Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 15 mars 2006 - Strasbourg

6. Rättelser till avgivna röster och röstavsikter

Rättelser till avgivna röster:

Rättelserna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Röstavsikter:

Följande röstavsikter (angående icke avgivna röster) hade angivits:

Betänkande Adeline Hazan - A6-0049/2006

- en enda omröstning

   ja: Struan Stevenson

Betänkande Ingeborg Gräßle - A6-0057/2006

- ändrat förslag

   ja: Alexander Radwan

Lissabonstrategin - B6-0162/2006

- punkt 56

   ja: Corien Wortmann-Kool

   nej: Rosa Díez González

- punkt 66

nej: María Sornosa Martínez

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy