Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 14 mars 2006 - Strasbourg

3. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till anslagsöverföring DEC03/2006 - Avsnitt III - Kommissionen (SEK(2006)0106 - C6-0060/2006 - 2006/2045(GBD)).

hänvisat till

ansvarigt utskott

BUDG

- Förslag till rådets beslut om godkännande av Europeiska gemenskapens anslutning till Genèveakten till Haagkonventionen om internationell registrering av industriella mönster, antagen i Genève den 2 juli 1999 (KOM(2005)0687 - C6-0061/2006 - 2005/0273(CNS)).

hänvisat till

ansvarigt utskott

JURI

rådgivande utskott

IMCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om fullgörande av flaggstatsförpliktelser (KOM(2005)0586 - C6-0062/2006 - 2005/0236(COD)).

hänvisat till

ansvarigt utskott

TRAN

rådgivande utskott

ENVI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 76/769/EEG när det gäller begränsning av utsläppandet på marknaden av vissa mätinstrument som innehåller kvicksilver (KOM(2006)0069 - C6-0064/2006 - 2006/0018(COD)).

hänvisat till

ansvarigt utskott

ENVI

rådgivande utskott

ITRE, IMCO

- Rådets rekommendation av den 14 februari 2006 om utseende av en ledamot i Europeiska centralbankens direktion (N6-0015/2006 - C6-0071/2006 - 2006/0801(CNS)).

hänvisat till

ansvarigt utskott

ECON

- Initiativ från Republiken Österrike inför antagandet av rådets beslut om justering av grundlöner och tillägg för Europols personal (5417/2006 - C6-0072/2006 - 2006/0803(CNS)).

hänvisat till

ansvarigt utskott

LIBE

rådgivande utskott

BUDG

- Initiativ från Republiken Österrike inför antagandet av rådets akt om ändring av Europols tjänsteföreskrifter (5428/2006 - C6-0073/2006 - 2006/0804(CNS)).

hänvisat till

ansvarigt utskott

LIBE

rådgivande utskott

BUDG

- Förslag till rådets beslut om gemenskapens räddningstjänstmekanism (Omarbetning) (KOM(2006)0029 - C6-0076/2006 - 2006/0009(CNS)).

hänvisat till

ansvarigt utskott

ENVI

rådgivande utskott

LIBE

- Förslaget till rådets beslut om ingående av ett protokoll till Europa Medelhavsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan, med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Ungerns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen (6060/2006 - C6-0077/2006 - 2004/0266(AVC)).

hänvisat till

ansvarigt utskott

AFET

rådgivande utskott

INTA

- Förslag till rådets direktiv om befrielse från mervärdesskatt och punktskatt på varor som införs av resande från tredjeländer (KOM(2006)0076 - C6-0078/2006 - 2006/0021(CNS)).

hänvisat till

ansvarigt utskott

ECON

rådgivande utskott

INTA, ENVI

- Förslag till rådets förordning om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet (KOM(2005)0649 - C6-0079/2006 - 2005/0259(CNS)).

hänvisat till

ansvarigt utskott

LIBE

rådgivande utskott

JURI

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy