Zoznam 
Zápisnica
PDF 209kWORD 133k
Utorok, 14. marca 2006 - Štrasburg
1.Otvorenie zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Predložené dokumenty
 4.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesenia)
 5.Informačná spoločnosť pre rast a zamestnanosť (rozprava)
 6.Reštrukturalizácia a zamestnanosť (rozprava)
 7.Európsky inštitút pre rodovú rovnosť ***I (rozprava)
 8.Boj proti rasizmu počas futbalových zápasov (písomné vyhlásenie)
 9.Hlasovanie
  
9.1.Dohoda ES/Ukrajina o určitých aspektoch leteckých služieb * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.2.Garančný fond pre vonkajšie opatrenia * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.3.Zakladanie a základné imanie akciových spoločností ***I (hlasovanie)
  
9.4.Európsky inštitút pre rodovú rovnosť ***I (hlasovanie)
  
9.5.Nástroj rýchlej reakcie a pripravenosti na závažné núdzové situácie * (hlasovanie)
 10.Slávnostná schôdza - Spolková republika Nemecko
 11.Hlasovanie (pokračovanie)
  
11.1.Strategická revízia Medzinárodného menového fondu (hlasovanie)
  
11.2.Delokalizácie v kontexte regionálneho rozvoja (hlasovanie)
  
11.3.Stratégia Spoločenstva týkajúca sa ortuti (hlasovanie)
  
11.4.Informačná spoločnosť pre rast a zamestnanosť (hlasovanie)
 12.Vysvetlenia hlasovania
 13.Opravy výsledkov hlasovania a zámery pri hlasovaní
 14.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 15.Stav európskeho obuvníckeho priemyslu jeden rok po liberalizácii (rozprava)
 16.Vyhodnotenie európskeho zatýkacieho rozkazu (rozprava)
 17.Hodina otázok (pre Radu)
 18.Hodina otázok (pre Komisiu)
 19.Sociálna ochrana a začlenenie (rozprava)
 20.Usmernenia pre rozpočtový postup na rok 2007 (oddiely I, II, IV, V, VI, VII, VIII (A) a VIII (B)) (rozprava)
 21.Nariadenie o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev * (rozprava)
 22.Spôsoby rybolovu priaznivejšie pre životné prostredie (rozprava)
 23.Program rokovania na nasledujúci deň
 24.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Luigi COCILOVO
podpredseda

1. Otvorenie zasadania

Zasadanie Parlamentu 2006-2007 bolo otvorené v súlade s čl. 196 pododsek 1 zmluvy o ES a čl.127 ods. 2 rokovacieho poriadku.


2. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.05 h.


3. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 03/2006 - Oddiel III - Komisia (SEC(2006)0106 - C6-0060/2006 - 2006/2045(GBD)).

pridelené

gestorský

BUDG

- Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje pristúpenie Európskeho spoločenstva k Ženevskému aktu Haagskej dohody o medzinárodnej registrácii dizajnov, prijatému v Ženeve 2. júla 1999 (KOM(2005)0687 - C6-0061/2006 - 2005/0273(CNS)).

pridelené

gestorský

JURI

stanovisko

IMCO

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o plnení povinností vlajkových štátov (KOM(2005)0586 - C6-0062/2006 - 2005/0236(COD)).

pridelené

gestorský

TRAN

stanovisko

ENVI

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS v súvislosti s obmedzeniami pri uvádzaní určitých meracích prístrojov s obsahom ortuti na trh (KOM(2006)0069 - C6-0064/2006 - 2006/0018(COD)).

pridelené

gestorský

ENVI

stanovisko

ITRE, IMCO

- Odporúčanie Rady zo 14. februára 2006 o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (N6-0015/2006 - C6-0071/2006 - 2006/0801(CNS)).

pridelené

gestorský

ECON

- Iniciatíva Rakúskej republiky na účely prijatia rozhodnutia Rady, ktorým sa upravujú základné platy a príspevky pre zamestnancov Europolu (5417/2006 - C6-0072/2006 - 2006/0803(CNS)).

pridelené

gestorský

LIBE

stanovisko

BUDG

- Iniciatíva Rakúskej republiky na účely prijatia aktu Rady, ktorým sa mení a dopĺňa služobný poriadok EUROPOL-u (5428/2006 - C6-0073/2006 - 2006/0804(CNS)).

pridelené

gestorský

LIBE

stanovisko

BUDG

- Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa ustanovuje mechanizmus Spoločenstva v oblasti civilnej ochrany (rekodifikácia) (KOM(2006)0029 - C6-0076/2006 - 2006/0009(CNS)).

pridelené

gestorský

ENVI

stanovisko

LIBE

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu k Euro-stredomorskej dohode medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi, na jednej strane, a Izraelským štátom, na strane druhej, s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Maďarskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii (6060/2006 - C6-0077/2006 - 2004/0266(AVC)).

pridelené

gestorský

AFET

stanovisko

INTA

- Návrh smernice Rady o oslobodení tovaru dovážaného osobami cestujúcimi z tretích krajín od dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane (KOM(2006)0076 - C6-0078/2006 - 2006/0021(CNS)).

pridelené

gestorský

ECON

stanovisko

INTA, ENVI

- Návrh nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti (KOM(2005)0649 - C6-0079/2006 - 2005/0259(CNS)).

pridelené

gestorský

LIBE

stanovisko

JURI


4. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesenia)

Podľa čl. 115 rokovacieho poriadku nasledujúci poslanci / politické skupiny požiadali, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

  - Marie-Hélène Aubert, Marie Anne Isler Béguin a Frithjof Schmidt za skupinu Verts/ALE, o beztrestnosti v Afrike, a najmä prípade Hissèna Habrého (B6-0171/2006);

  - Nirj Deva, Maria Martens, Bernd Posselt a Jürgen Schröder za skupinu PPE-DE, o beztresnosti v Afrike, a najmä prípade Hissèna Habrého (B6-0172/2006);

  - Pasqualina Napoletano a Ana Maria Gomes za skupinu PSE, o beztresnosti v Afrike, a najmä prípade Hissèna Habrého (B6-0176/2006);

  - Eoin Ryan a Ģirts Valdis Kristovskis za skupinu UEN, o beztresnosti v Afrike, a najmä prípade Hissèna Habrého (B6-0179/2006);

  - Luisa Morgantini a Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, o beztresnosti v Afrike, a najmä prípade Hissèna Habrého (B6-0182/2006);

  - Johan Van Hecke, Fiona Hall a Marios Matsakis za skupinu ALDE, o beztresnosti v Afrike, a najmä prípade Hissèna Habrého (B6-0185/2006).

   - Ona Juknevičienė, Frédérique Ries a Marios Matsakis za skupinu ALDE, o situácii v Kazachstane (B6-0167/2006);

   - Albert Jan Maat za skupinu PPE-DE, o Kazachstane (B6-0173/2006);

   - Cristiana Muscardini a Janusz Wojciechowski za skupinu UEN, o situácii v Kazachstane a atentáte na Altynbeka Sarsenbayeva (B6-0175/2006);

   - Pasqualina Napoletano a Bernadette Bourzai za skupinu PSE, o situácii v Kazachstane (B6-0177/2006);

   - Vittorio Agnoletto, André Brie, Erik Meijer a Esko Seppänen za skupinu GUE/NGL, o situácii v oblasti ľudských práv v Kazachstane (B6-0181/2006);

   - Bart Staes a Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE, o situácii v Kazachstane (B6-0184/2006).

    - Annemie Neyts-Uyttebroeck a Marios Matsakis za skupinu ALDE, o situácii v oblasti ľudských práv v Moldavsku, najmä v Podnestersku (B6-0168/2006);

    - Charles Tannock, Bogusław Sonik a Bernd Posselt za skupinu PPE-DE, o situácii v oblasti ľudských práv v Moldavsku a najmä v Podnestersku (B6-0174/2006);

    - Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma a Marianne Mikko za skupinu PSE, o situácii v oblasti ľudských práv v Moldavsku, najmä v Podnestersku (B6-0178/2006);

    - Erik Meijer, Helmuth Markov a André Brie za skupinu GUE/NGL, o situácii v oblasti ľudských práv v Moldavsku, najmä v Podnestersku (B6-0180/2006);

    - Elisabeth Schroedter za skupinu Verts/ALE, o situácii v oblasti ľudských práv v Moldavsku, najmä v Podnestersku (B6-0183/2006);

    - Zdzisław Zbigniew Podkański za skupinu UEN, o Moldavsku (B6-0186/2006).

    Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s čl. 142 rokovacieho poriadku.


    5. Informačná spoločnosť pre rast a zamestnanosť (rozprava)

    Správa o európskom modeli informačnej spoločnosti pre rast a zamestnanosť [2005/2167(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca Reino Paasilinna (A6-0036/2006)

    Reino Paasilinna uviedol správu.

    V rozprave vystúpila Viviane Reding (členka Komisie).

    Vystúpili títo poslanci: Teresa Riera Madurell (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Giulietto Chiesa (spravodajca výboru CULT požiadaného o stanovisko), Pilar del Castillo Vera za skupinu PPE-DE, Catherine Trautmann za skupinu PSE, Anne Laperrouze za skupinu ALDE, Umberto Guidoni za skupinu GUE/NGL, Mieczysław Edmund Janowski za skupinu UEN, Nikolaos Vakalis, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, ktorý poskytol vysvetlenie, a Viviane Reding.

    Rozprava sa skončila.

    Hlasovanie: bod 11.4 zápisnice zo 14.3.2006.


    6. Reštrukturalizácia a zamestnanosť (rozprava)

    Správa o reštrukturalizácii a zamestnanosti [2005/2188(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca Jean Louis Cottigny (A6-0031/2006)

    Jean Louis Cottigny uviedol správu.

    PREDSEDNÍCTVO: Antonios TRAKATELLIS
    podpredseda

    V rozprave vystúpil Vladimír Špidla (člen Komisie).

    Vystúpili títo poslanci: Roselyne Bachelot-Narquin za skupinu PPE-DE, Jan Andersson za skupinu PSE, Jean Marie Beaupuy za skupinu ALDE, Elisabeth Schroedter za skupinu Verts/ALE, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL, Derek Roland Clark za skupinu IND/DEM, Zdzisław Zbigniew Podkański za skupinu UEN, Alessandro Battilocchio nezávislý poslanec, Philip Bushill-Matthews, Françoise Castex, Gabriele Zimmer, Georgios Karatzaferis, Guntars Krasts, Jacek Protasiewicz, Emine Bozkurt a Vladimír Špidla.

    Rozprava sa skončila.

    Hlasovanie: bod 4_8 zápisnice z 15.03.2006.


    7. Európsky inštitút pre rodovú rovnosť ***I (rozprava)

    Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky inštitút pre rovnosť pohlaví [KOM(2005)0081 - C6-0083/2005 - 2005/0017(COD)] - Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví. Spoluspravodajcovia: Lissy Gröner a Amalia Sartori (A6-0043/2006)

    V rozprave vystúpil Vladimír Špidla (člen Komisie).

    Lissy Gröner a Amalia Sartori (spoluspravodajkyne) uviedli správu.

    Vystúpili títo poslanci: Jutta Haug (spravodajkyňa výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Borut Pahor (spravodajca výboru AFCO požiadaného o stanovisko), Anna Záborská za skupinu PPE-DE, Sarah Ludford za skupinu ALDE, Hiltrud Breyer za skupinu Verts/ALE, Eva-Britt Svensson za skupinu GUE/NGL, Urszula Krupa za skupinu IND/DEM, Wojciech Roszkowski za skupinu UEN, Lydia Schenardi nezávislá poslankyňa, Zita Pleštinská, Teresa Riera Madurell, Anneli Jäätteenmäki, Irena Belohorská, Esther Herranz García, Marie-Line Reynaud, Eugenijus Gentvilas, Maciej Marian Giertych, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Justas Vincas Paleckis a Vladimír Špidla.

    Rozprava sa skončila.

    Hlasovanie: bod 9.4 zápisnice zo 14.3.2006.


    PREDSEDNÍCTVO: Pierre MOSCOVICI
    podpredseda

    8. Boj proti rasizmu počas futbalových zápasov (písomné vyhlásenie)

    Písomné vyhlásenie 69/2005, ktoré predložili poslanci Emine Bozkurt, Claude Moraes, Christopher Heaton-Harris, Cem Özdemir a Alexander Nuno Alvaro o boji proti rasizmu počas futbalových zápasov bolo 1.3.2006 podpísané väčšinou všetkých poslancov Parlamentu a bude následne, v súlade s čl. 116 ods. 4 rokovacieho poriadku, postúpené svojim adresátom a uverejnené, spolu s uvedením mien signatárov, v textoch prijatých na tomto rokovaní (P6_TA(2006)0080).


    9. Hlasovanie

    Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.


    9.1. Dohoda ES/Ukrajina o určitých aspektoch leteckých služieb * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

    Správa o návrhu rozhodnutia Rady o podpísaní a predbežnom uplatňovaní určitých ustanovení Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou o určitých aspektoch leteckých služieb [COM(2005)0368 - C6-0431/2005 - 2005/0155(CNS)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Paolo Costa (A6-0029/2006)

    (Potrebná jednoduchá väčšina)

    (Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

    NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

    Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2006)0071)


    9.2. Garančný fond pre vonkajšie opatrenia * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

    Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES, Euratom) č. 2728/94 o zriadení Garančného fondu pre vonkajšie opatrenia [COM(2005)0130 - C6-0176/2005 - 2005/0025(CNS)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca Esko Seppänen (A6-0054/2006)

    (Potrebná jednoduchá väčšina)

    (Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

    NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCE/DOPLŇUJÚCE NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

    Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2006)0072)


    9.3. Zakladanie a základné imanie akciových spoločností ***I (hlasovanie)

    Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 77/91/EHS, pokiaľ ide o zakladanie akciových spoločností, udržiavanie a zmeny ich základného kapitálu [COM(2004)0730 - C6-0169/2004 - 2004/0256(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa Piia-Noora Kauppi (A6-0050/2006)

    (Potrebná jednoduchá väčšina)

    (Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

    NÁVRH KOMISIE

    Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2006)0073)

    NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

    Prijatý (P6_TA(2006)0073)


    9.4. Európsky inštitút pre rodovú rovnosť ***I (hlasovanie)

    Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky inštitút pre rovnosť pohlaví [COM(2005)0081 - C6-0083/2005 - 2005/0017(COD)] - Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví. Spoluspravodajcovia: Lissy Gröner a Amalia Sartori (A6-0043/2006)

    (Potrebná jednoduchá väčšina)

    (Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

    NÁVRH KOMISIE

    Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2006)0074)

    NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

    Prijatý (P6_TA(2006)0074)


    9.5. Nástroj rýchlej reakcie a pripravenosti na závažné núdzové situácie * (hlasovanie)

    Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje nástroj rýchlej reakcie a pripravenosti na závažné núdzové situácie [COM(2005)0113 - C6-0181/2005 - 2005/0052(CNS)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca Dimitrios Papadimoulis (A6-0027/2006)

    (Potrebná jednoduchá väčšina)

    (Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

    NÁVRH KOMISIE

    Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2006)0075)

    NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

    Prijatý (P6_TA(2006)0075)

    (Rokovanie bolo prerušené o 11.55 hod. kvôli slávnostnej časti schôdze.)


    PREDSEDNÍCTVO: Josep BORRELL FONTELLES
    predseda

    Predseda vzdal úctu pamiatke dnes zosnulého bývalého prezidenta Estónska Lennarta Meriho.

    10. Slávnostná schôdza - Spolková republika Nemecko

    Od 12.00 h do 12.30 h sa pri príležitosti návštevy pána Horsta Köhlera, prezidenta Spolkovej republiky Nemecko, konala slávnostná schôdza Parlamentu.


    PREDSEDNÍCTVO: Pierre MOSCOVICI
    podpredseda

    11. Hlasovanie (pokračovanie)

    11.1. Strategická revízia Medzinárodného menového fondu (hlasovanie)

    Správa o strategickej revízii Medzinárodného menového fondu [2005/2121(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca Benoît Hamon (A6-0022/2006)

    (Potrebná jednoduchá väčšina)

    (Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

    NÁVRH UZNESENIA

    Prijatý (P6_TA(2006)0076)

    Vystúpili ohľadne hlasovania:

    - Benoît Hamon (spravodajca) predložil ústny PDN k PDN 9, ktorý bol prijatý.


    11.2. Delokalizácie v kontexte regionálneho rozvoja (hlasovanie)

    Správa o delokalizáciách v kontexte regionálneho rozvoja [2004/2254(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca Alain Hutchinson (A6-0013/2006)

    (Potrebná jednoduchá väčšina)

    (Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

    NÁVRH UZNESENIA

    Prijatý (P6_TA(2006)0077)


    11.3. Stratégia Spoločenstva týkajúca sa ortuti (hlasovanie)

    Správa Stratégia Spoločenstva týkajúca sa ortuti [2005/2050(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca Marios Matsakis (A6-0044/2006)

    (Potrebná jednoduchá väčšina)

    (Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

    NÁVRH UZNESENIA

    Prijatý (P6_TA(2006)0078)


    11.4. Informačná spoločnosť pre rast a zamestnanosť (hlasovanie)

    Správa o európskom modeli informačnej spoločnosti pre rast a zamestnanosť [2005/2167(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca Reino Paasilinna (A6-0036/2006)

    (Potrebná jednoduchá väčšina)

    (Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

    NÁVRH UZNESENIA

    Prijatý (P6_TA(2006)0079)


    12. Vysvetlenia hlasovania

    Písomné vysvetlenia hlasovania:

    Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 163 ods. 3 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

    Ústne vysvetlenia hlasovania:

    Správa: Lissy Gröner a Amalia Sartori - A6-0043/2006

    - Frank Vanhecke, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

    Správa: Alain Hutchinson - A6-0013/2006

    - Oldřich Vlasák

    Správa: Marios Matsakis - A6-0044/2006

    - Milan Gaľa

    Správa: Reino Paasilinna - A6-0036/2006

    - Nina Škottová, Andreas Mölzer


    13. Opravy výsledkov hlasovania a zámery pri hlasovaní

    Opravy výsledkov hlasovania:

    Opravy hlasovania sú k dispozícii na stránke „ Séance en direct“: „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)“. V tlačenej forme sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

    Elektronická verzia na stránke Europarl bude pravidelne aktualizovaná nanajvýš do dvoch týždňov po dni hlasovania.

    Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

    Zámery pri hlasovaní:

    Boli vyjadrené tieto zámery pri hlasovaní (v súvislosti s hlasmi, ktoré neboli odovzdané):

    Správa: Lissy Gröner a Amalia Sartori - A6-0043/2006

    - uznesenie (ako celok)

       za: Edit Herczog

    Správa: Benoît Hamon - A6-0022/2006

    - pozmeňujúci/doplňujúci návrh č. 7

       za: Godfrey Bloom, Nigel Farage, Jeffrey Titford

       proti: Mairead McGuinness, Dagmar Roth-Behrendt

    - uznesenie (ako celok)

       za: Emanuel Jardim Fernandes

    Správa: Alain Hutchinson - A6-0013/2006

    - pozmeňujúci/doplňujúci návrh č. 17

       proti: Dagmar Roth-Behrendt

    Správa: Marios Matsakis - A6-0044/2006

    - pozmeňujúci/doplňujúci návrh č. 13

       za: Hans-Peter Martin

    - odsek 15

       za: Alyn Smith

       proti: Hans-Peter Martin

    - pozmeňujúci/doplňujúci návrh č. 12

       za: Hans-Peter Martin

    Prítomní nehlasujúci poslanci:

    Karl-Heinz Florenz (prvá časť hlasovania), Paul Rübig (Správa: Marios Matsakis - A6-0044/2006).


    (Rokovanie bolo prerušené o 13.00 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h)

    PREDSEDNÍCTVO: Mario MAURO
    podpredseda

    14. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

    Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


    15. Stav európskeho obuvníckeho priemyslu jeden rok po liberalizácii (rozprava)

    Otázka na ústne zodpovedanie (O-0005/2006), ktorú položil Enrique Barón Crespo, za výbor výbor INTA, pre Komisiu: Stav európskeho obuvníckeho priemyslu jeden rok po liberalizácii (B6-0007/2006)

    Enrique Barón Crespo rozvinul otázku na ústne zodpovedanie.

    Peter Mandelson (člen Komisie) odpovedal na otázku na ústne zodpovedanie

    Vystúpili títo poslanci: Robert Sturdy za skupinu PPE-DE, Erika Mann za skupinu PSE, Johan Van Hecke za skupinu ALDE, Caroline Lucas za skupinu Verts/ALE, Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL, Nigel Farage za skupinu IND/DEM, Cristiana Muscardini za skupinu UEN, Ryszard Czarnecki nezávislý poslanec, Tokia Saïfi, Francisco Assis, Sajjad Karim, Bastiaan Belder, Luca Romagnoli, Georgios Papastamkos, Kader Arif, Giulietto Chiesa, Patrick Louis, Christofer Fjellner, Joan Calabuig Rull, Daniel Caspary, Elisa Ferreira, Syed Kamall, Pia Elda Locatelli a Peter Mandelson.

    PREDSEDNÍCTVO: Luigi COCILOVO
    podpredseda

    V rozprave vystúpila Erika Mann a položila otázku, na ktorú odpovedal Peter Mandelson.

    Rozprava sa skončila.


    16. Vyhodnotenie európskeho zatýkacieho rozkazu (rozprava)

    Správa obsahujúca návrh odporúčania Európskeho parlamentu pre Radu o vyhodnotení európskeho zatýkacieho rozkazu [2005/2175(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa Adeline Hazan (A6-0049/2006)

    Adeline Hazan uviedla správu.

    Vystúpili títo poslanci: Karin Gastinger (úradujúca predsedníčka Rady) a Franco Frattini (podpredseda podpredsedníčka Komisie).

    Vystúpili títo poslanci: Panayiotis Demetriou za skupinu PPE-DE, Martine Roure za skupinu PSE, Graham Watson za skupinu ALDE, Kathalijne Maria Buitenweg za skupinu Verts/ALE, Giusto Catania za skupinu GUE/NGL, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, Brian Crowley za skupinu UEN, Koenraad Dillen nezávislý poslanec, Jaime Mayor Oreja, Stavros Lambrinidis, Sarah Ludford a Sylvia-Yvonne Kaufmann.

    PREDSEDNÍCTVO: Manuel António dos SANTOS
    podpredseda

    Vystúpili títo poslanci: Ashley Mote, Carlos Coelho, Genowefa Grabowska, Ioannis Varvitsiotis, Karin Gastinger a Franco Frattini.

    Rozprava sa skončila.

    Hlasovanie: bod 4.3 zápisnice zo dňa 15.03.2006.


    17. Hodina otázok (pre Radu)

    Parlament posúdil skupinu otázok adresovaných Rade (B6-0013/2006).

    Prvá časť

    Otázka č. 1 (Eoin Ryan): Osobnosti etiópskej opozície

    Hans Winkler (úradujúci predseda Rady) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Eoin Ryan, Ana Maria Gomes a David Martin.

    Otázka č. 2 (Cecilia Malmström): Podpora demokracie v Iráne

    Hans Winkler odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Cecilia Malmström, Philip Bushill-Matthews a David Martin.

    Otázka č. 3 (Panagiotis Beglitis): Rozhodnutie izraelskej vlády postaviť električkovú linku, ktorá bude prepájať ilegálne osídlenia Pisgat Ze'ev (východný Jeruzalem) s centrom západného Jeruzalemu

    Hans Winkler odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Panagiotis Beglitis, James Hugh Allister a Jonas Sjöstedt.

    Otázka č. 4 (Reinhard Rack): Ochrana základných práv

    Karin Gastinger (úradujúca predsedníčka Rady) odpovedala na otázku a doplňujúce otázky, ktoré položil Reinhard Rack.

    Otázka č. 5 (Diamanto Manolakou): Výnimočný stav na Filipínach

    Hans Winkler (úradujúci predseda Rady) odpovedal na otázku a doplňujúce otázky, ktoré položil Diamanto Manolakou.

    Druhá časť

    Otázka č. 6 (Agnes Schierhuber): Prístup spotrebiteľov k právu

    Karin Gastinger (úradujúca predsedníčka Rady) odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Agnes Schierhuber, Reinhard Rack a Richard Seeber.

    Otázka č. 7 (Sarah Ludford): Rámcové rozhodnutie o boji proti rasizmu a xenofóbii

    Karin Gastinger odpovedala na otázku a na otázku č. 8 týkajúcu sa tej istej záležitosti, ako aj na doplňujúce otázky, ktoré položili Sarah Ludford a Manolis Mavrommatis.

    Vystúpili títo poslanci: Gay Mitchell a Bill Newton Dunn o organizácii hodiny otázok.

    PREDSEDNÍCTVO: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
    podpredsedníčka

    Otázka č. 8 (Gay Mitchell): Xenofóbia v Európskej únii

    Karin Gastinger poznamenala, že jej odpoveď na otázku č. 7 sa týka aj otázky č. 8, a potom odpovedala na doplňujúcu otázku, ktorú položil Gay Mitchell.

    V rozprave vystúpil Claude Moraes, ktorý navrhol vrátiť sa k predchádzajúcemu systému organizácie hodiny otázok (Predsedníčka mu odpovedala, že táto záležitosť bude prehodnotená v spolupráci s úradujúcim predsedníctvom Rady).

    Otázky, ktoré neboli zodpovedané pre nedostatok času, budú zodpovedané písomne (pozri prílohu doslovného záznamu).

    Hodina otázok pre Radu sa skončila.


    18. Hodina otázok (pre Komisiu)

    Parlament posúdil skupinu otázok adresovaných Komisii. (B6-0013/2006).

    V rozprave vystúpil Carlos Carnero González, aby vyjadril nesúhlas s tým, že jeho otázka č. 48 bola vyhlásená za neprípustnú (Predsedníčka sľúbila, že jeho pripomienky postúpi príslušnému orgánu a pripomenula ustanovenia prílohy II rokovacieho poriadku.).

    Prvá časť

    Otázka č. 43 prepadla pre neprítomnosť autora.

    Otázka č. 44 (Bill Newton Dunn): Rozpočet pre projekt na boj proti cezhraničnej kriminalite

    Franco Frattini (podpredseda Komisie) odpovedal na otázku a doplňujúcu otázku, ktorú položil Bill Newton Dunn.

    Otázka č. 45 (Cristobal Montoro Romero): Hospodárska situácia v Európe

    Siim Kallas (podpredseda Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Cristobal Montoro Romero, Paul Rübig a Justas Vincas Paleckis.

    Druhá časť

    Otázka č. 46 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Vzdelávacie a školiace programy a európska identita

    Ján Figeľ (člen Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Josu Ortuondo Larrea a Richard Seeber.

    Otázka č. 47 (Maria Badia I Cutchet): Plán na podporu podnikateľského ducha v odvetví vzdelávania

    Ján Figeľ odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Maria Badia I Cutchet a Paul Rübig.

    Otázka č. 48 bola vyhlásená za neprípustnú (príloha II, časť A, bod 3, rokovacieho poriadku).

    Otázka č. 49 (Andreas Mölzer): Turecké mince

    Siim Kallas (podpredseda Komisie) odpovedal na otázku a doplňujúcu otázku, ktorú položil Andreas Mölzer.

    Otázka č. 50 (Enrico Letta): Európska škola Brusel II - premiestnenie oddelení

    Otázka č. 51 (Richard Seeber): Premiestnenie Sekcie nemeckého jazyka

    Siim Kallas (podpredseda Komisie)odpovedal na otázky, ako aj na doplňujúce otázky, ktoré položili Enrico Letta, Richard Seeber, Luigi Cocilovo a Alfonso Andria.

    Otázka 52 bude zodpovedaná písomne.

    Otázka č. 53 (Manuel Medina Ortega): Rozšírenie EÚ o Bulharsko a Rumunsko a otázka adopcií

    Olli Rehn (člen Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Manuel Medina Ortega a Alessandro Battilocchio.

    Otázka č. 54 (Mairead McGuinness): Vstup Rumunska do Európskej únie

    Olli Rehn odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Mairead McGuinness, Panagiotis Beglitis a John Bowis.

    Otázky, ktoré neboli zodpovedané pre nedostatok času, budú zodpovedané písomne (pozri prílohu doslovného záznamu).

    Hodina otázok pre Komisiu sa skončila.


    (Rokovanie bolo prerušené o 19.50 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 21.05 h)

    PREDSEDNÍCTVO: Miroslav OUZKÝ
    podpredseda

    19. Sociálna ochrana a začlenenie (rozprava)

    Správa o sociálnej ochrane a sociálnom začlenení [2005/2097(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa Edit Bauer (A6-0028/2006)

    Edit Bauer uviedla správu.

    V rozprave vystúpil Vladimír Špidla (člen Komisie).

    Vystúpili títo poslanci: Věra Flasarová (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Marie Panayotopoulos-Cassiotou za skupinu PPE-DE, Proinsias De Rossa za skupinu PSE, Siiri Oviir za skupinu ALDE, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL, Guntars Krasts za skupinu UEN, Jan Tadeusz Masiel nezávislý poslanec, Tomáš Zatloukal, Karin Jöns, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ljudmila Novak, Marianne Mikko, Zita Gurmai, Aloyzas Sakalas a Vladimír Špidla.

    Rozprava sa skončila.

    Hlasovanie: bod 4.9 zápisnice zo dňa 15.03.2006.


    20. Usmernenia pre rozpočtový postup na rok 2007 (oddiely I, II, IV, V, VI, VII, VIII (A) a VIII (B))
    (rozprava)

    Správa o usmerneniach pre oddiely II, IV, V, VI, VII, VIII(A) a VIII(B) a pre predbežný návrh odhadu rozpočtu Európskeho parlamentu (oddiel I) pre rozpočtový postup na rok 2007
    Oddiel I, Európsky parlament
    Oddiel II, Rada
    Oddiel IV, Súdny dvor
    Oddiel V, Dvor audítorov
    Oddiel VI, Európsky hospodársky a sociálny výbor
    Oddiel VII, Výbor regiónov
    Oddiel VIII (A), Európsky ombudsman
    Oddiel VIII (B), Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (2006/2021(BUD)) - Výbor pre rozpočet. Spravodajca Louis Grech (A6-0058/2006)

    Louis Grech uviedol správu.

    Vystúpili títo poslanci: Ville Itälä za skupinu PPE-DE, Neena Gill za skupinu PSE, Kyösti Virrankoski za skupinu ALDE, Lars Wohlin za skupinu IND/DEM, Hans-Peter Martin nezávislý poslanec, Salvador Garriga Polledo, Brigitte Douay, Nathalie Griesbeck a Jeffrey Titford.

    Rozprava sa skončila.

    Hlasovanie: bod 4.10 zápisnice zo dňa 15.03.2006.


    21. Nariadenie o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev * (rozprava)

    Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (COM(2005)0181 - C6-0234/2005 - 2005/0090(CNS)) - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa Ingeborg Gräßle (A6-0057/2006)

    V rozprave vystúpila Dalia Grybauskaitė (členka Komisie).

    Ingeborg Gräßle uviedla správu.

    Vystúpili títo poslanci: Borut Pahor (spravodajca výboru CONT požiadaného o stanovisko), Simon Busuttil za skupinu PPE-DE, Paulo Casaca za skupinu PSE, Kyösti Virrankoski za skupinu ALDE, Kathalijne Maria Buitenweg za skupinu Verts/ALE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk za skupinu UEN, Salvador Garriga Polledo, Catherine Guy-Quint, José Javier Pomés Ruiz, Vladimír Maňka, Herbert Bösch a Szabolcs Fazakas.

    Rozprava sa skončila.

    Hlasovanie: bod 4.5 zápisnice zo dňa 15.03.2006.


    22. Spôsoby rybolovu priaznivejšie pre životné prostredie (rozprava)

    Správa o spôsoboch rybolovu priaznivejších pre životné prostredie [2004/2199(INI)] - Výbor pre rybné hospodárstvo. Spravodajca Seán Ó Neachtain (A6-0019/2006)

    Seán Ó Neachtain uviedol správu.

    V rozprave vystúpil Joe Borg (člen Komisie).

    Vystúpili títo poslanci: Struan Stevenson za skupinu PPE-DE, Dorette Corbey za skupinu PSE, Elspeth Attwooll za skupinu ALDE, Ian Hudghton za skupinu Verts/ALE, Pedro Guerreiro za skupinu GUE/NGL, Kathy Sinnott za skupinu IND/DEM, Duarte Freitas, Paulo Casaca, Iles Braghetto, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Ioannis Gklavakis, James Nicholson a Joe Borg.

    Rozprava sa skončila.

    Hlasovanie: bod 4.11 zápisnice zo dňa 15.03.2006.


    23. Program rokovania na nasledujúci deň

    Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 369.607/OJME).


    24. Skončenie rokovania

    Rokovanie sa skončilo o 23.45 hod.

    Julian Priestley

    Manuel António dos Santos

    generálny tajomník

    podpredseda


    PREZENČNÁ LISTINA

    Podpísali sa:

    Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

    Pozorovatelia

    Abadjiev Dimitar, Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Bărbuleţiu Tiberiu, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Cappone Maria, Christova Christina Velcheva, Cioroianu Adrian Mihai, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Gabriela, Dimitrov Martin, Dîncu Vasile, Duca Viorel, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kazak Tchetin, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Tîrle Radu, Vigenin Kristian, Zgonea Valeriu Ştefan

    Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia