006 - Strasbourg

3. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta:

- Määrärahasiirtoesitys DEC/2006 - Pääluokka III – Komissio (SEC(2006)0106 - C6-0060/2006 - 2006/2045(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan

BUDG

- Ehdotus neuvoston päätökseksi teollismallien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Haagin sopimukseen liittyvään, Genevessä 2 päivänä heinäkuuta 1999 tehtyyn Geneven asiakirjaan tapahtuvan Euroopan yhteisön liittymisen hyväksymisestä (KOM(2005)0687 - C6-0061/2006 - 2005/0273(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan

JURI

lausuntoa varten

IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi lippuvaltiota koskevien vaatimusten noudattamisesta (KOM(2005)0586 - C6-0062/2006 - 2005/0236(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan

TRAN

lausuntoa varten

ENVI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta siltä osin kuin kyse on tiettyjen elohopeaa sisältävien mittalaitteiden markkinoille saattamista koskevista rajoituksista (KOM(2006)0069 - C6-0064/2006 - 2006/0018(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan

ENVI

lausuntoa varten

ITRE, IMCO

- Neuvoston suositus, annettu 14 päivänä helmikuuta 2006, Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittämisestä (N6-0015/2006 - C6-0071/2006 - 2006/0801(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan

ECON

- Itävallan tasavallan aloite neuvoston päätöksen tekemiseksi Europolin henkilöstöön sovellettavien peruspalkkojen ja lisien mukauttamisesta (5417/2006 - C6-0072/2006 - 2006/0803(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan

LIBE

lausuntoa varten

BUDG

- Itävallan tasavallan aloite neuvoston säädöksen antamiseksi Europolin työntekijöihin sovellettavien henkilöstösääntöjen muuttamisesta (5428/2006 - C6-0073/2006 - 2006/0804(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan

LIBE

lausuntoa varten

BUDG

- Ehdotus neuvoston päätökseksi yhteisön pelastuspalvelumekanismin perustamisesta (uudelleenlaadittu) (KOM(2006)0029 - C6-0076/2006 - 2006/0009(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan

ENVI

lausuntoa varten

LIBE

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion väliseen Euro–Välimeri-sopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi (6060/2006 - C6-0077/2006 - 2004/0266(AVC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan

AFET

lausuntoa varten

INTA

- Ehdotus neuvoston direktiiviksi kolmansista maista tulevien matkustajien tuomien tavaroiden vapauttamisesta arvonlisä- ja valmisteverosta (KOM(2006)0076 - C6-0078/2006 - 2006/0021(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan

ECON

lausuntoa varten

INTA, ENVI

- Ehdotus neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta, sovellettavasta lainsäädännöstä, tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta ja yhteistyöstä elatusapuun liittyvissä asioissa (KOM(2005)0649 - C6-0079/2006 - 2005/0259(CNS)).

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan

LIBE

lausuntoa varten

JURI

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö