Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2006. gada 14. marts - Strasbūra

3. Dokumentu iesniegšana

Tika iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 03/2006 - III iedaļa - Komisija (SEC(2006)0106 - C6-0060/2006 - 2006/2045(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai

BUDG

- Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko apstiprina Eiropas Kopiena pievienošanos Hāgas vienošanās par [rūpniecisko] dizainparaugu starptautisko reģistrāciju Ženēvas aktam, kurš pieņemts 1999. gada 2. jūlijā (COM(2005)0687 - C6-0061/2006 - 2005/0273(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai

JURI

atzinums

IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par karoga valstij noteikto prasību ievērošanu (COM(2005)0586 - C6-0062/2006 - 2005/0236(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai

TRAN

atzinums

ENVI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/769/EEK, kas attiecas uz dažu dzīvsudrabu saturošu mērierīču tirdzniecības ierobežojumiem (COM(2006)0069 - C6-0064/2006 - 2006/0018(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai

ENVI

atzinums

ITRE, IMCO

- Council Recommendation of 14 February 2006 on the appointment of a member of the Executive Board of the European Central Bank (N6-0015/2006 - C6-0071/2006 – 2006/0801(CNS)). Šī dokumenta nosaukums pašlaik visās valodās nav pieejams.

nodots

atbildīgajai komitejai

ECON

- Austrijas Republikas ierosinājums, lai pieņemtu Padomes lēmumu, ar ko koriģē Eiropola darbinieku pamatalgas un pabalstus (5417/2006 - C6-0072/2006 - 2006/0803(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai

LIBE

atzinums

BUDG

- Austrijas Republikas ierosinājums, lai pieņemtu Padomes aktu, ar ko groza Eiropola Civildienesta noteikumus (5428/2006 - C6-0073/2006 - 2006/0804(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai

LIBE

atzinums

BUDG

- Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko izveido Kopienas civilās aizsardzības mehānismu (pārstrādāts) (COM(2006)0029 - C6-0076/2006 - 2006/0009(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai

ENVI

atzinums

LIBE

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas valsti, no otras puses, lai ņemtu vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Ungārijas Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (6060/2006 - C6-0077/2006 - 2004/0266(AVC)).

nodots

atbildīgajai komitejai

AFET

atzinums

INTA

- Priekšlikums Padomes direktīvai par atbrīvojumu no pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa precēm, kuras ieved personas, kas ieceļo no trešām valstīm (COM(2006)0076 - C6-0078/2006 - 2006/0021(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai

ECON

atzinums

INTA, ENVI

- Priekšlikums Padomes regulai par piekritību, piemērojamo likumu, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās (COM(2005)0649 - C6-0079/2006 - 2005/0259(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai

LIBE

atzinums

JURI

Juridisks paziņojums - Privātuma politika