Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0206(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0035/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0035/2006

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/03/2006 - 4.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0081

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Μαρτίου 2006 - Στρασβούργο

4.1. Αλιευτική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ομόσπονδων Πολιτειών της Μικρονησίας * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ομόσπονδων Πολιτειών της Μικρονησίας για την αλιεία στις Ομόσπονδες Πολιτείες της Μικρονησίας [COM(2005)0502 - C6-0353/2005 - 2005/0206(CNS)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Rosa Miguélez Ramos (A6-0035/2006).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2006)0081)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου