Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 205kWORD 131k
Teisipäev, 14. märts 2006 - Strasbourg
1.Istungjärgu avamine
 2.Istungi algus
 3.Esitatud dokumendid
 4.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 5.Infoühiskond majanduskasvu ja tööhõive eest (arutelu)
 6.Ümberkorraldused ja tööhõive (arutelu)
 7.Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut ***I (arutelu)
 8.Võitlus rassismi vastu jalgpallis (kirjalik deklaratsioon)
 9.Hääletused
  
9.1.EÜ ja Ukraina vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
9.2.Välistegevuse tagatisfond * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
9.3.Aktsiaseltside asutamine ning nende kapital ***I (hääletus)
  
9.4.Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut ***I (hääletus)
  
9.5.Suurõnnetustele kiirreageerimise ja nendeks valmisoleku rahastamisvahend * (hääletus)
 10.Pidulik istung – Saksamaa Liitvabariik
 11.Hääletused (jätkamine)
  
11.1.Rahvusvahelise Valuutafondi strateegiline läbivaatamine (hääletus)
  
11.2.Ettevõtete ümberpaigutamine regionaalarengu kontekstis (hääletus)
  
11.3.Ühenduse elavhõbedaalane strateegia (hääletus)
  
11.4.Infoühiskond majanduskasvu ja tööhõive eest (hääletus)
 12.Hääletuse kohta selgituste andmine
 13.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 14.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 15.Euroopa jalatsitööstuse olukord üks aasta pärast liberaliseerimist (arutelu)
 16.Euroopa vahistamismääruse hindamine (arutelu)
 17.Infotund (küsimused nõukogule)
 18.Infotund (küsimused komisjonile)
 19.Sotsiaalkaitse ja sotsiaalne kaasatus (arutelu)
 20.2007. aasta eelarvemenetluse suunised (I, II, IV, V, VI, VII, VIII (A) ja VIII (B) jagu) (arutelu)
 21.Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatav finantsmäärus * (arutelu)
 22.Keskkonnasõbralikumad kalastusmeetodid (arutelu)
 23.Järgmise istungi päevakord
 24.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Luigi COCILOVO
asepresident

1. Istungjärgu avamine

Vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 196 esimesele lõigule ja kodukorra artikli 127 lõikele 2 avati Euroopa Parlamendi 2006-2007 istungjärk.


2. Istungi algus

Istung algas kell 09.05.


3. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon:

- Assigneeringute ümberpaigutamise DEC 03/2006 ettepanek – III jagu - komisjon (SEK(2006)0106 - C6-0060/2006 - 2006/2045(GBD)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile

BUDG

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega kiidetakse heaks Euroopa Ühenduse ühinemine 2. juulil 1999. aastal Genfis vastu võetud tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise registreerimise Haagi kokkuleppe Genfi redaktsiooniga (KOM(2005)0687 - C6-0061/2006 - 2005/0273(CNS)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile

JURI

nõuandvad komisjonid

IMCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv lipuriigi nõuete täitmise kohta (KOM(2005)0586 - C6-0062/2006 - 2005/0236(COD)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile

TRAN

nõuandvad komisjonid

ENVI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 76/769/EMÜ seoses teatavate elavhõbedat sisaldavate mõõteseadmete turustamise piirangutega (KOM(2006)0069 - C6-0064/2006 - 2006/0018(COD)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile

ENVI

nõuandvad komisjonid

ITRE, IMCO

- Council Recommendation of 14 February 2006 on the appointment of a member of the Executive Board of the European Central Bank (N6-0015/2006 - C6-0071/2006 – 2006/0801(CNS)) (eestikeelne versioon puudub).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile

ECON

- Austria Vabariigi algatus eesmärgiga võtta vastu nõukogu otsus Europoli töötajate põhipalkade ja toetuste korrigeerimise kohta (5417/2006 - C6-0072/2006 - 2006/0803(CNS)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile

LIBE

nõuandvad komisjonid

BUDG

- Austria Vabariigi algatus eesmärgiga võtta vastu nõukogu akt, millega muudetakse Europoli personalieeskirju (5428/2006 - C6-0073/2006 - 2006/0804(CNS)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile

LIBE

nõuandvad komisjonid

BUDG

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega luuakse ühenduse kodanikukaitse mehhanism (uuesti sõnastatud) (KOM(2006)0029 - C6-0076/2006 - 2006/0009(CNS)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile

ENVI

nõuandvad komisjonid

LIBE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa ja Vahemere piirkonna lepingu, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahel, protokolli, et võtta arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga, sõlmimise kohta (6060/2006 - C6-0077/2006 - 2004/0266(AVC)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile

AFET

nõuandvad komisjonid

INTA

- Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv ühendusevälistest riikidest saabuvate reisijate imporditavate kaupade käibemaksust ja aktsiisist vabastamise kohta (KOM(2006)0076 - C6-0078/2006 - 2006/0021(CNS)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile

ECON

nõuandvad komisjonid

INTA, ENVI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohustuste küsimustes (KOM(2005)0649 - C6-0079/2006 - 2005/0259(CNS)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile

LIBE

nõuandvad komisjonid

JURI


4. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Järgmised parlamendiliikmed ja fraktsioonid esitasid vastavalt kodukorra artiklile 115 taotluse arutelu korraldamiseks alljärgnevate resolutsiooni ettepanekute üle:

I   Karistamatus Aafrikas ja Hissène Habré juhtum

- Marie-Hélène Aubert, Marie Anne Isler Béguin ja Frithjof Schmidt fraktsiooni Verts/ALE nimel karistamatuse kohta Aafrikas ja Hissène Habré juhtumi kohta(B6-0171/2006);

- Nirj Deva, Maria Martens, Bernd Posselt ja Jürgen Schröder fraktsiooni PPE-DE nimel karistamatuse kohta Aafrikas ja eelkõige Hissène Habré juhtumi puhul (B6-0172/2006);

- Pasqualina Napoletano ja Ana Maria Gomes fraktsiooni PSE nimel karistamatuse kohta Aafrikas ja Hissène Habré juhtumi kohta (B6-0176/2006);

- Eoin Ryan ja Ģirts Valdis Kristovskis fraktsiooni UEN nimel karistamatuse kohta Aafrikas ja Hissène Habré juhtumi kohta (B6-0179/2006);

- Luisa Morgantini ja Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel karistamatuse kohta Aafrikas ja Hissène Habré juhtumi kohta (B6-0182/2006);

- Johan Van Hecke, Fiona Hall ja Marios Matsakis fraktsiooni ALDE nimel karistamatuse kohta Aafrikas ja Hissène Habré juhtumi kohta (B6-0185/2006).

II   Kasahstan

- Ona Juknevičienė, Frédérique Ries ja Marios Matsakis fraktsiooni ALDE nimel olukorra kohta Kasahstanis (B6-0167/2006);

- Albert Jan Maat fraktsiooni PPE-DE nimel Kasahstani kohta (B6-0173/2006);

- Cristiana Muscardini ja Janusz Wojciechowski fraktsiooni UEN nimel olukorra kohta Kasahstanis ja Altõnbek Sarsenbajev mõrvamise kohta (B6-0175/2006);

- Pasqualina Napoletano ja Bernadette Bourzai fraktsiooni PSE nimel Kasahstani kohta (B6-0177/2006);

- Vittorio Agnoletto, André Brie, Erik Meijer ja Esko Seppänen fraktsiooni GUE/NGL nimel inimõiguste olukorra kohta Kasahstanis (B6-0181/2006);

- Bart Staes ja Cem Özdemir fraktsiooni Verts/ALE nimel olukorra kohta Kasahstanis (B6-0184/2006).

III   Inimõigused Moldovas ja Tansnistrias

- Annemie Neyts-Uyttebroeck ja Marios Matsakis fraktsiooni ALDE nimel inimõiguste kohta Moldovas, eelkõige Transnistrias (B6-0168/2006);

- Charles Tannock, Bogusław Sonik ja Bernd Posselt fraktsiooni PPE-DE nimel inimõiguste kohta Moldovas ja eelkõige Transnistrias (B6-0174/2006);

- Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma ja Marianne Mikko fraktsiooni PSE nimel inimõiguste kohta Moldovas, eelkõige Transnistrias (B6-0178/2006);

- Erik Meijer, Helmuth Markov ja André Brie fraktsiooni GUE/NGL nimel inimõiguste kohta Moldovas, eelkõige Transnistrias (B6-0180/2006);

- Elisabeth Schroedter fraktsiooni Verts/ALE nimel inimõiguste kohta Moldovas, eelkõige Transnistrias (B6-0183/2006);

- Zdzisław Zbigniew Podkański fraktsiooni UEN nimel Moldova kohta (B6-0186/2006).

Kõneaeg eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 142.


5. Infoühiskond majanduskasvu ja tööhõive eest (arutelu)

Raport infoühiskonna kohta majanduskasvu ja tööhõive eest [2005/2167(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Reino Paasilinna (A6-0036/2006)

Reino Paasilinna tutvustas raportit.

Sõna võttis Viviane Reding (komisjoni liige).

Sõna võtsid Teresa Riera Madurell (FEMM komisjoni arvamuse koostaja), Giulietto Chiesa (CULT komisjoni arvamuse koostaja), Pilar del Castillo Vera fraktsiooni PPE-DE nimel, Catherine Trautmann fraktsiooni PSE nimel, Anne Laperrouze fraktsiooni ALDE nimel, Umberto Guidoni fraktsiooni GUE/NGL nimel, Mieczysław Edmund Janowski fraktsiooni UEN nimel, Nikolaos Vakalis, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna täpsustuse tegemiseks ja Viviane Reding.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.03.2006protokoll punkt 11.4.


6. Ümberkorraldused ja tööhõive (arutelu)

Raport ümberkorralduste ja tööhõive kohta [2005/2188(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Jean Louis Cottigny (A6-0031/2006)

Jean Louis Cottigny tutvustas raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonios TRAKATELLIS
asepresident

Sõna võttis Vladimír Špidla (komisjoni liige).

Sõna võtsid Roselyne Bachelot-Narquin fraktsiooni PPE-DE nimel, Jan Andersson fraktsiooni PSE nimel, Jean Marie Beaupuy fraktsiooni ALDE nimel, Elisabeth Schroedter fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ilda Figueiredo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Derek Roland Clark fraktsiooni IND/DEM nimel, Zdzisław Zbigniew Podkański fraktsiooni UEN nimel, Alessandro Battilocchio (fraktsioonilise kuuluvuseta), Philip Bushill-Matthews, Françoise Castex, Gabriele Zimmer, Georgios Karatzaferis, Guntars Krasts, Jacek Protasiewicz, Emine Bozkurt ja Vladimír Špidla.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.03.2006protokoll punkt 4.8.


7. Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut [KOM(2005)0081 - C6-0083/2005 - 2005/0017(COD)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Kaasraportöörid: Lissy Gröner ja Amalia Sartori (A6-0043/2006)

Sõna võttis Vladimír Špidla (komisjoni liige).

Lissy Gröner ja Amalia Sartori (kaasraportöörid) tutvustasid raportit.

Sõna võtsid Jutta Haug (BUDG komisjoni arvamuse koostaja), Borut Pahor (AFCO komisjoni arvamuse koostaja), Anna Záborská fraktsiooni PPE-DE nimel, Sarah Ludford fraktsiooni ALDE nimel, Hiltrud Breyer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Eva-Britt Svensson fraktsiooni GUE/NGL nimel, Urszula Krupa fraktsiooni IND/DEM nimel, Wojciech Roszkowski fraktsiooni UEN nimel, Lydia Schenardi (fraktsioonilise kuuluvuseta), Zita Pleštinská, Teresa Riera Madurell, Anneli Jäätteenmäki, Irena Belohorská, Esther Herranz García, Marie-Line Reynaud, Eugenijus Gentvilas, Maciej Marian Giertych, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Justas Vincas Paleckis ja Vladimír Špidla.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.03.2006protokoll punkt 9.4.


ISTUNGI JUHATAJA: Pierre MOSCOVICI
asepresident

8. Võitlus rassismi vastu jalgpallis (kirjalik deklaratsioon)

Kirjalik deklaratsioon 69/2005 võitluse kohta rassismi vastu jalgpallis, mille esitasid parlamendiliikmed Emine Bozkurt, Claude Moraes, Christopher Heaton-Harris, Cem Özdemir ja Alexander Nuno Alvaro, oli 01.03.2006 kogunud enamuse parlamendiliikmete allkirjad ning edastatakse vastavalt kodukorra artikli 116 lõikele 4 deklaratsioonis nimetatud isikutele ja asutustele ning avaldatakse koos allakirjutanute nimedega käesoleva istungi vastuvõetud tekstide väljaandes (P6_TA(2006)0080).


9. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas "Hääletuste tulemused".


9.1. EÜ ja Ukraina vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Ukraina vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu sõlmimise kohta [KOM(2005)0368 - C6-0431/2005 - 2005/0155(CNS)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Paolo Costa (A6-0029/2006)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2006)0071)


9.2. Välistegevuse tagatisfond * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ, Euratom) nr 2728/94 välistegevuse tagatisfondi asutamise kohta [KOM(2005)0130 - C6-0176/2005 - 2005/0025(CNS)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Esko Seppänen (A6-0054/2006)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEKUD ja ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2006)0072)


9.3. Aktsiaseltside asutamine ning nende kapital ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 77/91/EMÜ aktsiaseltside asutamise ning nende kapitali säilitamise ja muutmise osas [KOM(2004)0730 - C6-0169/2004 - 2004/0256(COD)] - Õigusasjade komisjon. Raportöör: Piia-Noora Kauppi (A6-0050/2006)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2006)0073)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2006)0073)


9.4. Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut [KOM(2005)0081 - C6-0083/2005 - 2005/0017(COD)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Kaasraportöörid: Lissy Gröner ja Amalia Sartori (A6-0043/2006)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2006)0074)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2006)0074)


9.5. Suurõnnetustele kiirreageerimise ja nendeks valmisoleku rahastamisvahend * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse suurõnnetustele kiirreageerimise ja nendeks valmisoleku rahastamisvahend [KOM(2005)0113 - C6-0181/2005 - 2005/0052(CNS)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Dimitrios Papadimoulis (A6-0027/2006)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2006)0075)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2006)0075)

(Istung katkestati kell 11.55 kuni piduliku istungini.)


ISTUNGI JUHATAJA: Josep BORRELL FONTELLES
president

Parlamendi president avaldas austust täna lahkunud Eesti Vabariigi endise presidendi Lennart Meri mälestusele.

10. Pidulik istung – Saksamaa Liitvabariik

Kell 12.00 kuni 12.30 toimus parlamendi pidulik istung Saksamaa Liitvabariigi presidendi Horst Köhleri visiidi puhul.


ISTUNGI JUHATAJA: Pierre MOSCOVICI
asepresident

11. Hääletused (jätkamine)

11.1. Rahvusvahelise Valuutafondi strateegiline läbivaatamine (hääletus)

Raport Rahvusvahelise Valuutafondi strateegilise läbivaatamise kohta [2005/2121(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Benoît Hamon (A6-0022/2006)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2006)0076)

Hääletust puudutavad sõnavõtud:

- Benoît Hamon (raportöör) esitas muudatusettepaneku 9 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


11.2. Ettevõtete ümberpaigutamine regionaalarengu kontekstis (hääletus)

Raport Ettevõtete ümberpaigutamise kohta regionaalarengu kontekstis (2004/2254(INI)) - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Alain Hutchinson (A6-0013/2006)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2006)0077)


11.3. Ühenduse elavhõbedaalane strateegia (hääletus)

Raport ühenduse elavhõbedaalase strateegia kohta [2005/2050(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Marios Matsakis (A6-0044/2006)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2006)0078)


11.4. Infoühiskond majanduskasvu ja tööhõive eest (hääletus)

Raport infoühiskonna kohta majanduskasvu ja tööhõive eest [2005/2167(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Reino Paasilinna (A6-0036/2006)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2006)0079)


12. Hääletuse kohta selgituste andmine

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 163 lõike 3 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Lissy Gröner ja Amalia Sartori - A6-0043/2006

- Frank Vanhecke, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Raport: Alain Hutchinson - A6-0013/2006

- Oldřich Vlasák

Raport: Marios Matsakis - A6-0044/2006

- Milan Gaľa

Raport: Reino Paasilinna - A6-0036/2006

- Nina Škottová, Andreas Mölzer


13. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused:

Hääletuse parandused on toodud veebilehel "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)" ja lisa "Nimeliste hääletuste tulemused" trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni veebilehel Europarl ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

Hääletuskavatsused:

Teatati järgmistest hääletuskavatsustest (seoses andmata häältega):

Raport: Lissy Gröner ja Amalia Sartori - A6-0043/2006

- resolutsioon (terviktekst)

   poolt: Edit Herczog

Raport: Benoît Hamon - A6-0022/2006

- muudatusettepanek 7

   poolt: Godfrey Bloom, Nigel Farage, Jeffrey Titford

   vastu: Mairead McGuinness, Dagmar Roth-Behrendt

- resolutsioon (terviktekst)

   poolt: Emanuel Jardim Fernandes

Raport: Alain Hutchinson - A6-0013/2006

- muudatusettepanek 17

   vastu: Dagmar Roth-Behrendt

Raport: Marios Matsakis - A6-0044/2006

- muudatusettepanek 13

   poolt: Hans-Peter Martin

- lõige 15

   poolt: Alyn Smith

   vastu: Hans-Peter Martin

- muudatusettepanek 12

   poolt: Hans-Peter Martin

Kohalolevad parlamendiliikmed, kes ei osalenud hääletusel:

Karl-Heinz Florenz (hääletuse esimene osa), Paul Rübig (Raport: Marios Matsakis - A6-0044/2006).


(Istung katkestati kell 13.00 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Mario MAURO
asepresident

14. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


15. Euroopa jalatsitööstuse olukord üks aasta pärast liberaliseerimist (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0005/2006), mille esitas Enrique Barón Crespo INTA komisjoni nimel komisjonile: Euroopa jalatsitööstuse olukord aasta pärast liberaliseerimist (B6-0007/2006)

Enrique Barón Crespo esitas suuliselt vastatava küsimuse.

Peter Mandelson (komisjoni liige) vastas suuliselt vastatavale küsimusele.

Sõna võtsid Robert Sturdy fraktsiooni PPE-DE nimel, Erika Mann fraktsiooni PSE nimel, Johan Van Hecke fraktsiooni ALDE nimel, Caroline Lucas fraktsiooni Verts/ALE nimel, Vittorio Agnoletto fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nigel Farage fraktsiooni IND/DEM nimel, Cristiana Muscardini fraktsiooni UEN nimel, Ryszard Czarnecki (fraktsioonilise kuuluvuseta), Tokia Saïfi, Francisco Assis, Sajjad Karim, Bastiaan Belder, Luca Romagnoli, Georgios Papastamkos, Kader Arif, Giulietto Chiesa, Patrick Louis, Christofer Fjellner, Joan Calabuig Rull, Daniel Caspary, Elisa Ferreira, Syed Kamall, Pia Elda Locatelli ja Peter Mandelson.

ISTUNGI JUHATAJA: Luigi COCILOVO
asepresident

Sõna võttis Erika Mann, kes esitas küsimuse. Peter Mandelson vastas tema küsimusele.

Arutelu lõpetati.


16. Euroopa vahistamismääruse hindamine (arutelu)

Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule Euroopa vahistamismääruse hindamise kohta [2005/2175(INI)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Adeline Hazan (A6-0049/2006)

Adeline Hazan tutvustas raportit.

Sõna võtsid Karin Gastinger (nõukogu eesistuja) ja Franco Frattini (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Panayiotis Demetriou fraktsiooni PPE-DE nimel, Martine Roure fraktsiooni PSE nimel, Graham Watson fraktsiooni ALDE nimel, Kathalijne Maria Buitenweg fraktsiooni Verts/ALE nimel, Giusto Catania fraktsiooni GUE/NGL nimel, Johannes Blokland fraktsiooni IND/DEM nimel, Brian Crowley fraktsiooni UEN nimel, Koenraad Dillen (fraktsioonilise kuuluvuseta), Jaime Mayor Oreja, Stavros Lambrinidis, Sarah Ludford ja Sylvia-Yvonne Kaufmann.

ISTUNGI JUHATAJA: Manuel António dos SANTOS
asepresident

Sõna võtsid Ashley Mote, Carlos Coelho, Genowefa Grabowska, Ioannis Varvitsiotis, Karin Gastinger ja Franco Frattini.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.03.2006protokoll punkt 4.3.


17. Infotund (küsimused nõukogule)

Parlament vaatas läbi nõukogule esitatavad küsimused (B6-0013/2006).

Esimene osa

Küsimus 1 (Eoin Ryan): Opositsiooni esindajad Etioopias

Hans Winkler (nõukogu eesistuja) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Eoin Ryan, Ana Maria Gomes ja David Martin.

Küsimus 2 (Cecilia Malmström): Toetus demokraatiale Iraanis

Hans Winkler vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Cecilia Malmström, Philip Bushill-Matthews ja David Martin.

Küsimus 3 (Panagiotis Beglitis): Iisraeli valitsuse otsus rajada trammiliin, mis ühendab ebaseaduslikku Pisgat Ze'evi kolooniat (Ida-Jeruusalemm) Lääne-Jeruusalemmaga

Hans Winkler vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Panagiotis Beglitis, James Hugh Allister ja Jonas Sjöstedt.

Küsimus 4 (Reinhard Rack): Põhiõiguste kaitse

Karin Gastinger (nõukogu eesistuja) vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Reinhard Rack.

Küsimus 5 (Diamanto Manolakou): Eriolukord Filipiinidel

Hans Winkler (nõukogu eesistuja) vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Diamanto Manolakou.

Teine osa

Küsimus 6 (Agnes Schierhuber): Tarbijate juurdepääs õigusele

Karin Gastinger (nõukogu eesistuja) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Agnes Schierhuber, Reinhard Rack ja Richard Seeber.

Küsimus 7 (Sarah Ludford): Raamotsus rassismi- ja ksenofoobiavastase võitluse kohta

Karin Gastinger vastas küsimusele ja ka küsimusele 8, mis puudutas sama teemat, samuti täiendavatele küsimustele, mille esitasid Sarah Ludford ja Manolis Mavrommatis.

Sõna võtsid Gay Mitchell ja Bill Newton Dunn infotunni korralduse kohta.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
asepresident

Küsimus 8 (Gay Mitchell): Ksenofoobia Euroopa Liidus

Karin Gastinger märkis, et vastus küsimusele 7 oli ühtlasi ka vastus küsimusele 8, ning vastas Gay Mitchelli täiendavale küsimusele.

Sõna võttis Claude Moraes, kes tegi ettepaneku pöörduda tagasi infotunni läbiviimise endise korra juurde (asepresident vastas, et küsimust arutatakse koos nõukogu eesistujaga).

Küsimustele, millele ajapuuduse tõttu ei jõutud vastata, vastatakse kirjalikult (vt stenogrammi lisa).

Nõukogu infotund lõppes.


18. Infotund (küsimused komisjonile)

Parlament vaatas läbi komisjonile esitatavad küsimused (B6-0013/2006).

Sõna võttis Carlos Carnero González, kes väljendas protesti seoses tema küsimuse 48 vastuvõetamatuks tunnistamisega (asepresident lubas protesti edastada pädevale organile ning tuletas meelde kodukorra II lisa sätteid).

Esimene osa

Küsimus 43 muutus kehtetuks autori puudumise tõttu.

Küsimus 44 (Bill Newton Dunn): Projekti "Piiriülene kuritegevus" (Trans Crime) eelarve

Franco Frattini (komisjoni asepresident) vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Bill Newton Dunn.

Küsimus 45 (Cristobal Montoro Romero): Euroopa majanduse olukord

Siim Kallas (komisjoni asepresident) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Cristobal Montoro Romero, Paul Rübig ja Justas Vincas Paleckis.

Teine osa

Küsimus 46 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Haridus- ja koolitusprogrammid ning Euroopa identiteet

Ján Figeľ (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Josu Ortuondo Larrea ja Richard Seeber.

Küsimus 47 (Maria Badia I Cutchet): Hariduse valdkonnas ettevõtlikkuse ergutamise kava

Ján Figeľ vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Maria Badia I Cutchet ja Paul Rübig.

Küsimus 48 tunnistati vastuvõetamatuks (kodukorra II lisa A osa punkt 3).

Küsimus 49 (Andreas Mölzer): Türgi mündid

Siim Kallas (komisjoni asepresident) vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Andreas Mölzer.

Küsimus 50 (Enrico Letta): Brüsseli II Euroopa kool – osakondade üleviimine

Küsimus 51 (Richard Seeber): Saksakeelse osakonna üleviimine

Siim Kallas (komisjoni asepresident) vastas küsimustele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Enrico Letta, Richard Seeber, Luigi Cocilovo ja Alfonso Andria.

Küsimusele 52 vastatakse kirjalikult.

Küsimus 53 (Manuel Medina Ortega): Bulgaaria ja Rumeenia ühinemine ELiga ning lapsendamise kord

Olli Rehn (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Manuel Medina Ortega ja Alessandro Battilocchio.

Küsimus 54 (Mairead McGuinness): Rumeenia ühinemine Euroopa Liiduga

Olli Rehn vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Mairead McGuinness, Panagiotis Beglitis ja John Bowis.

Küsimustele, millele ajapuuduse tõttu ei jõutud vastata, vastatakse kirjalikult (vt stenogrammi lisa).

Komisjoni infotund lõppes.


(Istung katkestati kell 19.50 ja jätkus kell 21.05.)

ISTUNGI JUHATAJA: Miroslav OUZKÝ
asepresident

19. Sotsiaalkaitse ja sotsiaalne kaasatus (arutelu)

Raport sotsiaalkaitse ja sotsiaalse kaasatuse kohta [2005/2097(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Edit Bauer (A6-0028/2006)

Edit Bauer tutvustas raportit.

Sõna võttis Vladimír Špidla (komisjoni liige).

Sõna võtsid Věra Flasarová (FEMM komisjoni arvamuse koostaja), Marie Panayotopoulos-Cassiotou fraktsiooni PPE-DE nimel, Proinsias De Rossa fraktsiooni PSE nimel, Siiri Oviir fraktsiooni ALDE nimel, Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ilda Figueiredo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Guntars Krasts fraktsiooni UEN nimel, Jan Tadeusz Masiel (fraktsioonilise kuuluvuseta), Tomáš Zatloukal, Karin Jöns, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ljudmila Novak, Marianne Mikko, Zita Gurmai, Aloyzas Sakalas ja Vladimír Špidla.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.03.2006protokoll punkt 4.9.


20. 2007. aasta eelarvemenetluse suunised (I, II, IV, V, VI, VII, VIII (A) ja VIII (B) jagu) (arutelu)

Raport 2007. aasta eelarvemenetluse suuniste kohta - II, IV, V, VI, VII, VIII (A) ja VIII (B) jagu ja Euroopa Parlamendi esialgse eelarvestuse eelprojekt (I jagu) 2007. aasta eelarvemenetluses
I jagu, Euroopa Parlament
II jagu, nõukogu
IV jagu, Euroopa Kohus
V jagu, Euroopa Kontrollikoda
VI jagu, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
VII jagu, Regioonide Komitee
VIII (A) jagu, Euroopa ombudsman
VIII (B) jagu, Euroopa andmekaitseinspektor (2006/2021(BUD)) - Eelarvekomisjon. Raportöör: Louis Grech (A6-0058/2006)

Louis Grech tutvustas raportit.

Sõna võtsid Ville Itälä fraktsiooni PPE-DE nimel, Neena Gill fraktsiooni PSE nimel, Kyösti Virrankoski fraktsiooni ALDE nimel, Lars Wohlin fraktsiooni IND/DEM nimel, Hans-Peter Martin (fraktsioonilise kuuluvuseta), Salvador Garriga Polledo, Brigitte Douay, Nathalie Griesbeck ja Jeffrey Titford.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.03.2006protokoll punkt 4.10.


21. Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatav finantsmäärus * (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust (KOM(2005)0181 - C6-0234/2005 - 2005/0090(CNS)) - Eelarvekomisjon. Raportöör: Ingeborg Gräßle (A6-0057/2006)

Sõna võttis Dalia Grybauskaitė (komisjoni liige).

Ingeborg Gräßle tutvustas raportit.

Sõna võtsid Borut Pahor (CONT komisjoni arvamuse koostaja), Simon Busuttil fraktsiooni PPE-DE nimel, Paulo Casaca fraktsiooni PSE nimel, Kyösti Virrankoski fraktsiooni ALDE nimel, Kathalijne Maria Buitenweg fraktsiooni Verts/ALE nimel, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk fraktsiooni UEN nimel, Salvador Garriga Polledo, Catherine Guy-Quint, José Javier Pomés Ruiz, Vladimír Maňka, Herbert Bösch ja Szabolcs Fazakas.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.03.2006protokoll punkt 4.5.


22. Keskkonnasõbralikumad kalastusmeetodid (arutelu)

Raport keskkonnasõbralikumate kalastusmeetodite kohta [2004/2199(INI)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Seán Ó Neachtain (A6-0019/2006)

Seán Ó Neachtain tutvustas raportit.

Sõna võttis Joe Borg (komisjoni liige).

Sõna võtsid Struan Stevenson fraktsiooni PPE-DE nimel, Dorette Corbey fraktsiooni PSE nimel, Elspeth Attwooll fraktsiooni ALDE nimel, Ian Hudghton fraktsiooni Verts/ALE nimel, Pedro Guerreiro fraktsiooni GUE/NGL nimel, Kathy Sinnott fraktsiooni IND/DEM nimel, Duarte Freitas, Paulo Casaca, Iles Braghetto, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Ioannis Gklavakis, James Nicholson ja Joe Borg.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.03.2006protokoll punkt 4.11.


23. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument "Päevakord" PE 369.607/OJME).


24. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.45.

Julian Priestley

Manuel António dos Santos

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Vaatlejad:

Abadjiev Dimitar, Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Bărbuleţiu Tiberiu, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Cappone Maria, Christova Christina Velcheva, Cioroianu Adrian Mihai, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Gabriela, Dimitrov Martin, Dîncu Vasile, Duca Viorel, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kazak Tchetin, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Tîrle Radu, Vigenin Kristian, Zgonea Valeriu Ştefan

Õigusteave - Privaatsuspoliitika