Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Μαρτίου 2006 - Στρασβούργο

11. Συγχωνεύσεις στην εσωτερική αγορά (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Συγχωνεύσεις στην εσωτερική αγορά

Οι Hans Winkler (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Neelie Kroes (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Klaus-Heiner Lehne, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Ieke van den Burg, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Vittorio Prodi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Claude Turmes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Roberto Musacchio, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Adam Jerzy Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Antonio Tajani, Pervenche Berès, Umberto Pirilli, Cristobal Montoro Romero, Pier Luigi Bersani, Ivo Belet, Antolín Sánchez Presedo, Iles Braghetto, Manuel Medina Ortega, José Manuel García-Margallo y Marfil, Andrzej Jan Szejna, Alexander Radwan, Elisa Ferreira, Hans Winkler και Neelie Kroes.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου