Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0090(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0057/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0057/2006

Συζήτηση :

PV 14/03/2006 - 21
CRE 14/03/2006 - 21

Ψηφοφορία :

PV 15/03/2006 - 4.5
CRE 15/03/2006 - 4.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 13/06/2006 - 7.9
CRE 13/06/2006 - 7.9
PV 06/07/2006 - 6.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0085
P6_TA(2006)0312

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Μαρτίου 2006 - Στρασβούργο

21. Δημοσιονομικός κανονισμός που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων * (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων [COM(2005)0181 - C6-0234/2005 - 2005/0090(CNS)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Ingeborg Gräßle (A6-0057/2006)

Παρεμβαίνει η Dalia Grybauskaitė (Μέλος της Επιτροπής).

Η Ingeborg Gräßle παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Borut Pahor (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής CONT), Simon Busuttil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Paulo Casaca, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Kyösti Virrankoski, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Kathalijne Maria Buitenweg, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Salvador Garriga Polledo, Catherine Guy-Quint, José Javier Pomés Ruiz, Vladimír Maňka, Herbert Bösch και Szabolcs Fazakas.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.03.2006.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου